Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 62/1963 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Státní komisi pro investiční výstavbu

Částka 37/1963
Platnost od 23.08.1963
Účinnost od 23.08.1963
Zrušeno k 10.11.1965 (113/1965 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

62.

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 14. srpna 1963

o Státní komisi pro investiční výstavbu

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky, majíc na zřeteli rostoucí význam investiční výstavby při dalším rozvoji národního hospodářství, jakož i nutnost zabezpečit účinné řízení celého průběhu investiční výstavby tak, aby bylo dosaženo vysoké technické, ekonomické a kulturní úrovně staveb, jejich hospodárného provádění a včasného uvádění výrobních kapacit do spolehlivého provozu, se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:


§ 1

Zřizuje se Státní komise pro investiční výstavbu jako ústřední orgán vlády pro řízení investiční výstavby. Státní komise pro investiční výstavbu odpovídá za uplatňování nejnovější techniky a vysoké společenské úrovně a efektivnosti v přípravě i provádění investiční výstavby.

§ 2

Státní komise pro investiční výstavbu plní tyto hlavní úkoly:

- řídí a organizuje přípravu investiční výstavby tak, aby byla zabezpečena její nejvyšší technická, ekonomická, kulturní a společenská úroveň;

- řídí typizaci v investiční výstavbě;

- řídí, organizuje a provádí expertízu dokumentů podkládajících investiční výstavbu;

- řídí územní plánování;

- řídí činnost stavebních úřadů;

- řídí výzkumnou činnost teoreticko-metodických otázek v oboru investiční výstavby, určuje technicko-hospodářské ukazatele a normy lhůt výstavby a provádí opatření pro dosažení maximální efektivnosti investic;

- řídí koncepci výstavby měst a vesnic a zajišťuje uplatnění hledisek architektury v investiční výstavbě;

- řídí projektovou činnost a metodiku rozpočtování v investiční výstavbě; zajišťuje ekonomické využití projektových kapacit a vypisuje a povoluje projektové soutěže;

- kontroluje průběh výstavby zvlášť důležitých staveb a provádí nutná opatření pro jejich včasné uvedení do provozu;

- povoluje u staveb jmenovitě schvalovaných vládou zahájení výstavby z hlediska projektového, hmotného a kapacitního zabezpečení.

§ 3

(1) Státní komise pro investiční výstavbu zabezpečuje své úkoly v soudružské spolupráci s ostatními ústředními orgány a krajskými národními výbory.

(2) Státní komise pro investiční výstavbu spolupracuje se Státní plánovací komisí při sestavování státního plánu rozvoje národního hospodářství, zejména plánu investiční výstavby. Z hledisek své působnosti vyslovuje souhlas se zařazováním jednotlivých staveb do návrhů jmenovitých seznamů předkládaných vládě ke schválení.

(3) Státní komise pro investiční výstavbu spolupracuje se Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky zejména při přípravě plánu rozvoje vědy a techniky a uplatňuje požadavky, vyplývající z potřeb investiční výstavby. Ve své řídící činnosti zajišťuje uplatnění závěrů výzkumu a vývoje provedených Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky.

(4) Státní komise pro investiční výstavbu spolupracuje s Ústřední komisí lidové kontroly a statistiky na úseku kontroly procesu investiční výstavby a tvorby a vyhodnocování statistické evidence.

§ 4

Pro koordinaci a zabezpečení úkolů Státní komise pro investiční výstavbu na Slovensku se zřizuje útvar při Slovenské národní radě. Náplň činnosti a počet pracovníků tohoto útvaru stanoví předsednictvo Slovenské národní rady v dohodě s předsedou Státní komise pro investiční výstavbu. Organizaci útvaru upraví zákon Slovenské národní rady.

§ 5

K zabezpečení přípravy a realizace plánované investiční výstavby je Státní komise pro investiční výstavbu z pověření vlády oprávněna

- prověřovat stav přípravy a realizace investiční výstavby v ministerstvech a krajských národních výborech, popřípadě v podnicích a organizacích jimi řízených a ukládat jim potřebná opatření;

- ukládat krajským národním výborům vypracování a realizaci opatření na úseku územního plánování, architektury a stavebního řízení.

§ 6

(1) Státní komise pro investiční výstavbu se skládá z předsedy, kterým je člen vlády, z náměstků předsedy Státní komise pro investiční výstavbu a dalších členů, které jmenuje a odvolává vláda.

(2) Práci Státní komise pro investiční výstavbu a jejího aparátu řídí její předseda.

(3) Úkoly, odpovědnost a metody práce Státní komise pro investiční výstavbu podrobněji vymezí statut, který vydá vláda.

§ 7

Státní komise pro investiční výstavbu plní své úkoly za široké účasti aktivů kvalifikovaných pracovníků z výrobních podniků, vysokých škol, projektových ústavů, vědeckých institucí, ústředních úřadů a národních výborů. Práci aktivu organizuje a řídí tak, aby přispěla ke spojování obecných poznatků s konkrétními zkušenostmi podniků a národních výborů a vytvářela předpoklady k zabezpečení souladu mezi společenskými, podnikovými a místními zájmy.

§ 8

Státní komisi pro investiční výstavbu jsou podřízeny:

Výzkumný ústav výstavby a architektury,

Studijní a typizační ústav,

Státní ústav rajónového plánování.

§ 9

Státní komise pro investiční výstavbu může na základě zákonů a vládních nařízení vydávat v oboru své působnosti obecné právní předpisy.

§ 10

Ministerstvo výstavby se s nově vymezenou působností v odvětví stavební výroby a výroby stavebních hmot, dílců a konstrukcí mění v ministerstvo stavebnictví.


§ 11

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

v z. Piller v. r.

Přesunout nahoru