Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 130/1964 Sb.Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu

Částka 56/1964
Platnost od 29.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 01.01.1978 (50/1977 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

130

VYHLÁŠKA

Ministerstva potravinářského průmyslu

ze dne 19. června 1964,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu

Ministerstvo potravinářského průmyslu v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen "zákon"):


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Tato vyhláška upravuje dodávky výrobků vyráběných podniky potravinářského průmyslu organizacím státního a družstevního maloobchodu a spotřebitelským organizacím.

(2) Pro přesuny výrobků mezi podniky ministerstva potravinářského průmyslu platí z ustanovení této vyhlášky § 2 odst. 4, § 3, 4, 5, 8 a 10.

§ 2

Uzavírání smluv

(K § 153 zákona)

(1) U rybích výrobků, mražených výrobků, u masných výrobků, drůbeže, drůbežích konzerv, tuhých výrobků mlékárenských, u sirupů, cukrářských výrobků, (u sodovek a limonád dodávaných jen na území hlavního města Prahy) dodavatelé s odběrateli dohodnou nejpozději 30 dnů před počátkem čtvrtletí množství a druhy, které budou dodávány v jednotlivých měsících. Organizace se mohou dohodnout i na měsíčním projednávání dodávek těchto výrobků.

(2) Nedojde-li ve lhůtě uvedené v odstavci (1) k dohodě, požádá organizace, jejímuž požadavku nebylo vyhověno krajský, popřípadě okresní národní výbor o odstranění rozporů; nebudou-li rozpory tímto způsobem odstraněny, požádá kterákoliv organizace hospodářskou arbitráž o rozhodnutí sporu.

(3) U dodávek masa i drobů je odběratel povinen odebrat jednotlivé části masa tak, jak to odpovídá poměru dosaženému z poraženého zvířete, nedohodnou-li se organizace jinak, zejména jde-li o přednostní zásobování některých prodejen a provozoven.

(4) V případech, kdy množství a sortiment výrobků jsou určovány na jednotlivá čtvrtletí nebo jednotlivé měsíce operativními rozpisy prováděnými nadřízenými orgány, popřípadě národními výbory, jsou těmito rozpisy uloženy dodavatelům a odběratelům závazky ve smyslu § 117 zákona.

§ 3

Minimální expediční množství

(K § 176 zákona)

Minimální expediční množství výrobků dodávaných jednomu odběrateli (příjemci) je stanoveno v příloze 1 této vyhlášky. Dodavatel s odběratelem si mohou v odůvodněných případech dohodnout odchylné minimální expediční množství.

§ 4

Objednávky (odvolávky)

(1) V případech, kdy se neuzavírají smlouvy podle § 2 odst. 1, zajišťují si odběratelé dodávky písemnými objednávkami, pokud se organizace nedohodnou na jejich telefonickém předkládání. Organizace si dohodnou lhůty a způsob předkládání objednávek; návrh předloží dodavatel.

(2) Objednávky, popřípadě odvolávky, které rozsahem nebo skladbou požadovaných výrobků jsou zřejmě mimořádné (pro mimořádné příležitosti, svátky, oslavy apod.) musí odběratel předem dohodnout se s dodavatelem a případný rozpor projednat s krajským, popřípadě okresním národním výborem.

§ 5

Dodací lhůty

(K § 187 zákona)

Dodací lhůty jsou stanoveny rozvozním plánem nebo jinými dohodami organizací .

§ 6

Rozvozní plány

(1) Rozvozní plány se sjednávají zpravidla na celý rok, a to nejpozději do 15. prosince předcházejícího roku; návrh předloží dodavatel nejpozději do 1. prosince. V odůvodněných případech mohou se organizace dohodnout, že rozvozní plány budou sjednávány na kratší období než jeden rok.

(2) Nedojde-li při sjednávání rozvozních plánů k dohodě, rozhodne spor krajský, popřípadě okresní národní výbor.

(3) Při sjednávání rozvozních plánů postupují organizace podle těchto zásad:

a) musí být zachována dohodnutá rajonizace,

b) přednostně musí být zásobena důležitá průmyslová místa a města, jakož i průmyslové závody a v době špičkových zemědělských prací příslušné provozovny,

c) musí být zajištěn nedělní i noční rozvoz v místech , kde se provádí,

d) u pečiva, chleba a cukrářských výrobků:

aa) prodejny, které nejsou vzdáleny od výrobny více než 500 m mohou si dohodnout s dodavatelem, že si odeberou chleba, pečivo a cukrářské výrobky potřebné pro zásobování přímo z výrobny do doby, než výrobky budou jim dodány podle rozvozního plánu,

bb) v prodejnách mléka v krajských, okresních a průmyslových městech bude zajištěna dodávka pečiva od 5. hodiny ranní podle sjednaného rozvozního plánu;

e) u masa a masných výrobků:

aa) dodávky výsekového masa v krajských a lázeňských městech a v dohodnutých průmyslových místech budou prováděny zpravidla dvakrát až třikrát týdně, popřípadě denně; v ostatních místech dvakrát až třikrát týdně, dosáhnou-li týdenní objednaná množství 20 kg. V místech, kde týdenní objednaná množství nedosáhnou 20 kg, budou dodávky prováděny jednou týdně;

bb) dodávky masných výrobků v krajských a lázeňských městech a v dohodnutých průmyslových místech budou prováděny zpravidla čtyřikrát až pětkrát týdně, v ostatních místech nejméně dvakrát týdně,

cc) dodávky teplých masných výrobků v krajských a lázeňských městech a v dohodnutých průmyslových místech budou prováděny do vybrané sítě prodejen podle rozvozních plánů,

f) u mléka a ostatních mlékárenských výrobků:

aa) mléko konzumní a ostatní tekuté výrobky budou dodávány v krajských a průmyslových městech do vybrané sítě prodejen dvakrát denně,

bb) tuhé mlékárenské výrobky budou dodávány v krajských městech, v průmyslových střediscích a lázeňských místech, pro něž byly vydány statuty, nejméně třikrát týdně a v ostatních místech nejméně dvakrát týdně,

cc) pro dodávky mléka a mléčných výrobků do prodejen v krajských a okresních městech musí být rozvozní plán sestaven tak, aby dodávky byly uskutečňovány v době od 4,30 hod. do 7 hodin a v Praze od 4 hod. do 7 hodin, v obou případech s tolerancí 30 minut.

§ 7

Splnění dodávky

(K § 168 zákona)

(1) Dodavatel je povinen dodat a odběratel je povinen výrobky převzít v den a v době, kdy podle objednávky, popřípadě odvolávky a rozvozního plánu mají být dodány. Nebude-li odběratel v určenou hodinu v prodejně, je dodávka splněna složením výrobků na místo předem určené vedoucím prodejny. Místo, na němž budou výrobky složeny musí odpovídat hygienickým předpisům a příslušným technickým normám. Při nedodržení rozvozního plánu má odběratel právo odmítnout převzetí objednaného množství výrobků.

(2) Dodávka piva je splněna jeho odevzdáním odběrateli v e sklepě, skladišti, popřípadě na jiném dohodnutém místě, kde je možno provést skládku piva obvyklými prostředky a bez nebezpečí.

§ 8

Odběr od předávající organizace

(K § 193 zákona)

(1) U nebalených výrobků, u ryb a nekonzervovaných rybích výrobků, u tekutých mlékárenských výrobků, u konzumního a krmného bílku zjišťuje se množství, čistá váha, počet kusů výrobků a jakost ihned při převzetí od předávající organizace, u piva v lahvích a u nealkoholických nápojů v lahvích (u sodovek, limonád apod.) prověřuje se při převzetí od předávající organizace pouze množství.

(2) Zjistí-li odběratel vady množství nebo jakosti, je povinen o nich bez zbytečného odkladu telegraficky nebo telefonicky vyrozumět dodavatele a současně ho vyzvat k účasti na sestavení zápisu. Nedostaví-li se dodavatel k sestavení zápisu, musí odběratel (příjemce) přizvat k sestavení zápisu orgán společenské kontroly nebo jinou nestrannou osobu.

§ 9

Dodavatel je povinen převzít zpět od odběratele konzumní mléko v konvích (kyselé i sladké), jež nebylo prodáno; mléko musí být neporušené, neznečištěné a z dodávky z předchozího dne . Za mléko zaplatí dodavatel cenu stanovenou cenovými předpisy.

§ 10

Záruční doba a reklamace

(K § 198 a 200 zákona)

(1) Záruční doba je stanovena v příloze 2. této vyhlášky, popřípadě v technických normách; není-li takto stanovena, činí 6 měsíců od splnění dodávky.

(2) U výrobků rychle se kazících prokáže odběratel vady, které jsou zřejmé již při odběru od předávající organizace, zpravidla jen tehdy, prokáže-li vadnost dodávky zápisem podle § 194 zákona.

(3) U piva a nealkoholických nápojů, dodávaných v sudech, prokáže odběratel vadnost dodávky zpravidla jen tehdy, byla-li vada zjištěna při otevření sudu (načetí) a budou-li nápoje vráceny v originální nádobě a v množství nejméně 80 % původního naplnění.

§ 11

Obaly

(K § 179 zákona)

(1) Obaly při dodávkách masa, masných výrobků, rybích výrobků, syrového sádla, drobů, slaniny, pečiva, chleba, cukrářských výrobků apod. (bedny, lodny, koše, plechové kbelíky, dřevěné a hliníkové kartony apod.) bere si dodavatel zpět ihned při dodávce, nedohodnou-li se organizace jinak.

(2) Mlékárenské konve, přepravky a hliníkové konve od zmrzlin je odběratel povinen vrátit dodavateli nejpozději při příští dodávce. Konve a lahve od mléka je odběratel povinen vracet vymyté.

(3) Obaly pro přepravu piva, limonád a sodovek je odběratel povinen vrátit dodavateli při druhé následující dodávce. Při skončení dodávek je odběratel povinen vrátit dodavateli tyto obaly do 15 dnů; při dodávkách po železnici do 30 dnů po převzetí poslední dodávky.

(4) Při dodávkách masa, masných výrobků, pečiva a chleba po železnici, autobusem nebo jiným veřejným dopravním prostředkem je odběratel povinen vrátit transportní obaly do 24 hodin od převzetí dodávky.

(5) V případech, kdy drůbežářské závody odvážejí výrobky do prodejen vlastními dopravními prostředky a vrací se s prázdnými vozidly do svého závodu, jsou povinny vzít na svůj náklad z prodejny prázdné obaly na drůbež a vejce. Jinak platí při vracení obalů předpisy o hospodaření s obaly. *)

§ 12

Fakturace

Používání sběrných faktur, období za které se jimi fakturuje, jakož i dokládání těchto faktur se řídí dohodami nadřízených ústředních orgánů.

§ 13

Majetkové sankce

(K § 142 zákona)

Penále za prodlení dodavatele nebo odběratele nemusí být účtováno a vymáháno.


§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


Ministr:

Krutina v. r.


Příloha 1

Minimální množství

I. u mléka a mlékárenských výrobků:

a) u mléka a ostatních tekutých výrobků jeden koš (basa) nebo jedna konev 25 l, u smetany 5 lahví,

b) u tvarohu 5 kg a různých druhů másla sdruženě 5 kg, avšak při zachování obvyklého vnějšího balení,

c) u sýrů sdruženě 5 kg, přičemž u měkkých nejméně 20 ks sdruženého sortimentu nejméně tří druhů, u tvrdých krájených nejméně 3 kg podrobného sortimentu,

d) u brynzy 1 galeta, dodává-li se více galet, alespoň 50 % galet o váze 5 kg brutto, ostatní 10 kg brutto pro jednoho dílčího odběratelského kontrahenta,

e) u tvarůžků 2 kg, při dodávkách po železnici 1 originální balení (1 bednička), při dodávce od výrobce 50 kg,

f) u mražených smetanových a mléčných krémů:

aa) při dodávkách do maloobchodu: u smetanového krému 1 kartón kostek o obsahu 50 kusů nebo 1 kartón kelímků o obsahu 100 kusů nebo 2 dorty 1/1 l nebo 24 kusů rodinných balení po 1/3 litru nebo 1 transportní nádoba volného smetanového krému o obsahu 8 l, u mléčného krému 1 kartón o obsahu 100 kusů.

bb) při dodávkách do velkoobchodu náklad jednoho automaticky strojně mrazícího přepravníku malého typu, tj. 20 000 kelímků o obsahu 1/22 l nebo prostorově tomuto množství odpovídající počet kostek, dortů, "Eskyma" atd., není-li dohodnuto jinak,

g) u syřidel tekutých a práškových 5 kg, u tabletových 100 ks tablet, u louhu 1 kg, u fenolftaleinu 1 kg, u tekutého zákysu máslařského a sýrařského 10 kg, u barvy do másla a sýrů 10 kg, u sýrařských vosků 20 kg, u špejlových rohoží 10 bm, u dřevěných výrobků pro mlékárny podle dohody;

II. u masa a masných výrobků:

Raj + ÚSSD
a) u masa výsekového 15 kg (10 kg)
b) u masných výrobků 10 kg ( 5 kg)
c) u konzerv 1 kartón v orig. balení ( 5 kg)
d) u drobů 5 kg
e) u škvařeného sádla 25 kg (10 kg)
f) u vývarů a polévek 25 l
g) u jedlé krve 10 l

Jednotlivá dodávka musí činit na jeden rozvoz a jednu prodejnu dohromady nejméně 15 kg výrobků (II. písm. a - e).

III. u vajec, výrobků z vajec, drůbeže, zvěřinových a drůbežích konzerv:

a) u vajec 360 kusů (pro RAJ + ÚSSD 180 kusů)

b) u hrabavé drůbeže 1 orig. bedna (cca 20 kg)

c) u vodní drůbeže 1 orig. bedna (cca 30 kg)

d) u drůbežích a zvěřinových konzerv 1 kartón (cca 20 kg)

e) u výrobků z dovozu 1 orig. bedna

f) u sušených krystalických bílků z domácí produkce 5 kg a z dovozu 1 orig. bedna,

g) u sušených žloutků z dovozu 1 orig. bedna

h) u mražených vaječných výrobků 50 kg

ch) u technických žloutků a bílků se stanoví minimální množství ve smlouvě;

IV. u chleba a pečiva:

a) u chleba 20 kg

b) u pečiva 50 kusů;

V. u cukrářských výrobků a zmrzliny:

a) u cukrářských výrobků 100 kusů průměrně o váze 40 g

b) u zmrzliny 5 l;

VI. u piva:

a) u piva sudového 5 hl (pro ÚSSD 2 hl)

b) u piva lahvového 10 beden

c) u piva 18°, dodávaného v kartónech v lahvích velikosti 28 nebo 36 nebo 67 cl, činí minimální množství 5 kartónů

d) u nealkoholických nápojů v lahvích - 200 lahví, v sudech 1 sud (100 l);

VII. u mrazírenských výrobků:

a) u mrazírenských výrobků (zeleniny, ovoce, hotových jídel a ovocné pěny) 30 kg

b) u zmrazených ryb z dovozu jedno orig. balení, nejméně 30 kg;

VIII. rybí výrobky - 15 kg.

Příloha 2

Záruční doba se stanoví takto:

I. u masa výsekového:

1. jde-li o vnitřní zapaření, vnitřní cizí pach způsobený krmením, o vnitřní nádory hnisavé a rosolovité, u koňského masa také černidlo nebo jde-li o cizí pach způsobený pohlavím zvířete (kanci, řezanci, plemenní kozli) - 96 hodin

2. u drobů, lhůta do doby trvání prodejní doby v prodejně v den dodávky; při odpoledním rozvozu do 10. hodiny dopolední příštího dne; u masných výrobků (jde-li o vady vzniklé v důsledku nedodržení technologického postupu při výrobě);

a) sekané zboží, měkké salámy, speciální uzeniny, uzená masa syrová i vařená - rozmezí mezi dvěma časově nejbližšími dodávkami, nejdéle však do 80 hodin;

b) trvanlivé salámy - rozmezí mezi dvěma časově nejbližšími dodávkami, nejdéle však 96 hodin;

c) uherský salám a čabajská klobása - rozmezí mezi dvěma časově nejbližšími dodávkami, nejdéle však do 10 dnů,

d) polotovary - rozmezí mezi dvěma časově nejbližšími dodávkami, nejdéle však do 24 hodin;

e) konzervy do přímého prodeje - rozmezí mezi dvěma časově nejbližšími dodávkami, nejdéle však 3 měsíce,

f) polokonzervy - 1 měsíc;

g) jaternice, jelítka všech druhů, uhlířky, sekaná pečeně všech druhů, pečená haše a ostatní výrobky náležející do skupiny ostatních masných výrobků - lhůta do doby trvání prodejní doby v prodejně v den dodávky, při odpoledním rozvozu do 10 hodin dopoledne příštího dne;

h) ostatní vařené výrobky ze skupiny vařených výrobků - rozmezí mezi dvěma časově nejbližšími dodávkami, nejdéle však 76 hodin;

ch) sádlo škvařené a lůj tavený - rozmezí mezi dvěma časově nejbližšími dodávkami, nejdéle však 21 dnů;

i) syrové sádlo a syrový lůj - 96 hodin.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška č. 208/57 Ú. l. o hospodaření s obaly při oběhu zboží.

Přesunout nahoru