Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 64/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891 revidované ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958

Částka 38/1963
Platnost od 30.08.1963
Účinnost od 01.06.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

64.

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 26. července 1963

o Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891 revidované ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958


Dne 14. dubna 1891 byla sjednána Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží, která byla revidována naposledy dne 31. října 1958 v Lisabonu.

Listina o přístupu Československé socialistické republiky k této Dohodě byla předána švýcarské vládě dne 11. srpna 1961.

Dohoda vstoupila podle svého článku 6 odstavce 1 v platnost dnem 1. června 1963. Tímto dnem vstoupila Dohoda v platnost rovněž pro Československou socialistickou republiku.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


MADRIDSKÁ DOHODA

o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891 revidovaná ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958

Článek 1

(1) Každý výrobek nesoucí falešný nebo klamavý údaj, jímž je přímo nebo nepřímo označena jako země nebo místo původu některá ze zemí, na něž se vztahuje tato Dohoda, nebo některé místo ležící v některé z těchto zemí, bude zabaven při dovozu v každé z uvedených zemí.

(2) K zabavení dojde rovněž v zemi, kde byl falešný nebo klamavý údaj o původu připojen, nebo v zemi, kam byl výrobek opatřený tímto falešným nebo klamavým údajem dovezen.

(3) Nedovoluje-li zákonodárství některé země zabavení při dovozu, nahradí se toto zabavení zákazem dovozu.

(4) Nedovoluje-li zákonodárství některé země ani zabavení při dovozu, ani zákaz dovozu, ani zabavení ve vnitrozemí a očekává se tudíž, že toto zákonodárství bude upraveno, nahradí se tato opatření žalobami a prostředky, které zákon této země zajišťuje ve stejném případě vlastním příslušníkům.

(5) Nebude-li tu zvláštních sankcí, které by zabezpečovaly potlačení falešných nebo klamavých údajů o původu, použije se sankcí předvídaných příslušnými ustanoveními zákonů o známkách a obchodních názvech.

Článek 2

(1) K zabavení dojde na žádost celního úřadu, který o tom neprodleně uvědomí účastníka, osobu fyzickou nebo právnickou, aby mohl podniknout, přeje-li si to, opatření proti zabavení, které bylo vykonáno jako opatření zajišťovací; státní zastupitelství nebo každý jiný příslušný úřad však může žádat o zabavení buď na návrh poškozeného nebo z úřední povinnosti; řízení má pak svůj obvyklý průběh.

(2) Úřady nejsou povinny provádět zabavení v případě průvozu.

Článek 3

Tato ustanovení nezabraňují prodávajícímu, aby uvedl své jméno nebo svou adresu na výrobky, které pocházejí odjinud než ze země prodeje; v tomto případě musí však být k adrese nebo ke jménu připojen přesný a zřetelný údaj země či místa zpracování nebo výroby nebo nějaký jiný údaj, který postačí k tomu, aby byl vyloučen jakýkoliv omyl o skutečném původu zboží.

Článek 3 bis

Země, na které se vztahuje tato Dohoda, se rovněž zavazují, že zakáží používat při prodeji, vystavování nebo nabízení výrobků všech údajů, které mají charakter publicity a které by byly s to uvést veřejnost v omyl o původu výrobků tím, že by byly uvedeny ve znacích, oznámeních, účtech, listech týkajících se vína, na obchodní korespondenci nebo dokladech nebo jakémkoliv jiném obchodním oznámení.

Článek 4

Soudy každé země rozhodnou, která pojmenování se pro svou vlastnost druhových názvů vymykají ustanovením této Dohody; krajinná označení původu vinných výrobků nespadají přitom pod výhradu stanovenou tímto článkem.

Článek 5

(1) Členské země Unie na ochranu průmyslového vlastnictví, které se nezúčastnily této Dohody, budou moci, požádají-li o to, přistoupit k ní formou předepsanou článkem 16 všeobecné Úmluvy.

(2) Ustanovení článků 16 bis a 17 bis všeobecné Úmluvy platí i pro tuto Dohodu.

Článek 6

(1) Tato Dohoda bude ratifikována a ratifikační listiny budou uloženy v Bernu nejpozději dne 1. května 1963. V zemích, které ji ratifikovaly, vstoupí v platnost za měsíc po tomto datu. Bude-li však již dříve tato Dohoda ratifikována alespoň šesti zeměmi, vstoupí v těchto zemích v platnost poté, co jim bylo oznámeno vládou Švýcarské konfederace, že došlo k uložení šesté ratifikační listiny a pokud jde o země, které ji ratifikují později, vstoupí v platnost měsíc po notifikaci každé ratifikace.

(2) Země, které neuložily ratifikační listiny ve lhůtě uvedené v předcházejícím odstavci, budou moci přistoupit k této Dohodě za podmínek uvedených v článku 16 všeobecné Úmluvy.

(3) Tato Dohoda nahradí ve vztazích mezi státy, v nichž platí, Dohodu uzavřenou v Madridu dne 14. dubna 1891 a její další revize.

(4) Ve vztazích mezi zeměmi, v nichž neplatí tato Dohoda, v nichž však platí Madridská dohoda revidovaná v Londýně v roce 1934 zůstává tato posléze uvedená Dohoda v platnosti.

(5) Stejně tak v zemích, kde neplatí ani tato Dohoda, ani Madridská dohoda revidovaná v Londýně, zůstává v platnosti Madridská dohoda revidovaná v Haagu v roce 1925.

(6) Stejně tak v zemích, kde neplatí ani tato Dohoda, ani Madridská dohoda revidovaná v Londýně, ani Madridská dohoda revidovaná v Haagu, zůstává v platnosti Madridská dohoda revidovaná ve Washingtonu v roce 1911.

Dáno v Lisabonu dne 31. října 1958.

Přesunout nahoru