Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 79/1963 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o úplatě za postoupení výkonu práva myslivosti

Částka 44/1963
Platnost od 17.10.1963
Účinnost od 17.10.1963
Zrušeno k 01.06.1988 (20/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

79.

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství

ze dne 5. října 1963

o úplatě za postoupení výkonu práva myslivosti

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se Státní plánovací komisí stanoví podle § 44 odst. 2 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti (dále jen "zákon") a podle § 5 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:


§ 1

Za postoupení výkonu práva myslivosti v honitbách se platí počínajíc rokem 1963 úplata podle této vyhlášky.

§ 2

(1) Pro výši úplaty jsou rozhodující jakostní třídy (§ 13 odst. 3 zákona), do nichž byla honitba zařazena podle druhů zvěře, které se v ní vyskytují.

(2) Výše úplaty se vypočítá tím způsobem, že se počet ha, na nichž se vyskytuje jednotlivý druh zvěře, násobí částkou, která se pro jednotlivé druhy zvěře a jakostní třídy honitby stanoví takto:

 
Druh zvěřeJakostní třída
IIIII   IV
Kčs
zajíc - les     1,40     1,10     0,60     0,20
zajíc - pole     1,90     1,60     1,-     0,30
bažant v bažantnici i mimo bažantnici     2,70     1,10     0,60     0,20
jelen     1,40     1,-     0,70     0,40
daněk     0,80     0,70     0,60     0,50
muflon     1,30     1,-     0,80     0,60
srnčí     1,30     1,-     0,80     0,60

Součet těchto násobků tvoří celkovou úplatu za postoupení výkonu práva myslivosti. V honitbách, kde se chová společně několik druhů spárkaté zvěře (jelení, dančí a mufloní), stanoví se úplata pouze za druh, který je určen jakostní třídou jako hlavní; *) je-li stanovena jakostní třída také pro srnčí zvěř, platí se úplata i za tuto zvěř.

§ 3

(1) Výše úplaty vypočtené podle § 2 se zvyšuje

a) za každý ha lesa o 0,05 Kčs v honitbách, v nichž podle plánu mysliveckého hospodaření a lovu je loven tetřev nebo tetřívek, a o 0,25 Kčs v honitbách, v nichž se pravidelně vyskytuje a je loveno prase divoké,

b) za každý ha vodní plochy o 0,20 Kčs v honitbách, ve kterých se vyskytuje vodní zvěř,

c) o 50 % částky, kterou obdrží uživatel honitby za přenechání mimořádného povolení k odstřelu medvěda zahraničnímu lovci, a to v tom roce, ve kterém byl medvěd odstřelen.

(2) Při nadměrných škodách na zvěři způsobených vlky v honitbách v obvodu Východoslovenského krajského národního výboru, může okresní národní výbor k odůvodněné žádosti uživatelů honiteb a po projednání s okresním výborem Československého mysliveckého svazu a socialistickou organizací, která postoupila v honitbě výkon práva myslivosti, snížit sazby stanovené v § 2 pro jednotlivé druhy zvěře a jakostní třídy na dobu trvání smlouvy o postoupení výkonu práva myslivosti až o 60 %.

§ 4

(1) Roční úplata je splatná do 1 měsíce od schválení smlouvy o postoupení výkonu práva myslivosti okresním národním výborem (§ 16 odst. 1 zákona) a za další léta vždy nejpozději do 1. února běžného roku.

(2) Úhrada za honební pozemky, které byly začleněny do jiné honitby (§ 12 zákona), je splatná do 1 měsíce po jejich začlenění a v dalších létech vždy do 1. března běžného roku .


§ 5

Vyhláška č. 99/1954 Ú. v., o nájemném za honitby, se zrušuje.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: inž. Burian v. r.

Poznámky pod čarou

*) Oddíl B čl. 4 odst. 6 podrobnějších předpisů o myslivosti, č. 44/1962 Sbírky směrnic pro národní výbory.

Přesunout nahoru