Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 136/1964 Sb.Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských výrobků

Částka 60/1964
Platnost od 30.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

136

VYHLÁŠKA

Ministerstva všeobecného strojírenství

ze dne 30. června 1964,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských a elektrotechnických výrobků

Ministerstvo všeobecného strojírenství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Tato vyhláška upravuje dodávky oprav strojírenských a elektrotechnických výrobků strojů, zařízení a nástrojů (dále jen "stroje").

(2) Tato vyhláška se však nevztahuje na dodávky oprav pro vývoz a z dovozu, jakož i na dodávky oprav zemědělských strojů, traktorů a traktorů jim konstrukčně příbuzných a silničních vozidel pro motorovou dopravu.

ČÁST DRUHÁzrušeno

HLAVA PRVNÍzrušeno

§ 2 – § 10zrušeno

§ 11

Odpovědnost za vady (reklamace)

(1) Záruční doba činí 6 měsíců, pokud v technické normě není stanoveno jinak.

(2) Odběratel, kterému bylo plněno vadně, má právo na bezplatné odstranění vad. Dodavatel odstraní vady podle své volby buď opravou stroje nebo jeho části nebo výměnou stroje nebo jeho části. Jestliže si odběratel vadné plnění ponechá bez provedení opravy, je oprávněn požadovat přiměřenou slevu.

Je-li záruční oprava prováděna u odběratele, je odběratel povinen na žádost dodavatele dát mu za úplatu k použití svá zařízení, technické pomůcky, elektrickou a jinou energii, pracovní pomocné síly v rámci svých plánovaných úkolů apod. Není-li oprava prováděna u odběratele, je odběratel povinen zaslat vadný stroj (jeho součást), k provedení záruční opravy na místo určené dodavatelem. Náklady dopravy hradí dodavatel. Vyměněné vadné součástky si dodavatel ponechá.

(3) Jestliže odběratel se souhlasem dodavatele si odstraní vady sám, je dodavatel povinen nahradit odběrateli vynaložené náklady.

(4) Ve smlouvě mohou organizace dohodnout, že odběratel je povinen přizvat dodavatele k účasti na sepsání zápisu o vadách zjištěných při odběru. V zápise organizace vady vždy popíší případně uvedou, jak se projevují a dále zpravidla uvedou:

a) dobu a místo sestavení zápisu, jména a funkce osob, které se ho zúčastnily,

b) označení stroje s uvedením data jeho převzetí z opravy,

c) možnou příčinu vad,

d) datum zjištění vady,

e) kvalifikace pracovníka, který stroj obsluhoval,

f) dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění vad nebo o slevě z úplaty, a nedošlo-li k dohodě, stanoviska dodavatele a odběratele,

g) podpisy osob, které se zúčastnily sestavení zápisu.

(5) Zápis spolupodepsaný pracovníkem dodavatele nahrazuje reklamaci.

(6) Vznikne-li mezi organizacemi rozpor o kvalitě generální opravy, provede se jakostní zkouška. Touto zkouškou se zjišťuje, zda provedení generální opravy odpovídá technickým normám nebo jiným předpisům, nebo podmínkám dohodnutým ve smlouvě. Jakostní zkouška se provádí u dodavatele pokud se organizace nedohodnou jinak. Obě organizace jsou oprávněny vyslat na svůj náklad své zástupce k provedení zkoušky. Výsledek zkoušky, zjištěný zápisem, je závazný pro dodavatele i odběratele. Náklady zkoušky nese ta organizace, v jejíž neprospěch zkouška vyzněla.

§ 12zrušeno

HLAVA DRUHÁzrušeno

§ 13, § 14zrušeno

§ 15

Společná ustanovení

Na dodávky provozních oprav a údržby se vztahují obdobně ustanovení § 11.

HLAVA TŘETÍzrušeno

§ 16 – § 19zrušeno

§ 20

Provozní oprava

Na dodávku oprav prováděných výměnným způsobem se vztahují obdobně ustanovení § 11.

HLAVA ČTVRTÁzrušeno

§ 21zrušeno

ČÁST TŘETÍzrušeno

HLAVA PRVNÍzrušeno

§ 22 – § 27zrušeno

§ 28

Práva z odpovědnosti za vady (reklamace)

(1) Dodavatel odpovídá za vady podle ustanovení § 11 odst. 2 až 4.

(2) Záruční doba však činí

a) u vozidel parní trakce o rychlosti přes 80 km/hod. 1 měsíc, nejdéle však do ujetí 10 000 km, o rychlosti do 80 km/hod. 1 měsíc, nejdéle však do ujetí 7 500 km, o rychlosti do 60 km/hod. 1 měsíc, nejdéle však do ujetí 6 000 km,

b) u vozidel elektrické trakce 1 měsíc, nejdéle však do ujetí 20 000 km,

c) u kolejových motorových vozů o rychlosti přes 80 km/hod. 1 měsíc, nejdéle však do ujetí 15 000 km, o rychlosti do 80 km/hod. 1 měsíc, nejdéle však do ujetí 10 000 km,

d) u vozidel dieselové trakce o rychlosti přes 80 km/hod. 6 týdnů, nejdéle do ujetí 25 000 km, o rychlosti do 80 km/hod. 6 týdnů, nejdéle však do ujetí 20 000 km,

e) u ostatních vozidel 1 měsíc,

f) za horkoběžnost kluzných ložisek u všech vozidel 14 dnů, u valivých ložisek 1 měsíc.

§ 29zrušeno

§ 30

Společná ustanovení

(1) Pro smlouvy uvedené v této hlavě platí ustanovení § 11 odst. 2 až 4.

(2) Pro opravy kolejových vozidel, prováděné mimo opravny Československých státních drah neplatí ustanovení této hlavy.

HLAVA DRUHÁzrušeno

§ 31 – § 33zrušeno

§ 34

Odpovědnost za vady (reklamace)

Uplatňuje-li odběratel u chirurgických nástrojů řezných a střižných vadu týkající se jejich ostří, musí tak učinit ihned při převzetí nástrojů, jinak právo z odpovědnosti za tuto vadu zaniká.

§ 35

Společná ustanovení

Pro smlouvy uvedené v této hlavě platí ustanovení § 11.

HLAVA TŘETÍzrušeno

§ 36, § 37zrušeno

§ 38

Společná ustanovení

Pro smlouvy uvedené v této hlavě platí ustanovení v § 11.

HLAVA ČTVRTÁ

Opravy stavebních strojů a strojů užívaných při těžbě nebo výrobě stavebních hmot

§ 39 – § 44zrušeno

§ 45

Reklamace

(1) Dodavatel je povinen se dostavit do 5 dnů ode dne odeslání reklamace na místo, kde stroj je a reklamaci s odběratelem projednat.

(2) Odběratel je povinen k projednání reklamace předložit dodavateli k nahlédnutí veškeré denní výkazy o odpracovaných hodinách stroje, jeho výkonu, kontrolní knihu ke stroji a osvědčení o způsobilosti k řízení stroje osob, které stroj v době jeho pracovního nasazení po opravě řídily.

(3) O projednání reklamace strany sepíší zápis (§ 11 odst. 4).

§ 46

Společná ustanovení

Pro smlouvy uvedené v této hlavě platí také ustanovení § 11 odst. 1, 2, 3 a 4 s výjimkou prvé věty.


ČÁST ČTVRTÁ

§ 47

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


Ministr:

Poláček v. r.

Přesunout nahoru