Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 11/1964 Sb.Vyhláška předsednictva Slovenské národní rady o vývozu kulturních památek a předmětů muzeální hodnoty

Částka 7/1964
Platnost od 05.02.1964
Účinnost od 05.02.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

11

VYHLÁŠKA

předsednictva Slovenská národní rady

ze dne 23. ledna 1984

o vývoze kulturních památek a předmětů muzeální hodnoty

Předsednictvo Slovenské národní rady stanoví ve smyslu § 14 odst. 3 zákona SNR č. 7/1958 Sb. SNR, o kulturních památkách a § 13 odst. 1 a 2 zákona SNR č. 109/1961 Sb., o muzeích a galeriích:


§ 1

K vývozu kulturní památky nebo předmětu muzeální hodnoty (dále jen „chráněny předmět“) do ciziny, a to 1 když jda o vývoz jen na přechodnou, dobu, např. pro výstavní účely (tzv. záznamový oběh v cizině), je třeba souhlasu

a) předsednictva Slovenské národní rady, když jde o národní kulturní památky,

b) pověřence Slovenská národní rady pro školství a kulturu, když jde o chráněný předmět, který hodlají vyvézt muzea a galerie (§ 3 odst. 1),

c) Krajského národního výboru příslušného podle sídla (bydliště) žadatele ve všech ostatních případech.

§ 2

(1) O souhlas k vývozu chráněného předmětu může žádat vlastník (při národním majetku organizace, která ho má ve správě nebo v trvalém užíváni); kdy_ž jde jen o záznamový oběh v cizině pro kulturně-propagační cíle také organizace, která kulturně-propagační podnik uspořádá nebo obesílá.

(2) Žádost se podává orgánu, který je oprávněn udělit souhlas, trojmo na předepsaném tiskopisu, jehož vzor určí pověřenec Slovenské národní rady pro školství a kulturu, jde-li o vývoz národní kulturní památky, podává se žádost předsednictvu Slovenské národní rady prostřednictvím pověřence Slovanské národní rady pro školství a kulturu.

§ 3

(1) Žadatel je povinen doložit žádost odborným vyjádřením, které podle povahy věci vydává muzeum nebo galerie s krajskou působností.*) Hodlají-li vyvézt chráněné předměty muzea a galerie jakož l žadatelé, kteří bydlí v sídle nebo v blízkosti dále uvedených odborných ústavů, podá vyjádření, jde-li o:

památky kulturních dějin, známky, archeologické, předměty a ostatní historické předměty, národopisné památky Slovenské národné muzeum v Bratislavě (při národopisných památkách i národopisný odbor Slovenského národného muzea v Martině
chráněné vojenské předměty a historické zbraně všech druhů, zejména věcné památky z období Slovenského národního povstání Slovenské národné múzeum v Bratislavě a Muzeum Slovenského národného povstania v Banské Bystrici
díla starého i současného výtvarného umění (umění malířského, grafického a sochařského) i užitého umění. Slovenská národná galeria v Bratislavě
knihy, včetně starých tisků a rukopisů a fonodokumentární materiál (magnetofonové pásy, gramofonové matrice apod.) zvláštní hodnoty Matica slovenská v Martině a Univerzitná knižnica v Bratislavě
památky technické práce Technické muzeum v Košicích

(2) Odborný ústav, který podává vyjádření, musí přitom uvážit, zda je vývoz chráněného předmětu možný z hlediska ostatních ústavů uvedených v odstavci 1; v případě potřeby si vyžádá jejich stanoviska.

(3) Své vyjádření poznamená posuzující odborný ústav na všechna vyhotovení žádosti (popřípadě i na identifikační přílohy) a jedno vyhotovení si ponechá jako doklad.

(4) Jestliže posuzující odborný ústav zjistí, že předmět, k jehož vývozu se povolení žádá, není kulturní památkou ani předmětem muzeální hodnoty, uvede ve svém vyjádření, že se na daný předmět nevztahují ustanovení zákona SNR č. 7/1958 Sb. SNR, o kulturních památkách ani zákona SNR č. 109/1961 Sb., o muzeích a galeriích, a že tedy ani udělení souhlasu k vývozu podle těchto předpisů není třeba. Jedno vyhotovení žádosti odevzdá odborný ústav žadateli pro příslušnou celnici, ostatní dvě si ponechá jako doklad.

(5) Není-li žadatelem orgán státní správy, učiní posuzující odborný ústav všechna opatření k tomu, aby posuzovaný předmět nemohl být vyměněn.

(6) Rozhodnutí schvalujícího orgánu (§ 1) nenahrazuje povolení ministerstva financí podle zákona o devizovém hospodářství.**)

§ 4

(1) Rozhodnutí schvalujícího orgánu učiněné na základě vyjádření příslušného odborného ústavu se vyznačí na obou ponechaných vyhotoveních žádosti (popřípadě i na identifikačních přílohách)r při záznamovém oběhu v cizině se vyznačí zároveň lhůta, ve které se má chráněný předmět dovézt zpět. Byl-li souhlas k vývozu chráněného předmětu udělen, dostane jedno vyhotovení žadatel jako doklad pro příslušnou celnici, druhé si ponechá schvalující orgán; nebyl-li souhlas k vývozu udělen, ponechá si schvalující orgán jako doklad obě vyhotovení.

(2) Schvalující orgán je oprávněn vyhradit si v kterémkoli případě přítomnost svého pověřeného zástupce při celním řízení (projednání chráněného předmětu celnici).

§ 5

(1) Souhlas k vývozu chráněných předmětů se nevyžaduje do záznamového oběhu v cizině pro kulturně-propagační cíle, jestliže takový podnik uspořádá nebo obesílá Instituce přímo řízená nebo pověřená Slovenskou národní radou, jakož i Svaz slovenských výtvarných umělců: tato výjimka se nevztahuje na národní kulturní památky.

(2) Nejde-li o národní kulturní památky, může pověřenec Slovenské národní rady pro školství a kulturu v odůvodněných případech povolit další výjimky z ustanovení této vyhlášky.


§ 6

Předpisy vydané k provedení zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství, jakož i předpisy o správě národního majetku zůstávají nedotčené.

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinností dnem vyhlášení.


Chudík v. r.


Příloha k vyhlášce č. 11/1964 Sb.

ŽÁDOST

Příloha k vyhlášce č. 11/1964 Sb.

Poznámky pod čarou

*) Jsou to: a) na úseku muzeí: Západoslovenské múzeum v Trnavě, Vlastivědné múzeum v Bojnicích (pro Středoslovenský KNV) a Východoslovenské múzeum v Košicích;
b) na úseku galerií: Východoslovenská galéria v Košicích, Galéria Petra Michala Bohúňa v Lipt. Mikuláši (pro Středoslovenský KNV) a Městská galéria v Bratislavě.

**) Zákon č. 107/1953 Sb. ve znění vyplývajícím ze zákona č. 64/1958 Sb. (vyhláška č. 80/1958 Sb.).

Přesunout nahoru