Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 119/1964 Sb.Vyhláška ministerstva chemického průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu

Částka 51/1964
Platnost od 24.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 01.07.1978 (44/1978 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

119

VYHLÁŠKA

ministerstva chemického průmyslu

ze dne 16. června 1964

kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu

Ministerstvo chemického průmyslu v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška upravuje všechny dodávky

a) chemických výrobků včetně výrobků z plastických hmot, *)

b) průmyslových hnojiv a prostředků na ochranu rostlin,

c) gumárenských a osinkových výrobků a

d) výrobků průmyslu celulózy a papíru; nevztahuje se však na dodávky pro vývoz a z dovozu.

ČÁST DRUHÁ

Společná ustanovení

ODDÍL 1

Hospodářské smlouvy

(k § 152 zákona)

§ 2

(1) Odběratel zasílá návrh smlouvy (objednávku) dodavateli nejméně ve dvou vyhotoveních nejpozději ve lhůtě 6 týdnů před čtvrtletím, ve kterém má být uskutečněna první dodávka; u dále uvedených výrobků však nejpozději v těchto lhůtách počítaných před čtvrtletím, v němž má být uskutečněna první dodávka:

a)čisté chemikálie 13 týdnů
b)textilní a kožedělné pomocné přípravky 11 týdnů
c)materiály pro povrchovou úpravu 9 týdnů
d)výrobky z monokrystalů a syntetického křemene 13 týdnů
e)bezdýmné prachy 8 týdnů
f)plastické kůže s textilním podkladem, pogumovaný textil a konfekce z pogumovaného textilu 13 týdnů
g)nové druhy tvarovaných lisovaných výrobků nevyžadujících vývojové řešení 18 týdnů
h)nové druhy tvarovaných výrobků z lehčených hmot 13 týdnů
ch)celuloid 11 týdnů
i)pneumatiky 7 týdnů
j)dopravní pásy 13 týdnů
k)opravný materiál 8 týdnů
l)nové druhy pneumatik a vzorů (desénů) pro první vybavení a s určením pro vývoz 30 týdnů
m)pogumované výrobky, jejichž výrobu zajišťuje dodavatel podle seznamu výrobků ministerstva chemického průmyslu včetně kovových dílů 13 týdnů
n)ostatní gumárenské výrobky (klínové řemeny, technická pryž) 8 týdnů
z toho hadice s ocelovými spirálami a textilním podkladem13 týdnů
o)výrobky z osinku 8 týdnů
p)vlákniny (dřevovina, buničina a jiné vlákniny) a sulfitové výluhy 7 týdnů
r)papíry a kartóny 7 týdnů
s)lepenky a zušlechtěné lepenky 6 týdnů
t)krytinové a izolační lepenky, izolační papíry, pásy a plsti, voskovaná plátna a voskované ubrusy, asfaltové skleněné tkaniny, podlahoviny s textilním podkladem a ubrusoviny 8 týdnů
u)zušlechtěné papíry a kartóny 8 týdnů
v)výrobky z papírů, kartónů a lepenek (kromě výrobků uvedených pod písm. w), x), y), z) 9 týdnů
w)výrobky z papírů, kartónů a lepenek u nichž je třeba zvláštních surovin, nových nástrojů nebo jiných zvláštních pomůcek 18 týdnů
x)výrobky z papírů, kartónů a lepenek s tiskem, u nichž je třeba nových štočků, nových rytin nebo nových ofsetových ploten (tj. s neopakovaným tiskem)13 týdnů
y)nálevky (horní část zahýbaná) a napouštěné (impregnované) kotoučové cívky křídlovky, textilní dutinky a cívky v neimpregnovaném nebo impregnovaném provedení, popřípadě z plastických hmot 12 týdnů
z)ražené nálepky z kovových fólií 15 týdnů

(2) Pro předkládání návrhu smlouvy (objednávky) odbytovým organizacím na výrobky uvedené v odstavci 1 písm. f), i), k), n), o), r) až z) platí lhůty o 2 týdny delší.

(3) Odběratelé pohonných látek, mazadel a olejů, kteří nebyli odbytovým závodem národního podniku Benzina vyzváni, aby předložili návrh smlouvy ve lhůtě 6 týdnů před čtvrtletím, předkládají návrhy smluv (objednávky) 3 týdny před požadovanou dodací lhůtou. V tomto případě dodavatel plní bez potvrzení objednávky.

§ 3

Dodávky v maloobchodním rozsahu

(k § 153 zákona)

U drobných dodávek, tj. dodávek, u nichž cena jednoho druhu výrobku nepřesahuje částku 200 Kčs, popřípadě nepřesahuje-li cena celé dodávky 1000 Kčs, je odběratel svou objednávkou vázán po dobu tří měsíců, pokud v ní neuvedl lhůtu kratší. Dohoda o předmětu a čase plnění je v těchto případech nahrazena poskytnutím plnění (§ 153 odst. 2 písm. c) zákona).

§ 4

Množství

(k § 175 a 176 zákona)

(1) Nedohodnou-li se organizace jinak, může se dodané množství v jednotlivých druzích výrobků odchylovat od množství sjednaného ve smlouvě nejvýše o ± 5 %. Pro dodávky výrobků průmyslu celulózy a papíru platí ustanovení § 25.

(2) Minimální expediční množství stanoví seznam výrobků (nomenklatura) ministerstva chemického průmyslu.

§ 5

Přeprava

(k § 180 zákona)

Odeslání sdružené celovagónové zásilky, kde části dodávky jsou určeny pro různé odběratele popřípadě příjemce, je dodavatel povinen oznámit všem odběratelům respektive všem příjemcům dílčích dodávek.

ODDÍL 2

Obaly

(k § 179 zákona)

§ 6

(2) Trvá-li dodavatel na vrácení obalů, jejichž vrácení není stanoveno příslušnými předpisy o hospodaření s obaly, oznámí to včas odběrateli a dohodne se s ním na podmínkách vrácení, popřípadě na zpětné fakturaci.

(3) Sudy na pohonné látky a sudy na oleje nejsou z hlediska předpisů o hospodaření s obaly vzájemně zastupitelné a při jejich vracení se započítávají pro každou z obou skupin samostatně.

(4) Rámy a desky, *) jakož i lepenkové bedny (kartonáž hrubá těžká a krabice z vlnité lepenky), ve kterých se dopravují papíry, lepenky, kartóny a výrobky z nich, vyfakturuje dodavatel odběrateli podle sazeb uvedených v příloze této vyhlášky. Odběratel vrátí takto vyfakturované obaly dodavatelům co nejdříve a za vrácené obaly - pokud nepřesáhnou dodané množství ke dni vrácení - vyfakturuje dodavatelům zpětně částku sníženou o úhradu za opotřebení podle sazeb uvedených v příloze této vyhlášky. Dodavatelé proplácejí vrácené dřevěné rámy a desky a lepenkové bedny bez ohledu na stupeň opotřebení.

§ 7

Nádržkové železniční vozy a postup při nevyčerpatelných zbytcích výrobků dodaných v nádržkových železničních vozech

(1) Pro používání železničních nádržkových vozů, které patří dodavatelským organizacím (tzv. vozy přepravců) platí zvláštní předpisy. *)

(2) Nemůže-li odběratel, ačkoliv využil všech možností, vyčerpat bez mechanického vyčištění vozů zbytky výrobků, které jsou pokládány podle železničního přepravního řádu **) za látky silně viskózní a snadno tuhnoucí anebo výrobků přepravovaných v hrncových vozech, je oprávněn požadovat od dodavatele dobropis na cenu nevyčerpatelného zbytku, jestliže

a) vrátí zbytek výrobku,

b) uvede váhu zbytku v nákladním listě,

c) požádá o dobropis nejpozději do 30 dnů po uplynutí měsíce, ve kterém byly vozy přijaty ke zpětné přepravě.

(3) Dodavatel je povinen vystavit dobropis odběrateli až do výše 300 kg nevyčerpatelného zbytku výrobku u dvou a třínápravového vozu a až do výše 600 kg u čtyř a vícenápravového vozu proti táře použité pro fakturaci. Ve smlouvě může být v mimořádných případech sjednána hranice vyšší.

(4) Ponechá-li odběratel ve voze zbytek vyšší než 500 kg u dvou a třínápravového vozu nebo 1 000 kg u čtyř a vícenápravového vozu proti táře zjištěné vážením před plněním, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 50 Kčs za každých započatých 100 kg zbytku výrobku nad tuto stanovenou mez. Je-li ve smlouvě sjednána pro poskytování dobropisu na zbytek výrobku vyšší hranice, než je uvedeno v odstavci 3, platí sjednaná hranice též pro účtování penále.

(5) Přepravu zbytku výrobku od odběratele k dodavateli hradí odběratel. V případě rozdílu vah zjištěných u odběratele a dodavatele platí, jde-li o stejný druh vážení, váha zjištěná u dodavatele, pokud cisterna byla před plněním tárována.

(6) Použije-li dodavatel vozu nevhodného pro přepravu příslušného výrobku, nelze postupovat podle ustanovení odstavců 2 až 4.

§ 8

Penále

Odbytová organizace, která je v prodlení s dodávkou výrobků, je povinna zaplatit odběrateli za první den prodlení penále ve výši 1 % z ceny nedodaných výrobků, a trvá-li prodlení déle než 1 měsíc, ještě další penále ve výši 5 % z ceny nedodaných výrobků. +)

ČÁST TŘETÍ

Zvláštní ustanovení

ODDÍL 1

Chemické výrobky

§ 9

Pohonné látky, mazadla a oleje

(1) V návrhu smlouvy na dodávku pohonných látek a automobilových olejů uvedou odběratelé jaká množství a jakým způsobem (v cisterně, v sudech apod.) odeberou ze skladu a jaká množství odeberou z čerpadel (na poukázky). Socialistické organizace mohou odebírat pohonné látky a automobilové oleje z veřejných čerpacích stanic pouze na blokové poukázky (automobilové oleje na poukázky) za podmínek stanovených ve zvláštních předpisech. *)

(2) Blokové poukázky, na které nebyla odebrána pohonná látka a poukázky, na které nebyly odebrány automobilové oleje, mohou být odběratelem vráceny k dobropisu jen tomu odbytovému závodu národního podniku Benzina, u kterého byly odebrány, a to nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí odběrního období na nich vyznačeného, jinak odběratel ztrácí právo na náhradu jejich hodnoty. Za nevyužité poukázky účtuje dodavatel odběrateli penále ve výši 1 % z ceny výrobků, na něž nebyly poukázky využity.

§ 10

Organická barviva

(1) Organická barviva musí být v návrhu smlouvy zpřesněna na značky.

(2) Dodávka barviv jednoho druhu v množství menším než 100 kg se uskutečňuje pouze v jediné dodávce za čtvrtletí.

(3) Dodávky organických barviv se sjednávají v přepočtu množství i ceny na 100 % koncentraci, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.

(4) Organizace se mohou dohodnout, že určitá část ze čtvrtletního množství barviv stanoveného plánovacím aktem může být objednána dodatečně i po lhůtě 6 týdnů (§ 2 odst. 1). Toto množství (nepřesahující zpravidla 10 %) bude uplatňováno samostatnými objednávkami předkládanými kdykoliv během čtvrtletí; dodavatel je povinen vyjádřit se k návrhu smlouvy do tří týdnů po obdržení objednávky.

§ 11

Chemická vlákna

(1) Při prověřování, zda viskózové a polyamidové hedvábí způsobuje pruhovitost tkaniny nebo úpletu, postupuje odběratel podle příslušné technické normy **) a používá schválených etalonů.

(2) Při zjištění stupně pruhovitosti, který neodpovídá zařazení dodávky určené pro výrobu barevných tkanin nebo pletenin do příslušné jakostní třídy, platí:

a) u dodávek viskózového hedvábí

- při zjištění pruhovitosti 2. stupně u hedvábí 1. třídy jakosti poskytne dodavatel slevu ve výši 30 % cenového rozdílu mezi 1. a 2. třídou jakosti příslušného titru,

- při zjištění pruhovitosti 3. stupně u hedvábí 2. třídy jakosti poskytne dodavatel slevu ve výši 30 % cenového rozdílu mezi 2. a 3. třídou jakosti příslušného titru,

- při zjištění pruhovitosti 3. stupně u hedvábí 1. třídy jakosti poskytne dodavatel slevu ve výši 40 % cenového rozdílu mezi 1. a 3. třídou jakosti příslušného titru. U 3. třídy jakosti se pruhovitost nepovažuje za vadu výrobku;

b) u dodávek polyamidového hedvábí

- při zjištění pruhovitosti 2. stupně u hedvábí 1. třídy jakosti poskytne dodavatel slevu ve výši 35 % cenového rozdílu mezi 1. a 2. třídou jakosti příslušného titru,

- při zjištění pruhovitosti 3. stupně u hedvábí 2. třídy jakosti poskytne dodavatel slevu ve výši 35 % cenového rozdílu mezi 2. a 3. třídou jakosti příslušného titru,

- při zjištění pruhovitosti 3. stupně u hedvábí 1. třídy jakosti poskytne dodavatel slevu ve výši 70 % cenového rozdílu mezi 1. a 3. třídou jakosti příslušného titru. U 3. a 4. třídy jakosti se pruhovitost nepovažuje za vadu jakosti.

(3) Podmínky pro určení stupně pruhovitosti stanoví technická norma. **)

(4) Dodavatel, který dodal viskózové nebo polyamidové hedvábí, jehož vada spočívá pouze v tom, že způsobuje pruhovitost tkaniny nebo úpletu, je povinen zaplatit odběrateli penále jen ve výši 2 % z ceny dodaných výrobků. Pokud dodávka viskózového nebo polyamidového hedvábí je vadná též z jiného důvodu, platí dodavatel penále stanovené v § 206 zákona.

§ 12

Technické plyny

(1) Na dodávky technických plynů se uzavírají celoroční dodávkové smlouvy v členění na čtvrtletí. Písemné odvolávky odběratele na základě takto uzavřených smluv musí být dodavateli (příslušnému odbytovému středisku) předloženy nejpozději 10 dnů před počátkem požadované dodací lhůty. Podrobnější členění a rovnoměrnost dodávek dohodnou organizace před předložením odvolávek.

(2) Dodávky technických plynů, jejichž celoroční spotřeba nepřesahuje u

kyslíku technického včetně medicinálního 6 000 m3
acetylénu rozpuštěného technického (dissousplynu) 4 000 kg
kysličníku uhličitého kapalného 10 000 kg
kysličníku uhličitého tuhého (suchý led) 4 000 kg
u ostatních technických plynů 4 000 kg (m3)

budou prováděny pouze na základě jednotlivých objednávek předložených příslušnému odbytovému středisku dodavatele 10 dnů před požadovaným termínem dodávky. Dodavatel je plní v souladu s fondy technických plynů bez potvrzení objednávky.

(3) Dodávky se uskutečňují z výrobny nejblíže položené odběrateli, pokud tato výrobna stačí zajistit dodávky spotřebitelům v příslušné zásobovací oblasti. Pokud by technické plyny byly dodány z výroben vzdálenějších, než které dodavatel odběrateli na jeho požádání sdělil, uhradí dodavatel rozdíl dopravného.

(4) Dodávky technických plynů budou uskutečněny, jen vrátí-li odběratel nejpozději při odběru technických plynů stejný počet prázdných lahví podle jednotlivých druhů plynů s výjimkou případů, kdy jde o první dodávku novému odběrateli nebo o zvýšení spotřeby odběratele.

(5) Zjistí-li odběratel zjevné poškození, znečištění apod. ocelové láhve, postupuje přiměřeně podle § 194 zákona.

(6) Jestliže v rámci čtvrtletí nebylo odebráno nebo dodáno smluvené množství technických plynů, je organizace, která je v prodlení, povinna zaplatit penále ve výši 5 % z neodebraného nebo nedodaného množství technických plynů. Pokud se organizace nedohodnou jinak, nemůže být dodatečné plnění za uplynulé čtvrtletí požadováno.

(7) Sklady technických plynů jsou určeny pro dodávky drobným spotřebitelům. Z těchto skladů se dodává jednotlivým odběratelům nejvýše 10 lahví kyslíků a 5 lahví ostatních plynů buď v jedné dodávce, nebo v dílčích dodávkách během 14denního období. Je-li 14denní potřeba odběru vyšší, provádějí se dodávky výhradně z výrobny.

(8) Dodávky technických plynů do částky 200 Kčs se uskutečňují za hotové.

(9) Pro dodávky kyslíku kapalného, dusíku kapalného a vzduchu kapalného je odběratel povinen dodat dodavateli k plnění vlastní Dewarovy nádoby.

(10) Za technické plyny se považují:

kyslík technický, kyslík lékařský (medicinální), kyslík kapalný technický, acetylén rozpuštěný technický (dissousplyn), acetylén potrubní, vzduch stlačený, vzduch kapalný, dusík technický stlačený, dusík prostý kyslíku, dusík žárovkárenský, dusík kapalný, směs dusíku a vodíku, kysličník uhličitý kapalný, kysličník uhličitý tuhý (suchý led), směs kyslíku a kysličníku uhličitého a vodík technický.

§ 13

Průmyslové trhaviny

(1) Rozměry náložek průmyslových trhavin jsou upraveny technickou normou. *) Odběratelé jsou povinni v návrhu smlouvy (objednávce) uvádět požadované rozměry náložek.

(2) Odvolávky trhavin a rozbušek jsou odběratelé povinni zasílat dodavatelům nejpozději 4 týdny před dodací lhůtou.

(3) Prázdné obaly na průmyslové trhaviny jsou odběratelé povinni vrátit neznečištěné výrobnímu závodu, který je vyznačen na obalu.

§ 14

Fotovýrobky

U svitkových a perforovaných filmů pro amatérskou potřebu jsou dodavatelé oprávněni dodat z celkového objemu čtvrtletních dodávek nejvýše 7 % výrobků druhé jakosti.

ODDÍL 2

Průmyslová hnojiva

§ 15

Balení

(1) Průmyslová hnojiva síran amonný, superfosfát a kombinovaná hnojiva NPK se dodávají volně ložená s výjimkou hnojiv obohacených přípravky na ochranu rostlin, která se dodávají v pytlích.

(2) Ostatní průmyslová hnojiva se dodávají v pytlích po 50 kg brutto s výjimkou dusíkatého vápna z Chemických závodů Sokolov a Thomasovy moučky, které se dodávají v pytlích po 75 kg brutto.

(3) Dodavatelé mohou v jarním období dodávat ledek volně ložený, nemohou-li zajistit pro dodávky všech druhů ledků potřebné množství papírových pytlů. Organizace se mohou dohodnout, že také v jiných naléhavých případech budou hnojiva dodána volně ložená.

§ 16

Přeprava a přepravní dispozice

(k § 180 a 189 zákona)

(1) Odběratel je povinen zaslat dodavateli přepravní dispozice na předepsaných tiskopisech ve čtyřech vyhotoveních nejpozději 30 dnů před počátkem měsíce, ve kterém mají být dodávky uskutečněny, a to pro každou jednotlivou dodávku na jednotlivého příjemce. V přepravní dispozici uvede odběratel maximální počet vagónů, který může být denně odesílán do jednotlivých železničních stanic a do jednotlivých okresů.

(2) Množství expedované denně do železniční stanice a jednotlivého okresu musí být alespoň takové, aby měsíční dodávky bylo možno splnit během 15 dnů. Toto ustanovení neplatí, pokud bude dodávka uskutečněna v ucelených odesílatelských vlacích do stanic rozptylu.

(3) Při dodávkách jednotlivému příjemci stanovenému v přepravní dispozici se smí dodavatel odchýlit od množství stanoveného v jednotlivé přepravní dispozici u pytlovaných hnojiv o ± 5 %, u volně ložených hnojiv o ± 10 %.

(4) Minimální expediční množství pro železniční zásilky je jeden vagón.

(5) Dodavatel je povinen uvádět v nákladních listech číslo příslušné přepravní dispozice odběratele.

(6) Při tvorbě ucelených odesílatelských vlaků je dodavatel povinen oznámit příjemci 4 dny předem den nakládky uceleného vlaku podle plánu přepravy.

(7) Zprávu o odeslání vagónové zásilky zasílá dodavatel vždy příjemci zásilky.

§ 17

Plnění

(1) Dodavatel je povinen splnit dodávky podle přepravních dispozic na jednotlivé měsíce, a to jak pro jednotlivé zemědělské nákupní a zásobovací podniky, tak i pro jejich jednotlivé závody.

(2) U dodávek hnojiv v ucelených vlacích je dodací lhůta splněna, i když jsou předány dopravci do 7 dnů po skončení měsíce.

(3) Zrnění neodpovídající technické normě se považuje za vadu jakosti zjistitelnou laboratorně.

(4) Vzorky hnojiv odebrané Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským za účasti dodavatele po naložení hnojiva do dopravního prostředku se považují za vzorky odebrané odběratelem při převzetí zásilky.

(5) Osvědčení o jakosti hnojiv bude odesláno výrobním podnikem (závodem) příslušnému zemědělskému nákupnímu a zásobovacímu podniku současně s fakturou, nejpozději však do 3 dnů po odeslání zásilky.

(6) V osvědčení o jakosti bude uvedeno:

a) číslo vagónu (osvědčení bude vydáno pro každý vagón zvlášť),

b) zda dodaná hnojiva odpovídají platné technické normě,

c) přesný obsah živin - N, P2O5, K2O - na základě kterého byla zásilka vyfakturována,

d) v případě, že jakost hnojiva bude vykazovat odchylky proti technické normě, budou v osvědčení uvedeny i nevyhovující ukazatele.

§ 18

Ustanovení § 15 - 17 neplatí pro dodávky organizacím vnitřního obchodu.

ODDÍL 3

§ 19

Hospodaření s obaly na prostředky k ochraně rostlin

(1) Odběratel je povinen vrátit dodavateli přepravní skříně a ohradové palety určené k přepravě prostředků k ochraně rostlin a náležející dodavateli do 15 dnů po dni, kdy dopravce přijal výrobky dodávané v obalu k přepravě od dodavatele; u těchto obalů se náhrada za opotřebení neúčtuje. Nevrátí-li odběratel obaly do 30 dnů po uplynutí této 15denní lhůty, účtuje mu dodavatel penále ve výši 20 Kčs za jednu přepravní skříň nebo ohradovou paletu. Po uplynutí 45 dnů ode dne, kdy dopravce přijal výrobky dodávané v obalu k přepravě od dodavatele, účtuje dodavatel odběrateli další penále ve výši 3 Kčs za každý další den prodlení z jedné přepravní skříně nebo ohradové palety.

(2) Pro vracení sudů, konví a hoboků platí tyto lhůty:

Výrobek Poslední den expedice z výrobního závodu na běžnou sezónuPoslední den lhůty k vracení obalů
Dikotex a Dinoseb 15. 5. 15. 7.
Arborol 31. 1. 31. 3.
Dynol 30. 6. 31. 8.
Aerosoly 30. 6. 31. 8.
Nitrosan 31. 1. 31. 3.
Rafex 15. 7. 15. 9.
Orkus a Karnofer 31. 12. 28. 2.
Antrix 30. 6. 31. 8.

Jestliže však byly výrobky expedovány z výrobního závodu po posledním dnu expedice na běžnou sezónu, prodlužuje se lhůta k vrácení obalů o 12 měsíců.

(3) U sudů, konví a hoboků se náhrada za opotřebení fakturuje podle předpisů o hospodaření s obaly. *) Nevrátí-li odběratel výjimečně sudy do konce stanoveného termínu proto, že musí ze závažných důvodů skladovat chemické prostředky po dobu delší, požádá před uplynutím lhůty písemně dodavatele o její prodloužení na dobu nezbytně nutnou. V těchto případech prodlouží dodavatel lhůtu k vrácení nejvýše o 9 měsíců a fakturuje opětovně jednonásobek náhrady za opotřebení. Pokud nebudou ani v těchto 9 měsících sudy vráceny, má dodavatel právo fakturovat je za pořizovací cenu. Nevrátí-li odběratel konve a hoboky ve stanovené lhůtě, budou mu dodavatelem rovněž vyfakturovány za pořizovací cenu.

(4) Nabídne-li odběratel dodavateli vyfakturované obaly, je dodavatel povinen použitelné obaly odebrat a zaplatit za ně pořizovací cenu sníženou o dvojnásobek poplatku za opotřebení (plechové bubny za dvě třetiny pořizovací ceny). Posouzení vhodnosti a další použitelnosti obalů provádí orgán technické kontroly dodavatele.

ODDÍL 4

Gumárenské a osinkové výrobky

§ 20

Pneumatiky

(1) Pokud technické údaje pro vozidla nedovolují používat pro první vybavení strojírenských výrobků pneumatiky jakosti B (se vzhledovými vadami), není dodavatel oprávněn takové pneumatiky pro první vybavení dodávat. Pneumatiky jakosti B se dodávají zejména pro náhradní potřebu; za tyto výrobky se vzhledovými vadami přebírá dodavatel záruku jako za výrobky bez těchto vad a dodávky se fakturují za sníženou cenu stanovenou ceníkem za kvalitu B.

(2) Nebude-li v objednávce uvedena druhová specifikace vzoru, bude provedena expedice vzorů určených podle uvážení a skladových možností dodavatele.

§ 21

Nástroje a pomůcky pro výrobu pryžových a osinkových výrobků a výrobků z plastických hmot

(1) Jestliže k výrobě nových druhů tvarových nebo lisovaných předmětů musí být použito zvlášť zhotovených nástrojů (tvárnic, raznic)

a) dohodnou organizace ve smlouvě u nestandardních výrobků, zda opatří nástroje odběratel nebo dodavatel. Tyto nástroje se opatřují na náklad odběratele, pokud nejsou podle ustanovení ceníku nebo cenových předpisů obsaženy v ceně dodávaných výrobků. Nástroje na výrobky nestandardní dodá odběratel podle technických podkladů dodavatele v těch případech, kdy odběratel má zařízení na výrobu těchto nástrojů;

b) nástroje na výrobky standardní si opatří dodavatel, pokud se organizace nedohodnou jinak. Cena nástroje je v tomto případě zahrnuta do příslušných cen. Za standardní se považují výrobky uvedené v cenících, pokud nejsou označené jako nestandardní.

(2) Nástroje (výrobní pomůcky) na výrobky, které byly opatřeny na náklad odběratele, a které si odběratel po uskutečnění dodávky nevyzvedne, je dodavatel povinen uložit a ošetřovat je po dobu tří let, pokud se organizace nedohodnou jinak. Po této době je odběratel povinen si nástroje vyzvednout; neučiní-li tak, je dodavatel oprávněn naložit s nimi podle předpisů o správě národního majetku o nakládání s přebytečným nebo nepoužitelným majetkem. Organizace se mohou dohodnout, že je dodavatel použije k vyřízení objednávek jiných odběratelů bezplatně nebo za smluvenou úplatu.

(3) Odběratel je povinen celé množství zálisků potřebných pro objednanou úpravu a zpracování výrobků v příslušném čtvrtletí dodat dodavateli v dohodnuté lhůtě. Organizace se dohodnou též o tom, jaké množství zálisků dodá odběratel navíc vzhledem k technologicky nutnému výpadu vadných výrobků (výlisků). Pozdní dodání zálisků podléhá penále za nesplnění smlouvy podle zákona.

(4) U pogumovaných a osinkových výrobků, jejichž výroba je závislá na dodávce kovových a jiných dílců odběratelem, je odběratel povinen dodat vyhovující kovové díly ve lhůtě, která bude dohodnuta ve smlouvě. Odběratel, který je v prodlení s předáním zálisků, je povinen zaplatit dodavateli penále jako při prodlení s odběrem výrobků. Ve smlouvě bude také dohodnuto, jaké množství kovových dílců dodá odběratel navíc pro vzorkování a pro technologicky nutný výpad vadných výrobků.

ODDÍL 5

Výrobky průmyslu celulózy a papíru

§ 22

Návrh smlouvy

(1) V návrhu smlouvy (objednávce) uvede odběratel

A. označení výrobku příslušnou položkou seznamu výrobků ministerstva chemického průmyslu ve slovním a číselném znění;

B. název výrobku podle technických norem;

C. bližší údaje o jakosti nebo požadovaných vlastnostech, pokud nejsou určeny technickými normami, a to zejména

a) u vláknin

1. třída jakosti (1, 2 a 3),

2. stupeň provaření podle Künga,

3. bělost (v procentech),

4. zda výrobky mají být dodány v kotoučích nebo arších,

5. popřípadě jiné zvláštní vlastnosti, kterých je třeba vzhledem ke způsobu použití,

6. označení závodu (provozu), požaduje-li odběratel dodávku z určitého závodu (provozu),

b) u papírů, kartónů a lepenek (i zušlechtěných)

1. požadované rozměry: zda výrobky mají být dodány v kotoučích, kotoučcích (bobinách), listech či arších, u kotoučů a kotoučků požadovaný rozměr, šířka a světlost dutinky; u archů, zda výrobky mají být dodány ploché či skládané; u diagonálně oříznutých papírů musí být při určování velikosti udávány rozměry a-b, b-c, c-d podle tohoto nákresu:

Požadované rozměry
Požadované rozměry

2. požadovanou barvu,

3. tloušťku (kalibr): u papírů pro elektrotechniku (kondenzátorové, kabelové), u papírů pro izolanty (gumonové a trubkové papíry) a u těsnících papírů, u všech ručních lepenek kromě bílé, hnědé a šedé, u lepenky žakarové, lesklé obyčejné, lesklé pro elektrotechniku a drážkové,

4. plošnou váhu v g/m2, u všech papírů, kartónů a lepenek (i zušlechtěných),

5. klížení nebo savost,

6. zda papír má být v průhledu rýhovaný, žebrovaný (verge) nebo nežebrovaný (velin) a jaký má mít povrch (nehlazený, strojně hladký, jednostranně hladký, hlazený, ostře hlazený),

7. údaje o tom, zda papír má být dodatečně oříznut (hoblován),

8. označení zvláštních vlastností, kterých je třeba vzhledem ke způsobu použití pro speciální účely,

c) u výrobků z papíru, kartónů a lepenek

1. požadované rozměry, jež je třeba uvádět v milimetrech (pokud není uvedeno jinak, rozumějí se jimi rozměry vnitřní). U kartonáže hranaté musí být rozměry uváděny v tomto sledu: délka, šířka, výška, popřípadě výška víka; u kartonáže vinuté a trubic vnitřní výška, průměr a tloušťka stěny; u přířezů z vlnité lepenky znamená první údaj rozměr ve směru vlny,

2. požadovaný druh, jakost a barva materiálu,

3. u výrobků s tiskem předloha tisku s textem, určením počtu a druhů barev (odstínů) s udáním, kde tisk má být umístěn,

4. popřípadě jiné zvláštní vlastnosti, kterých je třeba vzhledem ke způsobu použití;

D. podle potřeby i předložení nutných vzorků, výkresů, popřípadě jiné technické dokumentace (nebo odvolání na předchozí dodávky) v náležitém stavu, v dostačujícím množství a velikosti. Pokud nebude sjednáno jinak, je vzorek výrobků závazný pouze pro posouzení rozměrů výrobků a tloušťky použitého materiálu.

(2) Nebudou-li u vláknin uvedeny údaje podle odstavce 1 písm. C-a) č. 2-6, je stanovení vlastnosti přenecháno dodavateli v mezích tříd jakostí uvedených v odstavci 1 písm. C-a) č. 1.

§ 23

Množství

(1) Množství vláknin, papírů, kartónů a lepenek (i zušlechtěných) se udává v tunách.

(2) Množství asfaltovaného papíru a lepenek dehtovaných a asfaltovaných se udává v m2.

(3) U výrobků z papírů, kartónů a lepenek se množství uvádí v tunách, popřípadě v kusech.

§ 24

Fakturování

(1) Vlákniny se dodávají a fakturují brutto za netto při suchosti 100:100. Při stanovení obsahu sušiny vláknin se považuje faktura dodavatele za správnou, nebude-li se zjištěný obsah sušiny lišit od údaje dodavatele o více než ± 1 %. Toto ustanovení se nevztahuje na buničiny, u nichž platí zvláštní dohoda.

(2) U grafických papírů a kartónů v arších se fakturuje zásadně váha skutečná, nikdy však vyšší než odpovídá objednané plošné váze; bude-li dodán papír v plošné váze nižší, avšak v příslušné toleranci, fakturuje se rovněž váha objednaná. Při dodávkách skládajících se z více balíků není směrodatná váha jednotlivého balíku, nýbrž průměrná váha zásilky téhož druhu výrobku vyfakturovaného jednou fakturou. Dodává-li se papír podle plochy, fakturují se ceny podle ceníku velkoobchodních cen přepočítané na plochu.

(3) Všechny papíry, kartóny a lepenky (i zušlechtěné), pokud jsou dodávány v kotoučích nebo kotoučcích, se fakturují brutto za netto. Do obalů se nepočítají dřevěné zátky, dřevěná čela, popřípadě sudové balení. Brutto za netto se fakturují též balicí papíry dodávané v arších, pokud jsou baleny pouze v balících bez rámů a desek.

(4) Ostatní papíry, kartóny a lepenky se fakturují podle netto váhy, přičemž se do netto váhy započítávají vnitřní obaly balíků, ochranné vložky apod. (tzv. balíčková tára). Vnitřní obaly jsou zahrnuty do velkoobchodní ceny výrobků i v případech, kde se fakturuje váha ideální.

(5) U cigaretových papírů a kondenzátorových papírů se fakturuje, jsou-li dodány v kotoučích, netto váha, jsou-li dodány v kotoučcích nebo v arších, cena za 1 kotouček nebo za 1 rys, která se vypočte na základě váhy objednané (ideální). Ideální váhou se rozumí váha průměrná, tj. jestliže objedná odběratel cigaretový papír, jehož váha je udána minimálním a maximálním číslem (plošné váhy), např. 18-20 g/m2 apod., považuje se za váhu ideální 19 g/m2 apod.

(6) Vnější obaly (rámy, desky, dřevěné a lepenkové bedny) nejsou v platných velkoobchodních cenách výrobků zahrnuty a fakturují se zvlášť.

§ 25

Tolerance množství

Množství výrobků dodávaných v měsíčních obdobích se mohou odchylovat v jednotlivých druzích od množství sjednaného ve smlouvě

u papírů, kartónů a lepenek a výrobků z nich

a) do 3 t ............................... o ± 10 %

b) do 11 t .............................. o ± 5 %

c) nad 11 t ............................. o ± 3 %

u vláknin ............................... o ± 10 %

§ 26

Jakost

(1) Nedohodnou-li se organizace jinak, je odběratel povinen přijmout u bezdřevých papírů nejvýše 5 % zdřevnatělých vláken, u buničiny nejvýše 10 % méněhodnotných buničin.

(2) Odběratel je povinen přijmout na plnění smlouvy tato množství výrobků nižších jakostních tříd:

Jakost
2 3 4
barevné papíry a kartóny 15 % - -
ostatní papíry a kartóny 10 % - -
potištěný papír balicí v arších 10 % - -
odtrhávací kotouče potištěné 10 % - -
papírové koberce 10 % - -
úklidový papír % - -
dekorační krepovaný papír 10 % - -
krepovaný papír balicí 10 % - -
křídový papír pro knihtisk 10 % - -
křídový kartón 10 % - -
chromopapíry 10 % - -
chromokartóny 10 % - -
lesklé a ražené papíry a kartóny 10 % - -
natírané dekorační papíry a kartóny 10 % - -
papír pergamenový a výrobky z něho 10 % - -
asfaltované skleněné tkaniny, rohože a plsť 5 % - -
podlahové a nábytkové linoleum (Novoleum) 10 % - -
podlahové krytiny lepenkové 9 % 6 % 3 %
voskované plátno
- pro tržní fondy 15 % - -
- pro odbytovou organizaci 15 % 25 % -
krejčovské míry 10 % - -

(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na speciální účelové druhy papírů, kde platí zvláštní dohoda.


ČÁST ČTVRTÁ

Účinnost

§ 27

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


První náměstek ministra

Valeš v. r.


Příloha

Sazebník fakturovaných obalů

Plocha 1 desky
v cm2
Sazby v Kčs za 1 pár desek při zásilce
zboží (trojnásobek ceny)
Sazby v Kčs za 1 pár účtované při
vrácení desek (trojnásobek ceny po
odečtení opotřebení)
Desky - ÚN 49 3311 D3 D4 D5 D6 D3 D4 D5 D6
- 4 500 cm257 66 75 84 52 60 70 78
4 501 - 5 400 cm269 78 90 99 60 70 83 92
5 401 - 7 500 cm284 96 108 120 75 85 98 110
7 501 - 8 800 cm296 117 29 144 85 103 119 132
8 801 - 10 000 cm2117 132 147 162 103 117 135 149
10 001 - 15 000 cm2138 159 177 195 124 140 161 178
Plocha 1 desky
v cm2
Sazby v Kčs za 1 pár rámů při zásilce
zboží (trojnásobek ceny)
Sazby v Kčs za 1 pár účtované při
vrácení rámů (trojnásobek ceny po
odečtení opotřebení)
Rámy - ÚN 49 3311 RA RB RC RA RB RC
- 4 500 cm242 51 48 35 42 39
4 501 - 5 400 cm245 57 54 39 47 45
5 401 - 7 500 cm251 60 69 44 50 59
7 501 - 8 800 cm257 69 90 47 56 76
8 801 - 10 000 cm260 72 99 50 61 82
10 001 - 15 000 cm266 81 111 56 67 92
Plocha 1 desky
v cm2
Sazby v Kčs za 1 pár desek
Desky pro export papíru - ÚN 49 3311 D3 D4 D5 D6
- 4 500 cm222 26 29 32
4 501 - 5 400 cm226 30 34 38
5 401 - 7 500 cm232 37 41 46
7 501 - 8 800 cm238 44 49 55
8 801 - 10 000 cm244 50 56 61
10 001 - 15 000 cm256 59 66 73

Lepenkové bedny

Trojnásobek ceny Kčs 12,- za 1 kg, náhrada při vrácení Kčs 11,- za 1 kg.

Poznámky pod čarou

*) Vztahuje se pouze na suroviny, polotovary (tyče, desky, fólie, trubky, profily, podlahové a nábytkové krytiny, umělé kůže, pásy a řemeny) z plastických hmot a součástky a finální výrobky z polyvinylchloridu

*) Pro tyto obaly platí úseková norma ÚN 49 3311

*) Vyhláška ministerstva chemického průmyslu č. 85/1957 Ú. l., o náhradách za opotřebení, zdržném a nájemném železničních vozů přepravců pro dopravu chemických výrobků

**) Odst. 8, 12 a 13 přílohy 9 k ŽPŘ

+) Tím se pro odbytové organizace stanoví odchylná úprava z ustanovení § 204 odst. 1 zákona

*) Vyhláška č. 132/1957 Ú. l., o odběru pohonných látek a automobilových olejů z veřejných čerpacích stanic.

**) ČSN 80 0517

*) ČSN 66 8012

*) Vyhláška č. 208/1957 Ú. l., o hospodaření s obaly při oběhu zboží

Přesunout nahoru