Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 55/1963 Sb.Zákon o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť (vědeckovýzkumné a vývojové základně)

Částka 32/1963
Platnost od 18.07.1963
Účinnost od 18.07.1963
Zrušeno k 29.04.1968 (53/1968 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

55.

ZÁKON

ze dne 9. července 1963

o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť (vědeckovýzkumné a vývojové základně)

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Úvodní ustanovení

§ 1

Cílevědomý rozvoj vědy a techniky a nutnost dosáhnout plného souladu jeho zaměření se základními potřebami socialistické společnosti vyžadují maximální soustředění vynakládaných sil a prostředků. Je proto třeba, aby pracoviště zabezpečující rozvoj vědy a techniky tvořila jednotnou soustavu - vědeckovýzkumnou a vývojovou základnu.

Rozsah vědeckovýzkumné a vývojové základny

§ 2

Vědeckovýzkumnou a vývojovou základnu tvoří organizace a organizační útvary, jejichž převážnou pracovní náplní jsou úkoly tvůrčího charakteru, vyplývající z plánu rozvoje vědy a techniky, nebo úkoly, které k rozvoji vědy a techniky přispívají. Součástí vědeckovýzkumné a vývojové základny tedy jsou:

a) Československá akademie věd a Slovenská akademie věd,

b) vysoké školy nebo jejich fakulty v rozsahu, který stanoví ministr školství a kultury (§ 4),

c) výzkumné a vývojové ústavy a organizace řízené ministerstvy, ostatními ústředními orgány státní správy a národními výbory,

d) výzkumné a vývojové ústavy a organizace, které jsou součástí výrobních hospodářských jednotek,

e) výzkumné a vývojové útvary organizací, které jsou výrobními hospodářskými jednotkami nebo jejich součástí, jakož i jiné útvary, které převážně plní úkoly plánu rozvoje vědy a techniky,

f) ověřovací provozy, pokud je do základny zařadí Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky,

g) zkušební a kontrolní ústavy řízené ministerstvy a ostatními ústředními orgány státní správy,

h) ústavy vědeckotechnických a ekonomických informací řízené ministerstvy a ostatními ústředními orgány státní správy,

i) jiné organizace, popř. organizační útvary, které plní úkoly vědeckotechnického rozvoje a které do základny zařadí Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky.

Zřizování složek vědeckovýzkumné a vývojové základny

§ 3

Pracoviště Československé akademie věd a Slovenské akademie věd zřizuje Československá akademie věd v dohodě se Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky.

§ 4

(1) Rozsah, ve kterém vysoké školy nebo jejich fakulty vyvíjejí činnost jako složky vědeckovýzkumné a vývojové základny, stanoví ministr školství a kultury v dohodě se Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a Československou akademií věd.

(2) Vědeckovýzkumná pracoviště vysokých škol zřizuje a jejich organizační formy stanoví ministr školství a kultury. Pokud tato pracoviště budou jmenovitě zahrnuta do vědeckovýzkumné a vývojové základny, zřizuje je ministr školství a kultury v dohodě se Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a Československou akademií věd.

§ 5

Výzkumné a vývojové ústavy a organizace [§ 2 písm. c) a d)], zkušební a kontrolní ústavy [§ 2 písm. g)] a ústavy vědeckotechnických a ekonomických informací [§ 2 písm. h)] zřizují příslušní ministři, ostatní vedoucí ústředních orgánů státní správy a krajské národní výbory se souhlasem Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky; zřizuje-li výzkumný nebo vývojový ústav nebo organizaci krajský národní výbor, je třeba též souhlasu příslušného ministra nebo jiného vedoucího ústředního orgánu státní správy.

§ 6

Výzkumné, vývojové a jiné útvary organizací, které jsou výrobními hospodářskými jednotkami nebo jejich součástí [§ 2 písm. e)], zřizuje v rámci plánu rozvoje vědy a techniky ředitel výrobní hospodářské jednotky se souhlasem příslušného ministra nebo jiného vedoucího ústředního orgánu státní správy. Zřizuje-li takový útvar ředitel výrobní hospodářské jednotky řízené národním výborem, je třeba souhlasu krajského národního výboru a příslušného ministra nebo jiného vedoucího ústředního orgánu státní správy.

§ 7

Složky vědeckovýzkumné a vývojové základny, řízené ministerstvy národní obrany a vnitra, zřizují příslušní ministři po projednání se Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky.

§ 8

Ověřovací provozy [§ 2 písm. f)] zřizují ředitelé výrobních hospodářských jednotek se souhlasem příslušného ministra nebo jiného vedoucího ústředního orgánu státní správy po jeho projednání se Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky.

§ 9

Postup stanovený pro zřizování složek vědeckovýzkumné a vývojové základny platí obdobně i pro jejich zrušování, slučování, rozdělování nebo převádění do oboru působnosti jiného orgánu.

Vymezení činnosti a organizace složek vědeckovýzkumné a vývojové základny

§ 10

(1) Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky stanoví zásady statutů ústavů a jiných samostatných organizací vědeckovýzkumné a vývojové základny.

(2) Na základě zásad vydaných Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky vydávají příslušní ministři a ostatní vedoucí ústředních orgánů státní správy, popřípadě krajské národní výbory vzorové statuty pro organizace v oboru své působnosti, které blíže upraví jejich právní postavení, organizaci a rozsah činnosti.

(3) Organizaci vědeckovýzkumných pracovišť Československé akademie věd upravují zvláštní předpisy.

Péče o složky vědeckovýzkumné a vývojové základny

§ 11

(1) Vrcholná péče o proporcionální rozvoj a koordinaci vědeckovýzkumné a vývojové základny přísluší Státní komisi pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky.

(2) Vedoucí jednotlivých složek vědeckovýzkumné a vývojové základny i jejich nadřízených orgánů odpovídají za komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů na nejvyšší dosažitelné úrovni.


Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 12

Pro vědeckovýzkumné a vývojové organizace zřízené podle mezinárodních dohod platí ustanovení tohoto zákona, pokud jejich statut vydaný na základě dohody nestanoví jinak.

§ 13

Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky stanoví ke dni počátku účinnosti tohoto zákona jmenovitě, které dosavadní organizace a organizační útvary uvedené v § 2 jsou součástí vědeckovýzkumné a vývojové základny.

§ 14

Zrušuje se zákon č. 14/1955 Sb., o zřizování a zrušování výzkumných ústavů, útvarů technického rozvoje a výzkumných a pokusných pracovišť.

§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Přesunout nahoru