Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 123/1964 Sb.Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zemědělských výrobků

Částka 53/1964
Platnost od 29.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 01.01.1980 (136/1979 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

123

VYHLÁŠKA

Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků

ze dne 29. června 1964,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky zemědělských výrobků.

Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Rozsah platnosti

§ 1

Tato vyhláška upravuje všechny dodávky

a) zemědělských výrobků, bílkovinných koncentrátů a krmivových směsí dodávaných podniky řízenými Ústřední správou nákupu zemědělských výrobků,

b) sladkovodních ryb, rybí násady, plůdku a jiker dodávaných podniky řízenými ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství,

d) medu, lesních plodů a hub, kůzlat a jehňat dodávaných lidovými spotřebními družstvy, pokud jsou odběrateli průmyslové, velkoobchodní a maloobchodní organizace. Nevztahuje se však na dodávky pro vývoz a z dovozu a na dodávky upravené základními podmínkami nákupu zemědělských výrobků a dodávek zemědělských potřeb. *)

ČÁST DRUHÁ

Rostlinné výrobky

ODDÍL I

Všeobecná ustanovení

§ 2

Uzavírání smluv

(k § 152 zákona)

(1) Odběratel předkládá dodavateli návrh smlouvy (objednávku) na dodávky zemědělských výrobků rostlinného původu (včetně osiv a sadby, bílkovinných koncentrátů a krmivových směsí) ve dvou vyhotoveních nejpozději:

a) u dodávek sladovnického ječmene na sladařsko-pivovarské podniky do 3 dnů po obdržení přídělového listu (§ 12);

b) u průmyslových brambor 45 dní před počátkem třetího čtvrtletí (tento návrh obsahuje celoroční objem dodávky);

c) u osiva a sadby do 5 dnů po obdržení plánovacího aktu (plánu odbytu);

d) u všech ostatních výrobků 45 dnů před počátkem čtvrtletí, ve kterém má být uskutečněna první dodávka.

(2) Návrh smlouvy obsahuje požadovanou druhovou skladbu a balení.

(3) Dodavatel je povinen vyjádřit se k návrhu smlouvy do 10 dnů po uplynutí lhůty pro jeho předložení, u opožděně předložených návrhů smlouvy do 10 dnů od jeho obdržení.

(4) U dodávek raných brambor a ostatních konzumních brambor v období od 1. do 31. 8. se mohou ústřední orgány za účelem rovnoměrného zásobování obyvatelstva dohodnout na operativním řízení dodávek v kratších časových obdobích (pětidenních, desetidenních).

(5) U průmyslových brambor je dodavatel povinen dohodnout s odběratelem nejpozději do 8. dne předcházejícího měsíce zpřesnění dodávek na následující měsíc. Dojde-li k rozporu, jsou povinny obě organizace oznámit rozpor svému nadřízenému orgánu. Rozpory mezi organizacemi rozhodují jejich nadřízené orgány, které jsou povinny učinit tak do 12. dne před začátkem měsíce, v němž má být plněno.

§ 3

Jakost

(k § 172 zákona)

Odběratel je povinen převzít zemědělské výrobky, které neodpovídají technickým normám, pokud je může použít k plánovaným účelům.

§ 4

Označování výrobků

(k § 174 zákona)

Dodávky výrobků volně ložených i pytlovaných se neoznačují, pokud způsob označování nestanoví technická norma.

§ 5

Množství

(k § 175 zákona)

(1) Dodané množství výrobků se smí odchylovat od množství dohodnutého ve smlouvě na jednotlivé měsíce o 1 - 5 %.

(2) Při dodávkách drahou musí dodavatel požádat veřejného dopravce, aby provedl úřední vážení výrobků. Pokud veřejný dopravce nemůže provést zvážení výrobků ve stanici odesílací, je dodavatel povinen požádat, aby zásilka byla úředně zvážena ve stanici určení, popřípadě v nácestné stanici.

(3) Je-li dohodnuto, že výrobky budou dodávány v pytlích o stejné váze, zjišťuje se správnost váhy převážením 5 % pytlů náhodně vybraných. Zjistí-li se, že pytle nemají stejnou váhu, zjišťuje se váha dodaného zboží převážením na kolejové nebo mostní váze.

(4) Organizace se mohou vzájemně dohodnout, že uznávají váhu dodavatele nebo odběratele za rozhodnou pro posouzení množství.

(5) Minimální množství je vagónová zásilka.

§ 6

Hospodaření s obaly

(k § 179 zákona)

(1) Pokud mají být výrobky dodávány v pytlích odběratele, musí být při odeslání pytlů odběratelem dodavateli v průvodním dokladu zásilky uveden počet, druh, velikost a stav pytlů. Příjemce je povinen překontrolovat skutečný stav, počet, druh a velikost pytlů s údaji v přepravním dokladu. Pokud dojdou pytle znečištěné, nebo poškozené, provede příjemce vyčištění nebo opravu nebo je vrátí; náklady hradí odesilatel obalů.

(2) Zásilky volně ložené opatří odesilatel podle potřeby zahrážkami. Při použití zahrážek odesilatele je příjemce povinen zahrážky vrátit vyplaceně odesilateli do 10 dnů ode dne převzetí vagónu k vykládce. Tato lhůta je dodržena, byly-li zahrážky prokazatelně nahlášeny k podeji veřejnému dopravci nejpozději poslední den této lhůty; datum nahlášení k podeji uvede odběratel v přepravním dokladu.

§ 7

Přeprava

(k § 180 zákona)

(1) Jestliže odběratel podle předchozí dohody s dodavatelem zajišťuje přepravu výrobků, je dodavatel povinen nahradit mu náklady přepravy, a to do 50 km podle tarifu silniční automobilové dopravy, přes 50 km podle tarifu dráhy, pokud ceníky nestanoví jinak.

(2) Dobu příjmu výrobků odběratelem, po kterou je oprávněn dodavatel dodat výrobky dopravním prostředkem jím vyslaným a dobu výdeje výrobků dodavatelem, pokud jejich přepravu zajišťuje odběratel, si organizace dohodnou ve smlouvě. Dodavatel je povinen dohodnout s odběratelem převzetí výrobků dodávaných silničním dopravním prostředkem, pokud se má odběr uskutečnit po 16. hodině nebo ve dny pracovního klidu.

§ 8

Přepravní dispozice

(k § 189 zákona)

Pokud odběratel neuvedl přepravní dispozice přímo ve smlouvě, je povinen na dohodnuté množství výrobků předložit dodavateli přepravní dispozice nejpozději 9. den měsíce předcházejícího dodávkovému měsíci.

§ 9

Odběr výrobků a prověření jakosti

(k § 193 až 197 zákona)

(1) Odběratel je povinen při odběru výrobků a prověřování jakosti postupovat podle technických norem.

(2) Má-li odběratel zato, že jakost dodaných výrobků neodpovídá jakosti udané dodavatelem v průvodních dokladech, je povinen bez prodlení o tom vyrozumět dodavatele.

(3) Věrohodný důkazní prostředek o skutečné jakosti dodaných výrobků zajistí odběratel zejména odběrem vzorků za účasti dodavatele, organizace nebo osoby, kterou mu dodavatel označil, popřípadě za účasti organizace, oprávněné rozhodnout o jakosti výrobků. Nelze-li zajistit odběr vzorků za účasti uvedených organizací (osob), přizve odběratel k odběru vzorků orgán společenské kontroly nebo jinou nestrannou osobu.

§ 10

Odběr vzorků

(1) Vzorky se odebírají:

a) u volně ložených výrobků a pytlovaných brambor ještě před vyložením z dopravního prostředku;

b) u ostatních pytlovaných výrobků nejpozději do 48 hodin po převzetí výrobků od předávající organizace.

(2) Z výrobků se odeberou tři vzorky (u brambor jeden vzorek) podle ustanovení technické normy.

(3) Vzorky se zapečetí a opatří podpisy osob, které se zúčastnily jejich odběru. Odběratel si ponechá dva vzorky, třetí zašle dodavateli. Nedojde-li mezi organizacemi k dohodě o tom, zda reklamace je odůvodněná, zašle odběratel jeden vzorek neprodleně Státní inspekci jakosti zemědělských výrobků (u kombinovaných krmiv, osiv a sadby Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému, popřípadě Ústřednímu státnímu veterinárnímu ústavu). Jakost zjištěná rozborem tohoto vzorku je pro obě organizace závazná. Náklady posudku hradí organizace, v jejíž neprospěch výsledek vyzněl.

§ 11

Reklamace a záruční doba

(k § 135 a 136 zákona)

(1) Odběratel je povinen reklamovat:

a) vady jakosti, které byly zjištěny podle § 10 odst. 3 rozborem vzorků, zaslaných Státní inspekci jakosti zemědělských výrobků, Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému nebo Ústřednímu státnímu veterinárnímu ústavu do 5 dnů po obdržení rozboru, nejpozději však do dvou měsíců od splnění dodávky; nedodrží-li tuto lhůtu, právo z odpovědnosti za tyto vady zaniká;

b) ostatní vady do konce záruční doby.

(2) Záruční doba u osiva a sadby končí uplynutím nejbližšího vegetačního období, u školkařských výpěstků uplynutím období první plodnosti. U ostatních rostlinných výrobků činí záruční doba 6 měsíců od splnění dodávky, pokud v technické normě není stanovena jiná záruční doba.

ODDÍL II

Zvláštní ustanovení pro některé druhy výrobků

Zrniny a luštěniny

§ 12

Podklady pro uzavírání smluv

(k § 115 zákona)

U dodávek sladovnického ječmene určuje dodávky a odběr podle informativních vzorků příslušný orgán *) v rámci úkolů, stanovených plánem. Organizace uzavírají smlouvy na základě přídělového listu, vydaného touto komisí.

§ 13

Jakost

(k § 172 zákona)

Dodávky sladovnického ječmene pro vývozní sladovny se uskutečňují v jakosti zvlášť dohodnuté.

§ 14

Minimální expediční množství

(k § 176 zákona)

Při dodávkách luštěnin je minimální množství 200 kg jednoho druhu. Jsou-li závody dodavatele a odběratele v různých krajích, může být dodávka požadována jen na jedno místo v kraji.

§ 15

Obiloviny se dodávají volně ložené. Pokud odběratel žádá pytlované dodávky, je povinen dodavatel splnit tento požadavek jen v případě, že dřívější rozsah pytlovaných dodávek za stejné časové období odpovídá předloženému požadavku nebo že odběratel nemá technické zařízení pro odběr volně ložených výrobků.

Olejniny pro průmyslové zpracování

§ 16

Jakost

(k § 172 zákona)

(1) Jakost horší než jakost stanovenou může dodavatel dodat pouze po předchozím písemném souhlasu odběratele.

(2) Olejniny, které obsahují více než 10 váhových procent olejnin jiného druhu, považují se za směs a hodnotí se podle jednotlivých druhů, ve směsi obsažených.

(3) Jsou-li dodány olejniny s neodstranitelným pachem, nemůže odběratel požadovat nové bezvadné plnění ani zrušení smlouvy, pokud je možno použít olejniny k plánovaným účelům.

(4) Dodavatel je povinen uvést v přepravních dokladech obsah vody v procentech.

§ 17

Minimální množství

(k § 176 zákona)

U dodávek olejnin je minimální množství 500 kg. Řepku a slunečnici může však dodavatel dodávat v množství menším než 1 vagón jen v červnu a prosinci.

§ 18

Obaly a balení

(k § 178 zákona)

(1) Olejniny se dodávají v pytlích odběratele, pokud není jiné dohody. Odběratel je povinen neznečištěné a nepoškozené pytle zaslat do odesílacích stanic sdělených dodavatelem na vlastní náklad nejpozději 15 dnů před počátkem dodací lhůty a je povinen o odeslání pytlů vyrozumět dodavatele. Pokud odběratel nezašle pytle 10 dnů před počátkem dodací lhůty, je dodavatel oprávněn odeslat olejniny ve vlastních pytlích. Pytle vyfakturuje odběrateli za pořizovací ceny, pokud nebylo dohodnuto jinak.

(2) Dodávky olejnin se nedodávají v pytlích o stejné váze (v egalizovaných pytlích).

§ 19

Přeprava

(k § 180 zákona)

U dodávek řepky a slunečnice v průběhu sklizně se přepravní dispozice nahrazují nakládacím plánem, sjednaným mezi nadřízenými orgány odběratele a dodavatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Dodavatel je povinen dodržovat stanovené denní nakládací kapacity.

§ 20

Cena

(k § 190 zákona)

(1) Dodavatel účtuje odběrateli olejniny zálohově podle základní olejnatosti.

(2) Odběratel olejnin je povinen provést předepsaným rozborem zjištění obsahu tuku, které je rozhodující pro zúčtování (u lněného semena po magnetickém čištění a u lněného semena mořeného se organizace mohou dohodnout na jiném způsobu účtování). Obsah oleje se zaokrouhluje na celé desetiny procenta. Na základě zjištění tukové hodnoty v kg (%) provede odběratel zúčtování dodávky. Toto zúčtování je povinen odběratel zaslat dodavateli nejpozději do 15 dnů a v době od 1. července do 30. září do 20 dnů po převzetí dodávky od předávající organizace.

(3) Je-li odběratel v prodlení se zasláním zúčtování, zaplatí dodavateli penále 20,- Kčs za každý den prodlení.

(4) Dodavatel je oprávněn uplatnit námitky proti zjištění obsahu tuku nejpozději do 15 dnů od odeslání zúčtování. V tom případě zajistí odběratel provedení rozboru Státní inspekcí jakosti zemědělských výrobků. Výsledek rozboru Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků je pro obě organizace závazný. Rozdíly proti zálohové fakturaci je odběratel povinen zaplatit do 15 dnů od odeslání účtování nebo od obdržení rozboru Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků.

(5) Přesahuje-li obsah volných mastných kyselin procento stanovené normou, srazí odběratel 1 % z ceny za každé procento přesahující normu až do obsahu 6 % včetně a 1,5 % za každé procento přesahující 6 %. Přesahuje-li obsah příměsí a minerálních nečistot procento stanovené normou, oznámí odběratel současně s reklamací, jaký způsob zpracování si vadná zásilka vyžádá a náklady spojené se zpracováním vyjádří slevou v procentech.

§ 21

Prověřování množství a jakosti

U dodávek pytlovaných olejnin prodlužuje se lhůta k odběru vzorků, stanovená v § 10 odst. 1 písm. b), činí-li překročení smluvené přejímací kapacity více než dvojnásobek, o dalších 24 hodin.

§ 22

Odběr vzorků

Ze zásilky se odebírají tři vzorky podle jednotných analytických metod, platných pro tukový průmysl, o váze nejméně 200 g. Jeden vzorek slouží odběrateli pro rozbor, druhý a třetí zůstává uložen u odběratele pro případný rozhodčí rozbor po dobu 60 dnů od prověření dodávky.

Brambory

§ 23

Jakost

(k § 172 zákona)

U dodávek brambor na průmyslové zpracování dohodnou ústřední orgány dodavatele a odběratele do 15. září běžného roku procento krmných brambor, které budou dodávány místo průmyslových brambor. Množství krmných brambor nesmí přesáhnout 10 %.

§ 24

Denní nakládací kapacita

Organizace jsou povinny dohodnout při zpřesňování dodávek průmyslových brambor maximální denní nakládací kapacitu pro jednotlivého příjemce. Tato množství budou dohodnuta ve stejných termínech, které platí pro zpřesnění dodávek na následující měsíc (§ 2 odstavec 5).

§ 25

Obaly a balení

(k § 178 zákona)

(1) Pokud technické normy nestanoví, že stolní brambory mají být dodány výhradně v pytlích, dohodnou organizace, jaké množství bude dodáno volně ložené a jaké v pytlích a současně dohodnou počet pytlů, které zašle odběratel dodavateli.

(2) Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, musí dodavatel u konzumních brambor v době od 1. listopadu do 31. března, a je-li nebezpečí mrazu, i mimo tuto dobu zajistit vagónové zásilky proti mrazu uzavřením a utěsněním dveří a oken vagónů a stejnoměrnou vrstvou slámy po stěnách vagónu a na povrchu v množství nejméně 2 % váhy nákladu brambor (zimní obal). Část slámy možno nahradit vlnitou papírovou lepenkou (bez dehtu) nejvýše však ve váze 25 kg, přičemž 8 kg slámy je nahrazeno 1 kg lepenky. Náklady hradí odběratel.

§ 26

Přeprava

(k § 180 zákona)

(1) Dodávky konzumních brambor je dodavatel povinen avizovat příjemci.

(2) Při dodávce konzumních brambor musí být v dopravním prostředku odděleny a označeny jednotlivé odrůdy a jakostní třídy.

§ 27

Označování jakosti dodávaných brambor

(k § 192 zákona)

(1) Dodavatel je povinen v osvědčení o jakosti uvést též procento příměsí hlíny nad přípustnou toleranci (2 %).

(2) Je-li v osvědčení o jakosti vyznačeno vyšší procento příměsí než připouští technická norma, odečte dodavatel ve prospěch odběratele ze zásilky váhovou srážku, odpovídající zvýšené příměsi.

§ 28

Přepravní dispozice

(k § 189 zákona)

(1) Přepravní dispozice zasílá odběratel dodavateli ve dvou vyhotoveních nejpozději 15. dne měsíce předcházejícího měsíce dodávky.

(2) U dodávek stolních brambor je odběratel povinen sdělit dodavateli současně s přepravní dispozicí na měsíc září předběžný rozpis množství brambor, které má být dodáno ve čtvrtém čtvrtletí do jednotlivých okresů.

§ 29

Úbytek na váze během přepravy

Při dopravě raných brambor po železnici činí dovolený úbytek na váze během přepravy 2 %, trvá-li doprava déle než 2 dny, a 3 %, trvá-li doprava déle než 4 dny.

§ 30zrušeno

Bílkovinné koncentráty a krmivové směsi

§ 31

Minimální expediční množství

(k § 176 zákona)

Minimální expediční množství pro maloobchod je 50 kg.

§ 32

Přepravní dispozice

(k § 180 zákona)

Dodavatel je povinen před uzavřením smlouvy, předložit odběrateli seznam druhové skladby výrobků vyráběných jednotlivými výrobnami. Odběratel může v přepravních dispozicích kombinovat vagónové dodávky jen z druhové skladby jedné výrobny.

§ 33

(1) Dodavatelé jsou povinni plnit dodávky tak, že 50 % celovagónových zásilek určených pro jeden závod odběratele odešlou do 15. dne měsíce.

(2) Nepřesahuje-li dodávka z jedné výrobny dodavatele pro jednotlivý závod odběratele celovagónovou zásilku, je dodavatel povinen splnit toto množství do 20. dne měsíce.

ČÁST TŘETÍ

Živočišné výrobky

ODDÍL I

Jatečná zvířata

§ 34

Uzavírání smluv

(k § 152 zákona)

(1) Dodavatel předloží nejpozději 45 dnů před počátkem čtvrtletí odběratelům svého nákupního obvodu přehled plánovaných nákupních množství jednotlivých druhů jatečných zvířat podle okresů, aby odběratelé mohli stanovit měsíční podíly jednotlivým jatkám podle rozsahu nákupu ve vlastním okrese. Přitom se v podílech jednotlivých jatek přihlíží i k rozsahu nutných porážek, dodávaných z obvodů těchto jatek.

(2) Odběratel zasílá dodavateli návrh smlouvy o dodávce jatečných zvířat (objednávku) ve dvou vyhotoveních nejpozději 35 dní před počátkem čtvrtletí, v němž má být dodávka uskutečněna. Objednávka obsahuje rozdělení podle druhů zvířat, podle jednotlivých jatek a měsíční dodací lhůty.

(3) Dodavatel je povinen vyjádřit se k návrhu smlouvy nejpozději do 10 dnů po uplynutí předkládací lhůty; u opožděně předloženého návrhu smlouvy do 10 dnů po jeho obdržení.

§ 35

Jakost

(k § 172 zákona)

(1) Jatečná zvířata, jež neodpovídají jakostním podmínkám stanoveným v technických normách, se přejímají podle výtěžku masa a vedlejších produktů porážky.

(2) Pro zařazení jatečných koní do jakostních tříd je rozhodující výtěžnost masa. Podle výtěžnosti se zařazují jateční koně do:

jakostní třídy A při výtěžnosti nad 57 %

jakostní třídy B při výtěžnosti nad 51 %

jakostní třídy C při výtěžnosti nad 45 %

jakostní třídy D při výtěžnosti do 45 %

(3) Pro zařazení jatečných hříbat (koní do dvou let) do jakostních tříd se stanoví tyto znaky:

jakostní třída A: hříbata plně zmasilá, velmi dobré jatečnéhodnoty,

jakostní třída B: hříbata zmasilá, dobré jatečné hodnoty,

jakostní třída C: hříbata málo zmasilá.

§ 36

Množství

(k § 175 zákona)

(1) Množství dodávaných jatečných zvířat se stanoví v živé váze.

(2) Odběratel je povinen převzít na splnění závazku ze smlouvy dodávky jiných druhů jatečných zvířat, a to podle přepočtu, uvedeného v odstavci 3. Dodavatel však musí oznámit odběrateli změnu druhové skladby nejpozději 15 dnů před měsícem, v němž má být plněno.

(3) Za 100 kg živé váhy prasat se započítává na plnění smlouvy 130 kg živé váhy telat nebo 150 kg živé váhy skotu; za 100 kg telat 120 kg živé váhy skotu nebo 80 kg živé váhy prasat. Stejným poměrem se započítávají na plnění smlouvy dodávky těchto druhů jatečných zvířat za skot.

(4) Váha masa vytěženého z nutných porážek a ze zvířat neodpovídajících jakostním podmínkám (§ 35 odst. 1), pokud bylo uznáno za poživatelné nebo podmíněně poživatelné, se započítává na plnění smlouvy tak, že váha masa se násobí u skotu, koní, ovcí a koz koeficientem 2, u prasat koeficientem 1,25, u telat koeficientem 1,4. Váhou vytěženého masa se rozumí váha 4 čtvrtí u skotu a koní nebo 2 půlek u prasat nebo celých telat v kůži bez nožiček nebo u ovcí a koz váha trupu bez noh, a to vždy s vrostlým lojem nebo sádlem a s ledvinami ve vychladlém stavu.

(5) U koní se váha vytěženého masa určuje podle ČSN 46 6120 pro jatečný skot.

§ 37

Pomocný materiál

(1) Zahrážky, řetězy a klece je odběratel povinen vrátit dodavateli do 10 dnů ode dne převzetí vagónu k vykládce, u silničních dopravních prostředků ihned při převzetí.

(2) Převzetí pomocného materiálu potvrzuje odběratel na průvodním dokladu.

§ 38

Přeprava

(k § 180 zákona)

(1) Dodavatel je povinen zajistit na svůj náklad přepravu jatečných zvířat až na rampu jatek. Jestliže však, kdy při přepravě drahou není rampa stanice určení totožná s rampou jatek, je odběratel povinen zajistit na vlastní náklad překládku a vykládku a další úkony až do převzetí zvířat.

(2) Je-li na jatkách vlečka nebo jsou-li zvířata přepravována silničním dopravním prostředkem, zajistí odběratel vyložení zvířat. Odběratel je rovněž povinen ošetřovat jatečná zvířata až do splnění, a to v případech, kdy jde o zvířata ve vagónech přistavených na vlečce nebo o zvířata ve vagónech ve stanici určení, nemá-li jatečný závod vlečku.

(3) Jatečná telata se dodávají zpravidla na nejbližší jatky, výjimečně na jiné jatky, nejvýše však do vzdálenosti 80 km od nákupního místa.

§ 39

Avizo

(k § 180 zákona)

Ve zprávě o odeslání vozové zásilky uvede dodavatel druh a množství jatečných zvířat.

§ 40

Dodací lhůty

(k § 187 zákona)

(1) Dodací lhůty se stanoví u jatečného skotu, telat a prasat s přesností na dekádu a u jatečných koní, ovcí a koz na měsíc.

(2) Organizace jsou povinny nejpozději 20 dní před začátkem dodávkového čtvrtletí dohodnout rozdělení měsíčního množství u jatečného skotu, telat a prasat na jednotlivé dekády a současně provedou rozpis na dny. Nedojde-li mezi organizacemi k dohodě o stanovení dekádních dodávek, musí rozpory rozhodnout nadřízené orgány nejpozději do začátku dodávkového čtvrtletí.

(3) Dodavatel je výjimečně oprávněn překračovat dodávky jednotlivých druhů jatečných zvířat stanovené pro jednotlivé dekády, pokud:

a) sdělí písemně odběrateli nejpozději 3 dny před počátkem dekády zvýšení dodávek podle jednotlivých druhů jatečných zvířat a podle množství v živé váze;

b) odběratel do 48 hodin po obdržení tohoto sdělení potvrdí dodavateli, že se zvýšenou dodávkou souhlasí a v této lhůtě předloží současně dodavateli rozpis zvýšeného množství na jednotlivé jatky a dny. Pokud by ve výjimečných případech s ohledem na kapacitu jatek nemohl odběratel převzít zvýšené množství, je to povinen ve stejné lhůtě oznámit svému nadřízenému orgánu, který v dohodě s nadřízeným orgánem dodavatele určí jiného odběratele.

(4) Množství jatečných zvířat dodané v jednotlivých dekádách se může odchylovat od dekádního množství pro jednotlivé jatky nejvýše o ± 15 %; u dodávek pro jatky v Praze, Plzni, Lounech, Ústí nad Labem, Brně, Březhradu, Ostravě (Martinově), Bratislavě, Zvoleni a Košicích nejvýše o 10 %. K překročení tolerance se nepřihlíží, bylo-li způsobeno překročením nebo nesplněním dohodnutých množství nutných porážek.

(5) Plnění dodávek u jatečného skotu, telat a prasat na konci každé dekády bude odsouhlaseno do 24 hodin po skončení dekády na jednotlivých jatkách.

(6) Odběratel je povinen 72 hodin po skončení dekády zaslat dodavateli přehled dodávek podle jatek a dodavatelských závodů, doložený zápisy z jednotlivých jatek.

(7) U dodávek jatečných koní a jatečného bravu je závod dodavatele povinen oznámit závodu odběratele 10 dnů předem množství zvířat připravených k dodávce. Odběratel oznámí do 48 hodin přejímací jatky a den dodávky do jatek.

§ 41

Splnění dodávky

(k § 168 zákona)

(1) Dodávka jatečných zvířat je splněna odevzdáním zvířat odběrateli na rampě jatek. Při odběru zvířat na rampě jatek zjišťuje odběratel počet kusů podle údajů v průvodním dokladu a vytřídí podle rozhodnutí veterinárního zařízení zvířata na kusy, které budou převzaty v živém stavu a na kusy, které budou převzaty podle výtěžku masa a vedlejších produktů porážky.

(2) Po vytřídění zvířat neodpovídá dodavatel za vady kusů, které byly určeny k převzetí v živém stavu. Kusy uhynulé po vyložení z dopravního prostředku nebo během ustájení v prostoru jatek se započítávají na plnění smlouvy a účtují v nákupní váze, nebo nelze-li ji zjistit, ve váze dodatečně zjištěné.

(3) Dodavatel je povinen dohodnout s odběratelem převzetí výrobků, jestliže mají být dodány ve dny pracovního klidu; telata musí být dodána nejpozději do 14.00 hodin pracovního dne, ve výjimečných případech při přepravě na delší vzdálenosti do 15.00 hodin pracovního dne. Nemůže-li dodavatel v mimořádných případech dodržet stanovenou dobu, je povinen oznámit odběrateli zpoždění zásilky. Zásilky dodané silničními dopravními prostředky v přejímací době budou převzaty přednostně.

(4) Organizace se mohou z naléhavých provozních důvodů dohodnout ve smlouvě na době odlišné od odstavce 3.

§ 42

Prověřování plnění

(1) Při prověřování plnění jatečných zvířat v živém stavu postupují organizace tak, že dodavatel hlásí odběrateli váhu zvířete, výši srážky na nakrmenost nebo výši přirážky na lačnost a současně jakostní zařazení; u skotu, telat a ovcí též hodnocení kůže. Tyto údaje nemůže dodavatel později měnit. Přejímací živá váha se určuje tak, že se k váze zvířete zjištěné vážením připočte přirážka na lačnost nebo odečte srážka na nakrmenost, odpovídající současnému stavu zvířete. Ke zlomkům do 0,5 kg se nepřihlíží, zlomky nad 0,5 kg se zaokrouhlují nahoru.

(2) Zvířata (vyjma telat) mají být dodávána nenakrmená a nenapojená. Jsou-li zvířata (vyjma telat) nevylačněna nebo nakrmena, provádí se váhová srážka až 5 % živé váhy, nadměrně nakrmených zvířat do 8 % živé váhy. U jatečných telat se srážka na nakrmenost ani přirážka na lačnost nepočítá. U skotu, ovcí a koz se počítá váhová přirážka na lačnost v těch případech, kdy zvíře bylo přepravováno drahou, přeprava trvala déle než 23 hodin a zvíře nebylo až do zvážení krmeno s výjimkou krmení během přepravy drahou; doba přepravy se počítá z místa naložení až do zvážení zvířat.

(3) Přirážka na lačnost u skotu, ovcí a koz se počítá ze zjištěné váhy a činí při trvání přepravy drahou:

od 24 hodin do 30 hodin 3 %

od 24 hodin do 50 hodin 4 %

od 24 hodin do 80 hodin 5 %

od 24 hodin do 100 hodin 6 %

od 24 hodin nad 100 hodin 7 %

(4) U prasat a koní se počítá váhová přirážka za stejných podmínek jako u skotu, ovcí a koz. Přirážka na lačnost se počítá ze zjištěné váhy a činí při době trvání přepravy drahou:

od 24 hodin do 30 hodin 1 %

od 24 hodin do 40 hodin 2 %

od 24 hodin do 60 hodin 3 %

od 24 hodin do 80 hodin 4 %

od 24 hodin do 100 hodin 5 %

od 24 hodin nad 100 hodin 6 %.

(5) U jatečných zvířat, kde nemůže být připočtena přirážka na lačnost podle předchozích ustanovení, započte se přirážka ve výši 2 %, jestliže zvířata byla vážena až po 17 hodinách po dodání na jatky a až do vážení nebyla krmena.

(6) Organizace se mohou dohodnout na jiné výši přirážek tak, aby byla zajištěna výtěžnost masa pro jakostní třídu zvířat.

§ 43

Kontrolní porážka

(1) Nedojde-li mezi organizacemi k dohodě o jakosti zvířat nebo o výši srážky na nakrmenost nebo přirážky na lačnost, provede se kontrolní porážka.

(2) Kontrolní porážka se provádí přednostně před ostatními porážkami v den převzetí, nejpozději však následující pracovní den. Pokud se tak nestane, platí údaj o váze a jakosti dodávaných jatečných zvířat, udaný dodavatelem.

(3) U skotu jakostní třídy E a u ovcí a koní jakostní třídy D se za nejnižší výtěžnost považuje nejvyšší výtěžnost těchto tříd snížená o 2 %.

(4) Provádí-li se kontrolní porážka z důvodu neshody o jakosti, stanoví se zpětně jakostní třída zvířat v živém stavu podle jakosti masa, posouzené souhlasně oběma organizacemi. V případě neshody o jakosti masa rozhodne Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků nebo veterinární zařízení. Bylo-li při kontrolní porážce zjištěno, že jakost masa odpovídá jakostní třídě (u skotu podtřídě), kterou před provedením kontrolní porážky požadoval odběratel, bude přejímací váhou váha zjištěná před porážkou (po případně dohodnuté srážce nebo přirážce), avšak jen tehdy, odpovídá-li výtěžnost masa (procentnímu) rozpětí stanovenému pro tuto jakostní třídu (u skotu podtřídu). Neodpovídá-li výtěžnost masa, vypočtená z váhy zjištěné před porážkou (po připočtení dohodnuté přirážky nebo odečtení srážky) rozpětí třídy nahlášené dodavatelem, vyjádřené v procentech z živé váhy zjištěné před porážkou, vypočte se přejímací váha tak, že se vezme za základ váha vytěženého masa a nejnižší procento výtěžnosti příslušné jakostní třídy, u skotu i podtřídy.

(5) Provádí-li se kontrolní porážka z důvodu neshody o srážce na nakrmenost nebo přirážce na lačnost jatečného skotu, ovcí a koní, vypočte se přejímací živá váha na základě výsledku kontrolní porážky, a to tak, že se vezme za základ nejnižší výtěžnost příslušné jakostní třídy (u skotu podtřídy), do které byl kus před porážkou zařazen.

(6) Bude-li sporná jak jakost, tak i nakrmenost, provede se zařazení do jakostní třídy v živém stavu podle jakosti masa, posouzené souhlasně oběma organizacemi; přejímací živá váha se zjistí z váhy vytěženého masa, přičemž za základ bude vzata nejnižší výtěžnost stanovená pro jakostní třídu (u skotu podtřídu).

(7) Při kontrolní porážce celé partie jatečných prasat se nezjišťuje živá váha jednotlivých prasat před porážkou; vychází se z vytěženého množství masa. Vytěžené maso z jednotlivých prasat, upravené podle ČSN 46 6160, bez kruponů, škrabků a ledvinek, se roztřídí podle váhy půlek a tloušťky sádla takto:

Jakostní třídě v živémodpovídá nejmenší váha půlek nekruponovaných bez ledvinekváha a tloušťka sádla cm
sádelná prasata od 115,5 kg 94,- 4,5
masosádelná prasata nad 115,5 kg 94,- 2,5
hubená prasata nad 115,5 kg 94,- pod 2,5
masná prasata 85,5 - 115 kg 69,- 
výseková prasata 70,5 - 85 kg 56,- 
lehká prasata 50,5 - 70 kg 40,- 

Váha masa v jednotlivých jakostních třídách se sečte a připočítá se příslušný váhový rozdíl z vytěžených kruponů, škrabků a ledvinek (u nekruponovaných prasat jen váha ledvinek). Z takto zjištěné úhrnné váhy masa v jednotlivých jakostních třídách se vypočte přejímací živá váha prasat tak, že se dělí váha masa stanovenou výtěžností.

§ 44

(1) O převzatých jatečných zvířatech vyhotoví odběratel přejímací list, který dodavatel potvrdí. V přejímacím listě uvede odběratel zjištěnou váhu, dohodnuté srážky na nakrmenost nebo přirážky na lačnost a přepočet přejímací živé váhy.

(2) Dodavatel je povinen na požádání předložit odběrateli soupisku nákupu. Stejně tak odběratel předloží dodavateli na požádání výkazy o dosažené výtěžnosti, a to pro celkové dodávky i pro jednotlivá zvířata.

(3) Odběratel přejímá od železniční stanice nákladní list s přílohami a je povinen vážní protokoly (soupisky nákupu) oddělit od nákladního listu a předat dodavateli, aby byly k dispozici při odběru zvířat.

§ 45

(1) Odběratel je povinen přejímat v kterékoliv době zvířata dodaná k nutné porážce, popřípadě maso z nutných porážek a vydat o tom odevzdávající organizaci potvrzení o převzetí (lístek o převzetí), s udáním hrubé váhy; kopii tohoto potvrzení předá dodavateli. V potvrzení o převzetí musí být uvedeny všechny údaje potřebné pro posouzení množství a jakosti. Není-li možno váhu zjistit vážením zvířat v živém stavu, je nutno tuto skutečnost zdůvodnit v potvrzení o převzetí.

(2) Nařídí-li veterinární zařízení bakteriologické vyšetření masa, zjišťuje se výtěžek až podle výsledku tohoto vyšetření. Zjišťování výtěžku masa a vedlejších produktů se provádí za účasti dodavatele ihned po skončení veterinární prohlídky. Zjištěná váha se zaokrouhluje způsobem stanoveným v § 42 odst. 1. Váha vnitřností a vepřových kůží se obdobným způsobem zaokrouhluje na desetidekagram; u ostatních kůží na půl kilogramu. Pro kvalitativní hodnocení výtěžku i posouzení zvířete platí stejné jakostní normy jako pro maso a produkty vytěžené z poražených jatečných zvířat při kontrolní porážce, pokud bude maso a ostatní produkty uznáno za poživatelné bez omezení. Pro zařazení vepřového masa poživatelného bez omezení do třídy jakosti musí být vzata v úvahu i váha konfiskátů z půlek přesto, že se konfiskáty neproplácejí a nezapočítávají na plnění smluvního množství.

(3) Podkladem pro stanovení jakosti masa a vedlejších produktů je jejich posouzení veterinárním zařízením, které stanoví, zda jsou poživatelné, podmíněně poživatelné nebo nepoživatelné. Zařazení poživatelného masa do jakostní třídy dohodnou organizace. Případné rozpory o zařazení masa do jakostní třídy rozhoduje veterinární zařízení.

(4) Dojde-li k úplné konfiskaci masa a vedlejších produktů porážky pro jejich nepoživatelnost, nemá dodavatel právo na zaplacení dodaného zvířete, není však povinen platit náklady porážky.

(5) Při částečných nebo úplných konfiskacích masa a vedlejších produktů nebo při jejich prohlášení za podmíněně poživatelné je odběratel povinen vydat o tom dodavateli potvrzení veterinárního zařízení.

§ 46

(1) Odběratel nepřevezme v živém stavu zvířata, u nichž se vyskytly vady, které by mohly mít za následek nepoživatelnost masa, jako například:

a) nemoc nebo podezření z nákazy projevující se zjevnou poruchou celkového zdravotního stavu (horečka, snížená pohyblivost, nevstávání);

b) hluboké hnisavé rány nebo zranění značného rozsahu;

c) vyhublost v důsledku nemoci, stáří nebo dlouhotrvající krajní podvýživy, doprovázená celkovou sešlostí, sníženou pohyblivostí;

d) rozsáhlé proleženiny.

(2) Odběratel nemůže odmítnout převzetí zvířat v živém stavu v případě, že jsou dodána zvířata s vadami, které nemají za následek nepoživatelnost masa, jako například:

a) některé nemoci (například aktinomykóza v malém rozsahu, záněty a katary pohlavních orgánů, vyléčené záněty i když zanechaly zjevné následky, zaprahlost vemene);

b) hubenost vzniklá z podvýživy nebo z přestálé nemoci, avšak bez poruchy celkového zdravotního stavu;

c) poškození kůže.

§ 47

Majetkové sankce

(k § 204 zákona)

(1) Jestliže dodávky jatečného skotu, telat a prasat, uskutečněné v jednotlivých dekádách jednotlivým jatkám překročí nebo nedosáhnou dekádní smluvené množství, je dodavatel povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 2 % z ceny předaného nebo nedodaného množství. Penále ve stejné výši je dodavatel povinen zaplatit odběrateli, pokud nedodrží měsíční dodací lhůtu při dodávkách jatečných koní a ovcí.

(2) Odběratel, který ve stanovených lhůtách neoznámil přepravní dispozice nebo který jinak znemožnil včasné splnění dodávky, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 2 % z ceny neodebraných zvířat.

(3) Penále se počítá z průměrné ceny, kterou stanoví pro jednotlivé druhy zvířat ústřední orgány dodavatele a odběratele.

(4) Nevrátí-li odběratel řetězy, zahrážky a klece ve stanovené lhůtě nebo nevrátí-li je vůbec, zaplatí kromě jejich ceny penále ve výši dvojnásobku pořizovací ceny.

(5) Ustanovení § 204 odst. 3 zákona zůstává nedotčeno.

ODDÍL II

Surová ovčí vlna

§ 48

Uzavírání smluv

(k § 152 zákona)

(1) Odběratel zasílá dodavateli návrh smlouvy (objednávku) ve dvou vyhotoveních nejpozději 35 dnů před začátkem kalendářního roku. Dodací lhůta se stanoví s přesností na pololetí.

(2) Dodavatel je povinen vyjádřit se k návrhu smlouvy do 10 dnů po uplynutí předkládací lhůty; u opožděně předloženého návrhu do 10 dnů po jeho obdržení.

§ 49

Jakost

(k § 172 zákona)

Jakost surové ovčí vlny se posuzuje podle ČSN 80 1310.

§ 50

Obaly

(k § 178 zákona)

(1) Dodavatel dodává surovou ovčí vlnu v žocích zašitých trvanlivým hlazeným, lněným, konopným nebo papírovým motouzem.

(2) Surová ovčí vlna se dodává v obalech odběratele.

§ 51

Záruční doba

(k § 135 zákona)

Záruční doba činí jeden měsíc od odběru dodávky od předávající organizace.

ODDÍL III

Zvěřina

§ 52

Uzavírání smluv

(k § 152 zákona)

Odběratel zasílá dodavateli návrh smlouvy ve dvou vyhotoveních nejpozději 35 dnů před začátkem roku, v rozdělení na jednotlivá čtvrtletí. Dodavatel je povinen vyjádřit se k návrhu do 10 dnů po uplynutí předkládací lhůty; u opožděných návrhů do 10 dnů po obdržení.

§ 53

Jakost

(k § 172 zákona)

(1) Dodávaná zvěřina musí být zdravá, nerozstřílená, vychladlá a nezapařená.

(2) Spárkatá zvěř musí být řádně vyvržená, bez paroží, v kůži, nerozrušená a v přiměřené mrtvé váze.

(3) Zajíci řádně vymačkaní.

(4) Koroptve řádně vyháčkované.

(5) Pro jednotlivé druhy zvěřiny se stanoví tyto nejnižší váhy (v mrtvém stavu):

zvěř jelení 45 kg
zvěř černá 40 kg
zvěř srnčí 8 kg
zvěř zaječí 3 kg
zvěř koroptví 18 dkg

U zvěře spárkaté se nejnižší váha vztahuje jen na dospělé kusy. Mladé a zdravotně nezávadné kusy mohou být dodávány i ve váze nižší.

(6) Bažanty přejímá odběratel od dodavatele podle těchto jakostních tříd:

jakostní třída I.:

kohouti a slepice nad 0,70 kg mrtvé váhy

jakostní třída II.:

kohouti a slepice do 0,70 kg mrtvé váhy, jakož i všechny kusy

střelené na měkko (tj. s rozstřeleným břichem) bez ohledu na váhu.

(7) Odběratel je povinen převzít zvěřinu, která neodpovídá těmto jakostním podmínkám, pokud je zdravotně nezávadná a spotřeby nebo zpracování schopná. U těchto dodávek dohodnou organizace odpovídající váhovou srážku.

§ 54

(1) Množství dodávané zvěřiny se stanoví ve smlouvě v mrtvé váze.

(2) Minimálním expedičním množstvím při dodávce maloobchodu je 100 kg. Dodavatel s odběratelem se mohou v odůvodněných případech dohodnout ve smlouvě i na nižších dodávkách.

(3) Přepravní obaly je odběratel povinen vrátit ihned při převzetí zvěřiny. Ostatní obaly, pokud nejsou obsaženy v ceně, je odběratel povinen vrátit dodavateli při příští dodávce.

(4) Dodavatel je povinen dodat zvěřinu do jednotlivých provozoven odběratele na rampu nebo jiné snadno přístupné místo do vzdálenosti 15 m od dopravního prostředku.

(5) Maloobchodní provozovny odvolávají jednotlivé dodávky zvěřiny telefonicky nebo písemně ve lhůtách, které si dohodne odběratel s dodavatelem ve smlouvě.

§ 55

Reklamace a záruční doba

(k § 135 a 136 zákona)

(1) Zjistí-li odběratel u dodávky zvěřiny vadu jakosti, která má za následek nepoživatelnost masa, je povinen přizvat k sepsání zápisu o vadách veterinární zařízení, které tuto skutečnost ověří. Veterinární potvrzení musí odběratel přiložit k reklamaci.

(2) Záruční doba činí:

a) jeden den od splnění dodávky, pokud jde o vady spočívající v nedodržení jakostních podmínek (§ 53)

b) 10 dnů od splnění dodávky u ostatních vad.

ODDÍL IV

Sladkovodní tržní ryby

§ 56

Uzavírání smluv

(k § 152 zákona)

(1) Odběratel zasílá dodavateli návrh smlouvy na roční požadavek rozdělený do čtvrtletí ve dvojím vyhotovení nejpozději 35 dnů před počátkem roku. Pro dodávku ryb na vánoční trh sjednají zpřesnění dodací lhůty.

(2) Dodavatel je povinen vyjádřit se k návrhu do 10 dnů po uplynutí předkládací lhůty; u opožděných návrhů do 10 dnů po obdržení.

(3) Smlouvy s organizacemi spotřebního družstevnictví musí být uzavřeny tak, aby 85 % dodaného množství ve čtvrtletí bylo uskutečněno v období po 15. prosinci.

§ 57

Jakost

(k § 172 zákona)

(1) Tržní ryby musí být zdravé, nezávadné a živé. Odběratel však je povinen převzít i ryby zraněné a pohmožděné při výlovu, dopravě a manipulaci, ryby zmalátnělé dopravou nebo jinak poškozené, pokud jsou zdravotně nezávadné. Množství takových ryb nesmí přesáhnout 5 % dodávky ryb z rybníku. U ryb lovených sítěmi na údolních nádržích a volných vodách nesmí poškození ryb přesáhnout 40 % dodaného množství. Dále je odběratel povinen převzít i čerstvé ryby mrtvé, pokud jsou zdravotně nezávadné, a tuto skutečnost označit na dodacím listě zvlášť a do prodeje uvádět takovéto ryby se zvláštním označením.

(2) Minimální váha jednotlivých druhů ryb se stanoví:

kapr I. váhové třídy   1,- kg
kapr II. váhové třídy   0,6 kg
kapr III. váhové třídy   0,5 kg
štika   0,5 kg
sumec   1,5 kg
candát   0,5 kg
marena   0,3 kg
lín   0,2 kg
pstruh obecný a duhový   0,15 kg
cejn   0,3 kg
okoun říční   0,15 kg
okoun pstruhový   0,3 kg
úhoř   0,5 kg

Ryby, které nedosahují této váhy, je odběratel povinen převzít, jestliže jsou způsobilé přímé spotřeby a zpracování.

§ 58

Množství

(k § 175 zákona)

(1) Dodavatel je oprávněn dodat na plnění smlouvy pouze tyto druhy: kapr, štika, sumec, candát, marena, lín, pstruh obecný a duhový, cejn, okoun říční a pstruhový a úhoř; přitom však musí být dodáno nejméně 90 % kaprů.

(2) V prvém a druhém čtvrtletí je přípustná tolerance ± 20 %, která musí být během třetího čtvrtletí vyrovnána. Ve čtvrtém čtvrtletí se připouští tolerance ± 5 %.

§ 59

Minimální expediční množství

(k § 176 zákona)

Minimální množství, které je dodavatel povinen dodat do jednotlivé provozovny, činí 50 kg ryb.

§ 60

Rozvozní plán

Rozvozní plán se sestavuje pro vánoční rozvoz ryb; návrh zašle dodavatel odběrateli nejpozději 5. prosince. Vzniknou-li při sjednávání rozvozního plánu neshody, jsou organizace povinny tyto neshody předložit k rozhodnutí okresnímu národnímu výboru příslušnému podle sídla odběratele.

§ 61

Odvolávky

(k § 188 zákona)

Odvolávky se předkládají nejpozději 48 hodin před uskutečněním dodávky. Telefonické odvolávky je nutno dodatečně písemně potvrdit.

§ 62

Prověřování množství a jakosti

(k § 193 až 197 zákona)

Prověřování plnění se provádí ihned při odběru. Zjistí-li odběratel vadu jakosti, která má za následek nepoživatelnost masa, je povinen o tom bez prodlení vyrozumět dodavatele a přizvat k sepsání zápisu veterinární zařízení, které tuto skutečnost ověří. Veterinární potvrzení musí odběratel přiložit k reklamaci.

ODDÍL V

Rybí násada, plůdek a jikry

§ 63

Uzavírání smluv

(k § 152 zákona)

(1) Odběratel zašle dodavateli návrh hospodářské smlouvy na svůj roční požadavek rozdělený do čtvrtletí ve dvojím vyhotovení nejpozději 35 dnů před počátkem roku.

(2) Dodavatel je povinen se vyjádřit k objednávce do 10 dnů po uplynutí předkládací lhůty; u opožděných objednávek do 10 dnů po obdržení.

§ 64

Odběratel s dodavatelem se dohodnou na dodacích lhůtách tak, aby dodávky byly uskutečňovány ve lhůtách, které umožňují bezpečnou přepravu s přihlédnutím k tomu, aby u odběratele byly splněny přírodní podmínky pro vysazení násad.

ODDÍL VI

Slepičí vejce konzumní a živá jatečná drůbež

§ 65

Uzavírání smluv

(k § 152 zákona)

(1) Dodavatel předkládá odběrateli návrh smlouvy nejpozději 20 dnů před počátkem čtvrtletí, v němž mají být dodávky uskutečněny. Návrh obsahuje též přehled plánovaných nákupních množství vajec a drůbeže podle okresů a měsíců a orientačně v členění na dekády a u drůbeže rozsah dodávek mimo kraj.

(2) Odběratel je povinen vyjádřit se k návrhu smlouvy do 10 dnů po uplynutí lhůty pro jeho předložení, u opožděně předložených návrhů smlouvy do 10 dnů od obdržení a současně oznámí dodavateli přepravní dispozice.

(3) Dodavatel je povinen oznámit odběrateli nejpozději do 10 dnů před počátkem měsíce, v němž má být uskutečněna dodávka, rozdělení dodávek drůbeže na hrabavou a vodní; toto rozdělení se stává součástí smluvního závazku. Oznámené rozdělení drůbeže na hrabavou a vodní může být při plnění zaměněno až do výše 20 % v jednotlivých měsících.

(4) Odběratel je povinen oznámit dodavateli přepravní dispozice tak, aby dodávky vajec byly uskutečňovány do třídírny okresu, v němž se provádí nákup. Pouze v případě, že třídírna vajec není v okrese, nebo je-li plánovaný nákup vajec vyšší než maximální kapacita třídírny, je odběratel oprávněn oznámit přepravní dispozici do nejbližší třídírny mimo okres. Organizace dohodnou ve smlouvě třídírny, do nichž budou dodávána vejce nad plánované množství a dohodnou současně začátek a konec doby odběru s přihlédnutím k sezonnosti dodávek.

(5) Z hlediska plnění smlouvy je při dodávkách vajec přípustná tolerance minus 5 %, při dodávkách jatečné drůbeže minus 10 %.

§ 66

Odběr vajec a drůbeže

(k § 193 zákona)

(1) Dodávka vajec je splněna odevzdáním odběrateli na váze třídírny; na tomto místě se provádí též odběr. Váha nesmí být vzdálena více než 15 m od místa přístupného pro vozidlo.

(2) Dodávka drůbeže je splněna odevzdáním odběrateli v ustajovacím prostoru porážky; na tomto místě se provádí též odběr. Ustajovací prostor porážky musí být přístupný dopravním prostředkům dodavatele.

§ 67

Jakost

(k § 172 zákona)

Jakost vajec se posuzuje podle ČSN 46 6408; drůbež se dodává podle ČSN 46 6415.

§ 68

Prověřování množství a jakosti vajec

(1) Dodavatel je povinen opatřit každou dodávku vajec dodacím listem. Každou bednu vajec opatří dvěma vyhotoveními balicího lístku, z nichž jedno vyhotovení upevní na bednu, druhé vloží do bedny. Na balicím lístku vyznačí dodavatel počet kusů, hrubou váhu, váhu obalu, čistou váhu a datum balení. Dodavatel je povinen balit vejce nakoupená se srážkou odděleně a na balicím lístku vyznačit zvlášť počet a váhu těchto vajec.

(2) Odběratel je povinen ještě za přítomnosti pracovníka předávající organizace zjistit počet beden a hrubou váhu dodávky.

(3) Odběratel je povinen odeslat podklad pro fakturaci vajec, v němž uvede počet převzatých kusů, čistou váhu vajec a jejich jakost, a to v době od 1. července do 28. února do 3 pracovních dnů od splnění dodávky, v době od 1. března do 30. června do 4 pracovních dnů od splnění dodávky. Jsou-li závody obou organizací ve stejném místě, doručí odběratel podklady dodavateli do 10 hodin posledního dne lhůty. Překročí-li dodavatel průměrnou dodávku, připadající na jeden den rozdělením dekádního úkolu na pracovní dny, prodlužují se tyto lhůty za každých 100 % překročení denního množství o další den.

(4) Odběratel je povinen přiložit k podkladu pro fakturaci balicí lístky, na nichž uvede počet vajec chybějících v bedně a počet vajec jakostně nevyhovujících.

(5) Odběratel je povinen umožnit dodavateli kontrolu, jak je prováděno prověření množství a jakosti, a kontrolu dokladů o výsledku prověření.

(6) Vejce vyřazená při zjišťování jakosti se nezapočítávají na plnění smlouvy. Organizace dohodnou, jak bude s vejci naloženo.

§ 69

Odběr a prověřování množství a jakosti drůbeže

(1) Dodavatel dodává drůbež podle druhů a u hus též podle jakostních tříd. Současně odevzdá odběrateli veterinární osvědčení o zdravotní nezávadnosti drůbeže. Množství drůbeže a zařazení do jakostních tříd je odběratel povinen prověřit ihned při odběru od předávající organizace.

(2) Počet kusů, čistou váhu a jakostní třídy, zjištěné při odběru potvrdí odběratel dodavateli na dodacím listě.

(3) Nedojde-li mezi organizacemi k dohodě o zařazení drůbeže do jakostních tříd, o celkovém stavu nebo o srážce na nakrmenost, musí být prověřena jakost a nakrmenost u každého kusu jednotlivě. Nedojde-li ani pak k dohodě, rozhodne o zařazení do tříd jakosti a o srážce na nakrmenost Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků, popřípadě veterinární zařízení. Odběratel je povinen do příchodu Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků (veterinárního zařízení) spornou partii drůbeže ustájit odděleně.

(4) V případě, že o to dodavatel požádá, je odběratel povinen zajistit provedení kontrolní porážky drůbeže. Kontrolní porážka drůbeže musí být provedena přednostně týž den nebo nejpozději následující den po odběru.

(5) Dodací list potvrzený odběratelem, popřípadě doplněný rozhodnutím Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků nebo veterinárního zařízení je podkladem pro fakturaci.

(6) Dodávky drůbeže nemocné, z chovů nebo oblastí zamořených nemocemi nebo drůbeže podezřelé z nakažení nebo nákazy se hodnotí podle konečného výsledku prohlídky a posouzení masa veterinárním zařízením; porážka musí být provedena v den převzetí, nejpozději však následující pracovní den. Tuto drůbež převezme odběratel jen se souhlasem veterinárního zařízení. Náklady spojené s porážkou hradí dodavatel. Podklady pro fakturaci odešle odběratel dodavateli do 24 hodin po rozhodnutí veterinárního zařízení.

§ 70

(1) Bedny na vejce s vnitřním vybavením je odběratel povinen vrátit dodavateli do 7 dnů od splnění dodávky.

(2) Klece na drůbež vrátí odběratel dodavateli ihned při odběru.

§ 71

Operativní přesuny

Z úkolů, uložených dodavatelům a odběratelům operativními bilancemi přesunů jatečné drůbeže, které stanoví výrobně hospodářská jednotka nadřízená odběratelům v dohodě s Ústřední správou nákupu zemědělských výrobků, vznikají závazky podle § 117 zákona. Podnik, kterému jsou přesuny určeny, uplatňuje je objednávkou podle § 65 odst. 1. V případě nesplnění plánu nákupu drůbeže v kraji dodavatele je dodavatel povinen plnit dodávky na mezikrajský přesun úměrně k procentnímu plnění plánu nákupu.

§ 72

Reklamace

(k § 200 zákona)

(1) Vady vajec, jež nebylo možno uplatnit již při vyhotovení podkladů k fakturaci (§ 68 odst. 3 a 4), musí odběratel reklamovat do 10 dnů od splnění dodávky, jinak jeho právo z odpovědnosti za vady zaniká.

(2) Odběratel nemůže uplatňovat právo z odpovědnosti za vady živé jatečné drůbeže ani práva z odpovědnosti za škodu vzniklou z jejích vad, pokud drůbež byla převzata jako nezávadná bez zřejmých známek poranění nebo onemocnění; to platí i pro jatečnou drůbež dodanou s otlaky. Dodavatel však odpovídá za znehodnocení masa a tuku způsobené porušením povinnosti nekrmit před dodávkou krmivem s nežádoucím účinkem na jakost masa a tuku (§ 53 odst. 2).

§ 73

Penále

(k § 204 a 205 zákona)

Za nedodání nebo neodebrání smluveného měsíčního množství vajec a drůbeže je druhá organizace povinna zaplatit penále ve výši 2 % z ceny nedodaného nebo neodebraného množství. Plnění dodávek se posuzuje pro každý závod odběratele zvlášť. Ustanovení § 204 odst. 3 zákona zůstává nedotčeno.

ODDÍL VII

Kůzlata a jehňata

§ 74

Dodací lhůty

(k § 187 zákona)

Dodací lhůta se ve smlouvě sjednává na období od 15. února do 30. června.

§ 75

Jakost

(k § 172 zákona)

Kůzlata a jehňata se dodávají zabitá, vyšpejlovaná, v kůži. Před odesláním musí být prohlédnuta veterinárním zařízením. Dodavatel je povinen přiložit ke každé zásilce potvrzení o této prohlídce.

§ 76

Minimální množství

(k § 176 zákona)

Minimální množství se stanoví na jednu tunu při dodávkách uvnitř kraje a na 5 tun při dodávkách do jiných krajů.

ODDÍL VIII

Lesní plody a houby

§ 77

Uzavírání smluv

(k § 152 zákona)

(1) Odběratel zasílá dodavateli návrh smlouvy ve dvou vyhotoveních nejpozději do 31. března. Ve smlouvě se dodávková lhůta sjednává na období od 1. června do 30. listopadu.

(2) Dodávky brusinek, malin, ostružin a borůvek jsou zastupitelné.

§ 78

Přeprava

(k § 180 zákona)

(1) Nedohodnou-li se organizace jinak, zajišťuje přepravu odběratel. Minimální množství, které je odběratel povinen odebrat, činí 1,5 t; toto množství může být rozmístěno v pěti místech.

(2) Odběratel je povinen odebrat lesní plody a houby v místech a v době, kterou mu dodavatel oznámí telefonicky nebo telegraficky, nejpozději do 11 hodin dne předcházejícího uskutečnění dodávky.

§ 79

Obaly

(k § 178 zákona)

(1) Dodavatel zajišťuje do určených míst obaly potřebné pro přepravu lesních plodů určených ke kompotování a mražení a obaly na dodávku hub. Obaly na ostatní lesní plody zajistí odběratel.

(2) Obaly dodavatele je odběratel povinen vrátit

a) při přepravě silničním dopravním prostředkem vyslaným odběratelem ve lhůtách stanovených zvláštními předpisy, *)

b) při přepravě silničním dopravním prostředkem vyslaným dodavatelem ihned při odběru; náklady spojené s vrácením obalů hradí dodavatel.

(3) U dodávek upravených pro přímý prodej spotřebitelům se obaly odběratelům fakturují v pořizovací ceně a nevracejí se.

§ 80

Prověřování množství a jakosti

(k § 193 až 197 zákona)

(1) Prověřování množství a jakosti se provádí ihned při odběru. Vady zjištěné později nemůže odběratel reklamovat.

(2) Při dodávkách čerstvých šípků drahou je záruční doba 5 dnů. Ustanovení odstavce 1 nelze v tomto případě použít.

§ 81

Penále

(k § 204 zákona)

Penále za prodlení dodavatele nelze účtovat a vymáhat.


§ 82

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


Předseda:

Mestek v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška č. 122/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky nákupu zemědělských výrobků a dodávek zemědělských potřeb.

*) Přídělová komise Obchodních sladoven v Prostějově.

*) Vyhláška č. 208/1957 Ú. l., o hospodaření s obaly při oběhu zboží.

Přesunout nahoru