Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 120/1964 Sb.Vládní vyhláška o úpravě důchodů některých osob

Částka 52/1964
Platnost od 26.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 31.05.1967 (52/1967 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

120

VLÁDNÍ VYHLÁŠKA

ze dne 24. června 1964

o úpravě důchodů některých osob

Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 141 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, a podle § 142 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků:


§ 1

(1) Okresní národní výbory mohou přiměřeně snížit důchody z důchodového zabezpečení (pojištění), které uznají za nepřiměřeně vysoké se zřetelem k tomu, že náležejí

a) osobám, které ve veřejném životě nebo v hospodářství zaujímaly za dřívějšího politického a hospodářského zřízení zvlášť významné postavení anebo v době nesvobody i jen významné postavení, využívaly tohoto postavení k udržení kapitalistického řádu nebo k posílení vlivu okupantů a svou činností aktivně přispěly k vykořisťování a perzekuci pracujících,

b) bývalým podnikatelům, kteří vykořisťovali cizí pracovní síly,

c) osobám, které za dřívějšího politického a hospodářského zřízení, zejména v době nesvobody, jako příslušníci potlačovatelského aparátu postupovaly se zvláštní horlivostí a iniciativou proti pracujícím a tím účinně napomáhaly k jejich vykořisťování a perzekuci.

(2) Obdobně lze snížit i důchody pozůstalých po osobách uvedených v předchozím odstavci.

§ 2

(1) Při snížení důchodů se přihlíží k stupni politického a hospodářského významu dřívějšího postavení uvedených osob, k délce trvání činnosti v tomto postavení a ke škodlivosti následků této činnosti pro pracující.

(2) Důchod se nesníží, jestliže uvedené osoby nebo pozůstalí po nich pod vlivem výchovného působení socialistické společnosti projevili kladný postoj k socialistickému zřízení, zejména jestliže získali pracovní zásluhy při budování socialismu v naší zemi.

(3) Invalidní (částečný invalidní) důchod se nesníží, jestliže plná (částečná) invalidita vznikla následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání); v tomto případě se nesníží ani důchody pozůstalých.

§ 3

Osobám, kterým byl důchod snížen podle této vyhlášky nebo upraven podle obdobných předpisů dříve platných, může okresní národní výbor zvýšit důchod až do plné zákonné výše, jestliže tyto osoby získaly pracovní zásluhy pod vlivem výchovného působení socialistické společnosti nebo jsou-li tu jiné důvody hodné zvláštního zřetele.

§ 4

Ministři národní obrany a vnitra stanoví, které orgány jsou oprávněny k opatřením podle této vyhlášky, pokud jde o důchody ze sociálního zabezpečení příslušníků ozbrojených sil.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


Lenárt v. r.

Přesunout nahoru