Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 13/1964 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o provozování přidružené výroby jednotnými zemědělskými družstvy

Částka 8/1964
Platnost od 06.02.1964
Účinnost od 06.02.1964
Zrušeno k 10.04.1968 (47/1968 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13.

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství

ze dne 15. ledna 1964

o provozování přidružené výroby jednotnými zemědělskými družstvy

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 14 odst. 2 a § 61 zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech:


§ 1

Úvodní ustanovení

V souladu s potřebami rozvoje zemědělské a lesní výroby a národního hospodářství mohou podle ustanovení této vyhlášky jednotná zemědělská družstva (dále jen "družstva") - zvláště v horských a podhorských oblastech a v pohraničí - v zájmu lepšího využití svých výrobních prostředků, vlastních, popřípadě místních materiálových zdrojů a plného uplatnění práce členů, provozovat, zejména v době vegetačního klidu, přidruženou výrobu. Tato výroba nesmí ohrožovat rozvoj vlastní zemědělské činnosti družstva.

§ 2

Druhy přidružené výroby

(1) Přidruženou výrobou podle této vyhlášky se rozumí:

a) sbližování, vyvážení a odvoz dříví a kůry z lesa,*) pomoc při výsadbě a jiné úkony v lesním hospodářství,

b) těžba, popřípadě zpracování písku, štěrku, kamene, vápence, hlíny, rákosu, vrbového a březového proutí,

c) výroba předmětů ze slámy, lýka, vrbového a březového proutí, žíní, štětin a jiných surovin, především z místních zdrojů, výroba zemědělského nářadí, přenosných dřevěných žlabů, koňských postrojů a jejich součástek, jakož i výroba rostlých květin a výroba věnců,

d) provádění údržby budov a pomoc při jejich výstavbě pro jiná družstva, státní statky, popřípadě jiné socialistické organizace,

e) výroba stavebních hmot ve mzdě pro investiční výstavbu socialistických organizací,

f) provádění služeb nebo prací pro socialistické organizace a pro obyvatelstvo, např. pomocné práce v cukrovarech, lihovarech, škrobárnách, konzervárnách, zemní práce (kopání rýh pro vodovod, elektrické kabele, práce při místních regulačních úpravách apod.),

g) dopravní služby vlastními dopravními prostředky pro jiné socialistické organizace a pro obyvatelstvo,

h) výroba předmětů, popřípadě výrobků nebo provádění služeb a prací pro socialistické organizace neuvedených pod písm. a) až

g), které uzná okresní národní výbor po odpovědném posouzení z hlediska jejich národohospodářské nezbytnosti a účelnosti za vhodné k provozování v rámci přidružené výroby.

Ustanovení § 4 odst. 2 a 3 nejsou přitom dotčena.

(2) Za přidruženou výrobu se podle této vyhlášky nepovažuje výroba, popřípadě práce nebo služby, které družstvo provádí pro vlastní potřebu.

§ 3

Zahájení přidružené výroby

Rozhodne-li se družstvo provozovat činnost uvedenou v § 2 je povinno:

1. uvést její druh, rozsah a místo, kde bude provozována, ve vlastních stanovách (v jejich doplňku),

2. zajistit smlouvami výrobu předmětů nebo provedení prací nebo služeb, jsou-li podle § 2 odst. 1 jejich odběrateli socialistické organizace.

Provozování přidružené výroby může družstvo zahájit teprve dnem schválení vlastních stanov (jejich doplňku) okresním národním výborem, obsahujících údaje uvedené v bodě 1.*).

§ 4

Postup národních výborů

(1) Okresní národní výbor může družstvu schválit provozování přidružené výroby (§ 3) pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) provoz přidružené výroby nesmí ohrožovat rozvoj vlastní zemědělské činnosti družstva,

b) přidružená výroba napomáhá rozvoji zemědělské a lesní výroby družstva,

c) přidružená výroba přispívá ke stálejšímu a rovnoměrnějšímu uplatnění práce a odborných znalostí členů družstva, především v období vegetačního klidu,

d) přidružená výroba podporuje plné využití základních výrobních prostředků nebo využívání vlastních, popřípadě místních materiálových zdrojů, které by jinak zůstaly nevyužity nebo jejichž využívání bude hospodárnější v rámci přidružené výroby družstva,

e) přidružená výroba napomáhá uspokojování potřeb socialistických organizací, popřípadě obyvatelstva, pokud tyto potřeby nejsou plně uspokojovány výrobou potřebných výrobků nebo poskytováním služeb a prací jinými socialistickými organizacemi,

f) dodávky výrobků, prací nebo služeb družstva budou provádět pro socialistické organizace pouze na podkladě smluv,

g) je vyloučeno zneužívání této činnosti ke krytí soukromého podnikání.

(2) Zamýšlí-li družstvo zpracovávat v přidružené výrobě přebytky ovoce, zeleniny, vinných hroznů apod., může okresní národní výbor takovou činnost schválit jen po předchozím souhlasu ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství daném v dohodě s ministerstvem potravinářského průmyslu a Ústřední správou nákupu zemědělských výrobků.

(3) Okresní národní výbor dbá, aby ve všech případech, kdy k provozování přidružené výroby je třeba podle jiných právních předpisů zvláštního povolení (např. povolení výroby, těžby), družstvo si tato povolení příslušných orgánů opatřilo. Bez těchto povolení nesmí okresní národní výbor přidruženou výrobu povolit.

(4) Okresní národní výbor vede soustavně přehled družstev, která na základě schválených vlastních stanov (doplňků) jsou oprávněna provozovat přidruženou výrobu. Z přehledu musí být zřejmo, kdy bylo provozování této výroby schváleno, druh činnosti a její rozsah, místo, kde bude provozována a zda družstvo je oprávněno zaměstnávat při této činnosti i osoby v pracovním poměru.

(5) Národní výbory poskytují družstvům pomoc při volbě, zavádění i provozu přidružené výroby.

§ 5

Činnost výrobních zemědělských správ

(1) Okresní národní výbor při řízení o schválení přidružené výroby družstva (§ 3) úzce spolupracuje s výrobní zemědělskou správou. Bez jejího doporučení provozování přidružené výroby družstvu neschválí.

(2) Výrobní zemědělská správa v rámci své působnosti*) zejména dbá, aby družstva přistupovala k provozování přidružené výroby jen, jsou-li dány pro to předpoklady stanovené touto vyhláškou, a aby družstva měla zahrnutu tuto činnost do celoročních výrobně finančních plánů a provozovala ji na základě smluvních vztahů. Ustanovení § 4 odst. 5 platí pro výrobní zemědělské správy obdobně.

§ 6

Rozsah přidružené výroby

(1) Družstvo smí provozovat přidruženou výrobu pouze v rozsahu uvedeném ve schválených vlastních stanovách (doplňku).

(2) Změny v provozování přidružené výroby (např. rozšíření výroby, přeložení provozovny) družstvo musí zahrnout rovněž do vlastních stanov (doplňku). Ustanovení § 3 platí zde obdobně.

(3) Při provozování přidružené výroby jsou družstva povinna dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o bezpečnosti požární, předpisy hygienické, cenové, daňové a ostatní předpisy týkající se této činnosti.

§ 7

Místo provozování přidružené výroby

(1) Přidruženou výrobu může družstvo provozovat v obvodu okresu, v němž hospodaří, především v obci, kde jsou jeho provozovny.

(2) Družstva mohou ve výjimečných případech vykonávat v rámci přidružené výroby práce a služby pro socialistické organizace mimo obvod okresu, v němž hospodaří, vysloví-li s tím souhlas též krajský národní výbor, v jehož obvodu má být tato činnost vykonávána.

§ 8

(1) V přidružené výrobě mohou pracovat - pokud se dále nestanoví jinak - pouze členové družstva.

(2) Družstvo může se souhlasem okresního národního výboru, daném po doporučení výrobní zemědělské správy, zaměstnávat v přidružené výrobě - jde-li o činnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) až h) - osoby v pracovním poměru jen tehdy, jde-li o specialisty (střelmistr, kovář, kolář apod.) potřebné k provozování této činnosti a družstvu se nepodařilo je získat za své členy.

(3) V horské a podhorské oblasti, popřípadě v pohraničních okresech může družstvo ve výjimečných případech a se souhlasem okresního národního výboru, daným po doporučení výrobní zemědělské správy, zaměstnávat v přidružené výrobě v pracovním poměru i jiné osoby než specialisty (odstavec 2), pokud jich nutně potřebuje k rozvinutí práce členů družstva v období vegetačního klidu a družstvu se nepodařilo je získat za své členy. Okresní národní výbor však nesmí dát souhlas podle předchozí věty k zaměstnávání osob v pracovním poměru v přidružené výrobě, v níž by měly převážně a trvale pracovat jen tyto osoby bez širší účasti členů družstva.

(4) Okresní národní výbor dbá při řízení podle předchozích odstavců, aby do pracovního poměru v družstvu se nedostali spekulanti nebo příživníci a aby na vedoucích místech v přidružené výrobě nepracovaly osoby z řad bývalých vykořisťovatelů nebo osoby soudně trestané pro rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví nebo pro spekulaci.

§ 9

Opatřování potřebného materiálu

Potřebný materiál k provozování přidružené výroby, který si družstvo nemůže opatřit z vlastních zdrojů, nakupuje za maloobchodní (prodejní) ceny bez nároku na obchodní srážky. Při nákupu v maloobchodě se družstvo řídí příslušnými předpisy.*).

§ 10

Ceny

(1) Prodej výrobků a poskytování prací nebo služeb v rámci přidružené výroby družstva se uskutečňuje v cenách stanovených podle příslušných předpisů.*) Okresní národní výbor soustavně sleduje a zajišťuje dodržování stanovených cen.

(2) Družstvo provozující přidruženou výrobu postupuje při fakturování podle platných předpisů**) a je povinno mít uloženy příslušné ceníky výrobků (prací nebo služeb) na přístupném místě provozovny. Faktury vystavené družstvem za činnost v přidružené výrobě musí též obsahovat odkaz na příslušný ceník, popřípadě na výměr krajského národního výboru a stanovení cen.

§ 11

Odměňování za práce

(1) Členové družstva pracující v přidružené výrobě jsou odměňováni za práci podle stejných zásad jako ostatní družstevníci, tj. buď v pracovních jednotkách nebo základní odměnou v penězích, zavedlo-li družstvo peněžní odměňování, jakož i prémiemi.

(2) Provádí-li družstvo v rámci přidružené výroby sbližování, vyvážení a odvoz dříví a kůry z lesa, odměňuje družstevníky vykonávající tyto práce buď vyplácením pevně stanovené základní odměny a prémiemi v penězích bez ohledu na zavedenou soustavu odměňování, nebo vyplácením plné hodnoty plánované pracovní jednotky (naturální část odměny je vyplácena v penězích).

(3) Osoby pracující v přidružené výrobě v pracovním poměru jsou odměňovány podle platných mzdových předpisů pro zaměstnance státních statků. U těch povolání, která nejsou zahrnuta v uvedených předpisech, odměňování pracovníků se provádí podle tarifně kvalifikačního katalogu pro průběžná povolání.


§ 12

Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se vyhláška č. 111/1961 Sb., o provozování pomocné a přidružené výroby v jednotných zemědělských družstvech a o provádění prací a služeb jednotnými zemědělskými družstvy.

(2) Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány může v mimořádných případech povolit výjimky z této vyhlášky.

§ 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Burian v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška č. 92/1962 Sb., o náhradách za sbližování, vyvážení a odvoz kůry a dříví z lesa.

*) Vyhláška č. 50/1961 Sb., o vypracování vlastních stanov JZD, jejich schvalování a registraci.

*) Zákon č. 32/1963 Sb., o organizaci řízení zemědělství.

*) Vyhláška č. 49/1962 Sb., o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi, ve znění vyhlášky č. 117/1962 Sb.

*) Vyhláška č. 186/1959 Ú. l., o podrobnějším vymezení působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen, ve znění vyhlášky č. 229/1959 Ú. l., vyhláška č. 187/1959 Ú. l., o metodice tvorby cen, pokyn MZLVH čj. 109 369/1962 z 30. 8. 1962 o cenách výrobků, prací a služeb v přidružené výrobě jednotných zemědělských družstev.

**) Vyhláška č. 262/1952 Ú. l., o fakturování a placení dodávek zboží a prací uskutečněných jednotnými zemědělskými družstvy.

Přesunout nahoru