Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 61/1963 Sb.Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o zajišťování správnosti měřidel a měření

Částka 36/1963
Platnost od 17.08.1963
Účinnost od 17.08.1963
Zrušeno k 01.02.1991 (505/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61.

VYHLÁŠKA

Úřadu pro normalizaci a měření

ze dne 8. srpna 1963

o zajišťování správnosti měřidel a měření

Úřad pro normalizaci a měření stanoví v dohodě s příslušnými ministerstvy a ústředními orgány podle § 9 zákona č. 35/1962 Sb., o měrové službě:


ODDÍL I

Orgány státní měrové služby

Orgánem státní měrové služby je Úřad pro normalizaci a měření (dále jen "úřad"). Součástí úřadu jsou jeho krajská oddělení, zřízená v jednotlivých krajích.

Práva a povinnosti orgánů státní měrové služby

§ 2

Úřad pro normalizaci a měření odpovídá za zajišťování jednotnosti a správnosti měřidel a měření; přitom zejména:

a) stanoví náležitosti měřidel, podmínky pro jejich způsobilost k úřednímu ověření a způsob ověření, zejména dovolené odchylky správnosti;

b) stanoví technický postup zkoušení a ověřování měřidel;

c) vydává směrnice pro typové ověřování a schvalování vzorků měřidel a směrnice pro registraci výrobců a opravců měřidel;

d) provádí úřední ověřování typů měřidel a schvaluje vzorky měřidel;

e) povoluje ve výjimečných případech ověření měřidel, která nemají všechny předepsané náležitosti;

f) provádí úřední ověřování hlavních podnikových etalonů;

g) může provádět zkoušky a ověřování jakéhokoliv druhu měřidel;

h) vyhlašuje státní, podnikové a mezinárodní ověřovací značky měřidel;

ch) stanoví, ve kterých případech lze zcela nebo zčásti upustit od označení měřidel státními ověřovacími značkami;

i) pověřuje organizace prováděním podnikových zkoušek a ověřování měřidel;

j) může provádět kontrolu jakýchkoliv měřidel a měření ve všech odvětvích národního hospodářství.

§ 3

(1) Krajská oddělení úřadu zejména:

a) provádějí úřední ověřování vybraných provozních měřidel a zajišťují vyřazení nesprávných vybraných měřidel (zničením ověřovacích značek, zaplombováním apod.);

b) provádějí úřední ověřování úřadem určených hlavních etalonů;

c) provádějí povinnou registraci organizací, které vyrábějí, opravují nebo provádějí montáže měřidel jakéhokoliv druhu v kraji a vedou jejich soustavnou a úplnou evidenci;

d) mohou provádět zkoušení a ověřování jakéhokoliv druhu měřidel;

e) kontrolují provádění podnikového ověřování pověřenými organizacemi;

f) kontrolují stav měřidel a způsob jejich používání ve všech odvětvích národního hospodářství, stav měrových útvarů organizací a činnost jejich orgánů dozírajících na měřidla.

(2) Při provádění kontroly projednávají orgány státní měrové služby odstranění zjištěných závad s vedoucími organizací a určují lhůtu k zjednání nápravy; zároveň poskytují technickou pomoc organizacím k rychlému odstranění zjištěných závad a výměnou zkušeností všemožně působí k zlepšení práce měrových útvarů organizací a projednávají s odpovědnými vedoucími možnosti zavedení pracovních metod nejlepších organizací nebo jiné způsoby k zlepšení práce v oboru měření.

(3) Neprovede-li vedení organizace ve stanovené době odstranění závad zjištěných při revizi, zpraví o tom krajské oddělení úřadu prostřednictvím úřadu orgán nadřízený této organizaci. Tento orgán je povinen sdělit úřadu, jaká opatření provedl k odstranění závad a k vyloučení jejich opakování.

§ 4

(1) Orgány státní měrové služby jsou při plnění svých úkolů oprávněny vstupovat do provozních místností organizací; musí přitom dodržovat zvláštní předpisy, jež platí pro vstup do jednotlivých provozních místností organizací. Prokazují se zvláštním průkazem vydaným úřadem.

(2) Orgány státní měrové služby jsou oprávněny požadovat od kontrolovaných organizací předložení soupisů používaných vybraných měřidel a hlavních etalonů, evidenci kontroly provozních měřidel a poskytnutí veškerých potřebných informací.

(3) Na vyzvání orgánů státní měrové služby jsou organizace povinny zajistit bezplatně podmínky k provedení kontroly měřidel (v případě potřeby i pomocné pracovní síly).

ODDÍL II

Zajišťování jednotnosti a správnosti vybraných provozních měřidel

§ 5

Úřední ověřování vybraných provozních měřidel

(1) Vybraná provozní měřidla (dále jen "vybraná měřidla") podléhají povinné úřední zkoušce a ověření (dále jen "úřední ověření"); seznam těchto měřidel, doba platnosti úředního ověření a omezení rozsahu povinnosti úředního ověření některých měřidel jsou uvedeny v příloze I.

(2) Výrobci a opravci měřidel a odběratelé dovážených měřidel jsou povinni předkládat vybraná měřidla, která vyrobili, opravili, popřípadě dovezli příslušnému krajskému oddělení úřadu k úřednímu ověření před jejich uvedením do oběhu, a jde-li o vybraná měřidla určená pro jejich vlastní potřebu, před jejich uvedením do používání; vybraná měřidla, která vyžadují provedení odborné montáže před uvedením do provozu, předkládají k úřednímu ověření organizace, které tuto montáž provedly.

(3) Organizace používající vybraných měřidel (dále jen "uživatelé") jsou povinny předkládat tato měřidla k novému úřednímu ověření vždy před uplynutím stanovené doby platnosti ověření.

(4) Jestliže vybrané měřidlo bylo při úřední zkoušce shledáno správným, ověří se předepsanými státními ověřovacími značkami; jinak nesmí být uvedeno do oběhu nebo musí být vzato z provozu a odstraněno z provozních místností.

§ 6

Platnost úředního ověření vybraných měřidel

(1) Platnost úředního ověření počíná dnem, kdy bylo toto ověření provedeno. Doba platnosti úředního ověření, stanovená v příloze I, se počítá od počátku kalendářního roku, který následuje po roce, v němž bylo provedeno úřední ověření měřidla.

(2) Platnost úředního ověření vybraného měřidla zaniká, jestliže

a) uplynula doba jeho platnosti,

b) byly provedeny změny nebo úpravy vybraného měřidla, jež mohou mít vliv na vlastnosti rozhodné pro jeho ověření nebo rozšiřují rozsah jeho používání,

c) vybrané měřidlo bylo tak poškozeno, že tím mohlo ztratit některou vlastnost rozhodnou pro jeho ověření,

d) některá ze státních ověřovacích značek byla porušena, odstraněna, znehodnocena anebo se stala nečitelnou,

e) je zjevno i při neporušeném ověření, že vybrané měřidlo se stalo nesprávným anebo že již nemá předepsané náležitosti.

(3) Jestliže platnost ověření zanikla, nesmí být vybraného měřidla v národním hospodářství používáno, pokud není znovu úředně ověřeno.

§ 7

Provádění úředního ověřování vybraných měřidel vyrobených, opravených, dovezených a používaných v provozu

(1) Úřední ověřování vybraných měřidel vyrobených, opravených a dovezených se koná

a) v laboratořích krajských oddělení úřadu,

b) v provozovnách organizací,

c) na místě používání.

(2) Úřední ověřování vybraných měřidel používaných v provozu se koná především ambulantně na okružních jízdách prováděných krajskými odděleními úřadu podle plánu, jinak podle ustanovení odst. 1.

(3) Úřední ověřování vybraných měřidel nenahrazuje technickou kontrolu mezi jednotlivými operacemi, kontrolní přejímání v závodě nebo závodní zkoušky dohotovených vybraných měřidel.

§ 8

Povinnosti výrobců a opravců měřidel a odběratelů dovážených měřidel

(1) Výrobci a opravci měřidel a odběratelé dovážených měřidel jsou povinni vždy do 30. září předkládat příslušnému krajskému oddělení návrh ročního plánu výroby, oprav a dovozu vybraných měřidel, na jehož podkladě bude sestaven plán úředního ověřování v příštím roce.

(2) Koná-li se úřední ověřování v provozovnách organizací uvedených v odstavci 1, jsou organizace povinny orgánům krajského oddělení úřadu zajistit plynulý a stejnoměrný přísun měřidel, poskytnout jim bezplatně vhodnou místnost, veškeré zkušební zařízení a pomůcky, podle potřeby i ochranné oděvy nebo jiné prostředky zajišťující bezpečnost a hygienu práce, technické a pomocné pracovníky a zajistit všechny ostatní podmínky k provádění úředního ověřování.

(3) Koná-li se úřední ověřování na místě používání měřidla, musí organizace zajistit bezplatně pomůcky a ostatní podmínky potřebné k provedení úředního ověření (v případě potřeby i pomocné pracovní síly).

§ 9

Povinnosti uživatelů

(1) Uživatelé jsou povinni vést a doplňovat soupis všech používaných vybraných měřidel podléhajících novému úřednímu ověření a dat jejich posledního úředního ověření. Před úřední zkouškou musí předložit orgánu krajského oddělení úřadu všechny potřebné údaje o počtu a charakteristice těchto měřidel; stejné údaje jsou uživatelé povinni předkládat krajskému oddělení úřadu na jeho vyzvání.

(2) Uživatelé, kteří používají vybraných měřidel, jsou povinni předkládat tato měřidla k úřednímu ověření příslušnému krajskému oddělení úřadu; při plánovaném ambulantním úředním ověřování na okružních jízdách jsou uživatelé povinni dodržovat termíny určené těmito odděleními.

(3) Ustanovení § 8 platí zde obdobně.

ODDÍL III

Zajišťování jednotnosti a správnosti hlavních podnikových etalonů

§ 10

Úřední ověřování hlavních podnikových etalonů

(1) Etalony používané jako hlavní podnikové etalony (dále jen "hlavní etalony") podléhají povinnému úřednímu ověření; seznam těchto hlavních etalonů, jakož i doba platnosti úředního ověření jsou uvedeny v příloze II. Příslušné krajské oddělení úřadu může na žádost uživatelů ve výjimečných případech dobu platnosti úředního ověření hlavních etalonů prodloužit, avšak nejvýše na dvojnásobek.

(2) Uživatelé jsou povinni předkládat hlavní etalony k úřednímu ověření před jejich uvedením do používání, pokud nebyly úředně ověřeny u výrobce; k novému úřednímu ověření jsou povinni předkládat hlavní etalony vždy před uplynutím doby platnosti ověření.

(3) Výrobci a opravci měřidel a odběratelé dovážených měřidel mohou předkládat k úřednímu ověření etalony, kterých bude používáno jako hlavních etalonů.

(4) Jestliže hlavní etalon byl při úřední zkoušce shledán správným, ověří se vydáním ověřovacího listu a popřípadě i státními ověřovacími značkami.

(5) Etalony, jichž se nepoužívá jako hlavních etalonů, podléhají kontrole podle § 21.

§ 11

Platnost úředního ověření hlavních etalonů

(1) Doba platnosti úředního ověření hlavních etalonů se počítá ode dne vydání ověřovacího listu.

(2) Pro zánik platnosti úředního ověření hlavních etalonů platí ustanovení § 6 odst. 2 obdobně.

(3) Jestliže platnost ověření zanikla, nesmí být etalonu používáno jako hlavního etalonu, pokud není znovu úředně ověřen.

§ 12

Provádění úředního ověřování hlavních etalonů a povinnosti organizací

(1) Úřední ověřování hlavních etalonů se provádí na žádost organizací, podanou u příslušného krajského oddělení úřadu; toto oddělení sdělí organizaci útvar úřadu, kterému je organizace povinna předložit hlavní etalony k provedení úředního ověření.

(2) Úřední ověřování vyrobených, opravených, dovezených nebo používaných hlavních etalonů se koná

a) v laboratořích úřadu nebo krajských oddělení úřadu,

b) na základě zvláštního povolení úřadu v provozovnách organizací.

(3) Koná-li se úřední ověřování hlavních etalonů v provozovnách organizací, platí o povinnostech organizací ustanovení § 8 obdobně.

(4) Organizace jsou povinny vždy do 30. září předkládat příslušnému krajskému oddělení požadavky na úřední ověření používaných hlavních etalonů v příštím roce.

(5) Uživatelé jsou povinni vést a doplňovat soupis všech hlavních etalonů.

ODDÍL IV

Mimořádné ověřování měřidel

§ 13

Ověřování měřidel nepodléhajících povinnému úřednímu ověření

Úřad a jeho krajská oddělení provádějí na žádost organizací úřední ověřování nebo zkoušení jakéhokoliv druhu provozních měřidel a etalonů nepodléhajících povinnému úřednímu ověření, mají-li volnou kapacitu k provádění těchto zkoušek a potřebné zařízení.

§ 14

Podnikové ověřování

(1) Úřad může v dohodě s příslušnými ministerstvy, ústředními orgány nebo krajskými, popřípadě i okresními národními výbory pověřovat organizace prováděním podnikových zkoušek a ověřování stanovených druhů měřidel; toto podnikové ověření nahrazuje úřední ověření.

(2) Předmětem podnikového ověřování mohou být vybraná měřidla a hlavní etalony podléhající povinnému úřednímu ověření, jakož i jiná provozní a etalonová měřidla, která nepodléhají povinnému úřednímu ověření, jestliže jsou schopna úředního ověření.

(3) Měřidlo, které bylo při této zkoušce shledáno správným, opatří pověřená organizace předepsanou podnikovou ověřovací značkou; etalon opatří rovněž podnikovým ověřovacím listem. Jinak se na podnikově ověřená měřidla a etalony vztahují předpisy o úředním ověřování beze změny.

§ 15

Ověřování měřidel v cizině

(1) Na žádost organizací může úřad povolit ověření měřidel jakéhokoliv druhu v cizině, jde-li o měřidlo mimořádně důležité a nelze-li jeho přezkoušení zajistit v tuzemsku.

(2) Ověření měřidla v cizině zajišťuje úřad na náklad organizace, která o ně požádala; v odůvodněných případech může úřad povolit, aby toto ověření měřidla v cizině zajistila sama organizace.

(3) Bez souhlasu úřadu není ověřování měřidel v cizině dovoleno.

§ 16

Mezinárodní ověřování

(1) Ověření dovezených měřidel provedené ověřovacími značkami, které byly v ČSSR uznány a vyhlášeny na základě mezinárodních dohod, platí jako úřední ověření podle této vyhlášky.

(2) Při úředním ověřování může úřad za podmínek stanovených mezinárodními dohodami opatřovat v tuzemsku vyrobená měřidla mezinárodně dohodnutými ověřovacími značkami, které byly na základě těchto dohod v ČSSR uznány a vyhlášeny.

ODDÍL V

Zajišťování správnosti typů měřidel a správnosti vyráběných a opravovaných měřidel

§ 17

Ověřování typů a schvalování vzorků měřidel

(1) Správnost, spolehlivost a životnost měřidel se zajišťuje ověřováním typů nebo schvalováním vzorků měřidel. Při tom se zjišťuje i vhodnost jejich konstrukce, použitého materiálu, popřípadě jejich tvaru.

(2) Měřidla uvedená v přílohách I, II této vyhlášky podléhají povinnému ověření jejich typů (typové ověření).

(3) Všechny druhy ostatních měřidel neuvedené v přílohách I, II této vyhlášky podléhají schválení vzorku na vyzvání úřadu při schvalování technických norem na tato měřidla.

(4) Měřidla, která nepodléhala typovému ověření a byla vyráběna již před vydáním této vyhlášky, podléhají tomuto ověření jen na vyzvání úřadu, vznikne-li pochybnost o správnosti jejich typů.

(5) Jakékoliv změny konstrukce nebo výrobních materiálů měřidel, jejichž typ nebo vzorek byl již úřadem schválen, podléhají novému schválení úřadu; výrobce měřidla je povinen o toto schválení požádat.

(6) Ověřování typů měřidel a schvalování vzorků měřidel provádí úřad nebo jím pověřená krajská oddělení úřadu.

§ 18

Povinnosti výrobců a opravců

(1) Výrobci a opravci, kteří vyrábějí, opravují nebo provádějí montáže měřidel jakéhokoliv druhu, podléhají povinné registraci; žádost o registraci podávají u příslušného krajského oddělení úřadu.

(2) Výrobci jsou povinni před zahájením výroby měřidel uvedených v přílohách I, II této vyhlášky podat žádost u příslušného krajského oddělení úřadu o typové ověření, které jim oznámí útvar úřadu, který typové ověření provede. Na vyzvání krajského oddělení úřadu jsou výrobci povinni předložit bezplatně tři vzorky měřidel. Tento počet může být v případě potřeby dohodou zvýšen.

(3) Ustanovení odst. 2 o předkládání vzorků platí při provádění typového ověřování nebo schvalování vzorků měřidel na vyzvání úřadu podle § 17, odst. 3 a 4 obdobně.

(4) Oznámí-li výrobce, že hodlá vyrobit pouze několik jednotlivých kusů, může úřad od typového ověření upustit.

(5) Rozhodne-li úřad, že typové ověření nebo schválení vzorků bude provedeno v provozovnách výrobce, je ten povinen zajistit na vlastní náklad veškeré potřebné podmínky k provádění zkoušek, vyžádané příslušným orgánem úřadu.

(6) Výrobu měřidla lze zahájit teprve po ověření typu měřidla nebo po schválení vzorku měřidla.

§ 19

Zajišťování správnosti vyrobených a opravených měřidel

(1) Výrobci a opravci jsou povinni zajišťovat správnost vyráběných a opravených měřidel uvedených v přílohách I, II a III této vyhlášky jejich porovnáváním s úředně ověřenými hlavními etalony před jejich předložením k úřednímu ověření, a pokud tato měřidla úřednímu ověření nepodléhají, před jejich uvedením do oběhu.

(2) Povinnost stanovená v odst. 1 platí obdobně pro montážní organizace provádějící stavbu a montáž měřidel.

§ 20

Povinnosti odběratelů dovážených měřidel

Při dovozu měřidel uvedených v přílohách I a II této vyhlášky je odběratel dovážených měřidel povinen před předložením návrhu na uzavření příslušné hospodářské smlouvy s organizací pověřenou prováděním zahraničního obchodu opatřit souhlas úřadu s dovozem těchto měřidel a zajistit, aby úřední souhlas byl na návrhu hospodářské smlouvy vyznačen. Bez tohoto souhlasu nesmí organizace pověřená prováděním zahraničního obchodu dovoz těchto měřidel uskutečnit. Úřad může žádat bezplatné předložení 3 vzorků měřidel. Po uskutečnění dodávky ohlásí odběratel dovážených měřidel úřadu převzetí zásilky, aby se přezkoušením dodaných měřidel mohlo zjistit, zda odpovídají předem schválenému vzorku nebo v případě, že předložení vzorků nebylo úřadem vyžádáno, zda dovezená měřidla odpovídají technické specifikaci schválené úřadem na návrhu smlouvy o dovozu.

ODDÍL VI

Zajišťování jednotnosti a správnosti provozních měřidel

§ 21

Podniková kontrola měřidel

(1) Jednotnost a správnost provozních měřidel stanovených v příloze III (dále jen "provozní měřidla") jsou povinny zajišťovat systematickou kontrolou organizace, které těchto měřidel používají.

(2) Organizace jsou povinny provádět kontrolu porovnáním údajů provozních měřidel s údaji úředně ověřených hlavních etalonů.

(3) Lhůty provádění kontrol jednotlivých provozních měřidel stanoví vedoucí organizace podle způsobu používání těchto měřidel tak, aby byla soustavně zajišťována jejich stálá jednotnost a správnost.

(4) Na žádost organizace může příslušné krajské oddělení úřadu dát souhlas k provádění kontroly jejích provozních měřidel jinou organizací nebo ve výjimečných případech provádět tuto kontrolu samo.

(5) Organizace jsou povinny vést evidenci lhůt pro provádění kontroly jednotlivých druhů provozních měřidel a evidenci kontroly provozních měřidel a zajišťovat, aby nebylo používáno měřidel, která byla při kontrole shledána nesprávnými.

§ 22

Zajišťování správnosti měření

(1) Organizace jsou odpovědny za systematické dodržování měrového pořádku; za tím účelem jsou organizace povinny zejména:

a) zajišťovat výběr vhodných měřidel, jejich náležitý stav, správné udržování a uchovávání a správné měření,

b) obeznámit pracovníky se svěřenými měřidly a jejich správným používáním,

c) podrobit pracovníky, kteří používají měřidel vyžadujících při své obsluze zvláštních znalostí, odborné zkoušce,

d) provádět soustavný dohled na měřidla a měření.

(2) Generální ředitelství trustů a oborových podniků řídí a koordinují zajišťování jednotnosti a správnosti měření v podřízených podnicích a rozvoj měření a měřicí techniky v nejdůležitějších oborech výrobního programu.


ODDÍL VII

Ustanovení závěrečná

§ 23

Veřejní vážní

(1) Obsluhovat veřejné váhy a vydávat vážní lístky smějí jen osoby, které prokázaly svou způsobilost zkouškou a složily předepsaný slib (veřejní vážní).

(2) Veřejní vážní vykonávají zkoušku a skládají slib u krajského oddělení úřadu, příslušného podle svého bydliště. O vykonané zkoušce vydá krajské oddělení úřadu vysvědčení.

(3) Na výkon funkce veřejných vážných dozírají krajská oddělení úřadu.

§ 24

Řízení

(1) Pro řízení před orgány státní měrové služby platí, pokud není stanoveno jinak, předpisy o řízení ve věcech správních.

(2) Žádosti o úřední ověření měřidel, typové ověření a schválení vzorků měřidel se podávají u příslušného krajského oddělení úřadu.

(3) O přezkoušení a ověření měřidla nebo o jeho odmítnutí se mimo případy uvedené v § 10, odst. 4 nevydává žádný nález (osvědčení, ověřovací list apod.), pokud předpisy zmíněné v § 2 písm. a) nestanoví jinak.

§ 25

Zrušuje se vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 36/1962 Sb., o zajišťování jednotnosti a správnosti vybraných měřidel.

§ 26

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou § 10, 11, 12 a 21, které nabudou účinnosti dnem 1. dubna 1964.


Předseda: Křovina v. r.


Příloha 1

Seznam vybraných provozních měřidel, podléhajících povinnému úřednímu ověřování a doba platnosti úředního ověření

PoložkaObor měření
Druh měřidla
Doba platnosti
úředního ověření 1)
1. Délka
1.1Délková měřidla na střižní zboží2 roky
1.2Měřická pásma určená pro přesná měření 2)bez omezení
1.3Měřicí zařízení odvalovací a skládací pro metrové a plošné textilie2 roky
1.4Taxametry u osobních a nákladních vozidel taxislužby2 roky
1.5Počitadla kilometrů u nájemných vozidel půjčoven automobilů2 roky
2. Plošný obsah
2.1Stroje na měření plochy usní 1 rok
3. Rovinný úhel
(pouze v příloze II a III)
4. Hmotnost 3)
4.1Závaží obchodní a speciální běžná (V. třídy)4 roky
4.2Závaží obchodní a speciální přesná (IV. třídy)2 roky
4.3Mostové váhy pro silniční vozidla, používané v obchodním styku, ve výkupních a distribučních organizacích2 roky
4.4Mostové váhy pro silniční vozidla, používané k ostatním účelům3 roky
4.5Mostové váhy pro kolejová vozidla2 roky
4.6Váhy pro zjišťování hmotnosti na nápravu u kolejových vozidel5 roků
4.7Váhy běžné (3. třídy), používané v obchodním styku, váhy kojenecké a váhy používané ke zdravotnickým účelům 4)2 roky
4.8Váhy přesné (2. třídy); vybrané váhy jemné (1. třídy), používané ve zdravotnictví, pro vážení drahých kovů, kamenů a cenných materiálů2 roky
4.9Váhy používané ke kontrole dávkovacích, balicích a třídicích zařízení2 roky
4.10Obilní zkoušeče; váhy na počítání kusů a pro zjišťování vlastností látek, schopné ověření2 roky
4.11Váhy s automatickou činností pro vážení obilovin v obchodním styku4 roky
5. Čas, frekvence
(pouze v příloze II a III)
6. Mechanický pohyb
6.1Silniční radarové rychloměry 5)2 roky
7. Síla, mechanické zkoušky materiálu
7.1Zkušební trhací stroje a lisy2 roky
7.2Zkušební kyvadlová kladiva pro zkoušky vrubové a rázové houževnatosti materiálů2 roky
7.3Zkušební stroje na dlouhodobé zkoušky tečení materiálu 6)
a) se zatěžovacím zařízením pákovým a s přímým zatížením5 roků
b) se zatěžovacím zařízením pružinovým a jiným2 roky
8. Objem, průtok
8.1Odměrné nádoby na kapaliny:
a) bez stupnicebez omezení
b) se stupnicíbez omezení
8.2Výčepní skleněné nádoby, používané k výčepu hotových nápojů 7)bez omezení
8.3Odměrné laboratorní sklo (odměrné baňky, byrety, pipety), používané k průkazním zkouškám, 8) ke kalibraci přístrojů, k měřením pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce nebo ke kontrole objemu výrobkůbez omezení
8.4Přepravní sudy používané jako měřidla objemu3 roky
8.5Přepravní tanky pro kapaliny, používané jako měřidla objemu4 roky
8.6Nádrže na ropu, používané jako měřidla objemu pro mezinárodní obchodní styk5 roků
8.7Objemová dávkovací měřidla na kapaliny:
a) obchodníbez omezení
b) staničníbez omezení
8.8Butyrometrybez omezení
8.9Kontrolní objemová lihová měřidla5 roků
8.10Průtočná měřidla na kapaliny, pohonné hmoty a poživatiny, používaná v obchodním styku2 roky
8.11Vodoměry:
a) na studenou vodu4 roky
b) na teplou vodu2 roky
c) bubnové vodoměry2 roky
8.12Plynoměry (vyjma plynoměrů s otáčivými písty, rychlostních a laboratorních)10 roků
8.13Plynoměry s otáčivými písty a rychlostní5 roků
8.14Laboratorní plynoměry5 roků
8.15Přístroje používané k přepočtu stavových veličin plynu pro měření v obchodním styku5 roků
9. Tlak
(pouze v příloze II a III)
10. Teplota, teplo
10.1Lékařské a zvěrolékařské teploměrybez omezení
10.2Mechanické měřiče tepla 9) 1 rok
11. Elektrické a magnetické veličiny
11.1Elektroměry na střídavý proud pro přímé měření spotřeby elektrické energie v maloodběru10 roků
11.2Elektroměry na střídavý proud pro přímé a nepřímé měření spotřeby elektrické energie ve velkoodběru, elektroměry s grafickým záznamem nebo s měřičem maxima5 roků
11.3Měřicí transformátory proudu a napětí, používané ve spojení s elektroměrybez omezení
11.4Epsteinovy přístroje pro měření magnetických vlastností plechů pro elektrotechniku, používané k průkazním 8) zkouškám 10)5 roků
11.5Měřicí sestavy pro měření magnetů, používané k průkazním 9) zkouškám 10)5 roků
12. Hustota
12.1Laboratorní hustoměry s hodnotou dílku menší než 1 kg.m-3bez omezení
12.2Laboratorní lihoměry s hodnotou dílku menší nebo rovnou 0,2 % objemubez omezení
12.3Laboratorní cukroměry s hodnotou dílku 0,1 % hmotnostibez omezení
12.4Laboratorní moštoměry s hodnotou dílku 0,1 kg.hl-1bez omezení
13. Viskozita
(pouze v příloze II a III)
14. Světelné veličiny
(pouze v příloze II a III)
15. Veličiny ionizujícího záření
(pouze v příloze II a III)

Příloha 2

Seznam hlavních podnikových etalonů, podléhajících povinnému úřednímu ověřování a doba platnosti úředního ověření

Hlavní podnikové etalony 11) a etalony z nich odvozené jsou uchovávány a používány organizacemi k zajišťování přesnosti provozních měřidel. Musí vykazovat technické vlastnosti, stanovené technickou normou, případně schématy návaznosti. 12)

U důležitých oborů měření (z hlediska jakosti výroby), kde hlavní podnikové etalony nejsou stanoveny Úřadem pro normalizaci a měření, může ministerstvo (ústřední orgán) nebo výrobní hospodářská jednotka v dohodě s Úřadem pro normalizaci a měření stanovit hlavní etalony a určit způsob přenosu hodnot dané veličiny až na provozní měřidla.

PoložkaObor měření
Druh etalonu
Doba platnosti
úředního ověření
1. Délka
1.1Etalonová čárková měřítka:
- 2. a 3. řádu1 rok
- 4. řádu2 roky
- 5. řádu3 roky
1.2Etalonové metry pro kontrolu délkových měřidel na střižní zboží5 roků
1.3Délková měřidla pro kontrolu délky ložení u skládacích měřicích přístrojů pro textilie5 roků
1.4Etalonové metry pro geodézii 13)1 rok
1.5Etalonová měřická pásma1 rok
1.6Etalonové koncové měrky:
- 2. řádu1 rok
- 3. a 4. řádu1 rok
- 5. řádu2 roky
1.7Trny pro kontrolu obilních sít3 roky
2. Plošný obsah
2.1Etalonové archy plošného obsahu3 roky
3. Rovinný úhel
3.1Optické polygony3 roky
3.2Goniometry3 roky
3.3Autokolimátory používané s optickými polygony,
- fotoelektrické2 roky
- vizuální3 roky
3.4Přístroje na zkoušení úhlových dělení 10)3 roky
3.5Optické dělicí hlavy 10)3 roky
3.6Zkoušeče libel 10)3 roky
4. Hmotnost
4.1Etalonová závaží k ověřování a kontrole závaží a vah všech tříd přesnosti1 rok
4.2Zatěžovací závaží k ověřování a kontrole vážicích zařízení (např. mostových, kolejových a pásových vah)1 rok
4.3Závažové zkušební vozy a rohové vozíky1 rok
4.4Etalonové váhy k ověřování a kontrole závaží1 rok
4.5Etalonové váhy používané k ověřování jiných druhů měřidel (např. objemových)1 rok
5. Čas, frekvence
5.1Etalonové zařízení pro kontrolu stopek 10)2 roky
5.2Etalony otáček2 roky
6. Mechanický pohyb
6.1Etalony přímočarého mechanického kmitání1 rok
7. Síla, mechanické zkoušky materiálu
7.1Etalonové siloměry 10)2 roky
7.2Etalonové tvrdoměrné destičky Rockwell A, B, C, N, T, Vickers, Brinell 14)3 roky
7.3Etalonová vnikací tělesa Rockwell C, N a Vickers 15)3 roky
7.4Měrky Vickers a Brinell5 roků
8. Objem, průtok
8.1Etalonové odměrné nádoby kovové1 rok
8.2Etalonové odměrné skleněné baňkybez omezení
8.3Etalonové byrety a pipety pro vyměřování laboratorního skla ve výrobě (i u pověřených organizací)bez omezení
8.4Krychloměry nebo stanice pro ověřování vodoměrů, kde etalonem je krychloměr5 roků
8.5Etalonové průtokoměry, používané ke kontrole průtokoměrů nebo k vyměřování nádrží2 roky
8.6Etalonové plynoměry
- bubnové mokroběžné5 roků
- turbinové2 roky
9. Tlak
9.1Etalonové pístové tlakoměry2 roky
9.2Etalonové deformační tlakoměry2 roky
9.3Etalonové kapalinové tlakoměry3 roky
9.4Etalonové mikromanometry kapalinové a zvonové3 roky
9.5Etalonové barometry (kromě pístových)3 roky
9.6Etalonové pístové barometry2 roky
9.7Etalonové kompresní vakuometry3 roky
10. Teplota, teplo
10.1Etalonové skleněné teploměry2 roky
a) skleněné teploměry rozsahu (0 až 100) °C, hodnota dílku 0,01 °C; 0,02 °C (s kontrolním nulovým bodem)
b) skleněné teploměry rozsahu (-10 až 360) °C, hodnota dílku 0,1 °C (s kontrolním nulovým bodem)
c) skleněné teploměry rozsahu (-55 až 20) °C, hodnota dílku 0,1 °C, s náplní amalgamu thalia
d) kalorimetrické teploměry v rozsahu (15 až 30) °C, hodnota dílku 0,01 °C,
e) metastatické (Beckmannovy) teploměry na měření teplotního rozdílu (0 až 5) °C, v intervalu (0 až 150) °C
10.2Etalonové platinové odporové teploměry v rozsahu teplot (-200 až + 631) °C, základní odpor Ro = 10; 25 nebo 100 ohmů;
R100/Ro je větší nebo rovno 1,385; proudové a napěťové vývody min., délka 400 mm, max. průměr trubice 12 mm
2 roky
10.3Termočlánky etalonové:
- PtRh 10-Pt, průměr drátu (0,35 až 0,6) mm, min. délka 1 m, rozsah (600 až 1100) °C200 provozních hodin max. 2 roky
- PtRh 30-PtRh 6, průměr drátu (0,35 až 0,6) mm, min. délka 1 m, rozsah (900 až 1700) °C100 provozních hodin, max. 2 roky
10.4Etalonové termočlánky měď-konstantan; průměr drátu (0,3 až 3) mm, délka 1 m; rozsah (-200 až 0) °C100 provozních hodin, max. 1 rok
10.5Etalonové jasové pyrometry, rozsah (900 až 2000) °C2 roky
10.6Teplotní žárovky, rozsah (900 až 2100) °C100 provozních hodin, max. 2 roky
11. Elektrické a magnetické veličiny
11.1Etalonové elektroměry2 roky
11.2Měřicí zařízení pro ověřování elektroměrů:
a) funkční zkouška1 rok
b) ověřování wattmetrů2 roky
c) ověřování měřicích transformátorůbez omezení
11.3Měřicí zařízení pro ověřování měřicích transformátorů:
a) funkční zkouška1 rok
b) ověřování etalonových transformátorů a kapacitních děličů5 roků
c) ověřování měřicích zařízení5 roků
d) ověřování sekundárních zátěží5 roků
e) kontrolní měřicí transformátory5 roků
11.4Laboratorní měřicí transformátory, používané pro zvětšení rozsahů5 roků etalonových měřicích přístrojů
11.5Etalonové výchylkové voltmetry, ampérmetry a wattmetry tř. 0,1 a 0,2 16)2 roky
11.6Etalonové číslicové voltmetry, ampérmetry a wattmetry2 roky
11.7Etalonové Westonovy články2 roky
11.8Etalonové laboratorní kompenzátory5 roků
11.9Etalonové laboratorní odporové můstky5 roků
11.10Etalonové odpory3 roky
11.11Etalony kapacity 10 pF až 0,1 mikroF3 roky
11.12Etalony indukčnosti do 10 H (vlastní a vzájemné)3 roky
11.13Etalony magnetického indukčního toku pro stejnosměrná magnetická měření3 roky
11.14Etalony magnetické indukce pro stejnosměrná magnetická měření3 roky
11.15Etalonové vzorky pro kontrolu Epsteinových přístrojů3 roky
11.16Etalonové vzorky magneticky tvrdých materiálů3 roky
11.17Etalonové napěťové a proudové zdroje2 roky
11.18Etalonové komparátory elektrického napětí, proudu a výkonu3 roky
12. Hustota
12.1Etalonové hustoměry (pro výrobce)5 roků
12.2Hustoměry všech technických principů s hodnotou dílku menší než 0,2 kg.m-33 roky
13. Viskozita
13.1Etalonové kapilární viskozimetry UBBELOHDE5 roků
13.2Referenční materiály pro viskozitu1/2 roku
14. Světelné veličiny
14.1Etalonové žárovky na světelný tok1 rok
14.2Etalonové žárovky na svítivost1 rok
14.3Etalonové žárovky na barevnou teplotu1 rok
15. Veličiny ionizujícího záření
15.1Sekundární etalonové zářiče radionuklidůStanoví se individuálně ověřovacím listem
15.2Sekundární etalony záření X, s přesností lepší než ± 0,7 %Stanoví se individuálně ověřovacím listem

Příloha 3

Seznam provozních měřidel, jejichž přesnost zajišťují organizace hlavními podnikovými etalony, uvedenými v příloze II

Provozními měřidly zde stanovenými jsou měřidla a měřicí zařízení, mající vliv na množství a jakost výroby, na řízení a ochranu technologického procesu, k ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (pokud již nejsou stanovena jako vybraná provozní měřidla). Provozní měřidla používaná v těchto oblastech stanoví vedoucí organizace. O kontrole provozních měřidel, nespecifikovaných v příloze III, rozhoduje vedoucí organizace.

PoložkaObor měření
Skupina nebo druh měřidla
1. Délka
1.1Délková měřidla, sloužící k nastavování měřicích přístrojů
1.2Délková měřidla pro přímé měření v technologickém procesu a ostatních etapách reprodukce
1.3Měřidla (např. měřická pásma určená pro geodetické práce vyšších tříd přesnosti, invarové čárkové metry ke kontrole nivelačních latí, základnové paralaktické latě apod.) pro účely geodézie a kartografie
1.4Obilní síta
1.5Ostatní délková měřidla, jejichž přesnost lze kontrolovat hlavními etalony délky, uvedenými v příloze II
2. Plošný obsah
(pouze v přílohách I a II)
3. Rovinný úhel
3.1Úhlové měrky kombinační a všechna ostatní pevná úhlová měřidla, sloužící k nastavování přístrojů, k přímému měření nebo měření odchylek geometrických tvarů, kontrolovatelné hlavními etalony, uvedenými v příloze II
3.2Měřicí přístroje s úhloměrnými stupnicemi, jejichž přesnost lze kontrolovat hlavními etalony rovinného úhlu, uvedenými v příloze II
4. Hmotnost
4.1Závaží jemná, tříd přesnosti I, II a III
4.2Váhy používané pouze ve vnitřním hospodářském styku k technologickým a jiným neobchodním účelům
4.3Váhy s automatickou činností, zejména váhy pásové a dávkovací
4.4Ostatní zařízení pro zjišťování hmotnosti, jejichž přesnost lze kontrolovat hlavními etalony, uvedenými v příloze II
5. Čas, frekvence
5.1Stopky
5.2Otáčkoměry
6. Mechanický pohyb
6.1Vibrometry
7. Síla, mechanické zkoušky materiálu
(Mechanický výkon)
7.1Tvrdoměry
7.2Zkušební stroje na dlouhodobé zkoušky tečení materiálu (zkoušky teplotního zařízení a průtahoměrů)
7.3Přístroje pro zkoušení materiálu v krutu
7.4Přístroje ke zkoušení plechů a kovových pásů hloubením
7.5Momentové klíče
7.6Provozní siloměry
7.7Brzdy pro zjišťování mechanického výkonu
7.8Ostatní měřidla, jejichž přesnost lze kontrolovat hlavními etalony uvedenými v příloze II
8. Objem, průtok
8.1Odměrné laboratorní sklo
8.2Nádrže a sudy, pokud se jich používá jako měřidel
8.3Dopravní konve na mléko
8.4Dávkovací zařízení objemu
8.5Dávkovací zařízení používaná k výčepu lihovin a poživatin
8.6Průtočná měřidla rychlostní, např. clony, dýzy, trubice
8.7Měřidla objemového průtoku
8.8Ostatní měřidla objemu a průtoku, pokud jejich přesnost lze kontrolovat hlavními etalony uvedenými v příloze II
9. Tlak
9.1Deformační tlakoměry
9.2Kapalinové tlakoměry
9.3Vakuometry ostatních principů, neuvedené v příloze II
9.4Barometry
9.5Ostatní měřidla tlaku, pokud jejich přesnost lze kontrolovat hlavními etalony uvedenými v příloze II
10. Teplota, teplo
10.1Skleněné teploměry
10.2Jasové pyrometry
10.3Odporové teploměry
10.4Termočlánky platinové a z obecných kovů
10.5Tlakové a bimetalové teploměry
10.6Přímo ukazující elektronické teploměry
10.7Pyrometry celkového záření
10.8Ostatní měřidla teploty, pokud jejich přesnost lze kontrolovat hlavními etalony uvedenými v příloze II
11. Elektrické a magnetické veličiny
11.1Voltmetry, ampérmetry, wattmetry třídy přesnosti 0,1 až 1,5 17)
11.2Westonovy články
11.3Technické kompenzátory a technické odporové můstky
11.4Měřiče kapacit a indukčnosti
11.5Epsteinovy přístroje
11.6Měřidla magnetické indukce, magnetického toku a měřicí sestavy pro měření magnetů
11.7Ostatní měřidla elektrických a magnetických veličin, pokud jejich přesnost lze kontrolovat hlavními etalony uvedenými v příloze II
12. Hustota
12.1Provozní hustoměry
12.2Měřidla hustoty jiných principů, pokud jejich přesnost lze kontrolovat hlavními etalony uvedenými v příloze II
13. Viskozita
13.1Viskozimetry
14. Světelné veličiny
14.1Luxmetry
14.2Žárovky na svítivost a světelný tok
15. Veličiny ionizujícího záření
15.1Provozní přístroje k měření veličin ionizujícího záření, jejichž přesnost lze kontrolovat hlavními etalony uvedenými v příloze II

VIII. Přístroje pro měření otáček

1. Otáčkoměry ruční přenosné

2. Otáčkoměry stabilní.

IX. Přístroje pro měření tlaku

a) Deformační tlakoměry:

1. Manometry deformační třídy přesnosti 0,5 až 4

2. Manovakuometry deformační

3. Vakuometry deformační

4. Tonometry deformační

b) Kapalinové tlakoměry:

5. Manovakuometry trubicové

6. Tonometry kapalinové

7. Mikromanometry

c) Vakuometry

X. Přístroje na měření elektrických veličin

1. Voltmetry třídy přesnosti 0,2 až 2,5

2. Ampérmetry třídy přesnosti 0,2 až 2,5

3. Wattmetry třídy přesnosti 0,2 až 2,5

4. Westonovy články třídy přesnosti II. a III.

5. Technické kompenzátory

6. Technické odporové můstky

7. Sada etalonových odporů

8. Odporové dekády.

XI. Přístroje pro měření teploty

1. Skleněné teploměry od -60 do +300 °C

2. Jasové pyrometry.

XII. Přístroje pro měření světelných veličin (fotometrie)

1. Luxmetry

2. Žárovky na svítivost

3. Žárovky na světelný tok.

Poznámky pod čarou

1) Novému úřednímu ověření nepodléhají vybraná provozní měřidla, která po uvedení do provozu jsou používána k měření ve vnitřním provozním styku v organizaci, tj. pro neobchodní účely a v technologických procesech jako provozní měřidlo. Toto omezení se však nevztahuje na měřidla, umístěná v obchodních nebo pomocných obchodních místnostech, nebo tam, kde důležitost měření úřední ověření vyžaduje.

2) Mimo pásem pro geodetické práce, na něž se vztahují předpisy orgánů a organizací, které plní úkoly ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii. Přesné měření rozumí se takové měření, kde dovolená chyba pásmem zjišťované délky (stanovená technickou dokumentací) je stejná nebo maximálně dvojnásobná než dovolená chyba měřického pásma, stanovená příslušnou ČSN.

3) Váhy speciálně konstruované nebo upravené k technologickým nebo jiným neobchodním účelům nepodléhají úřednímu ověřování.

4) Minimálně 1 000 ověřovacích dílků.

5) Používané Veřejnou bezpečností při kontrole dodržování pravidel silničního provozu.

6) Ověřuje se pouze siloměrné ústrojí.

7) Výčepní kelímky, prodávané zároveň s nápojem, ověřování nepodléhají.

8) Průkazními se zde rozumí zkoušky vyžádané pro soudní, arbitrážní nebo rozhodčí řízení, dále při hodnocení či schvalování výrobků státními zkušebnami nebo při osvědčování zkušebnami resortními. Náleží sem i zkoušky jakosti, mají-li jejich výsledky vliv na stanovení cen, nebo měření k ochraně životního prostředí.

9) S účinností od 1. 7. 1980

10) O provedení úředního ověření rozhoduje orgán státní měrové služby na základě žádosti uživatele, který současně se žádostí prokáže účel použití měřidla.

11) K pojmu "podnikový" viz § 1 odst. 2 vyhlášky.

12) Určenými Úřadem pro normalizaci a měření.

13) Etalony metrologických středisek, kontrolujících přesnost měřidel pro geodetické práce.

14) Podle dosavadních ČSN označované záčíslím "0" a "1".

15) Podle dosavadních ČSN označována záčíslím "0" a "1".

16) Případně kilovoltmetry do třídy přesnosti 1,5 ověřované v souladu s poznámkou 10).

17) Nižší třídy přesnosti pouze tehdy, splňují-li obecné ukazatele provozních přístrojů.

Přesunout nahoru