Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 83/1963 Sb.Vyhláška Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o povinném zkoušení a kontrole elektrotechnických výrobků, materiálů a pomůcek

Částka 47/1963
Platnost od 13.11.1963
Účinnost od 13.11.1963
Zrušeno k 01.04.1968 (30/1968 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

83.

VYHLÁŠKA

Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky

ze dne 15. října 1963

o povinném zkoušení a kontrole elektrotechnických výrobků, materiálů a pomůcek

Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky stanoví podle § 8 zákona č. 17/1962 Sb., o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky:


§ 1

Úvodní ustanovení

Stoupající význam elektrotechnických výrobků pro zvyšování technické úrovně výroby a růst životní úrovně obyvatelstva klade stále vyšší požadavky na jejich technickou úroveň, hospodárnost, všestrannou spolehlivost, trvanlivost a účelnost a zejména zajištění bezpečnosti osob i majetku. Těmto požadavkům musí odpovídat i způsob zkoušení a kontroly elektrotechnických výrobků.

ČÁST PRVNÍ

Zkoušení a schvalování výrobků

§ 2

(1) Elektrotechnické výrobky, materiály a pomůcky, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 (dále jen "výrobky"), mohou být sériově vyráběny a uváděny do oběhu jen tehdy, jestliže je schválil Elektrotechnický zkušební ústav (dále jen "ústav") z hlediska bezpečnosti, trvanlivosti, spolehlivosti, účelnosti a hospodárnosti; ústav také zjišťuje, zda výrobky odpovídají technickým normám.

(2) Pro schválený výrobek přidělí ústav kontrolní značku "ESČ" (ELEKTROTECHNICKÝ STANDARD ČESKOSLOVENSKÝ), popřípadě zvláštní kontrolní značku podle přílohy č. 2 (dále jen "kontrolní značku"). Výrobce je povinen schválené výrobky označovat přidělenou kontrolní značkou; bez tohoto označení nesmí uvádět výrobky do oběhu.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se vztahují i na výrobky z ověřovací série. Množství výrobků pro ověřovací sérii stanoví výrobce po projednání s ústavem.

§ 3

Žádosti o schválení výrobků

(1) Žádost o schválení výrobku předkládá ústavu výrobce. V žádosti uvede

a) přesné označení a popis výrobku (typ, jmenovité hodnoty, technická data apod.),

b) československé státní a jiné technické normy (normy oborové, úsekové a technické podmínky), *) kterým má výrobek odpovídat,

c) označení výrobcova podniku a závodu, v němž výrobek bude vyráběn,

d) orgán nadřízený výrobci,

e) orgán, který je oprávněn schválit zavedení výrobku do výroby.

(2) K žádosti o schválení výrobku připojí výrobce technické podklady (výkresy a vyobrazení, technické podmínky, popis, návod k obsluze apod.), podle nichž je možno posoudit bezpečnost, trvanlivost, spolehlivost, účelnost a hospodárnost výrobku, jakož i protokol nebo záznam o zkoušce výrobku provedené zkušebnou závodu a není-li v závodě zkušebna, potvrzení vedoucího technické kontroly o tom, že výrobek při ověření v závodě vyhověl, popřípadě stanovisko hlavních odběratelů k výsledkům těchto zkoušek.

(3) Předkládá-li výrobce ke zkoušce výrobek, který při předchozí zkoušce nevyhověl, musí sdělit, jaké úpravy provedl.

(4) Výrobce je povinen současně se žádostí zaslat ústavu vzorky výrobků v počtu stanoveném technickou normou, jinak v počtu, který stanoví ústav. Vzorky výrobků musí být označeny tak, aby nedošlo k záměně. Za vzorky výrobků nepřísluší výrobci náhrada.

(5) Ústav je oprávněn uložit výrobci, aby předložil doklad o provedení zkoušek v oborech, které nespadají do činnosti ústavu, pokud těchto zkoušek je třeba pro posouzení celkové kvality výrobků.

§ 4

Schválení výrobku a přidělení kontrolní značky

(1) Ústav vyzkouší, popřípadě dá vyzkoušet vzorky výrobku v jiné organizaci ve lhůtě, kterou s výrobcem sjedná, a o výsledku zkoušky ho vyrozumí.

(2) Pro výrobek, jehož vzorky při zkoušce vyhověly, vydá ústav výrobci osvědčení o přidělení kontrolní značky.

(3) Jestliže není možno zajistit, aby výrobek odpovídal technickým normám, může ústav schválit výrobek jen tehdy, vyhovuje-li z hlediska bezpečnosti a byla-li pro něj povolena výjimka ze závaznosti technických norem. *) V tomto případě přidělí ústav pro výrobek zvláštní kontrolní značku; její vzor je uveden v příloze č. 2.

§ 5

Povinnosti výrobce

(1) Výrobce je povinen

a) dodat ústavu na požádání výrobek jako dokladový vzorek,

b) zaslat ústavu nejméně ve třech vyhotoveních návody, prospekty, ceníky, nálepky, etikety apod., týkající se výrobků,

c) oznámit předem ústavu

1. chystanou změnu v provedení výrobku,

2. dočasné nebo trvalé zastavení výroby výrobku,

3. opětné zavedení výroby výrobku po jejím dočasném zastavení,

4. převedení výroby výrobku do jiného závodu v rámci podniku.

(2) K výrobě výrobku ve změněném provedení je třeba souhlasu ústavu, pokud taková změna může ovlivnit hlediska uvedená v § 2 odst. 1, podle nichž byl výrobek schválen. V tomto případě je výrobce povinen zaslat ústavu k přezkoušení vzorky výrobku ve změněném provedení.

(3) Převede-li se výroba do jiného závodu téhož podniku, zašle tento závod ústavu výrobek k přezkoušení.

(4) Převádí-li se výroba do jiného podniku, je nový výrobce před započetím výroby povinen znovu požádat o schválení výrobku a předložit doklady o tom, že jsou dány podmínky pro zachování kvality výrobků.

ČÁST DRUHÁ

Zvláštní ustanovení o dovážených výrobcích

§ 6

(1) Výrobky podléhající povinné kontrole mohou být dováženy ze zahraničí a v tuzemsku uváděny do oběhu jen tehdy, jestliže ústav schválil jejich vzorek z hlediska bezpečnosti, trvanlivosti, spolehlivosti, účelnosti a hospodárnosti a odpovídají-li technickým normám, popřípadě doporučením mezinárodních normalizačních organizací, přijatým Úřadem pro normalizaci a měření.

(2) Ústav je v závažných případech oprávněn schvalovat dovážené výrobky jen na podkladě jejich vyzkoušení z hlediska bezpečnosti.

§ 7

Žádosti o schválení dovážených výrobků

(1) Žádost o schválení výrobku předkládá ústavu tuzemský velkoodběratel, popřípadě organizace zahraničního obchodu, jestliže výrobek dováží bez předchozího projednání s velkoodběratelem.

(2) Velkoodběratel, popřípadě organizace zahraničního obchodu uvede v žádosti

a) přesné označení a popis výrobku (typ, jmenovité hodnoty, technická data apod.),

b) československé státní a jiné technické normy, kterým má dovážený výrobek vyhovovat, popřípadě údaje o tom, že výrobek již byl podle tuzemských předpisů vyzkoušen a vyhověl, nebo že výrobek byl vyzkoušen jinde a má přidělenou kontrolní značku podle mezinárodních dohod, v jejichž rámci byl ústav pověřen zkoušením a schvalováním,

c) organizaci zahraničního obchodu, která výrobek dováží,

d) označení zahraničního výrobce.

(3) K žádosti o schválení dováženého výrobku je nutno připojit technické podklady (výkresy a vyobrazení, technické podmínky, popis, návod k obsluze apod.), dokládající zejména údaje podle odstavce 2 písm. b), a předložit vzorky výrobků.

§ 8

Schválení dovážených výrobků

(1) Vyhoví-li vzorek výrobku při zkoušce, ústav jej schválí a vyrozumí o tom žadatele.

(2) Organizace zahraničního obchodu odpovídá za to, že dovážené výrobky jsou v souladu se schváleným vzorkem výrobku.

ČÁST TŘETÍ

Kontrola

§ 9

(1) Ústav je oprávněn provádět u výrobců a v obchodních organizacích namátkové kontroly a zjišťovat kontrolními zkouškami, zda výrobky odpovídají těm, které ústav schválil.

(2) Výrobci a obchodní organizace jsou povinni umožnit pracovníkům ústavu provádění namátkových kontrol; zejména jsou povinni umožnit jim přístup do výrobních a jiných provozoven, předložit jim vyžadovanou dokumentaci a dát potřebná vysvětlení.

(3) Ústav je povinen předložit na požádání nadřízenému orgánu výrobce nebo obchodní organizace protokoly, zápisy a záznamy o průběhu kontrolní zkoušky.

§ 10

Odebírání výrobků ke kontrolním zkouškám

(1) Ústav je oprávněn odebírat u výrobců i v obchodních organizacích výrobky, jichž je třeba v nezbytně nutném rozsahu k provedení kontrolních zkoušek. Odebíráním vzorků ke kontrolní zkoušce ve výrobě může ústav pověřit pracovníka technické kontroly výrobce.

(2) Výrobci a obchodní organizace jsou povinni bezplatně předložit ústavu odebrané výrobky ke kontrolní zkoušce.

(3) Výrobky odebrané u obchodní organizace je výrobce, v případě dovozu velkoodběratel, povinen této organizaci nahradit.

(4) O výrobcích odebraných ke zkouškám vede ústav evidenci.

(5) Za poškození výrobků při zkouškách ústav neodpovídá a vrací je ve stavu, v jakém jsou po zkouškách, pokud je sám nepotřebuje jako doklad.

§ 11

Výsledek kontrolní zkoušky

(1) Výsledek kontrolní zkoušky sdělí ústav výrobci nebo obchodní organizaci. Zjistí-li při přezkoušení hrubé závady, uvědomí také nadřízený orgán výrobce.

(2) Závady zjištěné kontrolní zkouškou je výrobce povinen odstranit ihned nebo ve lhůtě, kterou ústav stanoví.

§ 12

Odnětí kontrolní značky

Ústav odejme kontrolní značku, neodpovídají-li výrobky schválenému vzorku, ohrožují-li bezpečnost osob či majetku, nebo došlo-li by při jejich další výrobě k vážným hospodářským ztrátám.

§ 13

Pověřování organizací prováděním kontrolních zkoušek

Ústav je oprávněn pověřit prováděním kontrolních zkoušek výrobní podniky, závody nebo i jiné organizace řádně k tomu vybavené a po dohodě s nimi.


ČÁST ČTVRTÁ

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 14

(1) Výrobky, které dříve povinnému zkoušení nepodléhaly, musí výrobce do jednoho měsíce ohlásit ústavu. Ústav stanoví lhůtu, do které je výrobce povinen výrobek předložit ke zkoušce.

(2) Do vyrozumění o výsledku zkoušky může výrobce pokračovat ve výrobě. Nevyhoví-li výrobek při zkoušce, musí výrobce závady odstranit ve lhůtě, kterou ústav stanoví.

§ 15

Za vyzkoušení výrobku náleží ústavu, popřípadě organizaci pověřené vyzkoušením, náhrada podle sazeb stanovených Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky v dohodě se Státní plánovací komisí a ministerstvem financí.

§ 16

Ústav uveřejňuje seznamy výrobků, pro které byly přiděleny kontrolní značky, ve Zprávách Elektrotechnického zkušebního ústavu.

§ 17

Zrušuje se vyhláška č. 78/1955 Ú. l., o povinném zkoušení a kontrole elektrotechnických výrobků, materiálů a pomůcek.

§ 18

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 13. listopadu 1963.


Vlasák v. r.

Poznámky pod čarou

*) ČSN 01 0011.

*) § 3 odst. 2 zákona č. 35/1957 Sb. a § 3 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalizaci.


Příloha č. 1

Seznam elektrotechnických výrobků, materiálů a pomůcek, na něž se vztahuje vyhláška č. 83/1963 Sb.

1. Nesamočinné spínače domovní, průmyslové a na spotřebiče pro malé a nízké napětí do 100 A

2. Samočinné spínače pro malé a nízké napětí do 100 A, dále uvedené: stykače, časové spínače, odstředivé spínače, tlakové spínače, plovákové spínače, termostaty

3. Elektromagnetické (solenoidové) ventily

4. Relé pomocná, časová a rozběhová, vyjma relé pro elektrárenské zařízení

5. Zásuvky a vidlice pro malé a nízké napětí do 63 A

6. Pojistky, jističe, chrániče a nadproudová relé a jejich příslušenství do 500 V, 100 A, vyjma pojistky výkonové

7. Elektrické tepelné spotřebiče přenosné všech druhů

8. Elektrické tepelné spotřebiče pro domácnost

9. Elektrické tepelné spotřebiče kadeřnické a kosmetické

10. Elektrické tepelné spotřebiče pro velkokuchyně do 30 kW o maximálním obsahu 200 l

11. Chladicí a mrazicí vitríny, pulty a chladničky do 1 000 l

12. Elektromechanické spotřebiče přenosné všech druhů

13. Elektromechanické spotřebiče pro domácnost

14. Elektromechanické spotřebiče kadeřnické a kosmetické

15. Elektromechanické spotřebiče pro velkokuchyně a pro domovní nebo družstevní prádelny

16. Elektromotorky do 500 W

17. Elektromotory do 1 kW a asynchronní motory do 5 kW

18. Elektrické ruční nářadí

19. Transformátorky do 5 kVA

20. Elektrická výzbroj motorových vozidel vyjma vozidla kolejová a trolejbusy

21. Elektrická výzbroj stabilních spalovacích motorů

22. Světelná výzbroj vozidel

23. Elektrické světelné zdroje a jejich příslušenství

24. Svítidla a jejich příslušenství

25. Světlomety a jejich příslušenství

26. Signální svítidla v průmyslu a dopravě

27. Záblesková zařízení

28. Úložný materiál pro elektrotechniku

29. Spojovací materiál pro elektrotechniku na nn

30. Elektroměrové desky a rozvodnice

31. Akumulátory

32. Galvanické články a baterie

33. Izolované vodiče

34. Izolované kabely do 16 mm2 a do 750 V

35. Lakované dráty, lakované dráty s kombinovanou izolací a izolované vodiče pro vinutí

36. Plastické hmoty pro elektrotechniku

37. Vrstvené materiály pro elektrotechniku

38. Papír a lepenky pro elektrotechniku a drážkové izolační materiály

39. Laky pro elektrotechniku

40. Ochranné pomůcky pro elektrotechniku

41. Výstražné tabulky pro elektrotechniku

42. Izolační trubičky i izolační pásky

43. Lakované izolační papíry a tkaniny

44. Kartáče pro elektrické točivé stroje

45. Komutátory skládané (nýtované) a lisované do Ø 80 mm pro motorky

46. Transformátorové a dynamové plechy a pasy

47. Ferity a permanentní magnety

48. Magnetické měkké slitiny železa s barevnými kovy

49. Rozhlasové přijímače a příslušenství

50. Televizní přijímače a příslušenství

51. Zesilovače nf

52. Přijímací antény pro televizi a VKV s příslušenstvím

53. Elektroakustické přístroje, vyjma přístroje speciální

54. Elektrické optické přístroje přenosné k připojení na síť

55. Elektrické ohradníky

56. Drobné elektrické předměty pro domácnost a podobné účely

57. Součástky pro elektroniku

58. Elektronky a polovodiče, vyjma elektronky vysílací

59. Rozběhové, odrušovací a kompenzační kondenzátory, vyjma kompenzační kondenzátory pro energetický rozvod

60. Elektrické přístroje zdravotnické a příslušenství

61. Lékařské a technické rentgeny a příslušenství

62. Rentgenky a usměrňovací ventily

63. Zkoušečky na nn

64. Elektronické měřicí přístroje

65. Elektrické laboratorní přístroje k připojení na síť

66. Usměrňovače do 1 kW a stabilizátory

Příloha č. 2

Kontrolní značky pro elektrotechnické výrobky, materiály a pomůcky podléhající povinné kontrole

1. Kontrolní značka ESČ přidělovaná na plně vyhovující výrobky (ČSN 01 0851).

3. Kontrolní značka pro elektrickou výzbroj motorových vozidel podléhající homologaci podle pravidel EHK.

4. Zvláštní kontrolní značka pro výrobky z ověřovací série.

5. Zvláštní kontrolní značka pro výrobky, kterým byla povolena výjimka ze závaznosti technických norem.

Přesunout nahoru