Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 58/1963 Sb.Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají prozatímní pravidla pro projednávání a rozhodování hospodářských sporů rozhodci

Částka 34/1963
Platnost od 24.07.1963
Účinnost od 01.08.1963
Zrušeno k 01.01.1985 (116/1984 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58.

VYHLÁŠKA

Hlavního arbitra Československé socialistické republiky

ze dne 8. července 1963,

kterou se vydávají prozatímní pravidla pro projednávání a rozhodování hospodářských sporů rozhodci

Hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví podle § 32 zákona č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži:


ODDÍL 1

Úvodní ustanovení

§ 1

Ke zvýšení účasti pracujících na řízení národního hospodářství a k vytvoření předpokladů pro lepší plnění plánovaných úkolů socialistickými organizacemi mohou být jednotlivé hospodářské spory projednávány a rozhodovány rozhodcem, kterého si zúčastněné organizace pro určitý spor zvolí.

§ 2

Rozhodcem může být každý občan, který má potřebné odborné znalosti pro rozhodnutí konkrétního sporu a svými vlastnostmi poskytuje záruku, že bude svou funkci plnit v souladu s celospolečenskými zájmy. Funkce zvoleného rozhodce je čestná.

§ 3

(1) Rozhodce může být zvolen k projednání a rozhodnutí kteréhokoli hospodářského sporu, patřícího do pravomoci orgánů hospodářské arbitráže, a to bez ohledu na podřízenost a sídlo zúčastněných organizací.

(2) Rozhodce volí zúčastněné organizace především pro rozhodnutí takového odborně náročného sporu, při jehož řešení se mohou uplatnit speciální znalosti a zkušenosti rozhodce s cílem objasnit podstatu a příčiny tohoto sporu a zabránit jeho opakování.

(3) Rozhodce pro určitý spor zvolí zúčastněné organizace zpravidla z řad vedoucích pracovníků socialistických organizací nebo hospodářských orgánů (ředitelů podniků, vedoucích hospodářských pracovníků organizací a institucí, vedoucích inženýrsko-technických pracovníků, pracovníků vědeckých a výzkumných ústavů a pracovišť).

§ 4

(1) Při projednávání a rozhodování hospodářského sporu je rozhodce povinen řídit se právními předpisy a zásadami hospodářské politiky Československé socialistické republiky. Rozhodce není vázán návrhy zúčastněných organizací; je povinen vést organizace k tomu, aby své podnikové a místní zájmy podřizovaly zájmům celé společnosti.

(2) Rozhodce projednává spor spolu se zástupci zúčastněných organizací a vede je k dohodě.

ODDÍL 2

Postup při volbě rozhodce a podání žádosti

§ 5

(1) Spor může být předložen rozhodci na základě dohody všech zúčastněných organizací a souhlasí-li navržený rozhodce s převzetím této funkce. K volbě rozhodce lze přistoupit teprve tehdy, nevedlo-li předchozí jednání mezi zúčastněnými organizacemi k odstranění sporu.

(2) Organizace, která obdržela návrh na projednání sporu rozhodcem, je povinna do 10 dnů oznámit, zda s tímto návrhem souhlasí, popřípadě sdělit svůj vlastní návrh na osobu rozhodce nebo na způsob odstranění sporu.

(3) Dohodou o rozhodnutí sporu zvoleným rozhodcem jsou zúčastněné organizace vázány.

§ 6

(1) Žadatel je povinen bez zbytečného odkladu po zvolení rozhodce uplatnit své požadavky v písemné žádosti, kterou předá nebo zašle rozhodci a všem zúčastněným organizacím; v žádosti uvede své požadavky a všechny důležité okolnosti, které je odůvodňují, a potřebné důkazní prostředky. Žadatel připojí též všechny doklady nutné pro řádné projednání a rozhodnutí sporu.

(2) Podání žádosti k rozhodci má tytéž účinky uplatnění práva, jako podání žádosti u hospodářské arbitráže.

(3) Organizace, proti níž žádost směřuje, je povinna po obdržení žádosti předložit rozhodci bez zbytečného odkladu vyjádření, v němž odůvodní své stanovisko, připojí doklady a navrhne důkazní prostředky, o něž opírá své námitky. Opis tohoto vyjádření zašle na vědomí žadateli i všem zúčastněným organizacím.

§ 7

Zúčastněné organizace jsou povinny při projednávání a rozhodování sporu účinně spolupracovat s rozhodcem a všestranně mu umožňovat výkon jeho funkce.

ODDÍL 3

Projednání sporu rozhodcem

§ 8

(1) Jestliže se zúčastněné organizace nedohodly s rozhodcem jinak, projednává rozhodce spor v sídle organizace, proti níž žádost směřuje; stanoví-li tak rozhodce, projedná se spor v podniku, v závodě nebo na pracovišti (staveništi), jehož se spor týká.

(2) Rozhodce oznámí zúčastněným organizacím místo, den a hodinu projednávání sporu.

(3) Rozhodce projednává spor za účasti vedoucích (ředitelů) zúčastněných organizací nebo pracovníků jimi pověřených.

§ 9

Jestliže je nutno opatřit doklady též od organizací, které nejsou zúčastněny na sporu, opatří je podle pokynu rozhodce ta ze zúčastněných organizací, které to uloží. Jestliže nemůže tyto doklady opatřit žádná ze zúčastněných organizací, vyžádá je na žádost rozhodce orgán hospodářské arbitráže, jejž o to rozhodce požádá.

§ 10

Jestliže je v zájmu správného rozhodnutí nutno rozšířit spor na další organizaci, může tak rozhodce učinit jen s jejím souhlasem. Nesouhlasí-li tato další organizace s tím, aby byl spor na ni rozšířen, předá rozhodce spor k projednání a rozhodnutí příslušnému orgánu hospodářské arbitráže.

§ 11

(1) Dojde-li v průběhu projednávání sporu mezi zúčastněnými organizacemi k dohodě, schválí rozhodce tuto dohodu, jestliže je v souladu s právními předpisy a zásadami hospodářské politiky Československé socialistické republiky a uvede její obsah v rozhodnutí.

(2) Nedojde-li k dohodě, rozhodne spor rozhodce po zjištění a posouzení všech důležitých okolností sporu a zvážení a zhodnocení všech důkazních prostředků.

§ 12

(1) Rozhodce vyhotovuje rozhodnutí písemně, i když je po skončení jednání ústně vyhlásil. Písemné vyhotovení rozhodnutí předá na potvrzení nebo zašle doporučeně zúčastněným organizacím do 5 dnů po jeho vyhlášení, popřípadě po projednání sporu. Jedno vyhotovení založí do spisu, jejž zašle k uložení krajské státní arbitráži, v jejímž obvodu má sídlo organizace, proti níž žádost směřuje; jde-li však o organizace podřízené témuž ústřednímu orgánu, při němž je zřízena resortní (družstevní) arbitráž, zašle spis této arbitráži.

(2) V rozhodnutí musí být uveden předmět sporu, datum vydání rozhodnutí, jméno rozhodce, název zúčastněných organizací a jména a funkce jejich zástupců, kteří se zúčastnili jednání, místo projednávání sporu, odůvodnění a výrok, označení hospodářské arbitráže, kde bude spis uložen, a podpis rozhodce.

(3) Ve výroku rozhodnutí se též uvede, která ze zúčastněných organizací a popřípadě jakou částí hradí cestovní výdaje rozhodce a další nutné náklady spojené s projednáním sporu (svědečné, náklady zkoušek apod.). Cestovní výdaje svých zástupců hradí zúčastněné organizace.

§ 13

Rozhodnutí vydané rozhodcem má účinky arbitrážního rozhodnutí a není proti němu opravného prostředku. Zúčastněné organizace jsou povinny splnit rozhodnutí způsobem a ve lhůtě, které jsou stanoveny v rozhodnutí a nebyla-li v něm určena lhůta, do 15 dnů od jeho doručení.

§ 14

(1) Nemůže-li rozhodce z vážných důvodů rozhodnout převzatý spor (např. z důvodů delší cesty do zahraničí, delšího vážného onemocnění, nedostavení se zúčastněné organizace bez omluvy nebo odůvodnění ani k druhému stanovenému jednání, nesouhlasu organizace, aby na ni byl spor rozšířen) postoupí rozhodce spor příslušnému orgánu hospodářské arbitráže. Rovněž žadatel může v takovém případě podat u příslušného orgánu hospodářské arbitráže arbitrážní žádost. Účinky podání žádosti rozhodci zůstávají zachovány (§ 6 odst. 2)

a) postoupí-li spor rozhodce sám, nebo

b) podá-li žádost hospodářské arbitráži žadatel nejpozději do 30 dnů poté, kdy mu došla žádost vrácená rozhodcem, popřípadě, kdy se dověděl o překážce, pro kterou nemůže rozhodce spor rozhodnout.

(2) V případech, kdy rozhodce nemůže rozhodnout spor, rozhodne o náhradě cestovních výdajů rozhodce, popřípadě o dalších nutných nákladech (§ 12 odst. 3) orgán hospodářské arbitráže, který tento spor rozhoduje a nebude-li zahájeno arbitrážní řízení, jsou zúčastněné organizace povinny nahradit cestovní výdaje rozhodce rovným dílem; v témž poměru jsou povinny nahradit i ostatní nutné náklady spojené s projednáním sporu.

ODDÍL 4

Splnění rozhodnutí

§ 15

V případě, že organizace nesplní rozhodnutí dobrovolně, může se oprávněná organizace obrátit na hospodářskou arbitráž, u níž je uložen spis, se žádosti o opatření rozhodnutí doložkou vykonatelnosti. Toto rozhodnutí se pak vykonává ve stejné lhůtě a stejným způsobem jako arbitrážní rozhodnutí podle zákona o hospodářské arbitráži.

§ 16

(1) Vedoucí hospodářské arbitráže, u níž je uložen spis, odmítne žádost o vyznačení doložky vykonatelnosti na rozhodnutí, jestliže rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo zásadami hospodářské politiky Československé socialistické republiky. Před odmítnutím žádosti projedná s rozhodcem podstatu nesprávnosti rozhodnutí.

(2) Hlavní arbitr Československé socialistické republiky může zrušit rozhodnutí rozhodce, jestliže je v rozporu s právními předpisy nebo zásadami hospodářské politiky Československé socialistické republiky, a spor přikázat k projednání příslušnému orgánu hospodářské arbitráže. Jde-li však o rozhodnutí sporu mezi organizacemi podřízenými témuž ústřednímu orgánu, u něhož je zřízena resortní (družstevní) arbitráž, přísluší toto právo vedoucímu tohoto ústředního orgánu.


ODDÍL 5

Závěrečná ustanovení

§ 17

Zjistí-li rozhodce při projednávání sporu vážné nedostatky v práci socialistických organizací, uvede je buď v rozhodnutí, nebo učiní samostatné upozornění, ve kterém požádá vedoucí příslušných socialistických organizací, aby učinili opatření nutná k odstranění nedostatků. Jde-li o zvlášť závažné nedostatky, upozorní na ně rozhodce prokuraturu nebo orgány lidové kontroly a statistiky.

§ 18

(1) Organizace, v níž zvolený rozhodce pracuje, je povinna rozhodci umožnit výkon jeho funkce v potřebném rozsahu. Je zejména povinna poskytnout rozhodci po dobu výkonu funkce pracovní volno, náhradu mzdy a náhradu nutných cestovních výdajů, podle předpisů o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů. *) Jestliže zvolený rozhodce není pracovníkem v pracovním poměru, nahradí mu nutné cestovní výdaje žadatel.

(2) Nutné cestovní výdaje rozhodce budou organizaci, v níž rozhodce pracuje nebo žadateli nahrazeny podle § 12 odst. 3 nebo podle § 14 odst. 2.

§ 19

Zúčastněné organizace jsou povinny poskytnout rozhodci podle svých možností místnosti k projednání sporu, právní pomoc, právnickou, ekonomickou a technickou literaturu a dokumentaci a zajistit provedení administrativních prací, potřebných k rozhodnutí sporu. Pokud tak nemohou učinit zúčastněné organizace, poskytují tuto pomoc orgány hospodářské arbitráže.

§ 20

Za projednávání a rozhodování hospodářských sporů voleným rozhodcem se neplatí žádné poplatky.

§ 21

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1963.


Hlavní arbitr Československé socialistické republiky: dr. Dohnal v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška č. 480/1950 Ú. l. ve znění vyhlášky č. 72/1952 Ú. l.

Přesunout nahoru