Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 118/1964 Sb.Vyhláška ministerstva národní obrany, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací, určených k zajištění obranyschopnoti státu

Částka 50/1964
Platnost od 20.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

118

Vyhláška

federálního ministerstva národní obrany

ze dne 10. června 1964,

o základních podmínkách dodávky pro zajištění obranyschopnosti státu

Ministerstvo národní obrany v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen "zákon"):


ODDÍL PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje dodávky

1. výrobků, prací a výkonů určených pro zajištění obranyschopnosti nebo bezpečnosti státu, a to

a) výrobků zbrojní povahy,

b) speciálních výrobků, které nelze nahradit výrobky civilní povahy (výrobků vyráběných podle speciálních technických podmínek),

c) ostatních výrobků, které odběratel prohlíží (kontroluje) u dodavatele,

pokud je odebírá federální ministerstvo národní obrany, federální ministerstvo vnitra, federální ministerstvo dopravy a spojů-velitelství železničního vojska, ministerstvo vnitra a životního prostředí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, Správa sboru nápravné výchovy ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky,

2. při zajišťování úkolů obsažených v plánu rozvoje vědy a techniky u výrobků uvedených v č. 1 písm. a) a b) pro federální ministerstvo národní obrany, federální ministerstvo vnitra, federální ministerstvo dopravy a spojů-velitelství železničního vojska, ministerstvo vnitra a životního prostředí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, Správa sboru nápravné výchovy ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky.

(2) Tato vyhláška se vztahuje obdobně i na dodávky oprav výrobků dodávaných podle této vyhlášky.

(3) Tato vyhláška se nevztahuje na dodávky z dovozu.

§ 2zrušeno

ODDÍL DRUHÝzrušeno

§ 3 – § 7zrušeno

Plnění a jeho prověřovánízrušeno

§ 8, § 9zrušeno

§ 10

Odpovědnost za vady (záruka)

(1) Není-li v záručních podmínkách dohodnuta záruční doba delší, nebo není-li jednostranným úkonem dodavatele záruční doba prodloužena, činí nejméně 12 měsíců od splnění dodávky.

(2) U strojů, přístrojů, zařízení a jejich dlouhodobě konzervovaných náhradních dílů dodávaných do skladu odběratele činí záruční doba nejméně 36 měsíců od splnění dodávky.

(3) Jestliže dodavatel provádí generální opravy výrobků, odpovídá za vady těchto oprav v rozsahu nejméně 60 % prodloužené záruční doby, nejméně však po dobu 6 měsíců.

ODDÍL TŘETÍ

Dodávky při zabezpečování úkolů vývoje výrobků

Hospodářské smlouvy na vývoj a jejich uzavírání

§ 11 – § 14zrušeno

ODDÍL ČTVRTÝzrušeno

§ 15zrušeno

Dodávky výrobků pro účely civilní obrany mezi ministerstvem vnitra a jeho odběratelizrušeno

§ 16, § 17zrušeno


ODDÍL PÁTÝzrušeno

§ 18zrušeno

§ 19

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


Ministr národní obrany:

armádní generál Lomský v. r.

Přesunout nahoru