Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 1/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger a Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger

Částka 1/1964
Platnost od 15.01.1964
Účinnost od 11.09.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1.

Vyhláška

ministra zahraničních věcí

ze dne 17. prosince 1963

o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger a Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger


Dne 11. září 1963 byla v Brně podepsána Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger a dne 13. září 1963 byla v Praze podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger.

Vláda Československé socialistické republiky schválila uvedené Dohody dne 20. listopadu 1963.

Dohoda o vědecké a technické spolupráci podle ustanovení článku 9, odst. 1 vstoupila v platnost dne 11. září 1963 a Dohoda o kulturní spolupráci podle ustanovení článku 9 vstoupila v platnost dnem 13. září 1963.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


Dohoda

o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Niger

přejíce si prohloubit přátelské vztahy a podporovat hospodářské styky mezi oběma zeměmi a usilujíce za tím účelem o rozvoj vzájemné vědecké a technické spolupráce

dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany se zavazují spolupracovat v oblasti vědy a techniky k vzájemnému prospěchu a za účelem co nejúčinnějšího využití nejnovějších poznatků vědy a techniky pro hospodářský rozvoj obou zemí na základě zásad respektování svrchovanosti, nevměšování a rovnosti.

Článek 2

Spolupráce podle článku 1 této Dohody bude spočívat ve vědecké a technické pomoci, kterou si obě smluvní strany budou vzájemně poskytovat, zejména:

a) vysíláním expertů a poradců v oboru vědy a techniky,

b) usnadňováním odborného výcviku,

c) vypracováváním technických, hospodářských a jiných projektů.

Článek 3

Rozsah a podmínky vědecké a technické spolupráce budou dojednány mezi oběma smluvními stranami vždy na určité časové období a budou pojaty do zvláštního protokolu.

Článek 4

Rozsah práce expertů a poradců, jejich odměny a ostatní pracovní podmínky budou v každém jednotlivém případě dohodnuty mezi příslušnými organizacemi smluvních stran.

Článek 5

Všechny osoby, vykonávající své poslání na území druhé smluvní strany podle této Dohody, budou se při své činnosti řídit podmínkami stanovenými pro plnění jejich úkolů a zdrží se jakéhokoliv zasahování do jiných záležitostí.

Článek 6

Každá ze smluvních stran usnadní na svém území příslušníkům druhé smluvní strany úspěšné provádění jejich poslání podle této Dohody.

Článek 7

Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bez souhlasu druhé smluvní strany nesdělí třetí straně zvláštní znalosti získané při provádění této Dohody.

Článek 8

Tato Dohoda se nevztahuje na odborníky, techniky, úředníky a ostatní personál činný na území druhé smluvní strany podle jednotlivých kontraktů na dodávku zboží, podepsaných zástupci nebo příslušnými právnickými nebo fyzickými osobami obou zemí.

Článek 9

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu a pozbude platnosti rok poté, co jedna ze smluvních stran sdělí písemně druhé smluvní straně svůj úmysl vypovědět tuto Dohodu.

2. V případě výpovědi Dohody smluvní strany sjednají před uplynutím její platnosti způsob, jakým budou ukončeny práce započaté podle této Dohody.

Dáno v Brně, dne 11. září 1963 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky

F. Hamouz v. r.

Za vládu Republiky Niger

Maidah Mamoudou v. r.

Dohoda

o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Niger

vedeny snahou posilovat rozvíjení mírové spolupráce a

přejíce si rozšiřovat vzájemné styky v oblasti kultury, školství, vědy a umění a přispět tak k prohloubení a rozvoji přátelských styků mezi národy obou států,

rozhodly se uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky

dr. Františka Kahudu,

vláda Republiky Niger

Maidah Mamoudou,

kteří vyměnivše si své plné moci, jež shledali v naprostém pořádku a v náležité formě, se dohodli takto:

Článek 1

Smluvní strany budou na základě vzájemného přátelství a porozumění a dodržujíce zásady svrchovanosti, nevměšování a rovnosti podporovat kulturní styky mezi oběma státy a přispívat k vzájemnému poznávání kulturních hodnot národů obou států a pokroku dosaženého na poli kultury, školství, vědy a umění.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat uvádění hudebních a filmových děl, pořádání přednášek, uměleckých, kulturních a vědeckých výstav a vydávání překladů významných děl vědecké a umělecké literatury druhého státu.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce a výměnu zkušeností mezi vědeckými, kulturními, školskými a zdravotnickými, jakož i společenskými a družstevními organizacemi a institucemi obou států. Za tím účelem budou usnadňovat vzájemné vysílání pedagogických pracovníků a jiných odborníků z oblasti kultury.

Článek 4

Každá ze smluvních stran bude podporovat výuku dějin a zeměpisu druhé země a šíření znalostí o druhé zemi ve svých školách a osvětových zařízeních. Každá ze smluvních stran zajistí, aby učebnice neobsahovaly nesprávné informace o druhé zemi.

Článek 5

Smluvní strany umožní poskytováním stipendií a jiných výhod příslušníkům druhého státu studium na vysokých školách a na školách poskytujících odborné vzdělání. Budou vzájemně uznávat diplomy vydávané při ukončení studia na vysokých školách nebo na středních školách a diplomy, kterými se udělují universitní hodnosti.

Československá strana poskytne Republice Niger určitý počet stipendijních míst na vysokých a odborných školách podle doporučení nigerské vlády. Každá ze smluvních stran bude později napomáhat podle svých možností reciproční výměně studentů tím, že bude přijímat občany druhé smluvní strany ke studiu a stážím ve svých školských a vědeckých zařízeních.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat pořádání sportovních soutěží mezi příslušníky svých států a vzájemné vysílání sportovců.

Článek 7

Smluvní strany budou usnadňovat vzájemnou výměnu knih, vědeckých, kulturních a uměleckých děl a publikací, filmů a hudebních záznamů. Rovněž budou podporovat vzájemné zveřejňování článků o kulturním životě druhého státu v tisku.

Článek 8

K provádění této Dohody budou smluvní strany sjednávat vždy na určité časové období prováděcí plány kulturní spolupráce, v nichž budou stanoveny zásady a podmínky uskutečňování kulturních akcí.

Článek 9

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu. Bude se pravidelně prodlužovat rok od roku, dokud některá ze smluvních stran ji nevypoví písemně šest měsíců předem.

Dáno v Praze, dne 13. září 1963 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky

dr. F. Kahuda v. r.

Za vládu Republiky Niger

Maidah Mamoudou v. r.

Přesunout nahoru