Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 90/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou

Částka 52/1963
Platnost od 12.12.1963
Účinnost od 17.10.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

90.

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 6. prosince 1963

o Smlouvě o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou


Dne 5. srpna 1963 byla v Moskvě sjednána Smlouva o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou.

Smlouva byla jménem Československé socialistické republiky podepsána v Moskvě, v Londýně a ve Washingtonu dne 8. srpna 1963. Smlouva vstoupila v platnost na základě článku III odstavce 3 dne 10. října 1963, tj. v den, kdy uložily své ratifikační listiny v Moskvě, v Londýně a ve Washingtonu vlády Svazu sovětských socialistických republik, Velké Británie a Spojených států amerických.

Se Smlouvou vyslovilo Národní shromáždění Československé socialistické republiky souhlas dne 5. prosince 1963 a president republiky ji ratifikoval dne 10. října 1963.

Ratifikační listiny Československé socialistické republiky byly uloženy u depozitářů Smlouvy, a to u vlád Svazu sovětských socialistických republik a Velké Británie dne 14. října 1963 a u vlády Spojených států amerických dne 17. října 1963.

Na základě článku III odstavce 4 vstoupila pro Československou socialistickou republiku Smlouva o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou v platnost dnem uložení ratifikačních listin.


Český překlad Smlouvy se vyhlašuje současně.


David v. r.


SMLOUVA

o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou

Vlády Svazu sovětských socialistických republik, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Spojených států amerických, dále uváděné jako "původní smluvní strany",

vyhlašujíce za svůj hlavní cíl co nejrychlejší dosažení dohody o všeobecném a úplném odzbrojení pod přísnou mezinárodní kontrolou v souladu s cíli Organizace spojených národů, jež by skoncovala se závody ve zbrojení a odstranila pohnutky k výrobě a zkouškám všech druhů zbraní, včetně jaderných,

usilujíce dosáhnout zastavení všech pokusných výbuchů jaderných zbraní navždy, jsouce rozhodnuty pokračovat proto v jednání a přejíce si skoncovat s tím, aby prostředí, jež člověka obklopuje, bylo zamořováno radioaktivními látkami,

dohodly se takto:

Článek I

1. Každá ze smluvních stran se zavazuje zakázat veškeré pokusné výbuchy jaderných zbraní i všechny jiné jaderné výbuchy, předcházet jim a neprovádět je, a to na kterémkoli místě podléhajícím její pravomoci nebo kontrole:

a) v ovzduší; mimo jeho hranice, čítaje v to kosmický prostor; pod vodou, čítaje v to pobřežní vody a volné moře; a

b) v kterémkoli jiném prostředí, pokud takový výbuch způsobuje zanášení radioaktivního odpadu mimo území státu, pod jehož pravomocí nebo kontrolou se takový výbuch provádí. Přitom je třeba mít na zřeteli, že ustanovení tohoto bodu nesmí být na překážku sjednání smlouvy, která povede k zákazu všech pokusných jaderných výbuchů navždy, čítaje v to veškeré takové pokusy pod zemí; o její sjednání budou smluvní strany usilovat, jak to již prohlásily v preambuli k této Smlouvě.

2. Každá ze smluvních stran se dále zavazuje vystříhat se podněcování, povzbuzování nebo jakékoli účasti při provádění jakýchkoli pokusných výbuchů jaderných zbraní a jakýchkoli jiných jaderných výbuchů kdekoli uskutečňovaných, které by byly prováděny v kterémkoli z prostředí uvedených v odstavci 1 tohoto článku anebo by měly důsledky uvedené v odstavci 1.

Článek II

1. Kterákoli smluvní strana může navrhnout změny této Smlouvy. Znění každé navržené změny se předkládá depozitářským vládám, které je rozešlou všem smluvním stranám. Poté, požádá-li o to jedna třetina nebo více smluvních stran, svolají depozitářské vlády konferenci a pozvou na ni všechny smluvní strany, aby navrženou změnu projednaly.

2. Každá změna této Smlouvy musí být schválena většinou hlasů všech smluvních stran, čítaje v to hlasy všech původních smluvních stran. Změna nabývá pro všechny smluvní strany platnosti poté, až většina smluvních stran, čítaje v to všechny původní smluvní strany, uloží do úschovy své ratifikační listiny.

Článek III

1. Tato Smlouva bude otevřena k podpisu všem státům. Kterýkoli stát, jenž tuto Smlouvu nepodepíše před jejím vstupem v platnost podle odstavce 3 tohoto článku, může k ní kdykoli přistoupit.

2. Tato Smlouva podléhá ratifikaci států, které ji podepsaly . Ratifikační listiny a listiny o přístupu mají být odevzdány do úschovy vládám států - původních smluvních stran - Svazu sovětských socialistických republik, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Spojených států amerických, které se tímto určují za depozitářské vlády.

3. Tato Smlouva vstoupí v platnost po ratifikaci všemi původními smluvními stranami a po uložení jejich ratifikačních listin.

4. Pro státy , jejichž ratifikační listiny nebo listiny o přístupu budou uloženy do úschovy po vstupu této Smlouvy v platnost, vstoupí Smlouva v platnost dnem uložení jejich ratifikačních listin nebo listin o přístupu.

5. Depozitářské vlády neprodleně uvědomí všechny státy, které tuto Smlouvu podepsaly nebo k ní přistoupily, o datu každého podpisu, o datu uložení každé ratifikační listiny a listiny o přístupu, o datu vstupu této Smlouvy v platnost, o datu doručení jakýchkoli žádostí o svolání konference, jakož i o jiných oznámeních.

6. Tato Smlouva bude depozitářskými vládami registrována podle článku 102 Charty Organizace spojených národů.

Článek IV

Tato Smlouva má časově neomezenou platnost.

Každá smluvní strana má právo na základě výkonu své státní svrchovanosti Smlouvu vypovědět, jestliže dospěje k rozhodnutí, že výjimečné okolnosti souvisící s obsahem této Smlouvy ohrozily vyšší zájmy její země. O tomto vypovězení musí uvědomit všechny ostatní smluvní strany tři měsíce předem.

Článek V

Tato Smlouva, jejíž ruské i anglické znění má stejnou platnost, bude uložena v archivech depozitářských vlád. Depozitářské vlády odevzdají řádně ověřené opisy této Smlouvy vládám států, které Smlouvu podepsaly a k ní přistoupily.

Na důkaz toho podepsaní zmocněnci, byvše k tomu řádně zmocněni, tuto Smlouvu podepsali.

Dáno ve třech vyhotoveních v Moskvě dne 5. srpna roku tisíc devět set šedesát tři.

Za vládu Svazu sovětských socialistických republik:

A. Gromyko v. r.

Za vládu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska:

Home v. r.

Za vládu Spojených států amerických:

Dean Rusk v. r.

Přesunout nahoru