Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 99/1963 Sb.Občanský soudní řád

Částka 56/1963
Platnost od 17.12.1963
Účinnost od 01.04.1964
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
57 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 99/1963 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění občanský soudní řád, exekuční řád a zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

Cílem návrhu je systémově upravit nově chráněný účet, který by měl zabránit neoprávněným exekucím na účty povinných, podpořit bezhotovostní transparentní bankovní styk a snížit administrativní zátěž zaměstnavatelům.

Poslední změna: 23.11.2020 (Postoupeno Senátu)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, a občanský soudní řád

Návrh má za cíl aktualizovat zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele v souvislosti se změnami v oblasti insolvenčního práva a též s ohledem na rekodifikaci soukromého. Nově má zákon odpovídat terminologickému a koncepčnímu vývoji ostatních právních odvětví, a dosáhnout optimální ochrany zaměstnanců platebně neschopného zaměstnavatele včetně eliminace možného zneužití dané úpravy.

Poslední změna: 01.09.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník a občanský soudní řád

Novela má za cíl omezit a limitovat dluhy u nezletilých v oblasti vznikající jim před nabytím svéprávnosti a posílit postavení nezletilých v občanských soudních řízeních.

Poslední změna: 26.08.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona kterým se mění zákon o trestním řízení soudním, trestní zákoník a občanský soudní řád

Novela má za cíl usnadnit ukládání majetkových sankcí tak, aby bylo jednoduší, rychlejší a méně administrativně náročné.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.08.2020 v částce č. 134 pod číslem 333/2020 Sb. s účinností od 01.10.2020
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů

V souvislosti s přijetím zákona o oznamovatelích je třeba provést změny i v současnosti účinných právních předpisech. Dochází například ke změnám procesních předpisů v řízeních s oznamovatelem či k zakotvení možností ochrany oznamovatelů, kteří jsou vojáky z povolání či ve služebním poměru.

Poslední změna: 29.07.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Poslanecký návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti se zrušením soudních exekutorů

Cílem návrhu je zrušení exekučního řádu a předpisů, které jej provádějí. Motivací navrhovatele je omezení moci vlivové skupiny, která se vytvořila okolo exekutorů po přijetí exekučního řádu, návrat k vymáhání soudních rozhodnutí státními úředníky a zlepšení postavení dlužníků.

Poslední změna: 27.07.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Poslanecký návrh zákona o ochránci práv dětí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ochránci práv dětí)

Zákon zřizuje instituci ochránce práv dětí. Ochránce práv dětí má být nezávislý institut, což bude v českém právním prostředí zajištěno jeho oddělením od moci výkonné a jejího vlivu a jeho odpovědností Poslanecké sněmovně, která jej má rovněž volit. 

Poslední změna: 13.07.2020 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

Změny prováděné tímto zákonem souvisejí s přijetím zákona o zálohovaném výživném. 

Poslední změna: 19.06.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu

Zákon obsahuje některé urgentní změny na poli práva procesního, insolvenčního, exekučního a obchodních korporací, jejichž cílem je reagovat na důsledky mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci při epidemii koronaviru SARS-CoV-2.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.04.2020 pod číslem 191/2020 Sb. s účinností od 24.04.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, a další související zákony

Novela zákona o soudech a soudcích zavádí jednotný a transparentní systém výběru soudců, soudních funkcionářů, stejně jako podrobnější úpravu vedlejší činnosti soudců a revizi institutu přísedících v pracovněprávních a trestněprávních řízeních. Součástí novely jsou také úpravy v souvislosti se zařazením soudců do soudních oddělení a automatickým generátorem přidělování věcí.

Poslední změna: 10.03.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadných žalobách

Zákon má za cíl stávající právní předpisy v oblasti procesního práva přizpůsobit zavedení komplexní a ucelené právní úpravy hromadných řízení.

Poslední změna: 06.03.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení

Cílem překládaného návrhu je prostřednictvím parametrické změny zvýšit nezabavitelnou částku, čímž dojde ke zvýšení zbývajících finančních prostředků povinných v exekuci a dlužníků v insolvenci k zajišťování výživy a bydlení rodiny.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.03.2020 pod číslem 62/2020 Sb. s účinností od 01.07.2020
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon občanský soudní řád, zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákon o užitných vzorech, zákon o ochraně průmyslových vzorů, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení,

Cílem novely zákona je zajistit, aby osoby či orgány, které vedou rejstříky, obsahující informace o věcech, které jsou pojaty do soupisu zápisem do protokolu v rámci výkonu rozhodnutí a exekuce, měly povinnost do takového rejstříku zapsat skutečnost o pojetí takové věci do soupisu v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce.

Poslední změna: 02.03.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění Občanský soudní řád

Návrh má za cíl zrušit institut přísedících z laické veřejnosti v pracovněprávních sporech.

Poslední změna: 24.02.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona o zajištění právní pomoci a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o právní pomoci)

Zákon sjednocuje dílčí úpravy právní pomoci a stanovuje kritéria pro poskytování právní pomoci, nebo poskytování bezplatné právní pomoci, nebo za sníženou odměnu.

Návrh neprošel 31.01.2020 (Návrh vzat zpět předkladatelem během 1. čtení)
Návrh zákona o přídavku na bydlení a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přídavku na bydlení

Zákon reviduje a sjednocuje poskytování finanční podpory státu v oblasti bydlení do jediné dávky – přídavku na bydlení.

Poslední změna: 22.01.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění občanský soudní řád

Cílem předkládaného návrhu je posílit procesní postavení specializovaných orgánů, které rozhodují v soukromoprávních věcech, v navazujícím řízení před obecným soudem.

Poslední změna: 18.12.2019 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.11.2019 pod číslem 277/2019 Sb. s účinností od 01.01.2022
Návrh zákona, kterým se mění občanský soudní řád a další související zákony

Řešení problému vícečetných exekucí a změna právní úpravy práv účastníků řízení o výkonu rozhodnutí a exekučního řízení.

Poslední změna: 06.11.2019 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Zákon v návaznosti na zákon o znalcích a zákon o tlumočnících upravuje i další související předpisy tak, aby nemohlo docházet k výkladovým nejasnostem a byla zachována vysoká míra právní jistoty.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
09.10.2019 pod číslem 255/2019 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon přináší novelizaci řady dalších zákonů, zejména zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona o jednacím řádu Senátu, a zákona o Ústavním soudu. Zákon dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Návrh neprošel 14.08.2019 (Návrh zákona vyžadující souhlas v Senátu neprošel)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění občanský zákoník a občanský soudní řád

Cílem návrhu zákona je zavést zákonný přechod dluhů vzniklých v důsledku právního jednání nezletilého na jejich zákonné zástupce a zavést některé procesní prvky s cílem posílit ochranu práv nezletilých.

Poslední změna: 05.06.2019 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Zákon transponuje směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.04.2019 pod číslem 111/2019 Sb. s účinností od 24.04.2019
Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění antidiskriminační zákon

Cílem návrhu zákona je zavést do právního řádu možnost nevládních neziskových organizací zabývajících se ochranou práv obětí diskriminace podat tzv. veřejnou žalobu (actio popularis) v oblasti diskriminace.

Poslední změna: 08.04.2019 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a další související zákony

Novela zákona upravuje režim hypotečních zástavních listů (resp. krytých dluhopisů) a krytých bloků a jejich správu v případě úpadku emitenta.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.12.2018 pod číslem 307/2018 Sb. s účinností od 04.01.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Novela reaguje na požadavky kladené mezinárodním společenstvím.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.12.2018 pod číslem 287/2018 Sb. s účinností od 01.02.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Novela ruší institut přísedících v občanském soudním řízení, neboť skupina poslanců považuje účast laického prvku na rozhodování civilních sporů se v současné době za nepřínosnou a nehospodárnou.

Návrh neprošel 13.04.2018 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád

Cílem navrhované právní úpravy je odstranění nedostatků v občanském soudním řádu a exekučním řádu, které jsou vymezeny v důvodové zprávě.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Návrh vzat zpět)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Novela implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.11.2017 pod číslem 365/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání

Zákon zajišťuje zaměstnancům účinnou ochranu v situacích, kdy učiní oznámení o podezření na protiprávní jednání a jsou v souvislosti s tímto oznámením v zaměstnání postihováni či znevýhodněni.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení

Zákon novelizuje související právní předpisy, zejména zákona o státní sociální podpoře a zákona o pomoci v hmotné nouzi. 

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh na vydání zákona o zajištění právní pomoci

Zákon vytváří jednotný systém pro poskytování právní pomoci v řízení před soudy a jinými orgány a stanovit pravidla pro její poskytování, včetně bezplatné právní pomoci.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád

Návrh zákona zavádí místní příslušnost soudních exekutorů a upravuje pravidla pro výběr exekutora.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Novela stanovuje povinnost soudu vydat elektronický platební rozkaz v případě naplnění veškerých zákonných náležitostí pro jeho vydání, a to ve lhůtě 3 měsíců.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Zákon reaguje na nový zákon o  znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném)

Právní úprava řeší dlouhodobě nepříznivou sociální situaci neúplných rodin s dětmi, kterým není druhým z rodičů řádně hrazeno soudem stanovené výživné.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Návrh zákona ruší institut přísedících v občanském soudním řízení.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a některé další zákony

Novela upravuje dílčí změny v oblasti civilního řízení sporného, reviduje úpravu dovolání, zasahuje do řízení nesporného. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.09.2017 pod číslem 296/2017 Sb. s účinností od 30.09.2017
Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Zákon zavádí změnu, která by posílila pozici věřitelů v případě pohledávek souvisejících se správou domu a pozemku vůči vlastníkovi jednotky, a to ať už v domech, kde vzniklo společenství vlastníků jako právnická osoba, tak v domech, v nichž toto společenství nevzniklo. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.09.2017 pod číslem 291/2017 Sb. s účinností od 01.12.2017
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii

Cílem návrhu zákona je zajistit, aby profesi advokáta vykonával pouze odborník na vysoké teoretické i praktické úrovni a posílit kontrolní pravomoci České advokátní komory.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.08.2017 pod číslem 258/2017 Sb. s účinností od 01.09.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Transpoziční novela zákona o pobytu cizinců a dalších souvisejících zákonů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.07.2017 pod číslem 222/2017 Sb. s účinností od 15.08.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv

Novela navrhuje nová oprávnění veřejného ochránce práv a upravuje formulace v zákoně o Veřejném ochránci práv a řeší některé související otázky. Zákon dosud nebyl novelizován a je tedy nutné reagovat na získané poznatky a zkušenosti. 

Návrh neprošel 03.02.2017 (Návrh vzat zpět předkladatelem před 3. čtením)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Reflektuje změny, které zavádí předkládaný návrh zákona o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2016 pod číslem 298/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016
Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a o změně některých zákonů

Novela adaptuje národního právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2016 pod číslem 297/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb.,zákon č. 99/1963 Sb., zákon č. 182/2006 Sb.

Návrh zákona je zaměřen zejména na úpravu ustanovení týkajících se součinnosti třetích osob exekučních návrhů, exekučního titulu, exekučního příkazu, způsob provedení exekuce a jejich nákladů. K návrhu jsou připojeny i související úpravy občanského soudního řádu a insolvenčního zákona.

Návrh neprošel 09.03.2016 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh zákona o ukončení důchodového spoření

Návrh zákona má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. Současně s návrhem zákona o ukončení důchodového spoření se předkládá i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Hlavním účelem tohoto návrhu zákona je zejména zajistit obsahový soulad zákona o ukončení důchodového spoření s ostatními platnými zákony České republiky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 376/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Materiál obsahuje návrh nového zákona a doprovodného změnového zákona, jejichž cílem je nastavit komplexní rámec pro předcházení a řešení krizí finančních institucí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 375/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Novela má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 377/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb. a zákon č. 120/2001 Sb.

Cílem návrhu zákona je úprava některých ustanovení občanského soudního řádu (a exekučního řádu) týkajících se nákladů řízení a jejich náhrady.

Návrh neprošel 08.10.2015 (Návrh vzat zpět předkladatelem v průběhu 2. čtení)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb. a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech

Cílem návrhu zákona je úprava některých ustanovení občanského soudního řádu týkajících se účastníků řízení v souvislosti s výkonem rozhodnutí, jde-li o vydobytí závazku, který patří do společného jmění manželů.

Návrh neprošel 08.10.2015 (Návrh vzat zpět předkladatelem v průběhu 2. čtení)