Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 138/1964 Sb.Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky státního obchodu

Částka 61/1964
Platnost od 30.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 01.06.1980 (38/1980 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

138

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitřního obchodu

ze dne 15. června 1964,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky státního obchodu

Ministerstvo vnitřního obchodu v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen "zákon"):


§ 1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška upravuje dodávky výrobků dodávaných podniky státního obchodu obchodním a jiným socialistickým organizacím.

§ 2

Spolupráce při zajišťování výrobků

Dodavatel je povinen pravidelně informovat odběratele o nových druzích výrobků a předkládat mu vzorky nových druhů. Ve spolupráci s odběratelem provádí dodavatel průzkum spotřebitelské poptávky a v dohodnutých lhůtách vydává pro odběratele a popřípadě pro jeho krajské orgány obchodní zprávy o zásobách výrobků a o situaci na trhu. U obuvi a kožené galanterie je dodavatel povinen zaslat jednotlivým prodejnám vždy 5 dní před začátkem příslušného čtvrtletí nabídkový katalog.

Objednávky

(k § 152 a násl. zákona)

§ 3

(1) Dodávky výrobků si odběratel zajišťuje návrhy smluv (objednávkami), které předkládají vedoucí prodejen, provozoven nebo závodů (dále jen "vedoucí prodejny"), a to zpravidla na tiskopisech nebo podle vzorů a v počtu vyhotovení dohodnutých mezi organizacemi nebo jejich nadřízenými orgány. Tiskopisy předtištěných objednávek (reglet) předává dodavatel odběrateli bezplatně.

(2) Objednávky se předkládají ve lhůtách a způsobem stanoveným v objednávkovém a rozvozovém plánu. Jestliže dodavatel provedl plánovaný rozvoz opožděně, může vedoucí prodejny následující objednávku zaslat se stejným opožděním.

(3) Minimální množství, které může vedoucí prodejny objednat a které musí dodavatel dodat, je určeno potřebou prodejny, stanovenou v objednávce. Prodejna podle možností však přizpůsobí objednávku nejmenšímu originálnímu balení.

(4) Nedostaví-li se pracovník dodavatelské organizace ve lhůtě stanovené pro uzavírání objednávek do prodejny, zašle prodejna písemnou objednávku potravinářských výrobků druhého dne a objednávku průmyslových výrobků třetího dne; taková objednávka platí za včas odeslanou. Vedoucí prodejny může u potravinářských výrobků výjimečně po předchozí dohodě s dodavatelem učinit ještě další telefonickou objednávku, nejpozději však 2 dny před datem dodávky. Pokud vedoucí prodejny nepotřebuje žádné výrobky, je povinen ve lhůtě stanovené pro zaslání objednávky sdělit dodavateli, že výrobky neobjednává.

(5) Organizace se mohou dohodnout, že určité druhy výrobků budou dodány podle sjednaných rozdělovníků. V těchto případech vzniká závazek k dodávce a odběru přímo z rozdělovníku (§ 117 zákona).

§ 4

Na dodávky ovoce a zeleniny uzavírají organizace smlouvy na období jednoho měsíce. Tyto smlouvy musí obsahovat také dohodu o rozsahu a způsobu předkládání odvolávek. Závody veřejného stravování odvolávají ovoce a zeleninu do 48 hodin před dodávkou; dodavatel je povinen nejpozději 24 hodin před dodávkou zpravit odběratele, že odvolaný druh v plném množství dodat nemůže a nabídnout druh náhradní.

§ 5

Při dodávkách výrobků dodávaných velkoobchodními závody podniků Drogerie, Drobné zboží, Domácí potřeby a Textil velkoobchodům potravinářským zbožím

a) předkládá odběratel dodavateli nejpozději 22 dnů před počátkem čtvrtletí objednávku výrobků - s výjimkou mýdla a pracích prostředků - členěnou na jednotlivé měsíce. Dodavatel je povinen vyjádřit se k objednávce do 10 dnů od uplynutí lhůty pro její předložení a u opožděně předložených objednávek do 10 dnů od obdržení;

b) na mýdlo a prací prostředky předkládá odběratel dodavateli objednávku, členěnou na jednotlivé měsíce, nejpozději 70 dní před počátkem čtvrtletí. Dodavatel je povinen vyjádřit se k objednávce nejpozději do dvou měsíců od uplynutí lhůty pro její předložení, a u opožděně předložených objednávek do dvou měsíců od obdržení;

§ 6

(1) Při dodávkách výrobků dodávaných podnikem Balírny obchodu velkoobchodním podnikům potravinářským zbožím a výrobků dodávaných podniky Zelenina podniku Balírny obchodu

a) předloží odběratel nejpozději 45 dní před počátkem čtvrtletí dodavateli čtvrtletní objednávku výrobků v měsíčním členění popř. i podle jednotlivých závodů. Dodavatel je povinen vyjádřit se k objednávce do 10 dnů od jejího obdržení a uvést závody, z nichž budou výrobky dodány;

b) smluvené čtvrtletní množství výrobků zpřesňuje odběratel odvolávkami, které musí být odeslány příslušnému závodu dodavatele dvojmo nejpozději do 12. dne předcházejícího měsíce, v němž má být plněno.

(2) Při dodávkách výrobků dodávaných podnikem Balírny obchodu velkoobchodním podnikům potravinářským zbožím uvede odběratel v objednávce na praženou kávu, kakao, čaj a rýži množství výrobků v globálních položkách, na ostatní výrobky v podrobném sortimentu a balení.

(3) Při dodávkách výrobků dodávaných podniky Zelenina podniku Balírny obchodu je dodavatel povinen zaslat odběrateli vzorek jako podklad pro předložení odvolávky dle odst. 1 písm. b). Dodavatel není oprávněn dodávat výrobky před schválením vzorku.

§ 7

Objednávkový a rozvozový plán

(1) Pro každé čtvrtletí dodavatel sestavuje a do 20 dnů před začátkem čtvrtletí předkládá odběrateli návrh objednávkového a rozvozového plánu a projedná jej do 15 dnů před začátkem čtvrtletí.

(2) Objednávkový a rozvozový plán zpravidla obsahuje:

a) plán předkládání objednávek (návštěva pracovníka dodavatelské organizace v prodejně, návštěva vzorkovny),

b) plán a způsob rozvozu,

c) plán svozu prázdných obalů.

(3) Objednávkový a rozvozový plán se zpracovává podle těchto zásad:

a) objednávka musí být odeslána dodavateli před plánovaným datem dodávky:

- u potravinářských výrobků nejpozději 5 dnů,

- u průmyslových výrobků nejpozději 6 dnů, pokud jsou objednávky sjednávány ve vzorkovně, v ostatních případech 7 dnů,

- u obuvi a kožené galanterie podle expedičního plánu

dodavatele;

b) u dodávek ovoce a zeleniny si mohou organizace sjednat pro předkládání odvolávek jiné lhůty zvláště v době sezóny;

c) dodávkový cyklus je u potravinářských výrobků týdenní a u průmyslových výrobků čtrnáctidenní, pokud v hospodářsky odůvodněných případech nebude dohodnuto jinak.

§ 8

Splnění dodávky

(k § 168 zákona)

(1) Dodavatel je povinen složit výrobky v prodejně nebo v jejím skladu, a jestliže neodpovídají bezpečnostním předpisům, dohodnou organizace jiné složiště.

(2) Nesplní-li dodavatel dodávku v den stanovený rozvozovým plánem, může ji splnit po předchozím oznámení vedoucímu prodejny ještě do 2 následujících dnů, pokud vedoucí prodejny v objednávce nestanoví, že výrobky, jež nebudou dodány v den určený plánem, nepřevezme. Dodávka po této lhůtě je možná jen po předchozí dohodě s vedoucím prodejny.

§ 9

Záruční doba

(k § 198 zákona)

(1) Záruční doba činí, není-li v příloze této vyhlášky nebo v technické normě stanovena doba jiná,

a) u ovoce a zeleniny jeden den po splnění dodávky,

b) u výrobků podléhajících rychlé zkáze 3 dny po splnění dodávky,

c) u ostatních výrobků 6 měsíců po splnění dodávky.

(2) U ovoce a zeleniny prokáže odběratel vadnost dodávky zpravidla jen tehdy, prokáže-li ji zápisem podle § 194 zákona, a jde-li o vady jakosti, též posudkem o jakosti.

§ 10

Obaly

(k § 178 zákona)

(1) Průvodním dokladem při dodání a vracení obalů je obalový list, popř. jiný doklad, který jej podle dohody dodavatele s odběratelem nahrazuje (dále jen "obalový list"). Dodavatel nemusí uvádět ve faktuře evidenčně druh a množství obalů, pokud tyto údaje uvede v obalovém listě. Dodavatel však musí na tomto dokladu zřetelně vyznačit, které obaly jsou manipulační (obaly, kterých se používá pouze při přepravě výrobků ze skladu dodavatele do prodejny).

(2) Dodavatel odevzdává obalový list zpravidla ve třech vyhotoveních pouze vedoucímu prodejny, který určuje, na který obalový list obaly vrací. Z toho důvodu se vrácené obaly nezapočítávají na splnění nejstarších závazků. Při vrácení obalů odevzdá vedoucí prodejny dodavateli jedno vyhotovení příslušného obalového listu a poznamená v něm druh a množství vrácených obalů, popřípadě zůstatek nevrácených obalů a datum vrácení. Převzetí obalů je povinen dodavatel potvrdit.

(3) Vedoucí prodejny je povinen manipulační obaly a pytle od brambor vrátit nejpozději při příští dodávce. Ostatní obaly, uvedené v obalovém listě je vedoucí prodejny povinen vrátit ve dnech, určených v rozvozových plánech pro dodávky výrobků nebo v plánech svozu obalů, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů s výjimkou obalů na mýdlo, prací prostředky a postřiky, kde nejzazší lhůta pro vracení obalů je 45 dní, a u vodního skla 60 dní. Vedoucí prodejny vrací obaly na náklad a nebezpečí dodavatele.

(4) Při vracení lahví je dodavatel povinen převzít všechny typizované lahve, které mu připraví vedoucí prodejny k vrácení. Na vrácené láhve vystavuje dodavatel samostatný doklad, který při převzetí lahví potvrdí, pokud si organizace nestanoví jiný způsob. Láhve musí být čisté, bez zátek, nepoškozené a vytříděné dle typů a velikostí.

(5) Dodavatel je povinen převzít obaly připravené k vrácení při dodávkách výrobků nebo ve dnech, stanovených pro svoz obalů. Odmítne-li dodavatel převzít řádně připravené obaly nebo nedodrží-li stanovený rozvozový plán, není odběratel v prodlení s vracením obalů do doby odpadnutí překážky, popřípadě do příštího rozvozu. Odmítne-li dodavatel převzít obaly, poznamená to vedoucí prodejny na všech svých vyhotoveních obalových listů a správnost potvrdí dodavatel. Odmítne-li dodavatel záznam na obalovém listu podepsat, uvede vedoucí prodejny v záznamu státní poznávací značku dodavatelova vozidla, popřípadě též důvody odmítnutí a osoby, které mohou správnost údajů potvrdit. Nedodrží-li dodavatel rozvozový plán nebo plán svozu obalů, poznamená to vedoucí prodejny rovněž na všech svých vyhotoveních obalových listů. Neodebere-li dodavatel obaly, může je odběratel vrátit na náklad a nebezpečí dodavatele.

§ 11

Při dodávkách výrobků dodávaných velkoobchodními závody podniků průmyslovým zbožím velkoobchodním podnikům potravinářským zbožím platí tato úprava:

a) obaly, které fakturuje výrobní podnik, fakturuje i dodavatel odběrateli. Při dodávkách punčoch fakturuje dodavatel vnitřní krabice částkou 0,20 Kčs za 1 kus a za tutéž cenu je odebírá zpět;

b) obaly uváděné evidenčně ve faktuře nebo uváděné v obalových listech je odběratel povinen vracet v těchto lhůtách:

- vlastní obaly dodavatele nejpozději do 20 dnů,

- obaly na mýdlo a prací prostředky nejpozději do 80 dnů,

- ostatní obaly nejpozději do 35 dnů;

c) odběratel vrací obaly na vlastní náklad a nebezpečí;

d) obaly od mýdla a pracích prostředků vrací odběratel přímo výrobnímu podniku jménem dodavatele s uvedením dodávajícího závodu. V tomto případě uhradí dodavatel odběrateli rozdíl nákladů vzniklých odesláním obalů výrobnímu podniku a nákladů, které by vznikly odběrateli při vracení obalů dodavateli. O vrácení těchto obalů současně vyrozumí odběratel dodavatele. Dodavatel je povinen oznámit odběrateli nejpozději při dodávce výrobků adresu výrobního závodu, na kterou mají být obaly vráceny.

§ 12

Vnější obaly na obuv a koženou galanterii (standardní lepenkové bedny) fakturuje dodavatel odběrateli současně s výrobky částkou 4 Kčs za jeden kus a kontejnéry na kufry částkou 14 Kčs za jeden kus, vnitřní obaly (skládačky) částkou 0,20 Kčs za jeden kus.*) Náhrada za opotřebení obalů se nefakturuje. Obaly vrací odběratel vyplaceně na nebezpečí dodavatele. Dopravné zaplacené při vracení obalů fakturuje odběratel dodavateli s hodnotou vrácených obalů.

§ 13

(1) Vady vrácených obalů, přejímaných v prodejně, může dodavatel uplatňovat pouze při jejich převzetí.

(2) Dodavatel není oprávněn požadovat náhradu za opotřebení obalů.

§ 14

Dodávky na paletách

Dodávají-li se výrobky podle dohody organizací na paletách, není odběratel povinen při odběru od předávající organizace prověřovat hrubou váhu jednotlivých palet.

§ 15

Fakturace

(1) Dodavatel je povinen, nedohodnou-li se organizace jinak, dokládat fakturu nebo sběrnou fakturu ve všech případech potvrzeným průvodním dokladem příjemce zboží, pokud se nejedná o výrobky dodané dráhou nebo poštou.

(2) Faktury mohou být průvodními doklady, pokud mají všechny náležitosti dodacích listů. Je-li to z důvodu techniky zpracování dokladů nutné, nemusí být průvodní doklady vypočítávány. V tomto případě jako vypočítaný doklad odesílá dodavatel prodejně kopii faktury nebo strojní výpočet průvodního dokladu.

(3) O fakturování a placení dodávek platí zvláštní předpisy.

§ 16

Náklady za přepravu

(k § 180 zákona)

(1) Náklady za přepravu výrobků do prodejen hradí dodavatel.

(2) Při odběru výrobků ze skladu dodavatele dopravním prostředkem odběratele nebo dopravním prostředkem jím vyslaným, hradí dodavatel náklady za přepravu podle vzájemné dohody; nebyla-li dohoda sjednána, platí nejvýše sazby za nákladní automobilovou přepravu. To platí obdobně též v případech, kdy v souladu s rozvozovým plánem odebere odběratel výrobky svou pojízdnou prodejnou; náhrada za jízdy, s nimiž nebylo v rozvozovém plánu uvažováno, poskytnuta nebude.

§ 17

Penále

(k §§ 204, 205 a 142 zákona)

(1) Penále za nesplnění dodávek, nepředložení odvolávek (§ 4) anebo za neodběr nemusí být účtováno a vymáháno.

(2) Neodveze-li dodavatel řádně připravené obaly z prodejny odběratele ve lhůtách podle rozvozového plánu nebo ve lhůtách jinak smluvených, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 50 Kčs za každou prodejnu, z níž nedošlo ke svozu obalů.


§ 18

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


První náměstek ministra:

Loukotka v. r.


Příloha

Seznam vybraných druhů potravinářských výrobků s uvedením celkové záruční doby a lhůt, které z ní čerpá maloobchod

Druh zbožíCelková záruční
doba
Počítá se od data: Z toho čerpá
maloobchod nejméně:
Jedlý olej, tuk 100 %180 dní výroby 100 dní
Pokrmový tuk s 20 % sádla42 dní výroby 21 dní
Smetol42 dní výroby 21 dní
Margarín stolní56 dní výroby 28 dní
Vita14 dní výroby 9 dní
Čokoláda hořká:
ve folii 150 dní vyskladnění 50 dní
v celofánu, pergamenovém papíře 120 dní vyskladnění 50 dní
s oříšky, mandlemi a kávou 90 dní vyskladnění 30 dní
Cukrovinky čokoládové:
čokoládové tyčinky 90 dní vyskladnění 45 dní
máčené cukrovinky 75 dní vyskladnění 35 dní
formované cukrovinky 75 dní vyskladnění 35 dní
dezerty a dezertní směsi 60 dní vyskladnění 30 dní
nugáty:
v době od 16. 4. - 15. 10. 45 dní vyskladnění 21 dní
v době od 16. 10. - 15. 4.60 dní vyskladnění 30 dní
čokoládové dražé 75 dní vyskladnění 30 dní
vánoční kolekce a ostatní sezónní vánoční výrobky do konce
výrobního roku
ostatní sezónní výrobky 75 dní vyskladnění 45 dní
Cukrovinky nečokoládové:
kandity plněné i neplněné 75 dní vyskladnění 35 dní
karamely 90 dní vyskladnění 35 dní
dražé nečokoládové 75 dní vyskladnění 35 dní
želé cukrovinky 75 dní vyskladnění 35 dní
Cukrovinky sojové42 dní vyskladnění 21 dní
Ormamint180 dní vyskladnění 100 dní
Sušenky a jemné trvanlivé pečivo:
u výrobků s přídavkem čerstvého másla a sýra 60 dní vyskladnění 28 dní
u ostatních tržních druhů sušenek a jemného trvanlivého pečiva 70 dní vyskladnění 33 dní
Káva pražená zrnková ve všech obalech25 dní balení 15 dní
Káva pražená mletá v plechových obalech30 dní balení 20 dní
Káva pražená mletá v ostatních obalech16 dní balení 7 dní
Kakaový prášek180 dní vyskladnění 90 dní
Cikorka360 dní výroby 120 dní
Melta, Nerva, Kávona270 dní výroby 90 dní
Žitná a ječná káva180 dní výroby 60 dní
Sušené mléko180 dní výroby 60 dní
Zahuštěné kondenzované mléko:
slazené 360 dní výroby 90 dní
neslazené 270 dní výroby 30 dní
Těstoviny180 dní
z toho 1 měsíc
může čerpat
výroba
výroby 60 dní
Dětská krupička balená90 dní výroby 46 dní
Strouhanka, kostky do knedlíků90 dní výroby 30 dní
Sucharová kaše v prášku180 dní výroby 75 dní
Droždí pekařské7 dní vyskladnění 5 dní
Víno hroznové150 dní vyskladnění 75 dní
tokajské 90 dní vyskladnění 45 dní
ovocné, stolní a perlivé 120 dní plnění 60 dní
polosladké, dezertní a kořeněné 180 dní plnění 90 dní
sladové 180 dní vyskladnění 90 dní
Lihoviny360 dní plnění (výroby) 120 dní
Lihoviny emulzní180 dní plnění (výroby) 30 dní
Minerády30 dní vyskladnění 15 dní
Ovocné sirupy180 dní výroby 60 dní
Kompotydo konce roku následujícího
po sklizni ovoce
60 dní
Citrusové sirupy90 dní výroby 35 dní
Ovocné sirupy fortifikované vitaminem C60 dní výroby 25 dní
Minerální vody180 dní vyskladnění 60 dní
Ocet90 dní vyskladnění 40 dní
Zelenina sterilovanádo konce srpna roku následujícího
po sklizni použité zeleniny
60 dní
Zelenina nakládanádo konce května roku následujícího
po sklizni použité zeleniny
60 dní
Kysané zelí:
od 1. 4. - 31. 10. 14 dní vyskladnění 10 dní
od 1. 11. - 31. 3. 21 dní vyskladnění 14 dní
Slazená švestková povidla105 dnívýroby40 dní
Jamy120 dní vyskladnění 40 dní
Marmelády120 dní výroby 40 dní
Sůl90 dní vyskladnění 42 dní
Hořčice120 dní výroby 50 dní
Jíška:
lojová 90 dní výroby 40 dní
máslová 30 dní výroby 14 dní
Hotová jídla:
I., II., IV. čtvrtletí 180 dní výroby 75 dní
III. čtvrtletí 180 dní výroby 60 dní
Hotové polévky:
česneková, hovězí s těstovinami, s játrovou rýží, hnědá - tučná 90 dní výroby 38 dní
těstovinová - tučná, rýžová s masem, těstovinová s masem 120 dní výroby 50 dní
dršťková, gulášová 150 dní výroby 65 dní
luštěninová, zeleninová, houbová, bílá s vejci, květáková, krupicová s vejci 180 dní výroby 75 dní
těstovinová 360 dní výroby 150 dní
Polévkové kostky a polévková hmota zrnitá
při balení v plechovkách (vinuté kartonáži)360 dní výroby 150 dní
při balení v jiném obalu (sáčku apod.) 180 dní výroby 75 dní
Polévkové koření3 roky plnění 360 dní
Rybí výrobky:
od 1. 4. do 30. 9. 5 dní vyskladnění 3 dny
od 1. 10. do 31. 3. 7 dní vyskladnění 4 dny
Konzervy rybí 180 dní vyskladnění 90 dní
Ryby solené, slanečci48 hod. vyskladnění 24 hod.
Ryby uzené v bedničkách48 hod. vyskladnění 24 hod.
Polokonzervy ze sardelí:
očka v oleji, řezy 120 dní výroby 60 dní
pasta v tubách 120 dní výroby 60 dní
pasta v plech. krab. 60 dní výroby 30 dní
loupané sardele v solném nálevu 60 dní výroby 30 dní
výrobky ze solených sleďů s olejem 42 dní vyskladnění 21 dní
Potravinářské výrobky z dovozucelková záruční doba se dělí mezi odběratele
a dodavatele rovným dílem

Poznámky pod čarou

*) Vedoucí prodejny je povinen vrátit obaly ihned po vybalení výrobků v českých krajích (vyjma kontejnérů na kufry) sběrně obalů n. p. Svit, papírna Otrokovice, na Slovensku n. p. Závody 29. Augusta Partizánské. Kontejnéry na kufry vrací vedoucí prodejny v českých krajích na adresu Obchod obuví, expediční sklad kufrů, Přerov, Tržní č. 1, stanice určení Přerov hl. nádraží, na Slovensku Obchod obuvou Partizánské. Při vracení se obaly (kromě kontejnérů na kufry) balí ve svazky po 10 kusech, skládačky po 40 kusech, převázané pevným motouzem, zaručujícím manipulaci během přepravy a na každý svazek se uvádí adresa odesilatele. Kontejnéry na kufry je možno vracet jednotlivě příslušné sběrně. Vrácené obaly fakturuje odběratel příslušné sběrně s výjimkou kontejnérů na kufry, které fakturuje v českých krajích Obchodu obuví v Gottwaldově, na Slovensku Obchodu obuvou v Partizánském, za ceny fakturované dodavatelem, a to jednou měsíčně sběrnou fakturou, která musí být doložena konsignacemi jednotlivých zásilek vrácených obalů. K faktuře za kontejnéry na kufry se přikládá kromě konsignací též průpis nákladního listu.

Přesunout nahoru