Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 70/1963 Sb.Vyhláška ministerstva stavebnictví o změně a doplnění vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací

Částka 40/1963
Platnost od 17.09.1963
Účinnost od 20.09.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

70.

VYHLÁŠKA

Ministerstva stavebnictví

ze dne 8. září 1963

o změně a doplnění vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací

Ministerstvo stavebnictví v dohodě s ostatními dodavatelskými a odběratelskými ministerstvy (ústředními úřady a orgány) a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:


Čl. I

Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 231/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací, se mění a doplňuje tak, že ustanovení § 32 počínajíc odstavcem 5 zní:

"(5) Po předchozím souhlasu okresního národního výboru mohou být výjimečně odevzdány a převzaty nedokončené objekty bytové a občanské výstavby zahrnuté do harmonogramů komplexní bytové a občanské výstavby, pokud k jejich úplnému dokončení chybí:

a) zařízení vzduchotechnická,

b) zařízení CO,

c) v době od 1. prosince do 30. dubna vnější omítky s mokrým výrobním procesem,

d) práce zahradnické (vysázení stromů a keřů, vysetí trávníků apod.), které mohou být provedeny jen v odpovídajících ročních obdobích.

Totéž platí obdobně o bytové a občanské výstavbě, nezahrnuté do harmonogramů komplexní bytové a občanské výstavby s tou odchylkou, že v těchto případech je místo souhlasu okresního národního výboru třeba souhlasu ústředního investora.

(6) V jiných případech, než jsou uvedeny v odstavci 5, mohou být nedokončené objekty bytové a občanské výstavby odevzdány a převzaty jen na základě výjimky, kterou v jednotlivém případě povolí ministerstvo výstavby v dohodě se Státní plánovací komisí a Státní komisí pro investiční výstavbu. O povolení výjimky může požádat krajský národní výbor, popř. (u výstavby nezahrnuté do harmonogramů komplexní bytové a občanské výstavby) ústřední investor, jestliže neobydlením (neužíváním) objektů by vznikly materiálové nebo finanční ztráty, a jestliže nedodělky nevadí řádnému užívání objektů.

(7) V zápise o odevzdání a převzetí musí být stanovena lhůta, kdy chybějící práce budou připraveny k odevzdání a převzetí; u omítek uvedených v odstavci 5 písm. c) nesmí být tato lhůta delší než do nejbližšího 31. července. Po dokončení jednotlivých chybějících prací uvedených v odstavci 5 písm. a) až c) dodavatel odevzdá a odběratel převezme tyto práce dodatkem k původnímu zápisu. Nedodrží-li dodavatel uvedenou lhůtu, je povinen zaplatit odběrateli penále 500 Kčs za každý den prodlení, nejvýše však 2 % z ceny všech prací sjednaných ve smlouvě."

Čl. II

Zrušuje se vyhláška č. 111/1962 Sb., o změně a doplnění vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. září 1963.


První náměstek ministra: v z. Foltýn v. r.

Přesunout nahoru