Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 8/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění

Částka 5/1963
Platnost od 02.02.1963
Účinnost od 26.04.1960
Zrušeno k 23.10.1996 (281/1996 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

8.

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 17. prosince 1962

o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění

Podle usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 6. dubna 1960 byla v Praze dne 26. dubna 1960 výměnou nót uzavřena dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění.

Znění nóty ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky ze dne 26. dubna 1960, jakož i český překlad nóty švýcarského vyslanectví téhož data se vyhlašují současně.

První náměstek ministra: dr. Gregor v. r.

I

Nóta ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky:

"Ministerstvo zahraničních věcí projevuje úctu švýcarskému vyslanectví v Praze a má čest mu sdělit:

1. Československá vláda, používajíc zmocnění podle § 11 odst. 1 zákona číslo 75/1952 Sbírky ve znění zákona číslo 59/1956 Sbírky a podle § 23 zákona číslo 78/1952 Sbírky ve znění zákona číslo 71/1957 Sbírky prohlašuje s výhradou vzájemnosti, že švýcarské letecké podniky jsou osvobozeny v Československu od všech daní ze zisku nebo příjmů plynoucích z provozování mezinárodní letecké dopravy, jakož i od daní z movitého jmění.

2. Osvobození podle odstavce 1 se rovněž vztahuje na švýcarské letecké podniky, které jsou účastníky některého "poolu", některého společného provozu nebo mezinárodní provozní společnosti.

3. "Provozováním letecké dopravy" je třeba rozumět leteckou dopravu osob a věcí, provozovanou po živnostensku vlastníky, nájemci letadel nebo těmi, kteří mají letadlo v chartru.

4. "Švýcarským podnikem" je třeba rozumět letecké podniky, jejichž skutečné vedení je ve Švýcarsku a jež jsou provozovány buď fyzickými osobami švýcarské státní příslušnosti, které mají trvalé bydliště ve Švýcarsku a nejsou usazeny v Československu, nebo osobami právnickými - včetně těch, v nichž má Švýcarská konfederace nebo některý z jejich kantonů účast - zřízenými podle zákonů platných ve Švýcarsku, anebo Švýcarskou konfederací.

5. Osvobození podle odstavců 1 a 2 se bude vztahovat na československé daně vyměřované za období po 31. prosinci 1957.

6. Československá vláda si vyhrazuje právo odvolat toto prohlášení vyrozuměním, které zašle švýcarské spolkové radě šest měsíců předem; v tomto případě se osvobození bude naposledy vztahovat na československé daně vyměřené za období končící 31. prosincem, následujícím bezprostředně po uplynutí této šestiměsíční lhůty.

Ministerstvo zahraničních věcí používá této příležitosti, aby znovu ujistilo švýcarské vyslanectví svojí hlubokou úctou.

V Praze dne 26. dubna 1960.

Švýcarské vyslanectví Praha."

II

Nóta švýcarského vyslanectví:

"Švýcarské vyslanectví projevuje úctu ministerstvu zahraničních věcí a má čest mu sdělit:

1. Švýcarská spolková rada, používajíc plných mocí podle spolkového výnosu z 1. října 1952, který ji opravňuje k výměně prohlášení o vzájemnosti ve věci zdanění podniků námořní nebo letecké dopravy, prohlašuje s výhradou vzájemnosti, že československé letecké podniky jsou osvobozeny ve Švýcarsku od všech daní (spolkových, kantonálních a obecních) ze zisků nebo příjmů plynoucích z provozování mezinárodní letecké dopravy, jakož i od daní (spolkových, kantonálních a obecních) z movitého jmění.

2. Osvobození podle odstavce 1 se rovněž vztahuje na československé letecké podniky, které jsou účastníky některého "poolu", některého společného provozu nebo mezinárodní provozní společnosti.

3. "Provozováním letecké dopravy" je třeba rozumět leteckou dopravu osob a věcí, provozovanou po živnostensku vlastníky, nájemci letadel nebo těmi, kteří mají letadlo v chartru.

4. "Československým podnikem" je třeba rozumět letecké podniky, jejichž skutečné vedení je v Československu a jež jsou provozovány buď fyzickými osobami československé státní příslušnosti, které mají trvalé bydliště v Československu a nejsou usazeny ve Švýcarsku, nebo osobami právnickými - včetně těch, v nichž má československý stát účast - zřízenými podle zákonů platných v Československu, anebo československým státem.

5. Osvobození podle odstavců 1 a 2 se bude vztahovat na švýcarské daně vyměřované za období po 31. prosinci 1957.

6. Švýcarská spolková rada si vyhrazuje právo odvolat toto prohlášení vyrozuměním, které zašle československé vládě šest měsíců předem; v tomto případě se bude osvobození naposledy vztahovat na švýcarské daně vyměřené za období končící 31. prosincem, následujícím bezprostředně po uplynutí této šestiměsíční lhůty.

Švýcarské vyslanectví používá této příležitosti, aby znovu ujistilo ministerstvo zahraničních věcí svojí hlubokou úctou.

V Praze dne 26. dubna 1960.

Ministerstvo zahraničních věcí Praha."

Přesunout nahoru