Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 7/1963 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 364/1953 Ú. l., o přepravním řádu pro městskou hromadnou dopravu osob (městský přepravní řád)

Částka 4/1963
Platnost od 31.01.1963
Účinnost od 31.01.1963
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

7.

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 27. prosince 1962,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 364/1953 Ú. l., o přepravním řádu pro městskou hromadnou dopravu osob (městský přepravní řád)

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 24 odst. 5 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách a podle § 7 vládního nařízení č. 36/1951 Sb., jímž se provádí zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě:


Čl. I

Vyhláška ministerstva dopravy č. 364/1953 Ú. l., kterou se vydává přepravní řád pro městskou hromadnou dopravu osob (městský přepravní řád), se mění a doplňuje takto:

1. Ustanovení § 10 se doplňuje odstavcem 7, který zní:

"(7) Ve vozidle s jednoslužným provozem je cestující povinen zaplatit ihned po nástupu do vozidla jízdné do pokladny, popř. se prokázat platným předplatním lístkem anebo jízdním průkazem. Ustanovení odstavců 3, 4, 5 ve vozidlech s jednoslužným provozem, kde se jízdenky nevydávají, neplatí."

2. Ustanovení § 11 odst. 1 zní:

"(1) Cestující, který si neobstaral včas (§ 10 odst. 1) platnou jízdenku, nebo který se nemůže prokázat při revizi platnou jízdenkou, předplatním lístkem nebo jiným průkazem, je povinen zaplatit vedle jízdného ještě přirážku 30,- Kčs. Ve vozidlech s jednoslužným provozem zaplatí tuto přirážku cestující, který ihned po nástupu prokazatelně nezaplatí tarifem stanovené jízdné, anebo se neprokáže platným předplatním lístkem nebo jízdním průkazem, popř. odebere neoprávněně a bez zaplacení jízdenku tam, kde se jízdenky vydávají."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: v z. Bouda v. r.

Přesunout nahoru