Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 129/1964 Sb.Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků

Částka 56/1964
Platnost od 29.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 01.01.1978 (49/1977 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

129

VYHLÁŠKA

Ministerstva potravinářského průmyslu

ze dne 19. června 1964,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků

Ministerstvo potravinářského průmyslu a ministerstvo zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen "zákon"):


§ 1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška upravuje dodávky potravin a ostatních výrobků vyráběných podniky potravinářského průmyslu, tabákových výrobků a minerálních vod; nevztahuje se však na dodávky pro vývoz a z dovozu a na přímé dodávky organizacím státního a družstevního maloobchodu. *)

§ 2

Uzavírání smluv

(K § 153 zákona)

1. Odběratel předkládá dodavateli návrh smlouvy (objednávku) ve dvou vyhotoveních nejpozději:

a) u potravin a mlýnských krmiv 45 dnů
b) u minerálních vod 30 dnů
c) u doutníků 120 dnů
d) u jiných tabákových výrobků 60 dnů
e) u ostatních výrobků (nikoli potravin) 60 dnů

a je-li dodavatelem n. p. Řempo 75 dnů před počátkem čtvrtletí, v němž má být dodávka uskutečněna.

V návrhu smlouvy odběratel vymezí předmět plnění podrobným sortimentem a balením a uvede též příslušnou položku seznamu výrobků.

2. Dodavatel je povinen vyjádřit se k návrhu smlouvy do 10 dnů (je-li dodavatelem n. p. Řempo do 20 dnů) od uplynutí lhůty pro předložení návrhu smlouvy, nebo byl-li návrh předložen opožděně, do 10 dnů (je-li dodavatelem n. p. Řempo do 20 dnů) od obdržení.

3. Sjednává-li se podrobný sortiment na čtvrtletních kontraktačních jednáních, je zápis z těchto jednání, pokud obsahuje náležitosti hospodářské smlouvy a je podepsaný odběratelem a dodavatelem, smlouvou, popřípadě dodatkem k ní. Kontraktační jednání se koná nejpozději 35 dnů před počátkem čtvrtletí.

4. Dodavatel s odběratelem nebo jejich nadřízené orgány se mohou dohodnout na tom, že se u některých výrobků smlouva uzavírá pouze na položky seznamu výrobků s rozdělením čtvrtletního množství na jednotlivé měsíce (u vína s udáním jakostních tříd); zpřesnění nutné pro uskutečnění dodávky (podrobný sortiment a balení) dohodnou organizace nejpozději 20 dnů před počátkem měsíce, v němž má být dodávka uskutečněna.

5. V případech, kdy množství a sortiment výrobků jsou určovány na jednotlivá čtvrtletí nebo jednotlivé měsíce operativními rozpisy prováděnými nadřízenými orgány, popřípadě národními výbory, jsou těmito rozpisy uloženy dodavatelům a odběratelům závazky ve smyslu § 117 zákona.

§ 3

Množství

(K § 175 zákona)

1. Množství se určuje v jednotkách podle seznamu ministerstva potravinářského průmyslu a ministerstva zdravotnictví. Dodávaná množství pro jednotlivé příjemce se mohou odchylovat nejvýše o ± 5 % od množství stanovených v odvolávce nebo v přepravní dispozici.

2. Minimální expediční množství je stanoveno v příloze;neplatí však při dodávkách z n. p. Řempo. Organizace se mohou dohodnout na jiném minimálním množství, pokud jsou výrobky dodávány na paletách.

§ 4

Přepravní dispozice

(K § 189 zákona)

Nedohodnou-li se organizace jinak, je odběratel povinen doručit přepravní dispozice dodavateli ve dvou vyhotoveních;jde-li o nepotravinářské výrobky (včetně krmiv) čtvrtletně,nejpozději 5. dne měsíce předcházejícího čtvrtletí, v němž má být dodávka uskutečněna; jde-li o potraviny, minerální vody,extrahované šroty a tabákové výrobky měsíčně, nejpozději do 12.dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž má být dodávka uskutečněna.

§ 5

Dodací lhůty

(K § 187 zákona)

1. Rybí výrobky se dodávají v krajských městech a v dohodnutých průmyslových místech třikrát týdně; v ostatních místech dvakrát týdně. Uzené ryby musí být dodávány nejpozději v pátek, nedohodnou-li se organizace jinak.

2. U minerálních vod je odběratel oprávněn stanovit v přepravní dispozici dodací lhůty pro jednotlivé příjemce tak, že 50 % celkového měsíčního množství výrobků musí být dodáno do 15. dne měsíce a zbytek do konce měsíce; odběratel je přitom povinen dodržet stanovená minimální expediční množství.

§ 6

Přeprava

(K § 180 zákona)

1. Jestliže si odběratel zajišťuje přepravu rostlinných jedlých tuků s kratší záruční dobou než 42 dnů, uhradí mu dodavatel náklady přepravy podle tarifu ČSAD.

2. Zásilky přepravované dopravními prostředky dodavatele je dodavatel povinen složit na vstupní rampu nebo na připravený vozík ke vchodu skladiště, je-li k němu způsobilý příjezd dopravním prostředkem. Při přepravě dopravními prostředky zajištěnými odběratelem je dodavatel povinen zásilku předat na vstupní rampu nebo ji naložit bez urovnání na dopravní prostředek. Výrobky mohou být dodávány na paletách jen, když se na tom organizace dohodnou;jestliže dodávky jsou takto uskutečňovány dopravním prostředkem dodavatele, je odběratel povinen poskytnout dodavateli na vykládku výrobků paletovací vozík včetně obsluhy.

3. Výrobky, které si odběratel neodebere, ač byl k tomu podle smlouvy nebo odvolávky povinen, může dodavatel po předchozím upozornění dodat odběrateli dopravním prostředkem podle své volby.

§ 7

Vzorky

(K § 181 zákona)

1. Dodavatel je povinen předložit odběrateli jako podklad pro posouzení jakosti vzorky, v případech, kdy si je odběratel vyžádá v návrhu smlouvy. Dodavatel je povinen zaslat odběrateli vzorek do 5 dnů po vzniku smlouvy. Odběratel je povinen se k němu vyjádřit do 5 dnů po jeho doručení; neučiní-li tak, platí vzorek za schválený.

2. U dodávek pro vnitřní obchod, kdy si vzorky vyžaduje nadřízený orgán odběratele, zasílají se vzorky tomuto orgánu.Nadřízený orgán odběratele schválí vzorky v množství odpovídajícím počtu odběratelů. Potvrzené vzorky zašle dodavatel odběratelům.

§ 8

Prověřování plnění

(K § 193 zákona)

1. Zjistí-li odběratel vady množství nebo jakosti, je povinen o nich bez zbytečného odkladu telegraficky nebo telefonicky vyrozumět dodavatele a současně ho vyzvat k účasti na sestavení zápisu a odebrání vzorků. Nedostaví-li se dodavatel k sepsání zápisu, musí odběratel přizvat k sestavení zápisu a odebrání vzorků orgán společenské kontroly nebo jinou nestrannou osobu.

2. Zjistí-li se vady jakosti, je příjemce povinen ihned odebrat tři vzorky podle ustanovení příslušné technické normy, a není-li jí, způsobem obvyklým. Tyto vzorky podepíší osoby, které se zúčastnily jejich odběru. Jeden ze vzorků si ponechá odběratel a dva odevzdá dodavateli současně s reklamací. V reklamaci odběratel také uvede jakým způsobem a v jakém množství byly vzorky odebrány. Nedojde-li mezi organizacemi k dohodě o vyřízení reklamace, zašle dodavatel jeden vzorek se zápisem a osvědčením o jakosti ústřednímu (na Slovensku krajskému) inspektorátu Státní inspekce jakosti výrobků potravinářského průmyslu, Praha(Bratislava) a u minerálních vod Výzkumnému ústavu pro fyziatrii,balneologii a klimatologii Mariánské lázně (pobočka Praha), nebo laboratoři, na níž se organizace dohodly; současně vyrozumí odběratele. Výsledek zkoušky je závazný pro obě organizace. O výsledku rozboru dodavatel vyrozumí odběratele bez zbytečného odkladu. Náklady posudku hradí organizace, v jejíž neprospěch posudek (rozbor) vyzněl.

3. Při odběru lihu musí odběratel zjistit nejprve neporušenost závěru; hrubou váhu jednotlivých zásilek musí prověřit před sejmutím uzávěru. Dále je povinen zjistit podle jednotlivých nádob zdánlivou stupňovitost (teplotu lihu z čisté váhy a ze skutečné stupňovitosti alkoholu podle redukčních tabulek). Součet celého množství alkoholu se zaokrouhluje na celé litry. Před zjištěním zdánlivé stupňovitosti a teploty lihu je povinen příjemce obsah jednotlivých nádob řádně promíchat.Dojde-li při zásilkách lihu přepravovaných dráhou k poškození(k úbytkům), musí být poškození potvrzeno zápisem železniční stanice určení s přesným popisem, jak k němu došlo. Opisy zápisů zašle odběratel odesílateli. Pozastavený líh nebo přiboudlina musí být ponechány v zaplombovaných nádobách, ve kterých byly dopraveny do doby, než se dodavatel dostaví k sestavení zápisu a odběru vzorků.

4. Při odběru lihovin dopravovaných v přepravních skříních je odběratel povinen přizvat k otevření těchto skříní orgán společenské kontroly nebo jinou nestrannou osobu.

§ 9

Reklamace

(K § 198 a 200 zákona)

1. Záruční doba je stanovena v technických normách; není-li takto stanovena, činí 6 měsíců od splnění dodávky.

2. U výrobků rychle se kazících prokáže odběratel vady, které jsou zřejmé již při odběru od předávající organizace zpravidla jen tehdy, prokáže-li vadnost dodávky zápisem podle § 194 zákona.

3. Kopii reklamace zašle odběratel též odesílateli zásilky(provozovně, závodu); nesplnění této povinnosti nemá za následek ztrátu práv z odpovědnosti za vady.

4. Úbytky na váze, až do výše přípustného výtratku stanoveného v železničním přepravním řádě u volně ložených výrobků nemůže odběratel reklamovat.

§ 10

Obaly

(K § 179 zákona)

2. Odběratel je povinen vracet dodavateli plynule během čtvrtletí prázdné typizované láhve a to ve stejných typech, v jakých byly dodány láhve plné. Láhve s korkem uvnitř nebo se zbytkem uzávěru na hrdle anebo láhve nevytříděné podle druhů nemusí dodavatel od odběratele převzít; převezme-li je, vyfakturuje odběratel dodavateli (výrobnímu podniku) cenu lahve sníženou o 10 haléřů z ceny lahve za každý kus.

3. Každá zásilka vrácených obalů (včetně lahví) musí být předem oznámena příjemci a musí být k ní připojen doklad, v němž se uvede adresa odesílatele a počet obalů podle druhů; nesplní-li odesílatel tuto povinnost, považuje se za vrácené množství obalů zjištěné příjemcem.

4. Zásilky volně ložené opatří dodavatel podle potřeby zahrážkami. Při použití zahrážek dodavatele je odběratel povinen zahrážky vrátit vyplaceně dodavateli do 20 dnů ode dne předání výrobků k přepravě.

5. Použije-li dodavatel minerálních vod při expedici ochranných pokrývek nebo rohoží, je odběratel povinen vrátit je dodavateli na svůj náklad nejpozději do 3 dnů po převzetí zásilky. Lhůta k vrácení je dodržena, budou-li pokrývky nebo rohože vráceny nebo ohlášeny k podeji veřejnému dopravci nejpozději posledního dne lhůty, datum ohlášení k podeji uvede odběratel v přepravním dokladu.

7. Náklady na dopravu lahví hradí každá z obou organizací vždy jedním směrem.

§ 11

(K § 174 zákona)

Dojde-li ke změně maloobchodní ceny, nemůže odběratel vytýkat uvedení původní maloobchodní ceny na lahvích při dodávkách uskutečněných do jednoho měsíce ode dne změny ceny. Změněné ceny vyznačuje na obalech do jednoho měsíce odběratel.

§ 12

(K § 178 zákona)

Dodavatel je povinen dodávat výrobky podnikům státního obchodu v tomto balení:

a) v balení nejvýše 50 kg - u mouky, mlýnských výrobků, cukru, krystalu, máku a rýže (výjma rýže z dovozu);

b) v balení nejvýše 25 kg - u cukru kostkového, krupice, moučky a těstovin;

c) cukr hygienicky balený v množství stanoveném v cenících.

§ 13

Zvláštní ustanovení

1. V zájmu zlepšení zásobování občanů a zrychlování cest zboží je nutno, aby tam, kde jsou pro to podmínky, zejména u mouky, cukru, těstovin, vína apod. byly prováděny dodávky z výrobních závodů přímo do prodejen. Organizace dohodnou v těchto případech určení prodejen, množství výrobků a rozvozové plány.

2. Rostlinné jedlé tuky nesmí být prodávány v obchodě po uplynutí stanovené záruční doby. Odběratel může vrátit rostlinné jedlé tuky, u nichž prošla záruční doba; a to rostlinný tuk "Vita" nejvýše v množství 10 % z množství dodaného v předchozím měsíci za původně účtovanou cenu; ostatní rostlinné jedlé tuky může vrátit jen, dohodnou-li se na tom orgány nadřízené dodavateli a odběrateli, a to za cenu suroviny. Náklady spojené s vrácením nese odběratel.

§ 14

Majetkové sankce

Nevrátí-li odběratel záhražky ve stanovené lhůtě, je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli majetkovou sankci 20 Kčs za kus a den, nejvýše však 200 Kčs.


§ 15

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


Ministr:

Krutina v. r.


Příloha

Minimální expediční množství dodávané jedním závodem nebo provozovnou jednomu příjemci.

1. Při dodávkách zboží po železnici je odběratel povinen předkládat odvolávky dodavateli v rámci stanoveného minimálního množství a výše přidělených fondů u příslušných dodavatelských závodů nebo provozoven pro příslušný odběratelský závod tak, aby dodavateli bylo umožněno sdružování zásilek a využití ložné plochy nebo váhy železničních vagónů, podle nákladního tarifu ČSD.

2. U jednotlivých druhů zboží se stanoví minimální expediční množství takto:

a) u výrobků tukového průmyslu:

rostlinné jedlé tuky pro obchod:
vagónová zásilka tj.
margarin15 tun
pokrmový tuk15 tun
Jedlý olej v lahvích7 tun
Jedlý olej v konvích nebo sudech11 tun

Jednotlivé druhy je možno sdružit, vyrábí-li je odesílající závod dodavatele.

Rostlinný tuk Vita a máslo s rostlinným tukem se dodávají do míst stanovených dohodou nadřízených orgánů rovnoměrně jednou týdně, minimálně přepravní originální balení nebo jeho násobek, není-li jiné dohody;

pro výrobu:

margarin15 tun
pokrmový tuk15 tun
jedlý olej11 tun

Jednotlivé druhy je možno sdružit, vyrábí-li je odesílatel. Nedosahuje-li měsíční potřeba stanoveného minimálního množství, expedují se zásilky jednou za čtvrtletí, pokud není jiné dohody;

výrobky výroby surových olejů a tuků:

vagonová zásilka, tj.:

surové oleje rostlinná15 tun
rybí olej a tuky z mořských zvířat15 tun
ztužené oleje a tuky15 tun
rafinované oleje a tuky15 tun
mastné kyseliny15 tun
deriváty technických olejů15 tun
steariny a oleiny15 tun
glyceriny13 tun

Při dodávkách v sudech uvedených výrobků činí minimální množství 10 tun; minimální množství se rozumí pro každý jednotlivý druh těchto výrobků:

šroty15 tun
pokrutiny15 tun
slunečnicové slupky10 tun

menší množství expeduje se jednou za čtvrtletí v jedné zásilce, pokud není jiné dohody; ostatní výrobky a vodní sklo tekuté 15 tun

Při dodávkách v sudech činí minimální množství 10 tun; nedosahuje-li čtvrtletní potřeba tohoto množství, expeduje se na odběratele jednou zásilkou za čtvrtletí, nejméně jedno originální balení (cca 180 kg) nebo jeho násobek.

Výrobky výroby mydlářské a kosmetické:

mýdla17 tun
mýdlové prášky17 tun
prací prostředky17 tun
čisticí prostředky17 tun
svíčky a výrobky svíčkáren15 tun

Minimální množství platí pro každý jednotlivý druh uvedených skupin. Jednotlivé druhy je možno sdružit, vyrábí-li je odesílající závod dodavatele. Je-li měsíční potřeba jednotlivých druhů menší než stanovené minimální množství, je odběratel povinen sloučit tyto potřeby do jednoho místa a jedné zásilky pro odběratelský podnik, nedosáhne-li tato sloučená zásilka minimálního množství, expeduje se jednou za čtvrtletí:

kosmetické výrobky 15 tun

Nedosahuje-li sdružená zásilka z jednotlivého výrobního závodu na jednoho příjemce uvedené minimální množství, expeduje se minimálně sdružená zásilka ve státní velkoobchodní ceně Kčs 5 000 nebo Kčs 15 000 v maloobchodní ceně a to jednou za čtvrtletí; v této zásilce u jednotlivých druhů dodává se nejméně jedno originální balení nebo jeho násobek.

b) U spotřebního lihu a lihovarské přiboudliny: u lihu obecně denaturovaného se stupňovitostí 92° obj. 281 l alkoholu, u ostatních druhů lihu 25 l alkoholu, není-li roční plánované množství nižší, u přiboudliny 1 hl alkoholu, není-li roční plánované množství nižší;

c) u lihovin, kvasného octa lihového, droždí, výrobků škrobárenských a bramborových vloček.

aa) u lihovin a octa kvasného lihového; lihoviny konzumní pokud jsou dodávány od téhož výrobního závodu v množství 500 litrů, jinak podle dohody,

lihoviny značkové, exportní a lihoviny Stocky - dvouhvězdičkové - 1 přepravní originální balení,

pravé destiláty - 1 přepravní originální balení,

řezané destiláty (sdružené) s výjimkou lihovin Stock - dvouhvězdičkové - 200 litrů,

ocet kvasný lihový - 10 hektolitrů;

bb) u droždí 25 kg;

cc) u škrobárenských výrobků:

škrob suchý (bramborový, pšeničný, kukuřičný, rozpustný a bobnavý)500 kg
škrobový sirup 1 sud cca280 kg
škrobový cukr 1 sud cca360 kg
dextrin100 kg
dextroza tabletovaná50 kg
bramborové zdrtky sušené
1 čerstvé10 000 kg
všechny druhy balených škrobil a škrobových poživatin100 kg
bramborové vločky6 000 kg
kaseinový klíh Super 73 %500 kg
lepidla dextrinová kancelářská100 kg
lepidla z rybího klinu
lepidla průmyslová z rostlinných gum
ředidla obuvnických cementů a tmelů
lihové barvy na kůže a obuvnické smoly
Lepidla dextrinová průmyslová tekutá a suchá250 kg
lepidla škrobová tekutá
suchý malířský škrobový klíh
syntetický tmel
kaučukové obuvnické tmely
tužidlo do špiček
tmel na řemeny
dextrinový obuvnický maz
zlatomaz
pšeničný lepek

Dodávky, které by nedosáhly minimálního množství, budou řízeny na jednu pobočku nebo sklad odběratele nebo budou prováděny za předpokladu, že odběratel uhradí zvýšené náklady, pokud v ceníku velkoobchodních cen není stanoveno jinak. Jedno přepravní originální balení nesmí překročit váhu 40 kg.

Zásilky nad množství uvedená v odstavci cc) musí být zaokrouhleny na nejbližší vyšší váhu původního balení.

Poznámka: prostřednictvím Řempa, odbytové organizace MSP, provádí se dodávka, pokud čtvrtletní potřeba nedosahuje u škrobárenských výrobků těchto množství:

škrob suchý bramborový a škrob suchý
pšeničný500 kg
cukr škrobový360 kg
dextrin a krémový prášek pro výrobu100 kg
lepidla dextrinová tekutá250 kg
lepidla dextrinová suchá
lepidla škrobová tekutá suchý malířský klíh
maz dextrinový obuvnický
zlatomaz - obuvnický pop

d) u cukrovinek, kakaového prášku, cukrářských polotovarů, sojových výrobků a trvanlivého pečiva:

kakaový prášek ve spotřebitelském balení100kg
tabulková čokoláda200kg
čokoládové cukrovinky400kg
nečokoládové cukrovinky400kg
nápojové prášky150kg
trvanlivé pečivo s výjimkou dalších druhů400kg
zdravotní suchary100kg
karlovarské oplatky175kg
oplatkové nádoby100kg
dětská výživa uhlohydrátová100kg
sojové výrobky spotřebitelsky balené200kg.
Sojapyl200kg
vánoční kolekce400kg
sezónní perník200kg

e) u konzervárenských výrobků:

kysané zelí3 tuny
marmeláda, jamy, povidla, kompoty, okurky sterilované, okurky nakládané, okurky rychlokvašené, zelenina sterilovaná, zelenina nakládaná, sirupy limonádové, konzumní
sirupy1tuna
ovocné protlaky, ovocné rosoly0,3tuny
zelenina sušená0.2tuny
rajský protlak a hotová jídla0.5tuny
konzervační přípravky0,3tuny
kečup, rajská šťáva, hořčice konzumní - stolní, hořčice kremžská.
ovocná přesnídávka, Karotela0,2tuny
sušené ovoce, zelenina v soli0,1tuny
dietní hotová jídla0.1tuny
kojenecké polévky0,05runy
pomazánky z telecího masa0,05tuny
tekuté ovoce a zelenina0,2tuny
kandované ovoce, proslazené ovoce
dětská výživa zeleninová, šípkový čaj, houby nakládané0,1tuny
houby sušené, koření - sdružená
zásilka0,05tuny
Citro0,015tuny
ovocná vína stolní, ovocná vína desertní, ovocné mošty (nekvasy)5 hl
kvasinky vinné 1000 ampulí
pektin tekutý, pektin práškový, Petosa prášková, Petosa tekutá1 orig. baleni

Při odběru vlastními auty odběratele snižuje se minimální množství až na 1 originální přepravní balení;

f)

u vína:
hroznové vlno přírodní500l
hroznové víno desertní500l
hroznové víno šumivé50lahví
sladové víno300l

V menším množství se expeduje jen víno sladové pro podniky ministerstva zdravotnictví, jde-li o dodávku vína na celé čtvrtletí;

g) u sušených a zahuštěných mlék, výrobků z nich a sušených vajec:

Minimální množství pro zásilky je stanoveno na 10 originálních balení (kartony, bedny a konve). Pokud však měsíční spotřeba jednoho příjemce je nižší, je minimálním množstvím tato jeho měsíční spotřeba, nejméně však 1 originální balení;

h) u kávovin:

Minimální množství všech druhů kávovin dohromady, které lze odvolat k podání v jednotlivých dodávkách, činí 1 vagon s plným využitím jeho ložné plochy. Nedosahuje-li měsíční potřeba příjemce tohoto množství, musí být jeho měsíční potřeba odvolána pro jednorázovou zásilku, nejméně však 4 000 kg. Je-li jednoměsíční spotřeba jednoho příjemce menší než 4 000 kg, provede se dodávka podle dispozic odběratele na společného příjemce, přičemž dodavatel hradí nezbytné náklady reexpedice na jednotlivé příjemce, nejvýše však podle sazeb pro automobilovou dopravu, nerozhodnou-li se strany v konkrétních případech jinak;

i) u těstovin, strouhanky, kostek do knedlíků, vodových sucharů a dětské krupičky:

u vaječných těstovin a nevaječných těstovin5q
u strouhané housky5q
u dětské krupičky. vodových sucharů a kostek do knedlíků1q

Odvolává-li odběratel (příjemce) též výrobek v několika druhových sortimentech nebo baleních, musí být množství u jednotlivých druhových sortimentů zaokrouhleno tak, aby byla vždy násobkem přepravního balení nebo aby činila alespoň jedno přepravní balení používané dodávajícím;

j)

u mlýnských výrobkůložná plocha přistaveného vagonu
u rýže
u mouk jedlých a krmných
u otrub a ostatních mlýnských výrobku
při kusových zásilkách:
kroupy, krupky, mouka pro technické účely10 q
ovesné vločky5 q
dětská krupička, jáhly k jídlu, pohanková krupice1 q
obilní klíčky nepražené20 q
loupané luštěniny (fazole, hrách, čočka) 500 q

k) u minerálních vod dodávaných drahou jednomu příjemci:

a)

u přírodních minerálních vod stolních a těch, které jsou v ceníku SMC č. 7 označeny jako převážně léčivé a u přírodních minerálních vod s přísadou ovocných sirupů12 000 kg (56 hl)

b) u přírodních minerálních vod léčivých přepravní skříň (5 hl)

Dodávky přírodních minerálních vod uvedené pod písm. a) a b) mohou být sdruženy v jednu zásilku o celkové minimální váze 12 000 kg, pokud jsou odesílány z jednoho expedičního místa jednomu příjemci. U zásilek dodávaných auty odpovídá minimální množství velikosti a nosnosti auta.

3. Pro dodávky do prodejen (přes velkoobchod) stanoví se minimální expediční množství takto:

čokoládové a nečokoládové. cukrovinky200kg
tabulková čokoláda, kakaový prášek30kg
hroznové víno přírodní300l
hroznové vino desertní100l
trvanlivé pečivo200kg

Poznámky pod čarou

*) Dodávky výrobků organizacím státního a družstevního maloobchodu upravuje vyhláška č. 130/1964 Sb.

Přesunout nahoru