Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 80/1963 Sb.Vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o organizaci bytového hospodářství národních výborů

Částka 45/1963
Platnost od 22.10.1963
Účinnost od 01.01.1964
Zrušeno k 28.03.1974 (26/1974 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

80.

VYHLÁŠKA

Vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství

ze dne 10. října 1963

o organizaci bytového hospodářství národních výborů

Vedoucí Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství stanoví podle § 5 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1963 Sb., o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Národní výbory zabezpečují současně s novou výstavbou bytů hospodárnou správu a řádnou údržbu bytového majetku, který spravují.

(2) Tyto úkoly plní národní výbory prostřednictvím svých organizací bytového hospodářství nebo při menším rozsahu bytového majetku přímo.

ODDÍL 1

Organizace bytového hospodářství

§ 2

Zřizování

(1) Organizaci bytového hospodářství zřizuje místní národní výbor pro správu bytového majetku v obvodu své působnosti, jestliže tento majetek zahrnuje alespoň 200 bytů a nebytových jednotek.

(2) V obvodu místního národního výboru lze zřídit jen jednu organizaci bytového hospodářství. Pro správu méně než 3 000 jednotek zřídí místní národní výbor domovní správu, pro správu většího počtu jednotek zřídí podnik bytového hospodářství.

(3) Zahrnuje-li bytový majetek méně než 200 jednotek, obstarává místní národní výbor jeho správu přímo (§ 11).

(4) V odůvodněných případech může místní národní výbor se souhlasem okresního národního výboru zřídit domovní správu i pro správu bytového majetku zahrnujícího méně než 200 jednotek, anebo svěřit správu tohoto bytového majetku organizaci bytového hospodářství jiného místního národního výboru, a to po dohodě s tímto národním výborem.

§ 3

Právní postavení

Organizace bytového hospodářství jsou státními hospodářskými organizacemi. Jejich zřizování a právní postavení upravují předpisy o podnicích řízených národními výbory.

§ 4

Vnitřní organizace

(1) Vnitřní organizaci podniku bytového hospodářství stanoví ředitel podniku a u domovní správy její vedoucí se souhlasem místního národního výboru. Při stanovení vnitřní organizace přihlíží k rozsahu spravovaného bytového majetku, k jeho územnímu rozložení, k vybavenosti a stavu domů a bytů a ke způsobu zabezpečování jeho údržby a oprav. Přitom dbá, aby správa bytového majetku byla co nejhospodárnější.

(2) Podnik bytového hospodářství může zřídit provozovny ke zlepšení bezprostředního styku s uživateli bytů.

§ 5

Úkoly

Úkolem organizace bytového hospodářství je zejména pečovat o údržbu, opravy a zvelebování bytového majetku, který spravuje, zajišťovat pořádek a čistotu v domech a prostorách k nim patřících, poskytovat uživatelům bytů služby spojené s bydlením a organizovat co nejširší účast obyvatelů domů na správě a údržbě bytového majetku.

§ 6

Údržba a opravy bytového majetku

(1) Organizace bytového hospodářství zabezpečuje podle schválených plánů investic, modernizace a oprav bytového majetku jejich provádění dodavatelským způsobem, zejména okresními (městskými) stavebními podniky.

(2) Pro plánování a financování oprav bytového majetku platí zvláštní předpisy. *)

(3) K zajištění údržby a běžných, zejména havarijních oprav bytového majetku vytváří organizace bytového hospodářství vlastní údržbářská střediska v takovém rozsahu, aby na 100 bytů připadal postupně nejméně jeden údržbář. Při stanovení počtu údržbářů se přihlíží ke stavu a vybavení bytového majetku.

(4) Ukazatele plánu údržbářských středisek stanoví místní národní výbor. Organizace bytového hospodářství řídí a kontroluje práci údržbářů a zodpovídá za kvalitní a hospodárné provádění oprav.

(5) Údržbářská střediska se tvoří z kvalifikovaných pracovníků a dále z řemeslníků z řad důchodců a osob se změněnou pracovní schopností. Do údržbářských středisek je možno zapojit i jiné odborné pracovníky, zejména z řad obyvatel spravovaných domů, kteří vykonávají práci v těchto střediscích vedle svého zaměstnání.

(6) Organizace bytového hospodářství mohou též provádět drobné opravy v bytech, které podle platných předpisů hradí uživatelé bytů.

(7) Materiál pro údržbu a opravy se přiděluje organizacím bytového hospodářství s přihlédnutím ke struktuře prováděných prací. Přitom organizace bytového hospodářství využívá maximálně starých materiálů získaných z demolic, adaptací, rekonstrukcí a materiálů z místních zdrojů.

(8) Ke zvelebení bytového majetku mohou uživatelé bytů provádět se souhlasem organizace bytového hospodářství svépomocné práce při údržbě, opravách a zvelebení domů a prostor k nim patřících.

§ 7

Služby spojené s bydlením

(1) Organizace bytového hospodářství zajišťuje pořádek a čistotu v domech a prostorách k nim patřících, dodávku tepla a teplé vody a další služby pro uživatele bytů, spojené s bydlením.

(2) Pořádek a čistotu v domech a prostorách k nim patřících zajišťuje organizace bytového hospodářství podle místních podmínek pracovníky úklidových středisek nebo jinými pracovníky.

(3) Organizace bytového hospodářství se může s uživateli bytů dohodnout, že pořádek a čistotu v domech si budou obstarávat zcela nebo částečně sami.

(4) Organizace bytového hospodářství poskytuje podle možnosti uživatelům bytů za úplatu i další služby spojené s bydlením, jako je malování bytů, půjčování nářadí pro úklid a údržbu bytů, úschovu potravin v chladničkách, úklid v bytech apod.

(5) Organizace bytového hospodářství umožňuje uživatelům bytů praní prádla v blokových nebo domovních prádelnách. Zásadně však tyto služby neprovádí dodavatelským způsobem.

ODDÍL 2

Účast obyvatel domů na správě a údržbě bytového majetku

§ 8

K prohloubení účasti obyvatel domů na správě a údržbě bytového majetku se vytvářejí občanské komise a domovní komise.

§ 9

Občanské komise

(1) Občanské komise zřizují místní národní výbory při organizacích bytového hospodářství ve spolupráci s občanskými výbory z členů občanských výborů a domovních komisí (domovních důvěrníků).

(2) U podniků bytového hospodářství se zřizují občanské komise při jeho provozovnách.

(3) Členové občanských komisí jsou voleni občany na veřejných schůzích nejdéle na období dvou let.

(4) Činnost občanských komisí řídí místní národní výbor prostřednictvím občanských výborů.

(5) Občanské komise plní zejména tyto úkoly:

- zajišťují občanskou kontrolu nad činností organizací bytového hospodářství (provozoven) a organizují pomoc občanů při plnění jejich úkolů,

- ve spolupráci s občanskými výbory a domovními komisemi dbají na správné provádění údržby a oprav bytového majetku,

- projednávají návrhy plánu investic, modernizace a oprav bytového majetku,

- sledují rozvoj služeb spojených s bydlením a dbají na jejich správné provádění, zejména na pořádek a čistotu v domech a v prostorách k nim patřících,

- sledují hospodárnost provozu ústředního (dálkového) vytápění a dodávky teplé vody, zejména dodržování dodávkových norem, zásobování, hospodaření s palivem apod.,

- organizují účast uživatelů bytů při údržbě a opravách bytového majetku.

§ 10

Domovní komise

(1) Domovní komise jsou aktivem místního národního výboru a zástupci kolektivu obyvatel domů.

(2) Členové domovní komise jsou voleni na domovní besedě obyvateli domů nejdéle na období dvou let.

(3) Místní národní výbor řídí jejich činnost prostřednictvím občanských výborů.

(4) Domovní komise plní zejména tyto úkoly:

- vyjadřují se ke všem otázkám souvisícím s bydlením, zejména k plánu oprav, k provozu ústředního (dálkového) vytápění a dodávky teplé vody apod.,

- sledují plnění povinností pracovníků úklidových středisek a pracovníků v domech při provádění úklidu a zajišťování pořádku v domech a v prostorách k nim patřících,

- vedou uživatele bytů k dodržování zásad socialistického soužití a k šetrnému zacházení s bytovým majetkem,

- spolupracují s občanskými komisemi a pomáhají jim zajišťovat plnění jejich úkolů,

- organizují domovní besedy.

(5) V domech s menším počtem bytů plní funkci domovní komise domovní důvěrníci.

ODDÍL 3

Přímá správa bytového majetku národním výborem

Ustanovení o úkolech organizací bytového hospodářství, zejména při zajišťování údržby a oprav bytového majetku, poskytování služeb spojených s bydlením a o účasti obyvatel domů na správě a údržbě bytového majetku platí přiměřeně i pro přímou správu bytového majetku národním výborem (§ 2 odstavec 3).

ODDÍL 4

Financování bytového hospodářství

§ 12

Financování organizací bytového hospodářství

Hospodaření s bytovým majetkem, který spravují organizace bytového hospodářství, se řídí podle předpisů, které platí pro hospodaření a financování podniků řízených národními výbory. Stejnými předpisy se řídí i vztahy finančních plánů organizací bytového hospodářství k rozpočtu národního výboru.

§ 13

Financování bytového majetku v přímé správě místního národního výboru

Příjmy a výdaje bytového hospodářství v přímé správě místního národního výboru jsou přímo součástí rozpočtu místního národního výboru.


§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1964.

Vláda České socialistické republiky usnesením ze dne 16. ledna 1974 č. 10 schválila Zásady pro úpravu organizace bytového hospodářství národních výborů a pro rozvoj účasti uživatelů bytů na správě a údržbě bytového fondu. Uložila radám krajských národních výborů a Národního výboru hl. m. Prahy provést v oboru své působnosti opatření potřebná k realizaci zásad s účinností od 1. ledna 1975.
Současně vláda vzala na vědomí, že ministerstvo vnitra zruší vyhlášku bývalé Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů, a to ke dni účinnosti schválených zásad. Zásady jsou uveřejněny v Ústředním věstníku č. 2/1974.


Vedoucí Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství: inž. Gašparík v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška min. fin. a SPK č. 118/60 Sb., o zajištění prostředků na údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci nájemních obytných domů.

Přesunout nahoru