Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 12/1964 Sb.Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu o pěstitelském pálení ovoce

Částka 8/1964
Platnost od 06.02.1964
Účinnost od 01.04.1964
Zrušeno k 01.07.1988 (76/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12.

VYHLÁŠKA

Ministerstva potravinářského průmyslu

ze dne 10. ledna 1964

o pěstitelském pálení ovoce

Ministerstvo potravinářského průmyslu stanoví podle § 1 a 6 dekretu č. 118/1945 Sb., o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství, ve znění zákona č. 274/1948 Sb., a podle § 6 zákona č. 63/1950 Sb., o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů:


§ 1

(1) Pěstitelé ovoce, kteří splnili stanovený nebo smluvní dodávkový úkol v příslušném druhu ovoce, mohou si v každém kalendářním roce dát vyrobit v ovocných lihovarech z ovoce nebo z odpadů při zpracování ovoce nebo vinných hroznů ovocné pálenky, a to:

a) jednotná zemědělská družstva v množství odpovídajícím nejvýše 15 l absolutního alkoholu na každou členskou domácnost, pokud ovoce nebo odpad pocházejí z vlastní sklizně družstva,

b) členové Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu, kteří se účastní pěstitelského pálení prostřednictvím místních poboček svazu, v množství nejvýše 15 l absolutního alkoholu na domácnost, pokud ovoce nebo odpad pocházejí z jejich vlastní sklizně,

c) členové jednotných zemědělských družstev, kteří nejsou účastni pěstitelského pálení uvedeného pod písm. a), v množství odpovídajícím nejvýše 15 l absolutního alkoholu na domácnost, pokud ovoce nebo odpad pocházejí z jejich vlastní sklizně nebo pokud je obdrželi od družstva jako naturální plnění,

d) ostatní pěstitelé v množství odpovídajícím nejvýše 10 l absolutního alkoholu na domácnost, pokud ovoce nebo odpad pocházejí z jejich vlastní sklizně.

(2) Pro výrobu ovocných pálenek podle odstavce 1 odevzdají pěstitelé ovocnému lihovaru buď potřebné množství vlastního kvasu nebo přiměřené množství ovoce. Ministerstvo potravinářského průmyslu nebo orgán jim zmocněný určí, jaké množství jednotlivých druhů ovoce je přiměřené na 1 litr absolutního alkoholu. Tyto údaje musí být vyvěšeny na místě, kde se přejímá ovoce.

(3) K domácnosti se kromě člena jednotného zemědělského družstva a člena Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu, popřípadě jiného pěstitele počítají osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti a společně se s ním stravují, jakož i osoby, které jsou výživou na něho odkázány, i když přechodně s ním ve společné domácnosti nežijí a společně se s ním nestravují.

§ 2

(1) Povolení (ohlášku kvasů) k výrobě ovocných pálenek vydávají místní národní výbory na předepsaném tiskopise v jediném vyhotovení.*).

(2) Povolení lze vydat, jen prokáže-li žadatel, že jsou splněny podmínky stanovené v § 1 odst. 1.

(3) Povoluje-li místní národní výbor pálení jednotnému zemědělskému družstvu nebo členům Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu podle § 1, odst. 1 písm. a) a b), připojí k povolení seznam členských domácností, pro které se má pálení provést; do seznamu nelze zařadit domácnosti, jejichž členové se zúčastnili pálení podle § 1, odst. 1 písm. a) až d).

(4) O vydaných povoleních vedou místní národní výbory záznamy, ve kterých uvedou jednací číslo vydaného povolení, jméno a bydliště žadatele, druh dodávaného ovoce (kvasu) a jeho množství.

§ 3

(1) Povolení k výrobě ovocných pálenek odevzdají pěstitelé ovocnému lihovaru nejpozději do 15. listopadu. Povolení, která nebyla vydána na předepsaných tiskopisech, nesmějí ovocné lihovary přijímat. Po provedeném pálení přiloží vedoucí ovocného lihovaru povolení k ostatním dokladům o pálení a zašle je svému závodu. Závod vydá vedoucímu ovocného lihovaru potvrzení o celkovém množství vypálených destilátů podle převzatých povolení (ohlášek) jako doklad pro prokázání údajů na lihovém měřidle.

(2) Ovocné pálenky si může dát pěstitel vyrobit v témže kalendářním roce jen u jediného ovocného lihovaru, který vyznačí místní národní výbor v povolení.

§ 4

(1) Ovocné pálenky odebrané podle § 1 odst. 1 jsou určeny pouze pro domácnosti členů jednotných zemědělských družstev nebo ostatních oprávněných pěstitelů a nesmějí být uváděny do oběhu; přitom musí odpovídat technické normě.*).

(2) Pro odběr ovocných pálenek podle § 1 odst. 1 není zapotřebí zvláštního svolení příslušného orgánu pro hospodaření s lihem, předepsaného jinak pro vyskladnění lihu. Ovocné pálenky vyrobené ze surovin dodaných pěstiteli, pokud přesahují množství uvedená v § 1 odst. 1, vykoupí národní podnik lihovarského průmyslu prostřednictvím ovocného lihovaru. Vzorky pálenky odebrané z lihových měřidel jsou majetkem lihovarského podniku. Výpalky zůstávají majetkem pěstitele a pěstitel je povinen je odvézt na svůj náklad.


§ 5

Zrušuje se:

a) ustanovení § 8 vyhlášky ministerstva výživy č. 565/1950 Ú. l. I, o hospodaření s lihem,

b) vyhláška č. 270/1952 Ú. l., o pěstitelském pálení ovoce.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.


Ministr:

Krutina v. r.

Poznámky pod čarou

*) Tiskopis SEVT MFin 2170 a příloha SEVT 2169 (SEVT P 35 a příl. P 35 A).

**) Tiskopis SEVT MFin 2169 (SEVT P 35 A).

*) ÚNK 56 7303.

Přesunout nahoru