Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c23/1963 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 23/1963
Platnost od 30.05.1963
Účinnost od 30.05.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství a kultury

vydalo podle § 16 vládního nařízení č. 16/1963 Sb., o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoři a středních odborných škol v dohodě se Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky, se Státní plánovací komisí, se zúčastněnými ministerstvy, s Ústřední radou odborů a s ústředním výborem Československého svazu mládeže

směrnice ze dne 8. března 1963, čj. 10 248/63-III

o umísťování absolventů vysokých škol a konzervatoří

a směrnice ze dne 8. března 1963, čj. 10 249/63-II

o umísťování absolventů středních odborných a odborných škol.

Pro absolventy odborných škol platí úprava stanovená ve vládním nařízení č. 16/1963 Sb. a směrnice o umísťování absolventů středních odborných škol s těmito odchylkami:

a) Návrh plánu absolventů odborných škol předkládají Státní plánovací komisi krajské národní výbory v termínech stanovených metodikou státního plánu rozvoje národního hospodářství,

b) Potřebu absolventů odborných škol oznámí podniky do konce února krajským plánovacím komisím a zašlou jim současně seznam pracovišť. Krajské plánovací komise určí ve spolupráci s příslušnými odvětvovými odbory do konce března, které podniky a v jakém počtu příjmou absolventy do pracovního poměru a odboru školství a kultury krajského národního výboru odevzdají seznam určených podniků. Odbor školství a kultury zašle seznamy podniků bezodkladně jednotlivým školám. Ředitelé škol nebo jimi pověřeni zástupci zjistí předběžné zájmy žáků a požadavky podniků, v nichž žáci konali praxi. Odbor školství a kultury KNV ve spolupráci s krajskou plánovací komisí stanoví školám do konce dubna, pro které podniky a v jakém počtu určí absolventy k přijetí do pracovního poměru.

c) Ustanovení o základních pracovištích se nevztahuje na umísťování absolventů ekonomických škol.

d) Doba, během niž nesmí absolventa odborné školy přijmout do pracovního poměru jiný podnik než ten, s nímž absolvent uzavřel dohodu o sjednání pracovního poměru, činí jeden rok od ukončení studia absolventa.

Ministerstvo školství a kultury vydalo výnos ze dne 8. října 1963 čj. 42 395/63-II/5, jímž se mění směrnice o umísťování absolventů středních odborných a odborných škol ze dne 8. března 1963 čj. 10 249/63-II. Změna se týká určení základních pracovišť pro absolventy pedagogických škol. Výnos ministerstva školství a kultury ze dne 8. října 1963 čj. 42 395/63-II/5 je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a kultury, ročník 1963, sešit 30, str. 316.

Ministerstvo školství a kultury vydalo současně podle § 3 odst. 3 písm. b) citovaného vládního nařízení v dohodě se Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a s Československou akademii věd

výnos ze dne 8. března 1963, čj. 10 227/63-III

Seznam teoretických oborů vysokoškolského studia.

Obojí směrnice i seznam teoretických oborů vysokoškolského studia byly uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a kultury, ročník 1963, sešit 8 a ve Sbírce směrnic pro národní výbory ročník 1963, částka 8, do nichž je možno nahlédnout v odborech školství a kultury okresních a krajských národních výborů; do Věstníku ministerstva školství a kultury je také možno nahlédnout na každé škole.

Přesunout nahoru