Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 69/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou

Částka 40/1963
Platnost od 17.09.1963
Účinnost od 04.07.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

69.

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 3. září 1963

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou


Dne 4. června 1961 byla v Praze podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou.

Vláda Československé socialistické republiky Dohodu schválila dne 23. srpna 1961. President Somálské republiky ratifikoval Dohodu dne 9. února 1963 a předseda vlády Československé socialistické republiky potvrdil schválení Dohody listinou ze dne 24. dubna 1963. Výměna listin o schválení Dohody byla provedena dne 4. července 1963 v Mogadišo.

Podle ustanovení článku XII, odstavce 1 vstoupila Dohoda v platnost dnem 4. července 1963.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Somálské republiky přejíce si rozvíjet kulturní styky mezi oběma zeměmi v zájmu dalšího rozšiřování a upevňování přátelských vztahů mezi československým a somálským lidem, dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat a rozvíjet kulturní výměny k vzájemnému prospěchu v rámci zákonů platných v každé zemi a na základě zásad respektování svrchovanosti, nevměšování do vnitřních záležitostí a rovnosti.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat podle svých možností a potřeb rozvoj spolupráce, výměnu zkušeností a pracovních výsledků dosažených ve vědě, ve vysokém a všeobecně vzdělávacím školství, ve zdravotnictví, v literatuře, umění a ve sportu. Vzájemným vysíláním delegací a jednotlivých návštěv budou podporovat seznamování se lidu obou zemí s kulturou druhé strany; za tím účelem budou zvát hudební a divadelní soubory, herce, budou pořádat koncerty, výstavy uměleckých děl, přednášky atd.

Smluvní strany budou podporovat kulturní výměny mezi nevládními organizacemi obou zemí.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat spolupráci na vzájemně přijatelném základě v oblasti distribuce knih a časopisů, v oboru rozhlasu, kinematografie a distribuce filmů, ve výměně rozhlasových programů a hudebních záznamů.

Článek 4

Smluvní strany souhlasí s tím, že budou podporovat poskytování vzájemné pomoci ve výchově vlastních odborníků pro průmysl, zemědělství, vědu a kulturu, že těmto pracovníkům budou dávat možnost studia na vysokých a odborných školách a umožňovat jim praktické zaškolení.

Článek 5

Smluvní strany budou provádět vzájemnou výměnu studentů. Za tím účelem každá ze smluvních stran bude poskytovat určitý počet stipendií na školských a vědeckých institucích své země studentům druhé strany a podle svých možností bude podporovat studium občanů druhé země ve vědeckých a vzdělávacích ústavech za účelem jejich školení a doškolování.

Článek 6

Smluvní strany vyjadřují přání provádět výměnu učitelů vzdělávacích ústavů jakož i jiných pracovníků v oboru školství, vědy a kultury s tím, že tito odborníci budou pracovat ve vzdělávacích ústavech, konat přednášky, případně přednáškové cykly.

Článek 7

Smluvní strany budou podle svých možností umožňovat studium jazyků druhé země, její kultury a literatury v příslušných školách a výzkumných ústavech své země.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat styky mezi knihovnami, muzei a podobnými institucemi za účelem vzájemné výměny vědeckých materiálů, literatury a časopisů.

Článek 9

Smluvní strany se dohodly, že budou vytvářet vhodné podmínky pro překládání a distribuci knih, brožur a časopisů vydávaných druhou stranou v oblasti vědy, kultury a umění.

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi sportovními organizacemi obou zemí v zájmu rozvoje sportu vůbec a v zájmu organizování sportovních utkání mezi sportovci obou zemí. Budou podporovat turistické zájezdy československých občanů do Somálské republiky a somálských občanů do Československé socialistické republiky.

Článek 11

1. Tato Dohoda se bude uskutečňovat zpravidla na základě ročních plánů, v nichž budou stanoveny podmínky jejího provádění včetně podmínek finančních.

2. Tyto plány budou koncem každého roku projednány diplomatickou cestou. V případě, že obě strany to shledají nutným, mohou se jednání konat střídavě v Praze a Mogadišo mezi zástupci určenými vládou každé strany.

Článek 12

1. Tato Dohoda nabude platnosti dnem, kdy si obě smluvní strany potvrdí výměnou nót, že Dohoda byla schválena podle příslušných ústavních předpisů smluvních stran.

2. Platnost Dohody skončí rok poté, kdy jedna ze smluvních stran oznámí písemně druhé smluvní straně svůj úmysl Dohodu vypovědět.

Dáno v Praze dne 4. června 1961 ve dvojím vyhotovení v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky

F. Kahuda v. r.

Za vládu Somálské republiky

Ali Garad Giama v. r.

Přesunout nahoru