Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 106/1964 Sb.Vládní vyhláška o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům

Částka 46/1964
Platnost od 16.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 05.04.1965 (28/1965 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

106

VLÁDNÍ VYHLÁŠKA

ze dne 4. června 1964

o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům

Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 58 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, a podle § 96 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků:


Nároky na starobní důchod při dalším zaměstnání (pracovní činnosti v družstvu)

§ 1

Nároky na starobní důchod při zaměstnání

Starobní důchod z důchodového zabezpečení pracovníků nebo družstevních rolníků anebo z důchodového pojištění osob samostatně hospodařících se po dobu dalšího zaměstnání poskytuje za těchto podmínek:

a) pracovníkům, jimž vznikl před dosažením věku 60 let nárok na starobní důchod ze zaměstnání I. pracovní kategorie, se důchod poskytuje po dosažení tohoto věku,

b) pracovníkům, jimž vznikl po dosažení věku 60 let nárok na starobní důchod ze zaměstnání I. pracovní kategorie, se důchod poskytuje od vzniku nároku na důchod,

c) ženám, jimž vznikl nárok na starobní důchod před dosažením věku 60 let, se důchod poskytuje po dosažení tohoto věku,

d) ženám, jimž vznikl nárok na plný starobní důchod po dosažení věku 60 let, se důchod poskytuje od vzniku nároku na důchod,

e) ostatním pracovníkům družstevním rolníkům a osobám samostatně hospodařícím, jimž vznikl nárok na starobní důchod, se důchod poskytuje po dosažení věku 65 let;

starobní důchod se poskytuje ve všech těchto případech až do výše

1 000 Kčs měsíčně, konají-li zaměstnání I. pracovní kategorie,

800 Kčs měsíčně, konají-li zaměstnání II. pracovní kategorie,

600 Kčs měsíčně, konají-li zaměstnání III. pracovní kategorie.

§ 2

Nároky na starobní důchod při pracovní činnosti v jednotném zemědělském družstvu

(1) Starobní důchod z důchodového zabezpečení pracovníků nebo starobní důchod, na nějž vznikl nárok po 30. červnu 1964 z důchodového zabezpečení členů jednotných zemědělských družstev s vyšší úrovní hospodaření, se poskytuje obdobně podle § 1, jestliže důchodce pracuje v jednotném zemědělském družstvu s vyšší úrovní hospodaření.

(2) Starobní důchod uvedený v předchozím odstavci se poskytuje důchodci, který pracuje trvale v jednotném zemědělském družstvu, jež nebylo uznáno za družstvo s vyšší úrovní hospodaření, i když není jeho členem, nejvýše však do částky 600 Kčs měsíčně.

(3) Starobní důchod z důchodového zabezpečení družstevních rolníků určený důchodovým pásmem se po dobu, po kterou důchodce pracuje v jednotném zemědělském družstvu s vyšší úrovní hospodaření, poskytuje až do výše stanovené v § 1*).

(4) Starobní důchod z důchodového pojištění osob samostatně hospodařících se poskytuje též po dobu, po kterou důchodce pracuje v jednotném zemědělském družstvu.

§ 3

Za dobu dalšího zaměstnání (pracovní činnosti v družstvu), po kterou se poskytuje starobní důchod podle § 1 a 2, se nárok na tento důchod nezvyšuje. Oprávněný si může zvolit místo výplaty důchodu zvyšování nároku na důchod; provedená volba nemůže být změněna před uplynutím jednoho roku.

Nároky na důchod při kampaňových, sezónních a jiných krátkodobých pracích

§ 4

(1) Poživatelům starobního, vdovského a sirotčího důchodu z důchodového zabezpečení (pojištění), kterým by se důchod nevyplácel nebo by se krátil, jestliže jsou zaměstnáni, se poskytuje důchod v nezměněné výši,

1. vstoupí-li důchodce do zaměstnání, v němž koná po dobu nepřesahující 120 pracovních dnů v kalendářním roce

a) práce v uhelných dolech pod zemí nebo

b) manuální práce při kampani v potravinářském průmyslu nebo

c) manuální práce v zemědělství v období špičkových prací a v lesnictví při zalesňování a na polomech nebo

d) práce v souvislosti s podzimní kampaní v dopravě nebo

e) práce učitele (vychovatele) ve školství nebo práce zdravotnického pracovníka ve zdravotnickém zařízení nebo

f) práce při poskytování služeb pro obyvatelstvo (s výjimkou administrativních prací) v obchodě, včetně závodů veřejného stravování a ubytování, v místním hospodářství a ve výrobních družstvech, práce na opravách a údržbě bytového fondu, topičské práce v organizacích bytového hospodářství národních výborů při zabezpečování zimní topné sezóny, práce v městské dopravě v Praze, v Bratislavě, v Brně a v Ostravě a práce při čištění města v Praze, v Bratislavě, v Brně a v Ostravě a v době sezóny v lázních a rekreačních střediscích;

2. vstoupí-li důchodce do pracovního poměru, který je sjednán na dobu nepřesahující 60 pracovních dnů, pokud v takovém pracovním poměru nebo v několika takto sjednaných pracovních poměrech v témže kalendářním roce skutečně neodpracoval více než 60 pracovních dnů; jako pracovní poměr nepřesahující 60 pracovních dnů se posuzuje též pracovní poměr s pracovním úvazkem tak malého rozsahu, že v kalendářním roce nepřesáhne 400 pracovních hodin.

(2) Celková doba trvání všech prací uvedených v předchozím odstavci nesmí činit v kalendářním roce více než 120 pracovních dnů. Konal-li důchodce v témže kalendářním roce jak sezónní, kampaňové nebo jiné krátkodobé zaměstnání sjednané na určitou dobu, tak i zaměstnání s pracovním úvazkem nepřesahujícím 400 pracovních hodin v roce, hodnotí se každých odpracovaných 8 hodin tohoto úvazku jako jeden pracovní den.

§ 5

(1) Za dobu zaměstnání, po kterou se poskytuje starobní důchod podle § 4, se nárok na tento důchod nezvyšuje; požádá-li však důchodce, aby mu byl místo výplaty důchodu zvyšován nárok na starobní důchod, hodnotí se doba zaměstnání pro zvýšení nároku na důchod podle obecných předpisů ode dne následujícího po uplynutí období, za které byla již vyplacena splátka důchodu.

(2) Po dobu zaměstnání podle § 4 se poskytuje důchodci místo přídavků na děti výchovné.


Společná a přechodná ustanovení

§ 6

Poskytuje-li se starobní důchod při dalším zaměstnání (pracovní činnosti), vyplácí se i po dobu, po kterou náleží důchodci nemocenské.

§ 7

V období od 1. července do 31. prosince 1964 jsou poživatelé starobního důchodu účastni výhod podle § 4

a) při pracích uvedených v § 4 odst. 1 č. 1 písm. b) a d), pokud doba trvání těchto prací spolu s dobou prací konaných před 1. červencem 1964 nepřesáhne v kalendářním roce 1964 8 měsíců,

b) při jiných krátkodobých pracích uvedených v § 4 odst. 1, pokud doba trvání těchto prací spolu s dobou prací konaných před 1. červencem 1964 nepřesáhne v kalendářním roce 1964 rozsah prací stanovený v § 4; trval-li však ke dni 1. července 1964 krátkodobý pracovní poměr zvýhodněný podle usnesení vlády ze dne 17. července 1959, o poskytování výhod poživatelům starobního důchodu přechodně zaměstnaným při kampaňových a jiných krátkodobých pracích, náleží výhody podle tohoto usnesení až do uplynutí doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán, nejdéle však do 31. července 1964.

§ 8

Ustanovení této vyhlášky se vztahují i na poživatele důchodů ze sociálního zabezpečení příslušníků ozbrojených sil.

§ 9

Zrušují se:

1. usnesení vlády ze dne 17. července 1959, o poskytování výhod poživatelům starobního důchodu přechodně zaměstnaným při kampaňových a jiných krátkodobých prací, uveřejněné v částce 66 Ú. l. z roku 1959,

2. usnesení vlády ze dne 7. července 1961, o poskytování nekráceného starobního důchodu bývalým zaměstnancům ČSD, kteří vstoupí do přechodného pracovního poměru u ČSD k výkonu služby v železničním provozu.

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964, s výjimkou ustanovení § 8, které nabývá účinnosti dnem 1. října 1964.


Lenárt v. r.

Poznámky pod čarou

*) pracuje-li poživatel takového důchodu v družstvu, které nebylo uznáno za družstvo s vyšší úrovní hospodaření, náleží důchod již podle § 49 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, a to až do výše 600 Kčs měsíčně

Přesunout nahoru