Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 72/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě

Částka 41/1963
Platnost od 30.09.1963
Účinnost od 12.07.1963
Zrušeno k 04.10.2013 (52/2000 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

72.

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 13. září 1963

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě


Dne 22. října 1962 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě.

Vláda Československé socialistické republiky Dohodu schválila dne 16. ledna 1963; schválení bylo oznámeno jugoslávské straně nótou ze dne 6. února 1963. Vláda Federativní lidové republiky Jugoslávie Dohodu schválila dne 22. ledna 1963; schválení bylo oznámeno československé straně nótou ze dne 12. července 1963.

Podle ustanovení článku 28 vstoupila Dohoda v platnost dne 12. července 1963.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


Dohoda

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě

Vláda Československé socialistické republiky

a

Vláda Socialistické federativní republiky Jugoslávie

majíce na zřeteli přání upravit přepravu osob a zboží mezi oběma státy obchodními silničními vozidly, jakož i průjezd jejich územím,

dospěly k této Dohodě:

I. Přeprava cestujících

Článek 1

Veškerá přeprava osob mezi oběma státy a průjezd jejich územím podléhá povolovacímu řízení, s výjimkou přepravy vymezené v článku 6.

Článek 2

Žádosti o povolení se předkládají nejméně dva měsíce před zahájením přepravy.

Článek 3

Pravidelné linky mezi oběma státy nebo průjezdní trasy jejich územím schvalují po vzájemné dohodě příslušné orgány smluvních stran.

Příslušné orgány smluvních stran vydávají pro tu část linky, která prochází jejich územím, zvláštní povolení (koncesi) na základě vzájemnosti, s výjimkou případu, kdy bude rozhodnuto jinak.

Příslušné orgány smluvních stran společně stanoví podmínky pro vydávání zvláštního povolení, zejména pokud jde o dobu jeho platnosti, jakož i o tarify, kterých bude používáno.

Článek 4

Žádost o zvláštní povolení se předkládá příslušným orgánům státu, kde je vozidlo evidováno.

K této žádosti je třeba přiložit potřebnou dokumentaci (návrh jízdního řádu, tarifu a trasy, údaje o době provozu v průběhu roku a o předpokládaném datu zahájení provozu). Kromě toho mohou příslušné orgány smluvních stran požadovat i jiné údaje, které považují za účelné.

Příslušný orgán jedné smluvní strany předá příslušnému orgánu druhé smluvní strany žádosti, které schválil, se všemi předepsanými doklady, jakož i opis zvláštního povolení vydaného pro úsek cesty vedoucí po jeho území.

Článek 5

Pro nepravidelnou autobusovou přepravu, při které se na zpáteční cestě stejným vozidlem nepřevážejí tytéž osoby, jakož i pro přerušené okružní jízdy je třeba povolení, které se vydává na základě žádosti podané příslušnému orgánu státu, kde je vozidlo evidováno, a předává pak příslušnému orgánu druhé smluvní strany ke schválení.

Článek 6

Příležitostné turistické přepravy mezi oběma státy a v tranzitu jejich územím nepodléhají povolení. Toto ustanovení se použije vždy, jsou-li tytéž osoby dopravovány tímtéž vozidlem:

a) při okružní cestě, která začíná a končí ve státě, kde je vozidlo evidováno;

b) během cesty, jejíž výchozí bod je v některém místě státu, kde je vozidlo evidováno, a místo určení na území druhého státu, anebo v některém třetím státě, s podmínkou, že se vozidlo vrátí prázdné do státu, kde je evidováno, pokud nebylo vydáno jiné povolení.

II. Přeprava zboží

Článek 7

Veškerá přeprava zboží mezi oběma státy nebo průvoz zboží jejich územím podléhají povolení, s výjimkou případů vyjmenovaných v článku 12.

Článek 8

Pro každou jednotlivou cestu vozidla nebo soupravy vozidel se vydává samostatné povolení.

Uvedené povolení opravňuje dopravce k vykonání cesty tam a zpět.

Převzetí zpětného nákladu na území druhého státu mimo námořní přístavy je možné pouze na základě povolení pro bilaterální přepravy, tj. přepravy mezi oběma státy.

Článek 9

Povolení rozdělují příslušné orgány státu, v němž je vozidlo evidováno, v rámci kontingentů, které příslušné orgány smluvních stran každoročně vzájemně dohodnou na základě reciprocity. Tyto kontingenty se odděleně schvalují pro bilaterální přepravy, pro tranzitní přepravy jejich územím a pro přepravy do a z jugoslávských námořních přístavů.

Článek 10

Příslušný orgán jedné smluvní strany doručí příslušnému orgánu druhé smluvní strany dohodnutý počet nevyplněných ověřených povolení pro jednotlivé kategorie přeprav podle článku 9 Dohody.

Článek 11zrušeno

Článek 12

Povolení nepodléhá

a) přeprava stěhovaných svršků prováděná k tomu zvláště vybavenými dopravními prostředky;

b) přeprava předmětů určených pro veletrhy, výstavy a předvádění;

c) přeprava závodních koní, závodních automobilů a sportovních potřeb určených pro sportovní podniky;

d) přeprava divadelních dekorací a rekvizit;

e) přeprava hudebních nástrojů a zařízení, určených pro rozhlasová, filmová nebo televizní natáčení;

f) příležitostná přeprava zboží na letišti a z letiště v případě odklonění leteckých služeb;

g) přeprava včel a rybího plůdku;

h) přeprava zesnulých prováděná k tomu zvláště vybavenými dopravními prostředky;

i) vstup a jízda vozidel určených k poskytování technické pomoci, jakož i přeprava vozidel nezpůsobilých k jízdě;

j) přeprava léků a lékařských potřeb k poskytnutí pomoci v případě přírodních katastrof.

Přepravy uvedené pod písmeny a) až e) však nepodléhají povolení jen tehdy, budou-li zvířata nebo předměty znovu vyvezeny.

Článek 13

Přeprava nákladů po území druhého státu, při níž celková hmotnost nebo rozměry přepravovaných nákladů a použitých vozidel přesahují hmotnost nebo rozměry přípustné na území tohoto státu, vyžaduje zvláštní povolení v souladu s vnitrostátními předpisy.

III. Všeobecná ustanovení

Článek 14

Každá smluvní strana poskytne dočasné osvobození od placení dovozního cla, dovozních poplatků a dávek a od dovozních zákazů a omezení s podmínkou zpětného dovozu pro motorová vozidla evidovaná na území jedné smluvní strany, pokud mají doklad o dovozním celním záznamu.

Článek 15

Řidič a ostatní členové posádky vozidla mohou dovézt osobní potřeby v množství přiměřeném délce pobytu v dovozní zemi.

Potraviny na cestu a malé množství tabáku, doutníků a cigaret pro osobní potřebu jsou osvobozeny od dovozního cla a dovozních poplatků.

Článek 16

Pohonné látky, kterými jsou naplněny obvyklé zásobní nádrže dočasně dovezených vozidel, jsou osvobozeny od cla a dovozních poplatků a nepodléhají dovozním zákazům a omezením.

Článek 17

Jednotlivé součástky dovezené k opravě určitého vozidla dovezeného již na záznam, budou dočasně osvobozeny od cla a dovozních poplatků a nepodléhají dovozním zákazům a omezením. Smluvní strany mohou požadovat, aby tyto součástky byly při dovozu celně zaznamenány.

Vyměněné součástky, které nebudou vyvezeny zpět, podléhají clu a dovozním poplatkům, nebudou-li podle předpisů příslušného státu tomuto státu bezplatně přenechány nebo zničeny pod úředním dozorem na útraty zájemců.

Článek 18

Přepravci sídlící na území jedné smluvní strany nemohou provádět přepravu cestujících nebo zboží mezi dvěma místy na území druhé smluvní strany.

Dopravci, sídlící na území jednoho státu, nemohou provádět přepravu cestujících nebo zboží mezi dvěma místy na území druhého státu, jakož ani mezi územím druhého státu a třetí zemí.

Přeprava cestujících a zboží mezi územím druhého státu a třetí zemí se může, jako výjimka z ustanovení prvního odstavce tohoto článku, vykonávat jen na zvláštní povolení příslušného orgánu druhé smluvní strany.

Článek 19zrušeno

Článek 20

Příslušné orgány smluvních stran společně stanoví způsob výměny potřebných dokladů a statistických údajů.

Článek 21zrušeno

Článek 22

V případě porušení ustanovení této Dohody, k němuž by došlo na území jedné ze smluvních stran, příslušný orgán státu, v němž je vozidlo evidováno, je povinen na žádost příslušného orgánu druhé smluvní strany uplatnit vůči dopravci odpovídající sankce a uvědomit o tom druhou smluvní stranu.

Článek 23

Platy, které mají být provedeny na základě závazků vyplývajících z ustanovení této Dohody, se vyrovnávají podle platební dohody platné mezi oběma státy.

Článek 24

Dopravci, sídlící na území jednoho státu, kteří vykonávají přepravu cestujících a zboží podle této dohody podléhají za takové přepravy na území druhého státu povinnosti platit správní poplatky za vydání povolení, náhrady za užívání silnic a přepravní daně podle platných předpisů druhé smluvní strany.

Příslušné orgány smluvních stran se mohou dohodnout na vzájemném osvobození dopravců od povinnosti placení správních poplatků, náhrad a daní uvedených v prvním odstavci tohoto článku, a to:

a) při přepravě cestujících;

b) při bilaterální přepravě zboží a při přepravě zboží do a z jugoslávských námořních přístavů.

Ustanovení tohoto článku se netýkají povinnosti placení silničních poplatků a mostného na těch silnicích a mostech , kde se platí zvlášť.

Článek 25

Každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně, který příslušný orgán je oprávněn vyřizovat záležitosti týkající se provádění této Dohody.

Článek 26

Smluvní strany zřizují Smíšenou komisi, která se v případě potřeby sejde na žádost jedné nebo druhé strany za účelem řešení předem dohodnutých otázek.

Závěry Smíšené komise podléhají schválení v souladu s vnitrostátními předpisy smluvních stran.

Článek 27

Ve všech otázkách, které nejsou upraveny ustanoveními této dohody nebo ustanoveními mezinárodních smluv, jimiž jsou obě strany vázány, se budou používat vnitrostátní předpisy.

Článek 28

Tato Dohoda podléhá schválení případně ratifikaci podle ústavních předpisů každé ze smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení po případě o ratifikaci.

Zůstane v platnosti po dobu jednoho roku ode dne vstupu v platnost a bude mlčky prodlužována vždy o rok, nebude-li vypovězena jednou ze smluvních stran tři měsíce před uplynutím doby její platnosti.

Na důkaz toho zmocněnci podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Praze dne 22. října 1962 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a srbochorvatském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky: Maňák v. r.

Za vládu Socialistické federativní republiky Jugoslávie: inž. Dragovič v. r.

Přesunout nahoru