Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 77/1963 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o výkupu a využití traktorů a traktorových přívěsů a návěsů, a zemědělských strojů trvale vyřazených z provozu

Částka 43/1963
Platnost od 07.10.1963
Účinnost od 01.11.1963
Zrušeno k 01.07.1966 (38/1966 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

77.

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství

ze dne 30. září 1963

o výkupu a využití traktorů a traktorových přívěsů a návěsů, a zemědělských strojů trvale vyřazených z provozu

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví podle § 1 zákona č. 80/1948 Sb., kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě:


§ 1

(1) Touto vyhláškou se upravuje výkup a další zužitkování traktorů a traktorových přívěsů a návěsů (dále jen "traktory") a zemědělských strojů (dále jen "stroje"), uvedených v příloze, pokud byly trvale vyřazeny z provozu.

(2) Vyhláška se nevztahuje na silniční tahače. *)

§ 2

(1) O vyřazení traktorů z provozu rozhoduje dopravní inspektorát veřejné bezpečnosti (dále jen "dopravní inspektorát") v dohodě s okresním národním výborem, jestliže zjistí, že traktor je trvale nezpůsobilý k provozu, nebo na žádost vlastníka traktoru, popřípadě organizace, která má traktor ve správě (dále jen "vlastník"). Jde-li o traktory používané v zemědělských závodech, potvrdí žádost o vyřazení traktoru orgán státního odborného dozoru v zemědělství. *)

(2) O vyřazení strojů z provozu rozhodují orgány státního odborného dozoru v zemědělství, jestliže zjistí, že stroj je trvale nezpůsobilý k provozu nebo na žádost vlastníka stroje, popřípadě organizace, která má stroj ve správě (dále jen "vlastník").

(3) Orgány státního odborného dozoru v zemědělství při rozhodování o vyřazení strojů (odstavec 2) a při potvrzování žádostí o vyřazení traktorů (odstavec 1) přihlížejí zejména:

a) k jejich celkovému technickému stavu a k jejich použitelnosti,

b) k technickému stavu jejich jednotlivých funkčně samostatných částí,

c) k jejich stáří,

d) k porovnání nákladů, které by si vyžádala jejich oprava s cenou nového traktoru nebo stroje obdobného typu,

e) k jejich celkovému počtu na příslušném pracovním úseku se zřetelem k plánovaným výrobním úkolům,

f) k jejich použitelnosti pro doplnění technologické linky strojů.

(4) Orgány státního odborného dozoru v zemědělství si při zjišťování podmínek, uvedených v odstavci 3 písm. e) a f) vyžádají stanovisko výrobní zemědělské správy.

§ 3

(1) K výkupu traktorů a strojů, které byly trvale vyřazeny z provozu (dále jen "vraky") a jejich funkčně samostatných částí, jsou výhradně oprávněny ty strojní a traktorové stanice (dále jen "vrakovací středisko"), které určí ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

(2) Dopravní inspektorát a orgány státního odborného dozoru v zemědělství uvedou v rozhodnutí o vyřazení traktoru, popřípadě stroje z provozu, příslušné vrakovací středisko (odstavec 1).

§ 4

(1) Vlastníci traktorů, popřípadě strojů, nesmějí z nich vyjmout žádnou funkční samostatnou část ani součástku s výjimkou pneumatik a duší po tom, kdy podali žádost o jejich trvalé vyřazení nebo po tom, kdy o vyřazení rozhodl dopravní inspektorát, popřípadě orgán státního odborného dozoru v zemědělství, z vlastního podnětu.

(2) Dopravní inspektoráty v rozhodnutí o trvalém vyřazení traktoru a orgány státního odborného dozoru v zemědělství v rozhodnutí o trvalém vyřazení stroje z provozu mohou jejich vlastníkům povolit, aby z vraku vyňali a ponechali si funkčně samostatnou část nebo součástku, o nichž prokáží, že je nezbytně potřebují k provozu jiného traktoru nebo stroje. Tyto funkčně samostatné části, popřípadě součástky, musí být v rozhodnutí přesně označeny, a jejich vynětí z vraku musí být odborně provedeno.

§ 5

(1) Dopravní inspektorát, popřípadě orgány státního odborného dozoru v zemědělství, zašlou neprodleně rozhodnutí o trvalém vyřazení traktoru nebo stroje vlastníku a vrakovacímu středisku.

(2) Vlastníci vraků jsou povinni nabídnout vraky vrakovacímu středisku k výkupu, a to nejpozději do 7 dnů od doručení rozhodnutí o trvalém vyřazení traktoru nebo stroje z provozu.

§ 6

(1) Vrakovací středisko ihned po doručení nabídky vyrozumí vlastníka vraku, kdy provede prohlídku vraku. Prohlídka musí být provedena nejpozději do 14 dnů po doručení nabídky.

(2) Rozhodne-li se vrakovací středisko vykoupit celý vrak, dohodne se s vlastníkem o dopravení vraku vrakovacímu středisku; náklady spojené s dopravou vraku hradí vrakovací středisko. Odvoz musí být proveden do 14 dnů ode dne, kdy bylo o výkupu rozhodnuto.

(3) Zjistí-li se při prohlídce vraku, že jsou upotřebitelné jen funkčně samostatné části vraku, provede vrakovací středisko na místě jejich demontáž a vykoupí je. Demontáž a výkup jednotlivých součástek vraku se však nesmí provádět. Dopravu vykoupených funkčně samostatných částí vraku obstará vrakovací středisko na svůj náklad.

(4) Nelze-li použít z vraku žádné funkčně samostatné části, vydá vrakovací středisko vlastníku vraku potvrzení, že může celý vrak nebo jeho část odevzdat do šrotu, *) a nebo si jej může ponechat pro vlastní potřebu.

§ 7

Vlastník vraku je povinen do doby, než vrak, popřípadě jeho funkčně samostatná část, budou vykoupeny vrakovacím střediskem nebo odevzdány do šrotu, starat se o ně s péčí řádného hospodáře.

§ 8

Vrakovací středisko vykupuje vraky a jejich funkčně samostatné části za ceny stanovené příslušnými předpisy. *)

§ 9

Vlastník vraku smí do šrotu odevzdat jen ten vrak nebo jeho funkčně samostatnou část, na něž má potvrzení vrakovacího střediska (§ 6 odst. 4).

§ 10

Tato vyhláška se nevztahuje na vraky ozbrojených sborů s výjimkou vraků, které ozbrojené sbory nabídnou samy vrakovacímu středisku.


§ 11

Zrušuje se vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 68/1958 Ú. l., o výkupu a využití trvale vyřazených traktorů používaných v zemědělství.


§ 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1963.


Ministr: inž. Burian v. r.


Příloha

Seznam

traktorů a strojů, jejichž vraky budou vykupovány

A. traktory

všechny typy vyráběné od roku 1950 včetně malotraktorů a nářaďového traktoru RS-09 (mimo KD, KDP-35, CHTZ-7 a traktory převážně užívané ve stavebnictví,
hutním a důlním průmyslu jako Mazur D-50, KS-07, TK-50, T-140, S-80 a S-100)

B. traktorové přívěsy a návěsy

všechny typy tuzemské i zahraniční výroby, pokud mají vzduchotlakové brzdy včetně přívěsů na fekálie FPT 2,5

C. zemědělské stroje

žací vazače MBK 210 a ŽVZ

žací stroje vyráběné od r. 1956

žací řádkovače tuzemské i zahraniční výroby

motorové žací lišty

nakladače mechanické a hydraulické určené nebo převážně užívané v zemědělství (tj. mimo těžké nakladače pro stavební, důlní, těžní, lodní a podobné práce)

mlátičky vyráběné od r. 1955

lisy na slámu LSS, SL-130, K-425 a K-441

řezačky vyráběné od r. 1955

mačkače píce MPZ-140

jednonápravové traktory (motoroboty)

motorové okopávačky M-6

dojicí přístroje D-1, DT-1

dojicí automaty DAD, DA-100

chladiče a zařízení sběren mléka

závlahová a kejdovací zařízení

sklízecí mlátičky obilní z tuzemska i dovozu

sklízecí řezačky silážní z tuzemska i dovozu

sklízeče na brambory (kombajny) z tuzemska i dovozu

Poznámky pod čarou

*) Vraky silničních tahačů (např. Tatra 141, Škoda 706 RTTN, Praga S 5T-2TN, Hanomag 55, Hanomag 100, Faun) vykupuje Mototechna podle nařízení ministra všeobecného strojírenství č. 56/1959 Sb., o využití motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu.

*) Vyhláška č. 114/1962 Sb., o státním odborném dozoru nad technickým stavem strojů používaných v zemědělství a nad bezpečností a ochranou zdraví při práci s těmito stroji.

*) Vyhláška č. 106/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem.

*) Výměr ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. G 10/1963 ze dne 15. října 1963

Přesunout nahoru