Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 107/1964 Sb.Vládní vyhláška o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení

Částka 46/1964
Platnost od 16.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 01.01.1976 (136/1975 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

107

VLÁDNÍ VYHLÁŠKA

ze dne 4. června 1964

o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení

Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 5 odst. 3 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení:


§ 1

Zaměstnání se pro účely důchodového zabezpečení pracovníků zařazují do pracovních kategorií podle druhu vykonávaných prací v souladu s rozvojem vědy a techniky a se společenským významem práce. Do I. a II. pracovní kategorie se zařazují zaměstnání, která se za současného stavu vědy a techniky dosud vykonávají za zvlášť obtížných pracovních podmínek, zejména zaměstnání, v nichž se vykonávají práce škodlivé zdraví nebo práce zvlášť nebezpečné. Ústřední orgány pečují v souladu s technickým pokrokem o neustálé omezování škodlivých vlivů pracovního prostředí a pracovních postupů na bezpečnost a zdraví pracovníků a dbají, aby zařazení zaměstnání do pracovních kategorií bylo ve shodě s dosaženými výsledky této péče.

§ 2

Do I. pracovní kategorie se zařazují zaměstnání, v nichž se vykonávají soustavně nebo aspoň převážně práce uvedené v dílu I připojeného seznamu.

§ 3

Do II. pracovní kategorie se zařazují zaměstnání, v nichž se vykonávají soustavně nebo aspoň převážně práce uvedené v dílu II připojeného seznamu.

§ 4

(1) Zaměstnání technicko-hospodářských pracovníků v důlních podnicích hlubinných dolů, povrchových uhelných dolů (lomů) a povrchových dolů (lomů) na radioaktivní suroviny a zaměstnání technických pracovníků státní báňské správy patří do I. pracovní kategorie, je-li v pracovní náplni těchto zaměstnání stanovena povinnost vykonávat je aspoň po polovinu celkové pracovní doby na pracovištích, kde se vykonávají zaměstnání zařazená do I. pracovní kategorie.

(2) Zaměstnání technicko-hospodářských pracovníků uvedených v předchozím odstavci patří do I. pracovní kategorie také tehdy, jestliže tito pracovníci byli přeřazeni po nejméně 10letém výkonu zaměstnání zařazeného do I. pracovní kategorie do vybraných báňskotechnických funkcí v podnicích a nadřízených orgánech a je-li v pracovní náplni těchto funkcí stanovena povinnost navštěvovat pravidelně pracoviště v dolech pod zemí nebo pod spodní úrovní nadloží a na skrývce v povrchových dolech (lomech) na uhlí nebo na radioaktivní suroviny; potřebný věk pro nárok na starobní důchod těchto pracovníků činí však nejméně 60 let.

(3) Zaměstnání ostatních technicko-hospodářských pracovníků a pracovníků orgánů hygienické a protiepidemické služby, konajících státní odborný dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci, patří do I. (II.) pracovní kategorie, jestliže se vykonávají aspoň ze tří čtvrtin celkové pracovní doby na pracovištích, kde více než polovina pracovníků vykonává práce, pro něž je jejich zaměstnání zařazeno do I. (II.) pracovní kategorie.

(4) Zaměstnání provozních údržbářů vykonávaná po celou pracovní dobu na pracovištích, kde více než polovina pracovníků vykonává práce, pro něž je jejich zaměstnání zařazeno do I. (II.) pracovní kategorie, patří do této pracovní kategorie. Vykonává-li provozní údržbář své zaměstnání též na jiných pracovištích, patří toto zaměstnání do I. (II.) pracovní kategorie, jen jestliže je vykonáváno průběhem měsíce převážně na pracovištích uvedených v předchozí větě a takový výkon trvá aspoň po dobu 6 měsíců po sobě jdoucích.

§ 5

Ústřední orgány, v jejichž oborech působnosti se vykonávají práce uvedené v připojeném seznamu a zaměstnání uvedená v § 4, vydají v dohodě se Státním úřadem sociálního zabezpečení resortní seznamy zaměstnání vykonávaných v oborech jejich působnosti, která se zařazují do I. nebo II. pracovní kategorie . Změny a doplňky těchto seznamů lze provádět jen v dohodě se Státním úřadem sociálního zabezpečení.


§ 6

Zrušují se:

1. vyhláška č. 251/1956 Ú. l., kterou se vyhlašuje pro účely důchodového zabezpečení seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie,

2. vyhláška č. 115/1957 Ú. l., jíž se stanoví, která zaměstnání se považují za zaměstnání pod zemí v dolech a za zaměstnání výkonných letců.


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


Lenárt v. r.


Příloha

Seznam druhů prací,

které odůvodňují, aby zaměstnání, v nichž se tyto práce vykonávají, byla zařazena do I. nebo II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení

DÍL I

Do I. pracovní kategorie se zařazují zaměstnání , v nichž se vykonávají soustavně nebo aspoň převážně práce, při kterých za současného stavu vědy a techniky dochází k častým a trvalým poruchám zdraví pracovníků vlivem působení škodlivých fysikálních činitelů a chemických škodlivin.

Zařazení zaměstnání do I. pracovní kategorie odůvodňují práce vykonávané

1. v hornictví pod zemí v hlubinných dolech a v povrchových dolech (lomech) na uhlí a na radioaktivní suroviny práce vykonávané pod spodní úrovní nadloží a na skrývce,

2. v geologickém průzkumu pod zemí v dolech a v báňských dílech,

3. při ražení chodeb pro komorové odstřely spojené se střelnými pracemi,

4. členy leteckých posádek (leteckého personálu) a pracovníky soustavně činnými v letadle z a letu,

5. s tekoucím kovem při vysokopecní výrobě surového železa a při výrobě surové ocele v základní hutní prvovýrobě a v hutní výrobě neželezných kovů, antimonu, hliníku, mědi a olova,

6. při vytloukání žhavých odlitků z pískových forem pneumatickými kladivy nebo jinými nástroji,

7. v hutním zednictví (tzv. bílí zedníci) při horkých pracích při opravách hutnických pecí,

8. v chemické výrobě benzidinů,

9. v chemické výrobě umělých vláken při zvlákňování v prostředí sirouhlíku,

10. v chemické výrobě chromových sloučenin, zejména dvojchromanů,

11. při karbonizaci hnědého uhlí, jde-li o zvlášť obtížné čisticí práce,

12. při konečné úpravě radioaktivních surovin,

13. při výrobě výbušin, kde se ve velké míře používá nitroesterů, zejména dinitroglykolu a nitroglycerinu; v pyrotechnických provozech, zejména při výrobě třaskavin a při některých manipulacích s nimi,

14. ve stlačeném vzduchu v kesonech a potápěčských skafandrech.

DÍL II

A.

Do II. pracovní kategorie se zařazují zaměstnání, v nichž se soustavně nebo aspoň převážně vykonávají práce, při kterých pracovníci jsou velmi významně obtěžováni látkami, prostředím nebo pracovními postupy, takže po dlouholetém výkonu těchto prací vznikají trvalé škody na zdraví pracovníků.

Zařazení zaměstnání do II. pracovní kategorie odůvodňují práce vykonávané

1. v prostředí škodlivého záření, zejména

- s izotopy a radioaktivními zářiči,

- se silným vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem,

- v jaderné fyzice a v jaderných elektrárnách konané pod vlivem ionizujícího záření,

- s radioaktivními surovinami,

- na pracovištích radiologických a radiochemických,

- na rtg pracovištích zdravotnických zařízení; příprava a podávání radioaktivních koupelí,

- praní oděvů kontaminovaných radioaktivním prachem,

- mytí a dekontaminace laboratorního skla;

2. se rtutí, olovem, kadmiem, beryliem, arsénem a jinými neželeznými kovy, které působí nepříznivě na lidské zdraví, zejména

- v hutní výrobě olova a jiných neželezných kovů; některé práce při opracování olova a pokovování olovem a jeho slitinami nástřikem nebo máčením v tekutém kovu,

- při výrobě i opravách olověných, alkalických akumulátorů a suchých baterií,

- při výrobě kabelů s olověným pláštěm,

- se slinutými karbidy a tvrdokovy; práce v práškové metalurgii,

- nástřiky kovem uvnitř nádob,

- při výrobě olovnatých barev,

- při lití, přetavování a regeneraci písmoviny hutním způsobem,

- s tekutým olovem při výrobě hudebních nástrojů,

- při natírání olovnatými barvami a jejich nanášení v uzavřených prostorách,

- ve výrobě, opravách a údržbě (plnění) rtuťových ventilů, vývěv a měřicích přístrojů; při výrobě a opravách neónů a jiných zářivkových svítidel a práce ve rtuťových měnírnách, včetně obsluhy a údržby;

3. v infekčním prostředí, zejména

- s vysoce patogenními zárodky a s toxickým biologickým materiálem; práce ve zdravotnických ústavech a zařízeních pro léčení infekčních chorob,

- na prosektuře a v pitevnách veterinárních zařízení,

- práce v kafilériích a ve sběrných surovinách,

- v sušárnách krve a při výrobě krmiv,

- v odpadních kanálech, kanalizacích, kalojemech, žumpách a stokách,

- v čisticích stanicích odpadních vod,

- s infikovanými zvířaty v infikovaném stavu; zpracování peří,

- s látkami neznámých vlastností ve výzkumu jejich patogenity,

- v krematoriích za nejobtížnějších podmínek;

4. v prostředí agresivního, fibroplastického a leptajícího prachu, zejména - při zpracování materiálů, nerostů a surovin s vysokým obsahem volného kysličníku křemičitého,

- při výrobě pískových a skořepinových forem a velkých jader pro odlévání kovů (formování); při čištění a vytloukání kovových odlitků z pískových forem, při tryskání neočištěných odlitků ocelovou drtí uvnitř tryskacích komor, při přípravě slévárenských hmot a keramických směsí,

- při výrobě brusných prostředků,

- s dinasem, šamotem, dolomitem a asbestem za vysokých teplot,

- při výrobě lupků,

- při výrobě vápna, struskových cementů a Thomasovy moučky,

- při mletí vysokopecní strusky a manipulaci s ní,

- při čištění odlitků, tryskání sklářských výrobků a čedičových výrobků a sklářských forem křemičitým pískem,

- při obsluze vytřásacích strojů v tírnách lnu a při třídění východních vln;

5. se škodlivinami působícími jedovatě nebo leptavě, zejména

- při výrobě anorganických lučebnin, kyseliny sírové a sirných sloučenin, alkálií, elektrochemických sloučenin, kyseliny dusičné a sloučenin dusíku, organických lučebnin, čistých chemikálií a farmaceutických lučebnin, syntetických paliv, pigmentů a glazur, nátěrových hmot, fotografických materiálů a umělých vláken,

- při zpracování a výrobě aktivního a dřevěného uhlí, karborafinu, lisovaného a impregnovaného uhlí, ostakolu, kostního klihu, spódia, kyseliny citrónové a ricínového oleje,

- při výrobě hnojiv a zemědělských přípravků, včetně prací s chemickými přípravky při čištění osiv a při ochraně rostlin,

- při výrobě plastických hmot a jejich zpracování, včetně prací s epoxydovými pryskyřicemi,

- při výrobě dehtových barviv a jejich polotovarů, včetně prací se zdraví škodlivými barvivy a při výrobě barevných snímacích tuh,

- s bílým fosforem,

- vybrané výzkumné chemické práce, zejména práce charakteru poloprovozního výzkumu,

- při lepení podlahových krytin a práce s benzenem,

- při nanášení nátěrových hmot v uzavřených prostorách apod.,

- s kyselinou fluorovodíkovou v leštírnách a matovnách skla,

- v gumárenské výrobě,

- při výrobě celulózy a papíru, včetně výroby linolu a výroby střešních a izolačních lepenek,

- při výrobě léčiv a léků a některé práce při zpracování léčivých rostlin,

- při povrchové úpravě v galvanizovnách, mořírnách a kalírnách, včetně prací při zneškodňování lázní pro povrchovou úpravu,

- v koželužnách a jirchárnách (mokré dílny),

- při čištění oděvů trichloretylénem,

- při výrobě čisticích prostředků, stearanů a technických olejů,

- některé práce v polygrafii, zejména v hlubotisku;

6. v prostředí zdraví škodlivých plynů

- při výrobě technických plynů, včetně prací při obsluze generátorů, retort, redukčních stanic, vyvíjecích acetylénových stanic, při čištění plynů a v debenzolizačních stanicích,

- při výrobě svítiplynu v plynárnách,

- při výrobě, opravách a plnění hasicích přístrojů tetrachlormetanem,

- při opravách chladniček na metylchlorid,

- v bělírnách a úpravnách textilu za použití plynného chlóru,

- v kotelnách průmyslových podniků a obdobných energetických zařízeních, zejména při vyvážení žhavé strusky, popelu a škváry a při čištění uvnitř kotlů,

- svařování v uzavřených nádobách;

7. s dráždivými (karcinogenními) látkami

- při zpracování ropy a dehtů ve voskárnách (zemní vosk),

- při výrobě a zpracování asfaltu a při výrobě impregnačních a izolačních hmot,

- při izolaci a impregnaci s asfaltem v uzavřených nebo polouzavřených prostorách,

- při asfaltování komunikací, práce u autodistributorů, finišerů a obalovacích souprav,

- při výrobě izolací s asfaltovými pojidly v uzavřených nebo polouzavřených prostorách,

- při impregnaci dřeva impregnačními oleji, karbolineem, popřípadě sublimátem,

- při obsluze tavicích kotlů a přečerpávání kamenouhelných destilátů,

- při výrobě asfaltodehtových zalévacích směsí a při manipulaci s nimi,

- při zpracování zvlášť dráždivých druhů koření;

8. v extrémních teplotách (sálavý žár, mrazírenské prostředí) a práce v mokru, zejména

- u pecí v hutích, slévárnách, kovárnách, sklárnách, výrobnách porcelánu apod., včetně údržby těchto pecí za horka,

- se žhavým kovem a sklem; při výrobě skleněných čedičových a křemenných vláken,

- v mrazírnách a mrazicích komorách,

- při mokrém zpracování konopí a lnu;

9. v prostředí nadměrně zatěžujícím cévní a svalový aparát otřesy (vibracemi) a nadměrným hlukem, zejména - s vibrátory a vibračními nástroji, zejména práce výkopové, demoliční, dlaždičské a na vrchní stavbě železničních kolejí a městských drah, kde se pracuje s ručními pneumatickými a elektrickými kladivy, podbíječkami, dusadly a vibrátory,

- při obsluze vibračních zařízení při zhutňování směsí; temování a nýtování; pěchování pískových forem ve slévárnách pneumatickými pěchy,

- v hřebíkárnách,

- při cídění a vytloukání odlitků pneumatickými nástroji,

- při zkoušení leteckých proudových a turbovrtulových motorů a naftových motorů těžké řady,

- při broušení šatonů, tvarových kamenů a perel na válcových pískovcových brusech typu Jägger, pokud tyto práce vykonávají ženy,

- při řízení těžkých strojů pro provádění stavebních zemních prací a při řízení speciálních vozidel mimo silniční dopravu;

10. v prostředí nadměrně zatěžujícím nervový systém, zejména

- přihlašování a spojování mezinárodních a meziměstských telefonických hovorů ve vybraných ústřednách,

- při vytváření zvukových snímků,

- udržování stálého radiotelegrafního (radiotelefonního) spojení s letadly i s pozemními řídicími stanicemi,

- se zaměřovačem na letištích,

- při zpracovávání zeměměřických fotogrammetrických snímků,

- při nadzvukovém proudění plynů,

- při obsluze těžního stroje,

- ošetřování a léčení duševně chorých v psychiatrických lůžkových zařízeních na určených zvlášť obtížných pracovištích;

B.

Do II. pracovní kategorie se zařazují též zaměstnání, v nichž se soustavně nebo aspoň převážně vykonávají práce, při kterých pracovníci jsou obtěžováni látkami, prostředím nebo pracovními postupy v míře, jež sama o sobě nestačí odůvodnit zařazení podle oddílu A (ježto i po dlouholetém výkonu prací vznikají trvalé škody na zdraví jen výjimečně), jestliže se tyto práce vyznačují aspoň jedním z těchto znaků:

1. trvalým a mimořádným nebezpečím úrazu, které zpravidla nelze ovlivnit technickými opatřeními,

2. trvalou a nadměrnou namáhavostí.

Zařazení zaměstnání do II. pracovní kategorie odůvodňují proto též práce vykonávané

- na povrchu hlubinných dolů na uhlí, v závodech na zpracování uhlí a na povrchu hlubinných dolů na radioaktivní suroviny, zejména zaměstnání v úpravnách, třídírnách, prádlech uhlí dolů a důlních koksoven a v briketárnách, s výjimkou průběžných povolání,

- při výrobě třaskavin, výbušin a trhavin a manipulaci s nimi, zejména při výrobě zápalek, munice, roznětek, rozbušek, bleskovic a zbraní, pokud nejde o práce patřící do I. pracovní kategorie,

- při válcování plechů a pasů a při tažení tyčí, trubek, profilů a drátu za studena v hutních válcovnách a tažírnách,

- ve výškách nad 10 m v závěsu za ztížených podmínek při pracích stavebních a montážních,

- ražení tunelů, chodeb a štol, včetně zazdívání a vyzdívání; hloubení šachet a studní,

- při výzkumu a zpřístupňování jeskynních prostorů,

- při obsluze a údržbě vrtných souprav a při generálních opravách sond v geologickém a naftovém průzkumu,

- při kladení náloží a odstřelech; ruční a mechanické lámání kamene v lomu, práce u drtičů a třídičů kamene; štípání, vrtání, broušení, leštění a osekávání kamene,

- v železniční dopravě, zejména při posunu, a v dopravě vodní a námořní,

- při těžbě a přibližování dřeva,

- akrobaty a krotiteli zvířat; varietní a cirkusové produkce, krocení a drezúra divokých zvířat, práce ošetřovatelů dravé zvěře v zoologických zahradách,

- při ošetřování plemenných býků a koní a při vykládání hovězího dobytka a koní na jatkách,

- požárníky veřejných požárních útvarů a vybraných závodních útvarů určených pro likvidaci požárů, katastrof a živelných pohrom,

- členy Horské služby z povolání, kteří se zúčastňují záchranných akcí a zajišťují v terénu bezpečnost návštěvníků hor.

C.

Za zaměstnání II. pracovní kategorie se považuje též zaměstnání pracovníků pověřených činností v zahraničí, pokud pracují v tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastech.

Za zaměstnání II. pracovní kategorie se považuje výkon práce v těchto oblastech:

a) Afrika, s výjimkou Alžírské republiky, Jihoafrické republiky, Tunisu, Maroka, Sjednocené arabské republiky a Libye,

b) Střední Amerika, včetně Karibské oblasti, s výjimkou Mexika a Kuby,

c) Jižní Amerika až po 30° jižní šířky, s výjimkou měst Sao Paolo a Rio de Janeiro,

d) Asie, s výjimkou Japonska, Izraele, Čínské lidové republiky, Korejské lidově demokratické republiky a asijské části Svazu sovětských socialistických republik a s výjimkou měst Damašek, Ankara a Bejrút,

e) Arktida a Antarktida,

f) Oceánie (celé území).

Přesunout nahoru