Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 73/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou

Částka 41/1963
Platnost od 30.09.1963
Účinnost od 04.07.1963
Zrušeno k 20.06.1977 (87/1977 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

73.

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 17. září 1963

o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou

Dne 4. června 1961 byla v Praze podepsána Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou.

Vláda Československé socialistické republiky Dohodu schválila dne 23. srpna 1961. President Somálské republiky ratifikoval Dohodu dne 9. února 1963 a předseda vlády Československé socialistické republiky potvrdil schválení Dohody listinou ze dne 24. dubna 1963. Výměna listin o schválení Dohody byla provedena dne 4. července 1963 v Mogadišu.

Podle ustanovení článku 9, odstavce 1 vstoupila Dohoda v platnost dnem 4. července 1963.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.

První náměstek ministra:

dr. Gregor v. r.

DOHODA

o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Somálské republiky,

přejíce si dále posíliti přátelské vztahy a podporovat hospodářské styky mezi oběma zeměmi a usilujíce rozvíjet za tím účelem vzájemnou vědeckou a technickou spolupráci,

dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou spolupracovat v otázkách vědy a techniky ke svému vzájemnému prospěchu a s ohledem na nejúčinnější využití nejnovějších poznatků vědy a techniky pro hospodářský rozvoj obou zemí.

Článek 2

Spolupráce prováděná podle článku 1 této Dohody spočívá ve vědecké a technické pomoci, kterou si smluvní strany budou vzájemně poskytovat, zejména:

a) vzájemným vysíláním expertů a poradců v oblasti vědy a techniky a

b) umožňováním teoretického a praktického výcviku.

Článek 3

Rozsah a podmínky vědecké a technické spolupráce budou mezi oběma smluvními stranami dohodnuty vždy na určité časové období a budou stanoveny v protokolu.

Článek 4

Rozsah práce expertů a poradců, jejich odměňování a jiné podmínky jejich činnosti budou v každém jednotlivém případě dohodnuty mezi příslušnými organizacemi smluvních stran.

Článek 5

Všechny osoby plnící své povinnosti na území druhé smluvní strany na základě této Dohody budou se ve své činnosti řídit podmínkami stanovenými pro splnění jejich úkolů a zdrží se jakéhokoliv vměšování do jiných záležitostí.

Článek 6

Každá smluvní strana poskytne na svém území příslušníkům druhé smluvní strany veškerou možnou podporu nutnou k úspěšnému splnění úkolů, jež mají být prováděny na základě této Dohody.

Článek 7

Každá smluvní strana se zavazuje, že zvláštní poznatky získané v souvislosti s plněním této Dohody nebudou prozrazeny třetí straně bez souhlasu druhé smluvní strany.

Článek 8

Tato Dohoda se nevztahuje na odborníky, techniky, pracovníky a jiný personál, kteří vyvíjejí činnost na území druhé smluvní strany v rámci jednotlivých kontraktů na dodávku zboží uzavřených mezi zástupci příslušných právnických a fyzických osob obou zemí.

Článek 9

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót o jejím schválení smluvními stranami, a její platnost skončí šest měsíců poté, kdy jedna ze smluvních stran sdělí písemně druhé smluvní straně svůj úmysl tuto Dohodu vypovědět.

2. V případě skončení platnosti této Dohody se smluvní strany před vypršením její platnosti dohodnou na způsobu dokončení projektů započatých podle této Dohody.

Dáno v Praze dne 4. června 1961, ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu Československé socialistické republiky F. Krajčír v. r.

Za vládu Somálské republiky dr. Scek Abdulle Mohamud Mohamed v. r.

Přesunout nahoru