Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 87/1963 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou

Částka 49/1963
Platnost od 09.12.1963
Účinnost od 01.01.1964
Zrušeno k 01.05.1966 (30/1966 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

87.

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství

ze dne 9. prosince 1963

o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a s Ústřední radou odborů stanoví podle § 5 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 84/1963 Sb., o Státní mzdové komisi a podle § 18 zákona č. 66/1961 Sb., o veterinární péči:


§ 1

Rozsah působnosti

(1) Státní statky řízené výrobními zemědělskými správami a ostatní státní organizace se zemědělskou výrobou (dále jen "zemědělské podniky") mohou podle § 2 až 6 této vyhlášky odprodávat zemědělské výrobky vlastní výroby svým pracovníkům výhradně pro jejich vlastní potřebu na jejich žádost, a to

1. za ceny uvedené v § 7 odst. 1 a 2

a) dělníkům v rostlinné a živočišné výrobě,

b) opravářům, údržbářům a ostatním pracovníkům pomocných provozů včetně stavebních skupin a čet,

c) technicko-hospodářským pracovníkům hospodářství a výrobních skupin nebo jiných provozních jednotek, které jsou organizačně hospodářstvím nebo výrobním skupinám postaveny na roveň,

pokud nejsou odměňováni podle jednotných celostátních úprav;

2. za ceny uvedené v § 7 odst. 3

a) ostatním technicko-hospodářským pracovníkům,

b) pracovníkům středisek průmyslové a přidružené výroby,

c) členům závodních stráží, hlídačům a vrátným,

d) pracovníkům závodních jídelen a kantin,

e) řidičům a závozníkům silničních motorových vozidel,

f) pracovníkům, kteří jsou odměňováni podle jednotných celostátních úprav.

(2) Řidičům a závozníkům jiných podniků, kteří v zemědělském podniku přechodně zajišťují podzimní přepravu cukrovky, brambor a dalších zemědělských výrobků může zemědělský podnik odprodat za jeden odpracovaný den obilniny podle § 3 odst. 4.

(3) Učňům a studentům středních a vysokých škol, kteří v rámci studia vykonávají předepsanou praxi, může zemědělský závod odprodat mléko podle § 6.

(4) Účastníci organizovaných brigád ze závodů a podniků jsou z odprodeje zemědělských výrobků vyloučeni.

§ 2

Fond naturálií

(1) Zemědělský podnik odprodává obilniny a brambory z fondu naturálií.

(2) Plánovaný fond naturálií se stanoví vynásobením plánovaného počtu pracovníků (§ 1 odst. 1), základním množstvím obilnin a brambor, které na jednoho pracovníka při splnění plánu výroby připadá.

(3) Základní množství, které při splnění plánu výroby obilnin a brambor připadá na jednoho plánovaného pracovníka, činí ročně 400 kg obilnin a 240 kg brambor. U zemědělských podniků, které výrobu brambor neplánují a brambory nepěstují, zvyšuje se základní množství obilnin na 460 kg.

(4) Při nesplnění plánované výroby obilnin a brambor sníží se základní množství uvedené v odstavci 3 u obilnin o 12 kg za každé 1 % nesplnění jejich plánované výroby a u brambor o 7 kg za každé 1 % nesplnění jejich plánované výroby.

(5) Při překročení plánu výroby obilnin a brambor může zemědělský podnik odprodat svým pracovníkům (§ 1 odst. 1) ještě jednu třetinu množství vyrobeného nad plán, přičemž celkové množství odprodávaných obilnin a brambor nesmí překročit 130 % plánovaného fondu naturálií.

(6) Při nezaviněném nesplnění plánu výroby obilnin a brambor (živelní pohromy apod.) může zemědělský podnik se souhlasem svého bezprostředně nadřízeného orgánu, jde-li o státní statek řízený zemědělskou výrobní správou se souhlasem krajské výrobní zemědělské správy, odprodat pracovníkům obilniny a brambory, nejvýše však 70 % jejich základních množství (odstavec 3).

(7) Do plánovaného fondu naturálií zahrne zemědělský podnik plánované výnosy žita, pšenice, ječmene, ovsa, a to jak z čistých kultur, tak z obilních směsí na zrno, dále kukuřice na zrno a brambor celkem. O zastoupení jednotlivých druhů obilnin ve skutečném fondu naturálií rozhoduje podle výsledků sklizně vedoucí zemědělského podniku po projednání se závodním výborem základní organizace Revolučního odborového hnutí.

(8) Pro stanovení plánovaného a skutečného fondu naturálií je rozhodný u státních statků řízených výrobními zemědělskými správami a u těch zemědělských státních organizací, které jsou obdobně organizovány jako uvedené státní statky, plán výroby obilnin a brambor celého podniku a jeho plnění. U ostatních zemědělských podniků rozhodne o tom, zda se stanovení plánovaného a skutečného fondu naturálií provede za celý podnik nebo za jeho jednotlivé jednotky, příslušný ústřední úřad po projednání s ústředním výborem příslušného odborového svazu.

§ 3

Rozdělení fondu naturálií

(1) Množství obilnin a brambor, které má být jednotlivým pracovníkům z fondu naturálií podle § 2 odprodáno, stanoví vedoucí zemědělského podniku v dohodě se závodním výborem základní organizace Revolučního odborového hnutí. Přitom přihlédne k tomu, jak jednotliví pracovníci plní své pracovní úkoly, jak se zasloužili o dosažení výrobních výsledků; zejména přihlédne k zásluhám těch, kteří pracují pokrokovými formami, jsou nejlepšími pracovníky a vítězi v socialistické soutěži.

(2) Jednotlivému pracovníkovi uvedenému v § 1 odst. 1 č. 1 může být odprodáno při splnění a překročení plánované výroby obilnin a brambor ročně nejvýše 600 kg obilnin a 360 kg brambor. Pracují-li v zemědělském podniku dva členové téže rodiny, kterým se poskytuje odprodej, může jim být oběma dohromady odprodáno při splnění a překročení plánu výroby nejvýše 900 kg obilnin a 500 kg brambor. Pracují-li v zemědělském podniku tři, popřípadě více členů téže rodiny, může jim všem dohromady být při splnění a překročení plánu výroby odprodáno nejvýše 1 200 kg obilnin a 600 kg brambor. Jde-li však o dělníka v rostlinné výrobě, který uzavřel se zemědělským podnikem pracovní smlouvu pouze na určité časově omezené období k provedení sezónních polních prací, může mu zemědělský podnik odprodat obilniny popřípadě brambory v množství, odpovídajícím rozsahu a významu vykonané práce; odprodané výrobky nesmí překročit shora uvedená maximální množství. Ustanovení tohoto odstavce platí pro pracovníky uvedené v § 1 odst. 1 č. 1 i po tom, kdy začnou být odměňováni podle jednotných celostátních úprav; i tyto zemědělské výrobky jsou jim však odprodávány za ceny uvedené v § 7 odst. 3.

(3) Jednotlivému pracovníkovi uvedenému v § 1 odst. 1 č. 2 může být při splnění a překročení plánu výroby obilnin a brambor ročně odprodáno nejvýše 450 kg obilnin a 270 kg brambor. Pracují-li v zemědělském podniku dva členové téže rodiny, kterým se poskytuje odprodej, může jim být oběma dohromady odprodáno při splnění a překročení plánu výroby nejvýše 700 kg obilnin a 400 kg brambor. Pracují-li v zemědělském podniku tři, popřípadě více členů téže rodiny, může jim všem dohromady být při splnění a překročení plánu výroby odprodáno nejvýše 900 kg obilnin a 500 kg brambor.

(4) Řidičům a závozníkům uvedeným v § 1 odst. 2 může zemědělský podnik odprodat za 1 odpracovaný den nejvýše 2 kg obilnin.

(5) Vedoucí zemědělského podniku může v dohodě se závodním výborem základní organizace Revolučního odborového hnutí a s přihlédnutím k odhadu sklizně umožnit zálohový odprodej obilnin, popřípadě brambor, nejvýše však do 50 % základního množství uvedeného v § 2 odst. 3.

(6) Vedoucí zemědělského podniku může v dohodě se závodním výborem základní organizace Revolučního odborového hnutí umožnit při odprodeji zemědělských výrobků záměnu obilnin za brambory nebo brambor za obilniny, a to v poměru 100 kg brambor za 25 kg obilnin, s přihlédnutím k výsledkům sklizně těchto plodin.

(7) Zemědělské podniky, které výrobu brambor neplánují a brambory nepěstují, mohou odprodat místo brambor obilniny (včetně kukuřice na zrno), a to v poměru uvedeném v odstavci 6.

§ 4

Odprodej selat

(1) Zemědělský podnik může odprodat pracovníkům uvedeným v § 1 odst. 1 na jejich žádost jedno sele ročně z přebytku selat po splnění plánovaného zástavu.

(2) Pracují-li v zemědělském podniku dva členové téže rodiny, může jim zemědělský podnik odprodat za podmínek uvedených v odstavci 1 pouze jedno sele, pracují-li v zemědělském podniku tři, popřípadě více členů téže rodiny, může jim zemědělský podnik odprodat nejvýše 2 selata.

(3) O počtu selat, která se odprodají podle odstavce 1 a 2, rozhoduje vedoucí zemědělského podniku v dohodě se závodním výborem základní organizace Revolučního odborového hnutí.

§ 5

Odprodej zemědělských výrobků ošetřovatelům prasat ve velkovýkrmnách

(1) Ošetřovatelům prasat a dalším pracovníkům (§ 1 odst. 1) ve velkovýkrmnách, popřípadě na jiných pracovištích (dále jen "velkovýkrmny"), kterým je podle předpisů o veterinární péči zakázáno chovat prase, může zemědělský podnik místo selete, obilnin a brambor odprodat ročně po jednom vykrmeném praseti v maximální živé váze 140 kg. Ustanovení § 4 odst. 2 a 3 platí přiměřeně i pro odprodej vykrmených prasat.

(2) Velkovýkrmny, na které se vztahují ustanovení odstavce 1, určuje ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

§ 6

Odprodej mléka

(1) Zemědělský podnik může odprodat pracovníkům uvedeným v § 1 odst. 1 denně 1/2 litru mléka a 1/2 litru mléka pro každé dítě do 15 let, které s pracovníkem žije ve společné domácnosti a na které mu přísluší rodinné přídavky.

(2) Zemědělský podnik může odprodat za každý odpracovaný den 1/2 litru mléka dělníkům v rostlinné výrobě, kteří uzavřou se zemědělským podnikem pracovní smlouvu pouze na určité časově omezené období k provedení sezónních polních prací a učňům a studentům uvedeným v § 1 odst. 3 denně 1/2 litru mléka.

(3) Při nesplnění plánu nákupu mléka může vedoucí zemědělského závodu snížit dávky mléka uvedené v odstavcích 1 a 2 určené pro osoby starší 18 let.

§ 7

Společná ustanovení k § 2 až 6

(1) Zemědělský podnik odprodá pracovníkům uvedeným v § 1 odst. 1 č. 1 a učňům a studentům uvedeným v § 1 odst. 3 zemědělské výrobky podle § 2 až 6 za tyto ceny:

Kčs
pšenice za 100 kg 102,-
žito za 100 kg 93,-
krmný ječmen a ostatní krmné obilniny za 100 kg 55,-
kukuřice za 100 kg 69,-
brambory za 100 kg 25,50
sele za 1 kg 15,30

Pro určení ceny mléka je rozhodným plnění plánu výroby mléka provozní jednotkou zemědělského podniku (hospodářství, výrobní skupina apod.) v předcházejícím čtvrtletí.

Pro určení ceny mléka při jeho prodeji pracovníkům provozních jednotek, které mléko nevyrábějí, je rozhodným plnění plánu výroby mléka celým zemědělským podnikem.

a) Splnila-li provozní jednotka, popřípadě celý zemědělský podnik, čtvrtletní plán výroby mléka, bude pracovníkům odprodáváno v příštím čtvrtletí mléko za cenu Kčs 1,12 za 1 litr.

b) Nesplnila-li provozní jednotka, popřípadě zemědělský podnik, čtvrtletní plán výroby mléka, bude pracovníkům odprodáváno v příštím čtvrtletí mléko za maloobchodní cenu egalizovaného mléka.

(2) Pro určení ceny vykrmených prasat je rozhodným plnění plánu nákupu vepřového masa velkovýkrmnou.

a) Splnila-li velkovýkrmna roční plán nákupu vepřového masa, budou pracovníkům vykrmená prasata odprodávána za cenu Kčs 10,80 za 1 kg živé váhy.

b) Nesplnila-li velkovýkrmna roční plán nákupu vepřového masa, budou pracovníkům vykrmená prasata odprodávána za cenu Kčs 15,- za 1 kg živé váhy.

(3) Zemědělský podnik odprodá pracovníkům uvedeným v § 1 odst. 1 č. 2 a řidičům a závozníkům uvedeným v § 1 odst. 2 zemědělské výrobky podle § 2 až 6 za tyto ceny:

Kčs
pšenice za 100 kg 192,-
žito za 100 kg 199,-
krmný ječmen a ostatní krmné obilniny za 100 kg 119,-
kukuřice za 100 kg 161,-
brambory za 100 kg 55,-
sele za 1 kg 22,-

mléko za maloobchodní cenu egalizovaného mléka.

(4) Pracovníkům, kteří sami obhospodařují půdu, kterou je možno využít k pěstování zemědělských plodin, je povinen vedoucí zemědělského podniku s ohledem na výměru a bonitu obhospodařované půdy rozsah odprodeje zemědělských výrobků úměrně snížit, popřípadě odprodej odepřít. Nejvyšší výměra půdy, při které se odprodej zemědělských výrobků nemusí snižovat, činí

v kukuřičné a řepařské oblasti 8-10 arů
v bramborářské a horské oblasti 15-20 arů.

Při vyšší výměře zemědělské půdy se odprodej krátí nejméně o 30 %. Při výměře nad 30 arů se odprodej zemědělských výrobků neposkytuje. Vedoucí zemědělského závodu může však výjimečně povolit odprodej sníženého množství zemědělských výrobků v bramborářsko-ovesné a horské oblasti, pokud výměra zemědělské půdy nepřesahuje 0,5 ha.

Ustanovení tohoto odstavce lze použít i v případech, jestliže takovou půdu obhospodařují rodinní příslušníci pracovníků.

(5) Zemědělský podnik je povinen v dohodě se závodním výborem základní organizace Revolučního odborového hnutí dbát, zejména při uzavírání pracovních smluv, aby pracovníci nechovali více hospodářských zvířat, než mohou z odprodaných, popřípadě jimi vyrobených zemědělských výrobků vyživit.

(6) Vedoucí zemědělského podniku je povinen vést o odprodeji zemědělských výrobků řádnou evidenci na předepsaných tiskopisech (příloha č. 1 a 2). Seznamy pracovníků s uvedením množství jim odprodávaných zemědělských výrobků musí být před odprodejem na pracovišti zveřejněny.

§ 8

Odprodej ovoce, zeleniny a drůbeže

(1) Zemědělský podnik může odprodat všem pracovníkům podniku pro jejich vlastní potřebu přiměřené množství ovoce a zeleniny za nákupní ceny po splnění plánovaného úkolu v nákupu příslušného druhu.

(2) Zemědělský podnik může dále odprodat svým pracovníkům drůbež nevyhovující jakostním podmínkám (nestandardní), jejíž převzetí nákupní organizace odmítla, za cenu určenou zemědělským podnikem.

§ 8a

Odprodej ovcí

Zemědělský podnik, který chová ovce, může odprodat svým pracovníkům za nákupní cenu skopce a brakové ovce.

§ 9

Odprodej matolinového vína

(1) Zemědělské podniky, které pěstují vinnou révu a jsou oprávněny vyrábět víno, mohou pracovníkům při zvlášť namáhavých pracích ve vinicích vydávat zdarma matolinové víno, a to v množství nejvýše 50 litrů jednomu pracovníku ročně.

(2) Všem svým pracovníkům může zemědělský podnik odprodat na jejich žádost ročně 50 litrů matolinového vína za cenu, která se rovná vlastním nákladům zvýšeným o daň z obratu. Jiným osobám, podnikům, organizacím a zařízením nesmí být matolinové víno odprodáváno ani jinak přenecháváno.

§ 10

Odprodej výrobků pracovníkům státního rybářství

(1) Podniky a závody státního rybářství včetně školního rybářství ve Vodňanech, které chovají a zpracovávají ryby a drůbež, mohou všem pracovníkům odprodat ryby a drůbež, která nevyhovuje jakostním podmínkám (nestandardní), jejíž převzetí nákupní organizace odmítla.

(2) Státní rybářství mohou odprodat výrobky těmto pracovníkům:

dělníkům při chovu a zpracování ryb a drůbeže,

opravářům, údržbářům a pracovníkům v ostatních pomocných provozech,

technickým pracovníkům podniků a závodů státních rybářství,

do celkové ceny Kčs 210,- ročně jednomu pracovníku.

Ostatním pracovníkům do celkové ceny Kčs 70,- ročně.

(3) Státní rybářství odprodávají ryby za nákupní ceny a drůbež, která nevyhovuje jakostním podmínkám (nestandardní) a jejíž převzetí nákupní organizace odmítla, za cenu určenou státním rybářstvím.


Závěrečná ustanovení

§ 11

(1) Na zemědělské výrobky odprodávané podle této vyhlášky se nevztahují ustanovení o prodeji přebytků zemědělských výrobků. *)

(2) Mléko odprodávané podle této vyhlášky musí pocházet od zdravých krav a před upotřebením musí být převařeno. Ustanovení § 30 odst. 2 vyhlášky ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 154/1961 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o veterinární péči, se na toto mléko nevztahuje.

§ 12

Zrušují se vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 51/1958 Ú. l., o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních zemědělských závodů státního socialistického sektoru, a pokyny vydané k jejímu provedení uveřejněné ve Věstníku MZLVH v částkách č. 20/1958, č. 3/1961, č. 47 a 48/1962 a č. 49/1962.

§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1964.


Ministr: inž. Burian v. r.

Poznámky pod čarou

*) Ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků č. 47/1963 Sb., o nákupu zemědělských přebytků od drobných uživatelů zemědělské půdy a o prodeji přebytků zemědělských výrobků.

*) Podle usnesení vlády č. 83/1964 a usnesení Státní mzdové komise č. 5/1964 budou odměňováni podle jednotných celostátních úprav.
a) od 1. dubna 1964
1. zemědělští mechanizátoři (traktoristé a kombajnéři)
2. technicko-hospodářští pracovníci hospodářství a výrobních skupin nebo jiných provozních jednotek, které jsou organizačně hospodářství nebo výrobním skupinám postaveny na roveň (střediska apod.)
b) od 1. července 1964 údržbáři, opraváři, řemeslníci a někteří dělníci v podnicích a organizacích ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
c) dnem zavedení dvousměnného provozu v chovu skotu a prasnic ošetřovatelé skotu a prasnic.


Příloha č. 1

Výpočet fondu naturálií

Příloha č. 2

Přehled o odprodeji zemědělských výrobků

Přesunout nahoru