Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 131/1964 Sb.Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu

Částka 56/1964
Platnost od 29.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 01.07.1978 (45/1978 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

131

VYHLÁŠKA

Ministerstva spotřebního průmyslu

ze dne 20. června 1964,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu

Ministerstvo spotřebního průmyslu v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška upravuje všechny dodávky výrobků:

a) odvětví textilního a konfekčního,

b) odvětví kožedělného, obuvnického a kožešnického,

c) odvětví skla, porcelánu, keramiky,

d) odvětví dřevozpracujícího,

e) sběrných surovin.

Vyhláška se však nevztahuje na dodávky pro vývoz a z dovozu.

ČÁST DRUHÁ

Oddíl první

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§ 2

Drobné dodávky

(k § 153 zákona)

U drobných dodávek, tj. dodávek, u nichž cena jednoho druhu výrobků nepřesahuje částku 200 Kčs, popřípadě nepřesahuje-li cena celé dodávky 1000 Kčs, je odběratel svou objednávkou vázán po dobu 3 měsíců, pokud v ní neuvedl lhůtu kratší. Dohoda o předmětu a času plnění je v těchto případech nahrazena poskytnutím plnění (§ 153 odst. 2 písm. c) zákona).

§ 3

Dodávky z odbytových organizací

(1) Na dodávky z odbytových organizací mohou odběratelé předkládat návrhy smluv (objednávky) kdykoliv s výjimkou objednávek

a) výrobků jednoúčelových, speciálních nebo neběžného provedení;

b) výrobků, u nichž je odbytová organizace povinna uzavřít smlouvu podle § 161 zákona;

c) veškerých výrobků dodávaných odbytovou organizací Prodejny nábytkářského průmyslu.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až c), předkládají odběratelé odbytovým organizacím návrhy smluv (objednávky) na příslušné období ve lhůtách stanovených v § 13, 22, 31 a 40 této vyhlášky.

(3) Hlavní druhy výrobků uvedené v odstavci 1 písm. a), které je nutno zajistit ve výrobě na základě objednávek odběratelů odbytové organizace, oznamuje odbytová organizace odběratelům vždy před začátkem roku, pokud tyto druhy nejsou uvedeny v seznamu výrobků příslušného ministerstva.

§ 4

Změna smlouvy (náhradní plnění)

(k § 125 zákona)

Požádá-li některá z organizací o souhlas se změnou smlouvy (náhradní plnění), je druhá organizace povinna se vyjádřit k tomuto návrhu do 10 dnů od odeslání. Je-li odběratelem odbytová organizace nebo zpracovatelský podnik, činí jeho lhůta pro vyjádření k návrhu dodavatele 15 dnů od odeslání.

§ 5

Předčasné plnění

(k § 129 zákona)

Dodavatel je oprávněn při poslední dodávce v příslušném dodávkovém období k vytížení dopravního prostředku potřebnou část výrobků, které na základě již uzavřené smlouvy mají být dodávány v nejbližším následujícím období, expedovat již v dodávkovém období předcházejícím. Tohoto ustanovení nelze použít, dodává-li se pouze jednou měsíčně; v tomto případě musí si dodavatel k předčasnému plnění vyžádat souhlas odběratele.

§ 6zrušeno

§ 7

Označování výrobků

(k § 174 zákona)

Výrobky určené k prodeji občanům musí být vždy označeny též údajem o jakosti a maloobchodní cenou, popř. dalšími údaji dohodnutými mezi nadřízenými orgány dodavatele a odběratele.

§ 8

Odchylka v množství

(k § 175 zákona)

Dodávaná nebo v odvolávce stanovená množství výrobků se mohou odchylovat od množství sjednaných ve smlouvě o ± 5 %.

§ 9

Vnitřní balení

Není-li způsob adjustace nebo vnitřního balení upraven v technické normě, nebo v ceníku, může být stanoven dohodou.

§ 10

Kolekce, katalogy, typovníky

(1) Kolekce (katalogy, typovníky) jako podklad pro uzavírání smluv se sestavují

- v odvětví textilu a konfekce

u výrobků průmyslu bavlnářského, vlnařského, hedvábnického, lýkových vláken, bytových textilií, u výrobků průmyslu pletařského, u tylů, krajek, stuh, prýmků a síťového zboží, u výrobků kloboučnických, baretů, čepic, deštníků, umělých květin a u výrobků knoflíkářského průmyslu; u prádla šitého z tkanin se sestavuje pouze typová kolekce, která se pro každé smluvní období doplňuje dalšími vzory; u svrchních oděvů se sestavuje katalog typové kolekce s nákresy fazón a technickými popisy; na katalog navazují průmyslové kolekce fazón svrchních oděvů, které se sestavují pro každé smluvní období;

- v odvětví kožedělném, obuvnickém a kožešnickém

u usní, obuvi, rukavic, galanterie z kůže a umělých hmot, u svrchních oděvů kožených, kožešin a kožešnických výrobků;

- v odvětví skla, porcelánu a keramiky

u lisovaného a užitkového skla, osvětlovacího skla a společenských svítidel, u užitkového a figurálního porcelánu, u užitkové, ozdobné a zdravotnické keramiky, jablonecké bižuterie, termosek a u užitkových teploměrů;

- v odvětví dřevozpracujícím

u typizovaných stavebně-truhlářských výrobků pro stavebnictví, u nábytku, sportovních potřeb a zařízení, kartáčnických výrobků, korkových výrobků, u kancelářských a školních potřeb, kuřáckých potřeb, hraček, hudebních nástrojů; u nábytku se kromě katalogů sestavují typovníky, které obsahují výrobní program nábytku na příslušný rok.

(2) Postup a průběh sestavování, schvalování, doplňování a využívání kolekcí (katalogů) jsou upraveny v dohodnutých kolekčních řádech, u nábytku v dohodnutém řádu pro sestavování typovníku, který obsahuje i způsob vyjasňování celoročního programu nábytku a způsob uplatňování požadavků odběratelů.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na výrobní družstva a podniky místního hospodářství jako dodavatele.

§ 11

Majetkové sankce

(k § 141 zákona)

(1) U dodávek pro vnitřní obchod zaplatí dodavatel odběrateli za nedodržení lhůty dohodnuté pro zaslání vzorků k prověřování výrobků ve skladech příjemce penále ve výši 10 Kčs za každý vzorek a den, nejvýše však 100 Kčs za jeden vzorek.

(2) Základem pro výpočet penále za nedodání, popř. neodebrání jehličnatého řeziva, listnatého řeziva, všech druhů pražců, překližek a laťovek je průměrná cena dohodnutá ve smlouvě podle požadované skladby dřevin, jakostí, dimensí a provedení.

(3) Prodlení dodavatele při dodávkách pro odbytovou organizaci Řempo se posuzuje samostatně podle plnění dílčích množství stanovených v odvolávkách nebo dopravních dispozicích odbytové organizace pro odbytová střediska.

(4) Odbytová organizace, která je v prodlení s dodávkou výrobků, je povinna zaplatit odběrateli za první den prodlení penále ve výši 1 % z ceny nedodaných výrobků a trvá-li prodlení déle než jeden měsíc, ještě další penále ve výši 5 % z ceny nedodaných výrobků. *)

Oddíl druhý

ODVĚTVÍ TEXTILNÍ A KONFEKČNÍ

§ 12

Ustanovení tohoto oddílu se vztahují na dodávky výrobků průmyslu bavlnářského, vlnařského, hedvábnického, lýkových vláken a bytového textilu, výrobků průmyslu pletařského, tylů, krajek, vyšívek, stuh, prýmků a síťového zboží, výrobků průmyslu svrchních oděvů, prádla šitého z tkanin (osobního a pro domácnost), výrobků kloboučnických, baretů, čepic, výrobků průmyslu knoflíkářského, deštníků, umělých květin a ostatního drobného módního zboží, textilních odpadových surovin regenerovaných.

§ 13

Uzavírání smluv

(k § 152 zákona)

(1) Odběratel předkládá dodavateli návrh smlouvy (objednávku) v těchto lhůtách před začátkem čtvrtletí, v němž má být započato s dodávkami:

- vlněné a vigoňové tkaniny a úplety, proplétané oděvní aobuvnické metrové textilie, vlněné a vigoňové kusové zboží,technické výrobky plstěné 5 měsíců
u dámských šatovek v kuse barvených se ve lhůtě 5 měsíců nesjednávají barvy; odběratel sděluje specifikace na barvy dodatečně nejpozději 6 týdnů před začátkem příslušného čtvrtletí;
u ostatních tkanin a výrobků v kuse barvených se ve lhůtě 5 měsíců sjednává procentní podíl požadavku na barvy tmavé a pastelové; specifikaci na barvy sděluje odběratel dodatečně nejpozději 6 týdnů před začátkem příslušného čtvrtletí;
- bytový textil a kusové zboží bytového textilu 3 1/2 měsíce
- pojené textilie, výrobky z odpadových surovin a textilníodpadové suroviny regenerované 3 1/2 měsíce
- vlněné a vigoňové příze 3 1/2 měsíce
z toho u vlněných a vigoňových přízí, objednávaných výrobními podniky průmyslu pletařského a bytových textilií ministerstva spotřebního průmyslu se lhůta zkracuje o 1 týden
- bavlněné, hedvábné, polyamidové a lněné tkaniny hotové,upravené, barvené a tištěné; kusové zboží bavlněné, hedvábné,lněné a polyamidové; vata a zdravotnické výrobky; technickévýrobky ze všech materiálů v tomto pododstavci uvedených3 1/2 měsíce
u tkanin a výrobků v kuse barvených se ve lhůtě 3 1/2 měsíce nesjednávají barvy; specifikace na barvy sděluje odběratel dodatečně nejpozději 6 týdnů před začátkem příslušného čtvrtletí
- veškeré výrobky průmyslu pletařského 3 1/2 měsíce
- bavlněné, hedvábné a lněné nitě, tkaniny pro úpravny a tiskárny,jutové tkaniny, jutařské a konopářské výrobky 3 měsíce
- ručně pletací příze 2 1/2 měsíce
- stuhy, prýmky, krajkářské výrobky, síťové zboží 2 1/2 měsíce
- bavlněné a lněné příze a ostatní výrobky shora neuvedené 2 měsíce
- výrobky průmyslu svrchních oděvů a prádla šitého ztkanin (osobního a pro domácnost), prošívané přikrývky 2 měsíce
- kloboučnické výrobky, barety a čepice 2 měsíce
- deštníky, umělé květiny a ostatní drobné módní zboží 2 měsíce
- výrobky knoflíkářského průmyslu 2 měsíce

(2) Projednává-li se uzavírání smluv při osobním jednání (kontraktaci), předkládá při něm odběratel návrhy smluv. *) Dojde-li ke kontraktačnímu jednání opožděně, platí, že návrhy smluv, které byly předloženy při tomto jednání, byly předloženy včas.

(3) Odbytové organizace jako odběratelé předkládají výrobním podnikům návrhy smluv (objednávky) ve lhůtách uvedených v odstavci 1 zkrácených o 10 dnů.

(4) Předkládá-li návrh smlouvy odbytová organizace jako odběratel, vyjadřuje se dodavatel do 20 dnů. Odbytová organizace jako dodavatel se svým odběratelům vyjadřuje do 45 dnů, u objednávek, jež mohou být předloženy kdykoliv, do 20 dnů. Ve všech ostatních případech se dodavatelé vyjadřují k návrhu smlouvy (objednávce) do 30 dnů (§ 154 odst. 1 zákona). U návrhů smluv (objednávek) předložených při kontraktačním jednání počínají lhůty dnem, který následuje po skončení tohoto jednání.

(5) Smlouvy na dodávky pro ministerstvo národní obrany se uzavírají na období celého roku. Návrhy těchto smluv předkládají odběratelé nejpozději 2 měsíce před začátkem I. čtvrtletí.

(6) Návrhy smluv na dodávky tkanin, které jsou určeny k zpracování na konfekci a prádlo pro vývoz, předkládají výrobní podniky průmyslu oděvů a prádla ministerstva spotřebního průmyslu výrobním podnikům textilní prvovýroby ve lhůtách stanovených v opatření ministerstva spotřebního průmyslu vydaném v dohodě s ministerstvem zahraničního obchodu a schváleném hlavním arbitrem ČSSR.

§ 14

Jakost

(1) Na množství stanovené plánovacím aktem se započítávají všem odběratelům poměrná množství výrobků ve všech třídách jakosti včetně 4. třídy jakosti (partie) a metrových zbytků 1. až 4. třídy jakosti.

(2) Poměr jednotlivých tříd jakostí, partie a metrových zbytků se stanoví ve smlouvě. Podkladem pro stanovení poměru tříd jakostí, partie a metrových zbytků ve smlouvě je poměr tříd jakostí oznámený podle dodavatelských podniků výrobní hospodářskou jednotkou ministerstva spotřebního průmyslu nadřízenému orgánu odběratele popřípadě odběrateli.

(3) Dodržování stanoveného poměru tříd jakostí, partie a metrových zbytků se sleduje čtvrtletně. Při překročení množství dodaných výrobků v nižších třídách jakosti (partii a zbytcích) je dodavatel povinen zaplatit penále z množství výrobků dodaných navíc v nižších třídách jakosti (partii a zbytcích). Toto penále činí 5 % a počítá se vždy z ceny nejvyšší smluvené jakostní třídy. *)

(4) Překročení dodávek ve vyšších třídách jakosti v rámci kontrahovaného množství je přípustné.

(5) Stanovený poměr tříd jakostí, partie a metrových zbytků neplatí u dodávek exportních souběhů.

(6) Ustanovení odstavců 1 až 2 se nevztahují

a) na dodávky pro ministerstvo národní obrany a ministerstvo vnitra s výjimkou pracovní konfekce, prádla a výrobků pletařského průmyslu, kde podíl dodávek v 1. až 3. třídě jakosti bude dohodnut mezi odběratelem a příslušnou výrobní hospodářskou jednotkou popř. dodavatelem každoročně před vydáním ročního plánovacího aktu;

b) na dodávky ochranných pracovních oděvů a pomůcek.

§ 15

Způsob expedice

(1) Není-li stanoveno minimální expediční množství, může odbytová organizace požadovat od dodavatele expedici nejvýše na dvě místa v kraji.

(2) U všech druhů metrového zboží, pokud není technickou normou stanoveno jinak, je dodavatel povinen označit začátek a konec kusu. Skládá-li se kus ze dvou nebo tří dílů, musí být označen začátek a konec každého dílu. Toto ustanovení se netýká stuh, prýmků a úzkých krajkářských výrobků.

(3) U dodávek pro vnitřní obchod je dodavatel povinen na tutéž objednávku vyexpedovat měsíční kontrahované množství do jednoho skladu odběratele nejvýše ve dvou zásilkách; to neplatí o zásilkách vagonových a speciálními vozidly pro přepravu oděvů na ramínkách. Zasílá-li organizace výrobky z více závodů, platí omezení dvou dodávek pro každý závod.

(4) U výrobků průmyslu pletařského může poslední dodávka v měsíci obsahovat nejvýše 5 % ve sdružených barvách a velikostech v balení menším než obvyklém (tzv. zbytkové balení).

(5) Dodavatelé jsou povinni u vagónových zásilek a zásilek silničními dopravními prostředky připojit k zásilce opis konsignace (dodací list).

§ 16

Vzorky

(k § 181 zákona)

(1) Referenční vzorky, které jsou podkladem pro posouzení jakosti, musí odpovídat technické normě nebo vzorku, podle něhož bylo kontrahováno, u dodávek pro vnitřní obchod technické normě a vzorku, který je zařazen do kolekce a na nějž je vyhlášena velkoobchodní a maloobchodní cena.

(2) U výrobků průmyslu bavlnářského, hedvábnického, vlnařského a lýkových vláken předá dodavatel odběrateli nejpozději 10 dnů před uskutečněním první dodávky referenční vzorky v neprodejném stavu jako podklad pro prověřování výrobků a to, není-li dohodnuto jinak, v jednom vyhotovení pro každý druh, vzor a barvu dodávanou během plánovacího roku, ve velikosti 10 x 15 cm.

Odesílání referenčních vzorků odpadá u zboží barveného v kuse, jestliže dodavatel předem zaslal odběrateli standardní barevnici, podle níž lze prověřovat. U kusového zboží se dodává jako referenční vzorek jeden kus nebo dohodnutý počet kusů za úhradu. U zdravotnického zboží se vzorky dodávají podle dohody.

(3) U výrobků průmyslu pletařského, svrchních oděvů, prádla šitého z tkanin a módního zboží (deštníků, umělých květin apod.) odešle dodavatel odběrateli současně s první zásilkou jako součást dodávky referenční vzorek, který bude zvlášť označen a vyfakturován na společné faktuře s dodávanými výrobky jako samostatná položka.

(4) Referenční vzorky se nezasílají, má-li odběratel k dispozici kolekci nebo katalog výrobků, podle nichž lze prověřování uskutečnit, nebo má-li k dispozici referenční vzorky z předcházejících dodávek. V případě znehodnocení referenčního vzorku používáním je odběratel oprávněn vyžádat si nový referenční vzorek.

(5) Vzorky, vzorové kupony a kolekce se odběratelům započítávají na množství stanovené plánovacím aktem.

(6) U dodávek pro ministerstvo národní obrany může být dohodnuta odchylná úprava z ustanovení odstavců 1 až 4.

§ 17

Dodací lhůta

(k § 187 zákona)

(1) U módního vrchního ošacení vlněného se barvy a velikosti sledují čtvrtletně.

(2) V zájmu využití speciálních vozidel pro přepravu oděvů na ramínkách je dodavatel oprávněn splnit dodávku 3 pracovní dny před začátkem dodací lhůty; jsou-li naopak výrobky dodány do 3 pracovních dnů po konci dodací lhůty, nevčítá se tato doba pro účely majetkových sankcí do smluveného času plnění.

(3) U dodávek tkanin určených ke konfekčnímu zpracování a dodávaných z výrobních podniků textilní prvovýroby do výrobních podniků průmyslu oděvů a prádla v oboru působnosti ministerstva spotřebního průmyslu stanoví organizace ve smlouvě podrobnější časové členění dodávek a výši majetkových sankcí za jeho nedodržení. Přitom jsou povinny se řídit opatřením ministerstva spotřebního průmyslu.

Oddíl třetí

ODVĚTVÍ KOŽEDĚLNÉ, OBUVNICKÉ A KOŽEŠNICKÉ

§ 18

Ustanovení tohoto oddílu se vztahují na dodávky

surových kožek vytříděných,

usní,

opravárenského materiálu obuvnického a brašnářského,

obuvi,

galanterie z kůže a umělých hmot,

rukavic,

technických výrobků z usní a fíbru,

drobného zboží koženého a z umělých hmot,

svrchních oděvů kožených,

kožešin a kožešnických výrobků (rovněž ze syntetických vláken),

koželužského a kožešnického odpadu.

Uzavírání smluv

(k § 152 zákona)

§ 19

(1) U technických výrobků z usní a fíbru, rukavičkářských usní a koželužského odpadu předkládá odběratel návrh smlouvy (objednávku) 77 dnů před začátkem smluvního období, v němž má být započato s dodávkami. Odbytové organizace jako odběratelé předkládají výrobním podnikům návrhy smluv (objednávky) ve lhůtě zkrácené o 10 dnů.

(2) Předkládá-li návrh smlouvy odbytová organizace jako odběratel, vyjadřuje se dodavatel do 20 dnů. Odbytová organizace jako dodavatel se svým odběratelům vyjadřuje do 45 dnů, u objednávek, jež mohou být odběrateli předloženy kdykoliv, do 20 dnů. V ostatních případech se dodavatelé vyjadřují k návrhu smlouvy (objednávce) do 30 dnů (§ 154 odst. 1 zákona).

§ 20

(1) U surových kožek vytříděných předkládá odběratel návrh smlouvy (objednávku) 50 dnů před začátkem smluvního období, v němž má být započato s dodávkami.

(2) Dodavatel se k návrhu smlouvy vyjadřuje do 15 dnů.

§ 21

(1) U všech ostatních výrobků předkládá odběratel dodavateli požadavky (poptávku) v těchto lhůtách před začátkem smluvního období, v němž má být započato s dodávkami:

usně, obuv 70 dnů
galanterie z kůže a umělých hmot, rukavice,opravárenský materiál 77 dnů
svrchní oděvy kožené, kožešiny a kožešnické výrobky 90 dnů

(2) Poptávky se projednávají za přítomnosti všech odběratelů při výrobních rozpisech, jež musí skončit nejpozději 45 dnů před začátkem smluvního období. *)

(3) Na základě výrobního rozpisu dohodnutého mezi odběratelem a dodavatelem, popř. mezi jejich nadřízenými orgány, předkládá návrh smlouvy

a) u usní, obuvi, rukavic, galanterie z kůže a umělých hmot dodavatel do 10 dnů po skončení výrobních rozpisů;

b) u opravárenského materiálu odběratel do 10 dnů po skončení výrobních rozpisů;

c) u svrchních oděvů kožených, kožešin a kožešnických výrobků odběratel při výrobních rozpisech.

(4) K návrhu smlouvy se vyjadřuje

a) u usní, obuvi, rukavic, galanterie z kůže a umělých hmot odběratel do 10 dnů;

b) u opravárenského materiálu dodavatel do 10 dnů;

c) u svrchních oděvů kožených dodavatel do 35 dnů před začátkem smluvního období; u kožešin a kožešnických výrobků dodavatel do 20 dnů po skončení výrobních rozpisů.

(5) V případech, kdy podle odstavce 3 písm. a předkládá návrh smlouvy dodavatel, platí o vzniku smlouvy ustanovení § 153 odst. 2 písm. b zákona obdobně s tím, že lhůta k sdělení nesouhlasu dodavatele činí 15 dnů.

(6) U dodávek pro ministerstvo národní obrany předkládá návrh smlouvy vždy odběratel.

§ 22

(1) Na dodávky z odbytových organizací podle § 3 odstavce 1 písm. a) a b) této vyhlášky předkládá odběratel návrhy smluv (objednávky) před začátkem smluvního období v těchto lhůtách:

u technických výrobků z usní a fíbru,rukavičkářských usní a koželužského odpadu 77 dnů
u usní, obuvi, galanterie z kůže a umělých hmot, rukavic a opravárenských materiálů obuvnických a brašnářských 87 dnů
u svrchních oděvů kožených, kožešin akožešnických výrobků 100 dnů

(2) Odbytová organizace se k návrhu smlouvy vyjadřuje do 60 dnů u výrobků s předkládacími lhůtami 77 a 87 dnů, do 80 dnů u výrobků s předkládací lhůtou 100 dnů a do 20 dnů u výrobků, na něž mohou odběratelé předkládat návrhy smluv (objednávky) kdykoliv.

§ 23

Odvolávky

(k § 188 zákona)

U obuvi předkládá odběratel dodavateli po předběžném projednání odvolávku na první dekádu měsíce nejpozději 35 dnů před začátkem dodávkového měsíce. Na druhou a třetí dekádu měsíce zasílá odběratel odvolávku nejpozději 35 dnů před začátkem druhé dekády; v této odvolávce může odběratel změnit 35 dnů před třetí dekádou nejvýše 1/3 množství určeného na třetí dekádu ve velikostech a barvách.

§ 24

Jakost

(1) Strany jsou povinny stanovit ve smlouvě poměr jednotlivých jakostí.

(2) U dodávek pro vnitřní obchod je podkladem pro stanovení poměru tříd jakostí ve smlouvě poměr tříd jakostí dohodnutý mezi nadřízenými orgány dodavatele a odběratele, popř. mezi smluvními stranami.

(3) Pokud není dohodnuto jinak, sleduje se dodržování stanoveného poměru tříd jakostí čtvrtletně. Při překročení množství dodaných výrobků v nižších třídách jakosti je dodavatel povinen zaplatit penále z množství výrobků dodaných navíc v nižších třídách jakosti. Toto penále činí 5 % a počítá se vždy z ceny nejvyšší smluvené jakostní třídy. *)

(4) Stanovený poměr tříd jakosti neplatí u dodávek exportních souběhů.

(5) Překročení dodávek ve vyšších třídách jakosti v rámci kontrahovaného množství je přípustné.

§ 25

Minimální expediční množství

(k § 176 zákona)

(1) Není-li v cenových předpisech nebo dohodou organizací stanoveno jinak, činí minimální expediční množství pro jednoho příjemce z jednoho expedičního místa u jedné zásilky obuvi, galanterie z kůže a umělých hmot a u surových kožek vytříděných . 1 vagón (1 nákladní motorové vozidlo). Při expedici je dodavatel povinen přihlédnout k dohodnutému barevnému a velikostnímu sortimentu.

(2) Uvedené minimální expediční množství neplatí

- u galanterních výrobků malých velikostí;

- u dodávek módních a technických novinek;

- u vzorků;

- v případech, kdy mezi dodavatelem a obchodním domem nebo maloobchodní prodejnou jsou dohodnuty přímé dodávky v rámci patronátní a průzkumové činnosti;

- u dodávek pro ministerstvo národní obrany;

- u dodávek pro odbytovou organizaci Řempo jako odběratele;

v tomto případě se minimální expediční množství stanoví dohodou mezi odbytovou organizací Řempo a nadřízeným orgánem dodavatele,

popř. dodavatelem;

- u dodávek z odbytových organizací;

- u dodávek z podniků výrobních družstev a místního hospodářství.

(3) Není-li minimální expediční množství stanoveno, může odbytová organizace požadovat expedici nejvýše na dvě místa v kraji.

§ 26

Katalogy

(1) Odběratelské a dodavatelské organizace se dohodnou na zpracování a vydání katalogů obuvi, rukavic, galanterie a svrchních oděvů kožených, přičemž se podílí na nákladech rovným dílem. Dodavatelé se mezi sebou vypořádají v poměru k počtu výrobků zařazených do katalogů.

(2) Dodavatel dodává zdarma katalogy svrchních oděvů kožených, které jsou určeny pro nákupní činnost obchodních podniků. Rovněž dodává zdarma u galanterie barevnici usní.

(3) U kožešnických výrobků je dodavatel povinen dodat odběrateli katalog modelů jedenkrát ročně, a to 15 dnů před zahájením výrobních rozpisů na první čtvrtletí. Tento katalog dodavatel doplňuje dodatečně schválenými modely nejpozději do 30 dnů po jejich schválení.

(4) U dodávek pro ministerstvo národní obrany může být dohodnuta odchylná úprava z ustanovení odstavců 1 až 3.

§ 27

Vzorky

(k § 181 zákona)

(1) U svrchních oděvů kožených, kožešin a kožešnických výrobků je pro dodávky závazná kolekce schválená nadřízenými orgány odběratele a dodavatele. Kolekce zůstává majetkem dodavatele, u něhož je uložena.

Pro posouzení jakosti svrchních oděvů kožených je závazný vzorek z kolekce a schválené referenční vzorky kvality hotových výrobků v jednom modelu od každého druhu výrobku a materiálu v kvalitě A, B, C.

Pro posouzení jakostních znaků kožešin a kožešnických výrobků jsou závazné referenční vzorky hotových výrobků, které se předkládají od všech druhů výrobků pouze v jedné kvalitě použitých kožek. Pro posouzení ostatních kvalit použitých kožek u všech druhů kožešnických výrobků jsou závazné připojené referenční vzorky kožek, schválené odběratelem. Pro každou kvalitu předloží dodavatel odběrateli 3 kožky určující spodní, střední a vrchní hranici.

(2) Pro posouzení jakosti ostatních výrobků dodává dodavatel odběrateli vzorky podle schválené kolekce v jednom vyhotovení pro každý druh (vzor) dodávaný během plánovacího roku a současně předá technický popis. Vzorky se účtují.

(3) Zasílání referenčních vzorků odpadá, má-li odběratel k disposici katalog nebo jiný podklad, podle něhož lze prověřování uskutečnit. Toto ustanovení se netýká obuvi, galanterie a rukavic dodávaných pro vnitřní obchod.

(4) Vzorky obuvi určené pro aktivní výkon sportu a předkládané odběrateli musí být schváleny příslušnou sportovní sekcí ústředního orgánu tělovýchovy.

(5) U dodávek pro ministerstvo národní obrany může být dohodnuta odchylná úprava z ustanovení odstavců 1 až 3.

§ 28

Dodací lhůta

(k § 187 zákona)

U surových kožek vytříděných se dodací lhůta sjednává s přesností na čtvrtletí.

§ 29

Předběžná prohlídka

(1) U obuvi, galanterie z kůže a umělých hmot, rukavic, kožešin, kožešnických výrobků a svrchních oděvů kožených pro vnitřní obchod je odběratel oprávněn prohlédnout jakost výrobků ve výrobním podniku ještě před jejich odesláním.

(2) U kožešnických výrobků pro vnitřní obchod odběratel prohlédne jakost ve skladech dodavatele každého 1., 2. a 3. dne, 11., 12. a 13. dne, 21., 22. a 23. dne v měsíci, pokud není dohodnuto jinak.

(3) U svrchních oděvů kožených prohlédne odběratel jakost ve skladech dodavatele třikrát měsíčně, pokud je to účelné.

Oddíl čtvrtý

ODVĚTVÍ SKLA, PORCELÁNU A KERAMIKY

§ 30

Ustanovení tohoto oddílu se vztahují na dodávky

výrobků sklářských a z taveného křemene,

užitkového a figurálního porcelánu,

užitkové, ozdobné a zdravotnické keramiky,

svítidel společenských,

bižuterie kovové, skleněné, keramické, z plastických hmot a drahých kovů,

drobných užitkových předmětů skleněných, z plastických hmot a ostatního jabloneckého zboží,

čedičové vaty, výrobků z taveného čediče a z čedičové vaty,

sklářských pánví,

skleněných vláken a výrobků z nich,

skleněné vaty a výrobků z ní,

pěnového skla,

sklolaminátů.

§ 31

Uzavírání smluv

(k § 152 zákona)

(1) Odběratel předkládá dodavateli návrh smlouvy (objednávku) v těchto lhůtách před začátkem čtvrtletí, v němž má být započato s dodávkami:

teploměry v kovových pouzdrech 24 týdnů
teploměry a hustoměry cejchované, sklářské pánve a jejich doplňky 22 týdnů
svítidla společenská 16 týdnů
nové sklofoukačské výrobky podle nákresu, k jejichž výrobě není třeba nových forem nebo jiných speciálních pomůcek; skleněné aparatury Simax 15 týdnů
cejchované odměrné sklo; zdravotnická keramika ze žárohlíny 13 týdnů
zdravotnická keramika ostatní 8 týdnů
optické sklo v jakosti podle platných techn. norem resp. materiálových listů 12 týdnů
ostatní optické sklo 17 týdnů
baňky na žárovky; ostatní výrobky z taveného čediče; lékařské teploměry; krevní láhve; termosky; polotovary televizních baněk; brýlová skla 8 týdnů
kleněné obaly a lisované sklo 6 týdnů
čedičová vata, skleněná vata a výrobky z nich; trubice, tyčinky a kapiláry; křemičitan sodný; skelná krupice 6 týdnů
ostatní výrobky 9 týdnů

(2) Předkládací lhůty podle odstavce 1 neplatí pro dodávky nových výrobků, k jejichž výrobě si musí výrobní podnik opatřit nové výrobní pomůcky (formy, nástroje, raznice apod.).

(3) Není-li dohodnuto jinak, předkládá odbytová organizace jako odběratel výrobním podnikům návrhy smluv (objednávky) ve lhůtách uvedených v odstavci 1 zkrácených o 10 dnů. Totéž platí pro předkládání návrhů smluv (objednávek) organizacemi ministerstva stavebnictví v případech, kdy tyto organizace provádějí odbyt sklářských a keramických výrobků, obsažených v seznamu výrobků ministerstva spotřebního průmyslu.

Návrhy smluv (objednávky) na výrobky zušlechtěné z plochého skla taženého předkládají však tyto organizace ve lhůtách podle odstavce 1.

(4) Předkládá-li návrh smlouvy (objednávku) jako odběratel odbytová organizace nebo organizace ministerstva stavebnictví, provádějící odbyt sklářských a keramických výrobků uvedených v seznamu výrobků ministerstva spotřebního průmyslu, vyjadřuje se dodavatel do patnácti dnů. Odbytové organizace a organizace ministerstva stavebnictví jako dodavatelé se svým odběratelům vyjadřují do 45 dnů, u objednávek, které mohou odběratelé předkládat odbytové organizaci kdykoliv, do 20 dnů. Ve všech ostatních případech se dodavatel k návrhu smlouvy (objednávce) vyjadřuje do 25 dnů.

(5) Za účelem vyjasnění a odstranění rozporů při uzavírání smluv organizují odběratelé a dodavatelé v dohodě nejpozději ve lhůtě 15 dnů od posledního dne předkládací lhůty společná kontraktační jednání.*).

§ 32

Jakost

(1) Strany jsou povinny stanovit ve smlouvě poměr jednotlivých jakostí.

(2) Pokud není dohodnuto jinak, sleduje se dodržování stanoveného poměru jakostí čtvrtletně. Při překročení množství dodaných výrobků v nižších jakostech je dodavatel povinen zaplatit penále z množství výrobků dodaných navíc v nižších jakostech. Toto penále činí 5 % a počítá se vždy z ceny nejvyšší smluvené jakosti. *)

(3) Zdravotnická keramika se dodává pouze v exportním souběhu.

(4) Stanovený poměr jakostí neplatí u dodávek exportních souběhů.

(5) Překročení dodávek ve vyšších jakostech v rámci kontrahovaného množství je přípustné.

§ 33

Minimální expediční množství

(k § 176 zákona)

(1) Pokud není v cenících nebo ve smlouvě stanoveno jinak, činí maximální expediční množství z jednoho výrobního místa u jedné zásilky

a) jeden vagón pro jednoho příjemce:

užitkový porcelán, užitková keramika, zdravotnická keramika, hrnčířské zboží, ploché sklo tažené, lité sklo s drátem a bez drátu, sklo matované a ledované, zrcadlové sklo broušené, lité sklo ploché, trubice miroxyd, determální sklo ploché, chodopakové sklo, baňky na žárovky, polotovary televizních baněk, lékovky, opodéldoky, láhve nápojové barevné, bílé i polobílé, obalové sklo, konzervové sklo, skleněné a stavební tvárnice, skleněná a čedičová vata a výrobky z nich, výrobky z taveného čediče, akumulátory lisované, foukané, akvaria, skla ochranná, demižóny, balóny, pyramidky, tabletovky, okurkáče, bayolky, rybí sklenice, zavařovačky, odlivky na hořčici, kelímky a lahvičky na kosmetiku, inkousty a tuše, láhve na francovku a kosmetiku, kryty na elektroměry, lisované zásuvky, cylindry a vozovky, pivní sklenice a výčepní sklo, křemičitan sodný a draselný pevný, roury skleněné, trubice strojní, skla do důlních lamp, skla k rozprašovačům, skleněná posukovaná a šitá rohož, skelná krupice, pěnové sklo, společenská svítidla, osvětlovací sklo, lisované kryty na elektroměry, krycí skla na autoreflektory, tyčinky a frita Vertex, skleněné vlákno, izolační staple a výrobky z něj;

b) jedna přepravní skříň, ohradová paleta nebo jeden náklad silničního motorového vozidla:

ba) užitkový porcelán, užitková keramika, zdravotnická keramika, hrnčířské zboží, osvětlovací sklo a společenská svítidla; pouze v případech, že čtvrtletní smluvené zboží pro téhož odběratele neodpovídá ložnému prostoru vagónu:

bb) figurální a ozdobná keramika, figurální a ozdobný porcelán, zušlechtěné sododraslo a zušlechtěné olovo, fotomisky, lisované kryty na elektroměry, galety, ochranná skla, benzinky, víčka na zavařovačky, kořenky, lisované sklo, důlní kahany, hladké sklo užitkové, hladké nezušlechtěné odlivky a kalíšky, zušlechtěné odlivky a kalíšky, láhve na moč, sací láhve, ručně vyráběné trubice, tyčinky a kapiláry, ampulky, prsní odsávačky, skla na vakuovou techniku, isolační láhve.

c) ostatní obaly (bedny, kontajnery, balíky, trubkové přepravníky apod.):

ca) figurální a ozdobná keramika a hrnčířské zboží; pouze v případech, že čtvrtletní smluvené množství pro téhož odběratele neodpovídá ložnému prostoru přepravní skříně;

cb) bezpečnostní sklo tvrzené a vrstvené, nábytkové sklo vč. fínových pruhů a zrcadel z taženého a broušeného skla, zrcátka zmenšovací a zvětšovací, číselníky s tiskem, stavební mosaika volná a lepená, různé druhy skel technických, velká galanterie skleněná, malá galanterie skleněná, izolační sklo ploché, návěstní sklo ploché, ohýbané sklo, polooptické výlisky, brýlová skla, skleněná vlákna a tkaniny, hodinková skla, radiostupnice, speciální sklo vrstvené, savičky dvouhrdlé, vánoční ozdoby, krystalerie hutní a zušlechtěná (mimo druhy, které jsou uvedeny pod minimálním expedičním množstvím ve vagónech a přepravních skříních za předpokladu, že jde o stejný sortiment ve foukaném skle);

d) pro jablonecké zboží:

hodnota 1 000 Kčs ve velkoobchodní ceně na jednu zásilku téže položky seznamu výrobků ministerstva spotřebního průmyslu.

(2) Minimální expediční množství podle odstavce 1 neplatí

- u dodávek pro ministerstvo národní obrany;

- u dodávek pro odbytové organizace ministerstva spotřebního průmyslu jako odběratele; v těchto případech se minimální expediční množství stanoví dohodou;

- u dodávek z odbytových organizací; - u dodávek z podniků místního hospodářství.

(3) Není-li možno dodávky pro vnitřní obchod a pro podniky potravinářského průmyslu u obalového, lisovaného a užitkového skla, u osvětlovacího skla a svítidel, akvarií, demižónů, balónů, okurkáčů, bayolek, zavařovaček, lisovaných zásuvek, cylindrů, vozovek a dýmového skla odeslat jako vozovou zásilku samostatně, mohou být odeslány v jednom vagóně všechny druhy výrobků, jež má závod podle smlouvy v příslušném dodávkovém období odběrateli dodat.

(4) Není-li minimální expediční množství sjednáno, může odbytová organizace Řempo požadovat od dodavatele expedici nejvýše na dvě místa v kraji.

§ 34

Odesílací doklady

(k § 180 zákona)

(1) U dodávek pro vnitřní obchod odešle dodavatel příjemci výrobků současně soupis (konsignaci) obsahující

popis balení a způsob expedice,

množství, druh a cenu za jednotku odesílaných výrobků,

číslo dopravní dispozice a u vagónových zásilek též číslo vagónu a způsob ložení.

(2) Aby bylo umožněno řádné prověřování dodaných výrobků, jsou dodavatelé povinni

- u kusových zásilek vkládat do vnějšího obalu jednu kopii konsignace; bedna nebo obal obsahující konsignaci musí být viditelně označeny;

- u vagonových zásilek a zásilek silničními dopravními prostředky připojit opis konsignace (dodací list).

§ 35

Lom

Odběratel není oprávněn reklamovat lom vzniklý během přepravy, pokud u jedné zásilky nepřesáhne 1/2 % hodnoty zásilky.

§ 36

Vzorky

(k § 181 zákona)

(1) Vzorky a kolekce vzorků se odběratelům započítávají na množství stanovené plánovacím aktem.

(2) Pokud není v cenících stanoveno jinak, vyúčtuje dodavatel odběrateli při dodávce vzorků, které musí být zvlášť zhotoveny, náklady spojené s výrobou těchto vzorků. Toto ustanovení se netýká vzorků pro vnitřní obchod.

§ 37

Dodací lhůta

(k § 187 zákona)

U signálního skla se dodací lhůta sjednává s přesností na čtvrtletí.

§ 38

Odvolávky

(k § 188 zákona)

(1) Je-li ve smlouvě stanoveno, že určité skutečnosti budou dodatečně zpřesněny odvolávkou, je odběratel povinen tuto odvolávku zaslat dodavateli do 15 dnů po skončení kontraktačních jednání, nejpozději však s přepravní dispozicí.

(2) U dodávek pro odbytovou organizaci Řempo jako odběratele se způsob a termíny pro zasílání odvolávek dohodnou ve smlouvě.

Oddíl pátý

ODVĚTVÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍ

§ 39

Ustanovení tohoto oddílu se vztahují na dodávky

výrobků pilařských,

výrobků stavebně-truhlářských a dřevostaveb,

výrobků překližkárenských a konstrukčních desek včetně desek z dřevní hmoty, odpadu a desek z pazdeří,

dřevěných obalů,

výrobků dřevařských impregnovaných,

nábytku (dřevěného, obývaného, kovového a z umělých hmot),

truhlářských výrobků pro průmysl (skříněk pro slaboproudou elektrotechniku, šicího nábytku, hodinových skříněk apod.),

kovového zařízení pro dílny a kanceláře,

kancelářských potřeb,

kuřáckých potřeb,

hraček včetně hudebních,

lišt a rámů,

hudebních nástrojů,

výrobků z korku,

dřevokorku a technické pryže,

sportovních a tělocvičných potřeb ze dřeva, usní, kovu a umělých hmot,

kartáčnických výrobků,

zápalek,

ostatních dřevařských a truhlářských výrobků.

výrobků zemědělské techniky Bios

§ 40

Uzavírání smluv

(k § 152 zákona)

(1) Návrhy smluv (objednávky) předkládá odběratel s výjimkou návrhů smluv na nábytek dodávaný z výrobních podniků ministerstva spotřebního průmyslu pro vnitřní obchod a pro odbytovou organizaci Prodejny nábytkářského průmyslu, kde návrhy smluv předkládá dodavatel.

(2) Návrhy smluv se předkládají v těchto lhůtách před začátkem čtvrtletí, v němž má být započato s dodávkami:

individuální výroba nábytku včetně laboratorního zařízení se speciálním kováním a příslušenstvím; individuální výroba nábytku v podnicích místního hospodářství a výrobních družstev; individuální výroba nábytku a zařízení proprototypy lodí (ve všech případech za předpokladu, že současně s návrhem smlouvy jsou předloženy schválené prováděcí výkresy); varhany 9 měsíců
speciální bedny a obaly, vybavené neběžným kováním, které je nutno pro zakázku zhotovit podle výkresů; speciální bedny vybavené plechovými vložkami, plstí nebo jiným vnitřním speciálním vybavením (mimo isolační lepenku a impregnovaný papír); netypisované dřevostavby; speciální zařízení pro stavebně truhlářskou výrobu(vrata apod.) vybavená kováním běžně nevyráběným, které nutno dát pro zakázku zhotovit podle výkresů, přičemž schválené prováděcí výkresy je nutno předložit současně s návrhem smlouvy 7 měsíců
nové typy radioskříněk, gramoskříněk, hudebních skříní, skříněk pro televizory, šicího nábytku a kufrů pro magnetofony (za předpokladu, že současně s návrhem smlouvy jsou předloženy schválené prováděcí výkresy a jsou skončeny před výrobní fáze zahrnující vypracování návrhu, konstrukčních výkresů, zhotovení modelů a výrobu ověřovací série); lyžařské vleky; klavíry 6 měsíců
individuální výroba nábytku včetně laboratorního zařízení bez speciálního kování a příslušenství; individuální výroba nábytku pro seriovou výrobu lodí 5 měsíců
impregnované dřevěné výrobky 4 měsíce
výrobky zemědělské techniky Bios 6 měsíců.
Jde-li však o výrobky nebo komplety výrobků zemědělské techniky Bios vybavené elektro-, thermo- nebo hygrostatickým zařízením, předkládají se návrhy smluv nejpozději 6 měsíců před začátkem kalendářního roku, v němž se má dodávka uskutečnit.

a) u měrného dříví a mostních pražců typu ČSD jsou odběratelé, kteří požadují ročně více než 100 m3, povinni nahlásit v českých krajích Sdružení podniků dřevařského průmyslu, Praha a na Slovensku Sdružení dřevařských podniků, Žilina, hrubou specifikaci svého ročního požadavku co do dimensí a dřevin nejpozději 12 měsíců před začátkem kalendářního roku, v němž se má dodávka uskutečnit;

b) u impregnovaných sloupů jsou odběratelé, kteří požadují ročně více než 1 000 m3 povinni nahlásit hrubou specifikaci svého čtvrtletního požadavku co do dimensí sdružením uvedeným v písm. a) nejpozději 7 měsíců před začátkem čtvrtletí, v němž se má dodávka uskutečnit;

sudovina, sudy ležácké a těžké kádě; speciální obaly, palety a ostatní obaly vybavené kováním běžně vyráběného typu; kabelové bubny; výrobky stavebně truhlářské nestandardní (okna a dveře neobsažené ve výběrovém katalogu); dimenzované řezivo jehličnaté a listnaté pro průmyslové, hospodářské a bytové stavby, na výrobu a opravu vagónů, automobilů, hospodářských strojů, lodí, na stavbu a opravu chladících věží a všechny přířezy z řeziva kromě nábytkových hranolků; typizované dřevostavby; kovový nábytek pro mimotržní odběratele včetně pružinových polštářů; kovové zařízení pro dílny a kanceláře; tělocvičné nářadí; nestandardní technické kartáče; pouzdra, lišty a rámy; hudební nástroje s výjimkou varhan a klavírů 3 měsíce
kovový nábytek pro vnitřní obchod, geodetické pomůcky 11 týdnů
překližky, laťovky, dřevovláknité desky tvrdé, dřevotřískové a dřevopilinové desky, voštinové desky a desky z pazdeří včetně přířezů7 týdnů
průmyslové pilařské boky a odřezky čistěné a nečistěné, odřezky palivové, piliny, kola palivová, hranolky druhotné, listnaté; válečkové řezivo, dřevěná vlna, provazce z dřevěné vlny, dřevěná moučka, tankové dříví, vagónové zarážky, textilní válce, pilinové brikety, kůly ke stromům a tyčky dovinic, sněhové zábrany, rámy na cihly, cihlářské latě, podložky pod tašky, truhlíky na maltu, lišty podlahové tvrdé, kolečka na maltu dřevěná, desky pilinobetonové; zápalky 4 týdny
všechny ostatní shora neuvedené výrobky 9 týdnů

Lhůty a způsob dodávek řeziva určeného pro likvidaci havarijních případů v důlních provozech a lhůty pro dodávky papírenských rámů pro vývozní dodávky se stanoví zvláštní dohodou mezi dodavatelem a odběratelem, popř. mezi jejich nadřízenými orgány.

(3) V případech, kdy návrhy smluv na dodávky nábytku předkládá dodavatel, jsou podkladem pro jejich vypracování u sektorového nábytku (s výjimkou vybraných typů ročně bilancovaných) poptávky odběratelů předkládané ve lhůtě 4 měsíce před čtvrtletím a u ostatního nábytku celoroční požadavky odběratelů (smlouvy o přípravě dodávek).

K vyjasnění a odstranění rozporů při uzavírání smluv na dodávky nábytku organizuje nadřízený orgán dodavatelů v dohodě s nadřízeným orgánem odběratelů kontraktační jednání. *)

(4) Stavební organizace podřízené ministerstvu stavebnictví a krajským národním výborům předkládají návrhy smluv (objednávky) výrobním podnikům a odbytovým organizacím v těchto lhůtách:

a) u řeziva jehličnatého na chladící věže 14 týdnů
u řeziva jehličnatého dimensovaného 12 týdnů
u řeziva jehličnatého ostatního 10 týdnů
vždy před požadovanou dodací lhůtou; odběratel je povinen čtvrtletní podíl čerpat rovnoměrně měsíčně a při vagónových zásilkách dodržet lhůty pro doručení přepravních dispozic;
b) u prefabrikovaných krovů (vč. latění a bednění)8 týdnů
vždy před požadovaným měsícem dodávky;
c) u dřevostaveb 6 týdnů
vždy před požadovaným čtvrtletím dodávky;8 týdnů
d) u stavebně truhlářských výrobků vyráběných dřevařskými podniky 9 týdnů  před začátkem čtvrtletí u dodávek požadovaných na první měsíc čtvrtletí,
5 týdnů před začátkem čtvrtletí u dodávek požadovaných na druhý a třetí měsíc čtvrtletí.

(5) Odbytové organizace s výjimkou Prodejen nábytkářského průmyslu, Odbytového sdružení papírenského průmyslu a Kancelářských strojů předkládají jako odběratelé výrobním podnikům návrhy smluv ve lhůtách uvedených v odstavci (2) zkrácených o 10 dnů.

Odbytové sdružení papírenského průmyslu a n. p. Kancelářské stroje jako odběratelé předkládají výrobním podnikům návrhy smluv ve lhůtách uvedených v odstavci 2.

(6) Předkládá-li návrh smlouvy (objednávku) odbytová organizace jako odběratel ve lhůtách zkrácených o 10 dnů podle odstavce 5, vyjadřuje se dodavatel do 20 dnů. Odbytová organizace jako dodavatel se svým odběratelům vyjadřuje do 45 dnů, u objednávek, které mohou odběratelé předkládat odbytové organizaci kdykoliv, do 20 dnů. Ve všech ostatních případech se dodavatelé vyjadřují k návrhu smlouvy (objednávce) do 30 dnů (§ 154 odst. 1 zákona).

K návrhům smluv, které předkládají dodavatelské výrobní podniky nábytkářského průmyslu ministerstva spotřebního průmyslu organizacím vnitřního obchodu a odbytové organizaci Prodejny nábytkářského průmyslu se tyto organizace vyjadřují do 14 dnů.

(7) V případech, kdy podle odstavce 1 předkládá návrh smlouvy dodavatel, platí o vzniku smlouvy ustanovení § 153 odst. 2 písm. b) zákona obdobně.

§ 41

Dokumentace

(k § 182 zákona)

(1) Dodavatel je povinen přiložit ke každé dodávce dřevostavby montážní plánek a kusový seznam dílců. Jednotlivě dodávané dílce musí být označeny shodně s kusovým seznamem a montážním plánkem.

(2) U nábytku sektorového, montovaného a nových typů nábytkových sestav dodávaných pro vnitřní obchod zajistí dodavatel návody, prospekty, event. dokumentaci pro sestavování a montáž v množství a rozsahu, které budou každoročně dohodnuty mezi nadřízenými orgány dodavatele a odběratele.

§ 42

Minimální expediční množství

(k § 176 zákona)

(1) Minimální expediční množství u výrobků pilařských, překližkárenských, u konstrukčních desek, včetně desek z dřevní hmoty, odpadu a desek z pazdeří, u výrobků dřevařských impregnovaných, stavebně truhlářských, dřevěných obalů, u výrobků zemědělské techniky Bios a u nábytku činí 1 vagón. U nábytku je odběratel povinen vagónové zásilky odvolávat podle vagónových norem uvedených ve smlouvě.

(2) Uvedené minimální expediční množství neplatí

- u dodávek pro ministerstvo národní obrany,

- u dodávek z odbytových organizací,

- u dodávek z podniků výrobních družstev a místního hospodářství s výjimkou nábytku, kde je odběratel rovněž povinen vagónové zásilky odvolávat podle vagónových norem, uvedených ve smlouvě.

§ 43

Expedice a odesílací doklady

(k § 180 zákona)

(1) U dodávek pro vnitřní obchod odešle dodavatel příjemci výrobků současně doklady uvedené v § 34 odst. 1 této vyhlášky.

(2) Aby bylo umožněno řádné prověřování dodaných výrobků, postupují dodavatelé podle § 34 odst. 2 této vyhlášky.

(3) Při dodávkách řeziva se použité proklady a klanice zabezpečující náklad podle dopravních předpisů fakturují odběrateli v cenách odpovídajících cenovým předpisům a započítávají se do hmoty dodávek, není-li k nim použito odpadu nebo pilařských zbytků.

Rovněž se odběratelům fakturují při dodávkách klávesových hudebních nástrojů použité proklady a klanice a u celovagónových zásilek lodí řezivo, použité k zabezpečení nákladu ve vagóně.

§ 44

Dodávky pilin a hoblin

(1) Piliny, hobliny a ostatní drobný odpad je odběratel povinen odebrat vlastním dopravním prostředkem v závodě dodavatele tak, jak ve výrobě napadnou, pokud se strany nedohodnou jinak.

(2) Jestliže odběratel neodebere měsíční smluvené množství pilin, hoblin nebo ostatního drobného odpadu ani do 7 dnů po uplynutí měsíce, v němž měla být dodávka uskutečněna, a dodavatel jej včas vyzval k odvozu, nemůže odběratel později požadovat splnění smlouvy.

§ 45

Vzorky

(k § 181 zákona)

(1) Vzorky a kolekce se započítávají na množství stanovené plánovacím aktem.

(2) Pokud není v cenících stanoveno jinak, vyúčtuje dodavatel odběrateli při dodávce vzorků, které musí být zvlášť zhotoveny, náklady spojené s výrobou těchto vzorků. Toto ustanovení se nevztahuje na dodávky vzorků pro vnitřní obchod.

§ 46

Dodací lhůta

(k § 187 zákona)

(1) U vagónových zásilek zápalek je dodavatel povinen souhlasit se sjednáním dodací lhůty s přesností na dekády.

(2) U individuálního nábytku, lišt a rámů z podniků místního hospodářství se dodací lhůta sjednává s přesností na čtvrtletí.

ODDÍL ŠESTÝ

Dodávky organizacím vnitřního obchodu

§ 46a

Pro dodávky organizacím vnitřního obchodu platí předcházející ustanovení vyhlášky, pokud v tomto oddílu není stanoveno něco jiného.

§ 46b

V zájmu lepšího uspokojování potřeb vnitřního trhu uzavírají socialistické organizace výroby a obchodu též další smlouvy o jiných způsobech spolupráce, zejména

- smlouvy (dohody) o spolupráci při zajišťování dodávek pro vnitřní trh,

- dlouhodobé smlouvy o dodávkách vybraných druhů výrobků a smlouvy o přípravě dodávek.

Smlouvy (dohody) o spolupráci při zajišťování dodávek pro vnitřní trh

§ 46c

(1) Účelem smlouvy (dohody) o spolupráci při zajišťování dodávek pro vnitřní trh je zlepšit uspokojování potřeb vnitřního trhu soustavnou trvalou spoluprací mezi zúčastněnými organizacemi.

(2) Smlouvu (dohodu) uzavírají oborová (generální) ředitelství a oborové podniky výroby a obchodu, popř. svazy výrobních a spotřebních družstev nebo krajské orgány spotřebních družstev. Pokud smlouvu (dohodu) uzavírají podřízené dodavatelské a odběratelské organizace (podniky), je k její platnosti třeba předchozího souhlasu nadřízených orgánů.

(3) Smlouva (dohoda), pokud ji uzavírají nadřízené orgány, musí obsahovat jejich závazek, že zajistí, aby jejich podřízené organizace jednaly v souladu s ní.

§ 46d

(1) Smlouva (dohoda) o spolupráci při zajišťování dodávek pro vnitřní trh obsahuje zpravidla

- systém, formy a metody průzkumu spotřebitelské poptávky tak, aby mohly sloužit jako podklad pro dlouhodobý rozvoj výroby a prodeje, pro sestavování státních a hospodářských plánů rozvoje národního hospodářství a pro zajišťování dodávek výrobků;

- kolekční řád, zejména způsob sestavování, schvalování, předkládání a obměny kolekcí apod.;

- kontraktační řád, zejména organizaci, průběh a postup při osobním uzavírání dodávkových smluv (kontraktaci);

- ujednání o tom, že neskončí-li osobní jednání (kontraktace) uzavřením dodávkové smlouvy, uzavřou zúčastněné organizace tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů po skončení kontraktace pod smluvenou majetkovou sankcí;

- ujednání o propagaci, reklamě, o zajišťování katalogů apod.;

- ujednání o balení a označování výrobků.

(2) Smlouva (dohoda) vznikne, dojde-li k dohodě o celém jejím obsahu.

§ 46e

Dlouhodobá smlouva o dodávkách vybraných druhů výrobků

(1) Účelem dlouhodobé smlouvy o dodávkách vybraných druhů výrobků je zajistit v rámci plánovitého řízení požadavky vnitřního trhu na výrobu a dodávky v náležitém předstihu s víceletou perspektivou a vytvořit podmínky pro dlouhodobé formování výrobních programů, modernizaci výrobních zařízení nebo přípravu záměrů na investiční výstavbu.

(2) Smlouvu uzavírají oborová (generální) ředitelství a oborové podniky výroby a obchodu, popř. svazy spotřebních družstev nebo jejich krajské orgány.

(3) Ve smlouvě se stanoví především objem dodávek a odběru vybraných druhů výrobků a majetkové sankce pro případ, že smluvní strany nezajistí, že jejich podřízené organizace uzavřou na dohodnutý rozsah dodávek a v dohodnutých termínech hospodářské smlouvy (smlouvu o přípravě dodávek nebo dodávkovou smlouvu).

(4) Smlouva vznikne, dojde-li k dohodě o celém jejím obsahu.

§ 46f

Smlouva o přípravě dodávek dohodnutých výrobků

(1) Předmětem smlouvy o přípravě dodávek dohodnutých výrobků je zabezpečení dodávek výrobků, jejichž nomenklaturu dohodnou nadřízená oborová (generální) ředitelství a oborové podniky výroby a obchodu, popř. svazy spotřebních družstev nebo jejich krajské orgány (dále jen "dohodnuté výrobky").

(2) Nejpozději do 30 dnů po obdržení dohody nadřízených orgánů o objemu dodávek na příslušný rok podle odstavce 1 jsou dodavatelé a odběratelé povinni uzavřít smlouvu o přípravě dodávek, ve které uvedou výši a členění dodávek dohodnutých výrobků alespoň v rozsahu dohody nadřízených orgánů, stanoví rozložení dodávek na jednotlivá smluvní období (zpravidla čtvrtletní) a převezmou povinnost uzavřít smlouvy o dodávce těchto výrobků.

(3) Jestliže některá z organizací neuzavře na podkladě smlouvy o přípravě dodávek dohodnutých výrobků smlouvu o dodávce těchto výrobků na příslušné smluvní období ve stanovené výši, je povinna zaplatit druhé organizaci majetkovou sankci ve výši 5 % z maloobchodní ceny výrobků, na které smlouva o dodávce výrobků nebyla uzavřena; povinnost organizace uzavřít smlouvu na stanovený objem dodávek tím není dotčena.

§ 46g

Smlouva o přípravě dodávek určených výrobků

(1) Smlouva o přípravě dodávek se uzavírá též na dodávky základních druhů spotřebních výrobků určených dohodou ministerstva obchodu České socialistické republiky a ministerstva obchodu Slovenské socialistické republiky s ministerstvem průmyslu České socialistické republiky a s ministerstvem průmyslu Slovenské socialistické republiky (dále jen "určené výrobky") *) a dodávané výrobními státními hospodářskými organizacemi (dále jen "dodavatelé") organizacím vnitřního obchodu (dále jen "odběratelé").

(2) Nejpozději do 30 dnů po obdržení dohody nadřízených oborových (generálních) ředitelství a oborových podniků výroby a obchodu, popř. svazů spotřebních družstev nebo jejich krajských orgánů o objemu dodávek určených výrobků na příslušný rok jsou dodavatelé i odběratelé povinni uzavřít smlouvu o přípravě dodávek, ve které uvedou množství a členění dodávek alespoň v rozsahu dohody nadřízených orgánů, stanoví rozvržení dodávek na jednotlivá smluvní období (zpravidla čtvrtletní) a převezmou povinnost uzavřít smlouvy o dodávkách určených výrobků.

(3) Jestliže některá z organizací neuzavře na podkladě smlouvy o přípravě dodávek určených výrobků smlouvu o dodávce těchto výrobků na příslušné smluvní období ve stanovené výši, je povinna zaplatit druhé organizaci majetkovou sankci ve výši 5 % z maloobchodní ceny výrobků, na které smlouva o dodávce výrobků nebyla uzavřena; povinnost organizace uzavřít smlouvu na stanovený objem dodávek tím není dotčena.

(4) Smlouvy o dodávce určených výrobků musí obsahovat závazek k dodávce kompletního, barevného, dezénového a velikostního sortimentu jednotlivých druhů výrobků v každém měsíci.

§ 46h

Zvláštní ustanovení

(1) Požaduje-li to odběratel, je za obvyklých podmínek dodavatel výrobků pro vnitřní trh povinen uzavřít dodávkovou smlouvu v takovém množství a v takové sortimentní a cenové skladbě, jak byl zavázán plnit v předchozím roce, pokud rozpisem plánu ústředního orgánu nadřízeného dodavateli není určeno jinak.

(2) Vyřídí-li odběratel oprávněnou reklamaci spotřebitele, je dodavatel povinen uznat tuto reklamaci ve stejném rozsahu, jde-li o vadu, za kterou dodavatel odpovídá.

(3) Použité, spotřebitelem vrácené výrobky po opravě (po odstranění vad) nesmějí být dodávány jako výrobky nové a zařazují se vždy do nižší třídy jakosti.

(4) Dodavatel je oprávněn expedovat při poslední dodávce v příslušném dodávkovém období k vytížení dopravního prostředku potřebnou část výrobků, nejvýše však 20 % výrobků z poslední expedované dodávky, které na základě již uzavřené smlouvy mají být dodány v nejbližším následujícím období.

(5) Za nedodržení ustanovení § 15 odst. 3 je dodavatel povinen zaplatit odběrateli penále ve výši Kčs 200 za každý případ.

(6) Ustanovení § 8 se na dodávky organizacím vnitřního obchodu nevztahuje; odchylky od smluvně dodávaného množství mohou však být smluveny.

(7) Ustanovení § 17 odst. 1 se na dodávky organizacím vnitřního obchodu nevztahuje.

(8) Dodavatel je povinen spolupracovat s odběratelem na vypracování podkladů o návrhu na provádění statistické přejímky výrobků a vyjádřit se k návrhu na její provádění.

ČÁST TŘETÍ

Oddíl první

SBĚRNÉ SUROVINY

§ 47

Ustanovení tohoto oddílu se vztahují na dodávky surovin, polotovarů a výrobků dodávaných podniky Sběrných surovin.

§ 48

Uzavírání smluv

(k § 152 zákona)

(1) Odběratel předkládá dodavateli návrh smlouvy 50 dnů před začátkem čtvrtletí, v němž má být započato s dodávkami.

(2) Dodavatel se k návrhu smlouvy vyjadřuje do 15 dnů.

§ 49

Změna smlouvy (náhradní plnění)

(k § 125 zákona)

Požádá-li některá z organizací o souhlas se změnou smlouvy (náhradní plnění), je druhá organizace povinna se vyjádřit k tomuto návrhu do 10 dnů od odeslání. Je-li odběratelem odbytová organizace nebo zpracovatelský podnik, činí tato lhůta pro vyjádření k návrhu dodavatele 15 dnů od odeslání.

§ 50

Odchylka v množství

(k § 175 zákona)

Dodávaná nebo v odvolávce stanovená množství se mohou odchylovat od množství sjednaných ve smlouvě o ± 5 %.

§ 51

Minimální expediční množství a přeprava

(k § 176 a 180 zákona)

(1) Nestanoví-li technická norma jinak nebo nedohodnou-li se organizace jinak, je minimální expediční množství u odpadu oceli a zlomkové litiny 3 000 kg, u neželezných kovů 100 kg a u všech ostatních sběrných surovin 1 vagón (1 nákladní motorové vozidlo).

(2) Odvoz odpadu oceli, zlomkové litiny a neželezných kovů zajišťuje n. p. Kovošrot.

§ 52

Odesílací návěští

(k § 180 zákona)

Dodavatel zasílá odběrateli zprávu o odeslání zásilky pouze v případech, kdy je to sjednáno ve smlouvě.

§ 53

Dodací lhůta

(k § 187 zákona)

Dodací lhůta se sjednává s přesností na čtvrtletí. U sezónních surovin musí být dodací lhůty sjednány tak, aby sezónní výskyty (sběr) převzal odběratel nejpozději následující čtvrtletí.

§ 54

Předběžná prohlídka

(k § 200 zákona)

Odběratel je oprávněn prohlédnout jakost surových kožek ve skladu dodavatele před splněním dodávky.

§ 55

Reklamace

(k § 200 zákona)

(1) Veškeré vady u kožek, kostí, peří a technických tuků je odběratel povinen reklamovat nejpozději do 15 dnů od převzetí dodávky od dodavatele popř. dopravce, jinak právo z odpovědnosti za vady zaniká.

(2) Pro uplatnění reklamací týkajících se množství platí, že podkladem je úřední zjištění množství ve smyslu zákona, které bylo provedeno jako první.

Oddíl druhý

§ 56

Zvláštní ustanovení pro dodávky průmyslového textilního odpadu

(1) U průmyslového textilního odpadu, který jsou socialistické organizace povinny nabízet a dodávat národnímu podniku Retex, Ivančice podle zvláštních předpisů *), předkládá návrh smlouvy dodavatel národnímu podniku Retex ve lhůtě 50 dnů před začátkem čtvrtletí, v němž má být započato s dodávkami.

(2) N. p. Retex se k návrhu smlouvy vyjadřuje do 15 dnů.

(3) O vzniku smlouvy platí ustanovení § 153 odst. 2 písm. b) zákona.


ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečné ustanovení

§ 57

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


Ministryně:

Machačová v. r.

Poznámky pod čarou

*) Dohoda ministryně spotřebního průmyslu, ministra vnitřního obchodu a ministra zahraničního obchodu ze dne 15. 4. 1964, otištěná ve Sbírce instrukcí MSP, částka 22/19/1964 z 16. 5. 1964 a ve Věstníku MVO č. 9 z 20. 5. 1964.

*) Tím se pro odbytové organizace stanoví odchylná úprava z ustanovení § 204 odst. 1 zákona.

*) Organizace, průběh a postup kontraktačních jednání mezi výrobními a obchodními organizacemi jsou upraveny v kontraktačních řádech, dohodnutých mezi nadřízenými orgány dodavatelů a odběratelů.

*) Tím se stanoví odchylná úprava z ustanovení § 206 zákona.

*) Organizace, průběh a postup jednání při výrobních rozpisech jsou upraveny v kontraktačních řádech, dohodnutých mezi nadřízenými orgány dodavatelů a odběratelů.

*) Vyhláška č. 30/1964 Sb. Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství a ministerstva spotřebního průmyslu o hospodaření sběrnými surovinami a průmyslovým textilním odpadem.

*) Seznam určených výrobků se uveřejňuje v Ústřední věstníku České socialistické republiky a Ústředním věstníku Slovenské socialistické republiky.

Přesunout nahoru