Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 114/1964 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti o podnikovém rejstříku

Částka 48/1964
Platnost od 18.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 01.01.1992 (519/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

114

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 15. června 1964

o podnikovém rejstříku

Ministerstvo spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 393 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. a k provedení § 8 a 12 zákona č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoníku mezinárodního obchodu):


ODDÍL I

Obecná úprava podnikového rejstříku

§ 1

(1) Do podnikového rejstříku se zapisují státní hospodářské organizace, lidová družstva včetně stavebních bytových družstev, jednotných zemědělských družstev, melioračních družstev *) a jiných družstevních zemědělských organizací, svazy družstev, družstevní podniky, jakož i podniky a hospodářská zařízení společenských organizací. Do podnikového rejstříku se zapisují též odštěpné závody, a stanoví-li tak právní předpis, i jiné organizace.

(2) Do podnikového rejstříku se nezapisují státní hospodářské organizace spojů, Československé státní dráhy a podniky železniční dopravy, Státní banka Československá a její pobočky, jakož i Ústřední rada družstev a ústřední svazy družstev.

§ 2

(1) Podává-li návrh na zápis do podnikového rejstříku organizace, jíž se zápis týká, musí být podepsán jejím statutárním orgánem.

(2) Podpisy statutárních orgánů organizace je třeba rejstříkovému soudu při zápisu organizace předložit úředně ověřené. U návrhů na další zápisy podepsaných statutárním orgánem, jehož podpis byl při původním zápisu již ověřen, není třeba podpis statutárního orgánu ověřovat.

§ 3

(1) Zápis odštěpného závodu do podnikového rejstříku se provede, určí-li tak ředitel státní hospodářské organizace se souhlasem nadřízeného orgánu a navrhne-li jeho zápis u rejstříkového soudu, u něhož je organizace zapsána.

(2) Není-li rejstříkový soud organizace příslušný též pro zápis odštěpného závodu, sdělí rejstříkovému soudu příslušnému pro zápis odštěpného závodu, že odštěpný závod má být zapsán, a zašle mu výpis z podnikového rejstříku ohledně organizace s údaji potřebnými pro zápis.

§ 4

(1) Návrhy na zápisy do podnikového rejstříku je nutno podat u rejstříkového soudu bez odkladu poté, kdy došlo ke vzniku skutečnosti, která je předmětem zápisu.

(2) Zjistí-li některý soud, jiný státní orgán nebo některá organizace v oboru své působnosti, že nebyla splněna povinnost navrhnout zápis do podnikového rejstříku, oznámí to neprodleně příslušnému rejstříkovému soudu.

(3) Zjistí-li rejstříkový soud z vlastního podnětu nebo na základě oznámení podle odstavce 2, že organizace nesplnila povinnost uvedenou v odstavci 1, vyzve ji k podání návrhu na provedení zápisu.

(4) Dojde-li rejstříkovému soudu vyrozumění národního výboru o schválené změně stanov jednotného zemědělského družstva, může soud provést bez návrhu příslušný zápis v rejstříku, obsahuje-li vyrozumění všechny potřebné údaje.

§ 5

Soudy, orgány hospodářské arbitráže, prokuratury, státní notářství a jiné státní orgány mohou si vyžádat úřední opisy, výpisy nebo potvrzení z podnikového rejstříku a jejich pracovníci mohou do podnikového rejstříku nahlížet a činit si výpisy. Jiné organizace nebo jednotlivci mohou si vyžádat úřední opisy, výpisy nebo potvrzení z podnikového rejstříku, osvědčí-li právní zájem na skutečnostech uvedených v podnikovém rejstříku.

ODDÍL II

Úprava podnikového rejstříku pro obor mezinárodního obchodu

§ 6

Podniky zahraničního obchodu, akciové společnosti, sdružení a ostatní právnické osoby účastnící se mezinárodního obchodu se zapisují do oddílu podnikového rejstříku určeného pro zápis podniků v oboru zahraničního obchodu.

§ 7

(1) Do oddílu podnikového rejstříku podle § 6 se zapisuje způsob zřízení právnické osoby a den jejího vzniku, její název, sídlo, předmět jejího podnikání, dále statutární orgány s uvedením osob a jejich funkcí, jména prokuristů a způsob, jak se tyto osoby za právnickou osobu podepisují.

(2) Vyžaduje-li to povaha právnické osoby, zapisuje se do oddílu podnikového rejstříku podle § 6 i základní jmění, členové právnické osoby, pokud ručí za její závazky, výše jejich podílů a rozsah jejich ručení, případně jiné skutečnosti, které podle zvláštních předpisů mají být zapsány do rejstříku, do něhož se zapisuje právnická osoba.

(3) Do oddílu podnikového rejstříku podle § 6 se zapisuje i změna a zánik skutečností uvedených v odstavci 1 a 2, zrušení právnické osoby, její vstup do likvidace, likvidátoři a jejich způsob zastupování a podpisování.

§ 8

Do oddílu podnikového rejstříku podle § 6 je každý oprávněn nahlížet, činit si z něho výpisy a vyžádat si z něho úřední opisy nebo potvrzení.

§ 9

Pokud v tomto oddílu není stanoveno něco jiného, platí o vedení oddílu podnikového rejstříku podle § 6 ustanovení prvního oddílu této vyhlášky.


ODDÍL III

Společná ustanovení

§ 10

(1) Podnikový rejstřík vede okresní soud v sídle krajského soudu (rejstříkový soud) pro organizace, které mají sídlo v obvodu tohoto krajského soudu.

(2) Podnikový rejstřík pro obvod městského soudu v Praze a krajského soudu v Praze vede obvodní soud pro Prahu 1; pro obvod krajského soudu v Plzni okresní soud Plzeň-město; pro obvod krajského soudu v Brně okresní soud Brno-město.

§ 11

Rejstříkové soudy vedou nadále rejstříky obchodní a společenstevní; řídí se přitom předpisy platnými pro vznik a zápis právnických osob v nich zapsaných.

§ 12zrušeno

§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


Ministr:

dr. Neuman v. r.

Poznámky pod čarou

*) zřízených podle § 38 odst. 3 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství ve znění zákona č. 12/1959 Sb., vyhlášky č. 108/1959 Ú. l. a vzorových stanov uveřejněných ve Věstníku ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství v částce 43 a 44 z roku 1961.

Přesunout nahoru