Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 137/1964 Sb.Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu

Částka 60/1964
Platnost od 30.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

137

VYHLÁŠKA

Ministerstva všeobecného strojírenství

ze dne 30. června 1964,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu

Ministerstvo všeobecného strojírenství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen "zákon"):


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Tato vyhláška upravuje dodávky oprav a údržby dvoustopých a jednostopých silničních vozidel pro motorovou dopravu (dále jen "vozidla"), jakož i samostatných hlavních skupin, podskupin, dílců a součástí těchto vozidel (dále jen "skupiny").

(2) Předmětem dodávky jsou

a) generální opravy silničních vozidel pro motorovou dopravu,

b) běžné opravy a celkové opravy samostatných skupin a podskupin,

c) renovace součástí,

d) údržba silničních vozidel pro motorovou dopravu.

(3) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na trolejbusy, trajlery, dumpery, dumpcary, autocisterny na nebalený cement, automíchačky, buldozery a vozidla individuálně dovážená.

§ 2 – § 15zrušeno

§ 16

Odpovědnost za vady (reklamace)

(1) Záruční doba činí 6 měsíců, pokud v technické normě není upravena jinak, nebo pokud vozidlo neujede více než 12 000 km.

(2) Odběratel reklamuje vady u dodavatele nebo u opravny provádějící opravy téže značky a typu vozidla. Dodavatel odevzdá odběrateli nejpozději při splnění dodávky seznam opraven provádějících záruční opravy.

(3) Odběratel je oprávněn odstranit vady sám a požadovat náhradu nákladů na odstranění vady, jen pokud se na tom s dodavatelem dohodl.

(4) Práva z odpovědnosti za vady, která jsou zřejmá při převzetí vozidla, musí být reklamovány nejpozději při převzetí vozidla; je-li vozidlo přepravováno dopravním prostředkem, musí být takové vady reklamovány nejpozději do 3 dnů po dojití vozidla do místa určení, jinak právo z odpovědnosti za vady zaniká.

(5) Odběratel je povinen přistavit vozidlo, skupinu nebo část, u níž uplatňuje reklamaci k dodavateli nebo do nejbližší pověřené opravny.

(6) Záruka zaniká, bylo-li vozidlo havarováno (s výjimkou havárií způsobených vadným provedením opravy). Nezaniká však u skupin a částí na něž havárie neměla vliv.

(7) Lhůtu k odstranění vady dohodne odběratel s dodavatelem s přihlédnutím k časové normě pro odstranění vady popřípadě k době nezbytné k obstarání materiálu; tato lhůta nesmí být delší než 10 pracovních dnů. V zájmu rychlého odstranění vady může dodavatel nebo pověřená opravna vyměnit vadnou skupinu, nebo část za jinou, která však musí být technicky shodná, tj. téže značky a typu.

(8) Odběratel je povinen při reklamaci přistavit do záruční opravy vozidlo vždy jako celek pokud se dodavatel s odběratelem nedohodnou jinak.

§ 17, § 18zrušeno


§ 19

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


Ministr:

Poláček v. r.

Poznámky pod čarou

*) Z pověření ministerstva všeobecného strojírenství vykonává tuto funkci Vývojové středisko automobilového opravárenství, Praha 1, Žitná 25.

**) Technické podmínky generálních oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu a Technické podmínky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu.

*) Zakázkový list - podle vzoru v Technických podmínkách oprav. U oprav prováděných v kooperaci činí tato lhůta 20 dnů a dodavatel upozorní držitele vyznačením v hospodářské smlouvě.

*) Nařízení ministra všeobecného strojírenství č. 56/1959 Sb., o využití motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu.

Přesunout nahoru