Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 125/1964 Sb.Zákon Slovenské národní rady o Komisi lidové kontroly a statistiky Slovenské národní rady

Částka 54/1964
Platnost od 29.06.1964
Účinnost od 29.06.1964
Zrušeno k 22.07.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

125

ZÁKON

Slovenská národní rady

ze dne 29. června 1964

o Komisi lidové kontroly a statistiky Slovenská národní rady

Budování vyspělé socialistické společností spojené s plněním náročných úkolů vyžaduje v souladu s rozšiřováním socialistické demokracie upevňovat ústřední řízení společnosti a státu a posilňovat jeho účinnost dalším prohlubováním přímé účasti pracujících při rozvíjení účinné kontroly a využívání národohospodářské evidence.

Slovenská národní rada se proto usnesla na tomto zákoně:


§ 1

V rámci jednotné, ústředně řízené a ucelená soustavy orgánů lidové kontroly je Komise lidové kontroly a statistiky Slovenské národní rady (dále jen. „komise“) orgánem Slovenské národní rady a oblastním orgánem Ústřední komise lidové kontroly a statistiky.

§ 2

(1) Komise plní úkoly státní kontroly a statistiky na Slovensku v rozsahu určeném jednak předsednictvem Slovenská národní rady, jednak Ústřední komisí lidové kontroly a statistiky. Svou činností působí na iniciativní a aktivní plnění politicko-ekonomických cílů vytýčených Komunistickou stranou Československa a úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství na Slovensku.

(2) Při plnění svých úkolů se komise řídí směrnicemi a usneseními Slovenské národní rady. jejího předsednictva a Ústřední komise lidové konaly a statistiky; těmto orgánům předkládá také zprávy o své činnosti.

(3) Komise pracuje za nejširší účasti pracujících a jejich organizací a plně využívá jejich Poznatků a zkušeností.

§ 3

Komise zajišťuje své úkoly v úzké součinnosti s ostatními komisemi Slovenské národní rady a organizacemi pracujících. Koordinuje kontrolní činnost pověřenectev Slovenské národní rady a poskytuje jim při jejím vykonávání organizační, metodickou a odbornou pomoc.

§ 4

Není-li usnesení nebo opatření komise v souladu se směrnicemi a usneseními Komunistická strany Československa, zákony, nařízeními a usneseními vlády, Slovenské národní rady a jejího předsednictva nebo Ústřední komise lidové kontroly a statistiky, předseda komise je povinen jejich výkon pozastavit a předložit věc neodkladně k rozhodnutí předsednictvu Slovenské národní rady.

§ 5

(1) Komise se skládá z předsedy, který je pověřencem Slovenské národní rady, z místopředsedy a z dalších členů, které volí Slovenská národní rada z řad poslanců Slovenské národní rady a významných pracovníků státních, hospodářských a jiných orgánů a organizací.

(2) Členové komise skládají do rukou předsedy Slovenské národní rady předepsaný slib.

(3) Místopředseda komise nemusí být poslancem Slovenské národní rady.

§ 6

Členové komise mohou být ze své funkce odvoláni, jestliže porušili své povinnosti nebo ztratili z jiného důvodu důvěru pracujících.

§ 7

Zvolení i odvolání členů komise se zveřejňuje tiskem nebo jiným vhodným způsobem.

§ 8

Komise má k plnění svých úkolů výkonný aparát, který je součástí jednotného aparátu Slovenské národní rady. Práci aparátu řídí předseda komise, kterého zastupuje v této funkci místopředseda a náměstek. Náměstka předsedy ustanovuje do funkce předsednictvo Slovenská národní rady.

§ 9

(1) Náplň činnosti, úkoly a metody práce komise a organizaci jejího výkonného aparátu podrobněji upraví statut schválený předsednictvem Slovenské národní rady.

(2) Pokud z ustanovení tohoto zákona nevyplývá něco jiného, platí pro komisi a její aparát zákon Slovenské národní rady o jednacím a pracovním řádu Slovenské národní rady.


§ 10

Zrušuje se zákon Slovenské národní rady č. 30/1963 Sb., o Komisi lidové kontroly a statistiky při Slovenské národní radě.


§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem schválení Slovenskou národní radou.


Chudík v. r.

Přesunout nahoru