Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 54/1963 Sb.Zákon o Československé akademii věd

Částka 32/1963
Platnost od 18.07.1963
Účinnost od 18.07.1963
Zrušeno k 01.01.1993 (599/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54.

ZÁKON

ze dne 9. července 1963

o Československé akademii věd

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se proto usneslo na tomto zákoně:


HLAVA PRVNÍ

Postavení a úkoly Československé akademie věd

§ 1

Československá akademie věd (dále jen "Akademie") je vědeckou institucí České a Slovenské Federativní Republiky; rozvíjí badatelskou činnost ve svých vědeckých pracovištích a jako své členy sdružuje nejvýznamnější vědecké pracovníky.

§ 2

Úkolem Akademie je zejména:

a) podílet se na vytváření koncepce rozvoje československé vědy;

b) řešit na svých pracovištích základní, pro rozvoj vědy i společnosti významné teoretické problémy přírodních, technických a společenských věd; přitom úzce spolupracovat s vysokými školami a dalšími vědeckými pracovišti;

c) podílet se na výchově vědeckých pracovníků a pečovat o další zvyšování jejich kvalifikace;

d) zveřejňovat výsledky své činnosti a přispívat k jejich popularizaci;

e) podílet se na reprezentaci československé vědy v zahraničí a rozvíjet v oborech své činnosti mezinárodní spolupráci.

§ 3

(1) V zásadních vědeckých otázkách je Akademie poradcem vlády a spolupracuje s příslušnými ústředními státními orgány.

(2) Za svou činnost odpovídá Akademie přímo vládě; podává jí každoročně o své činnosti zprávu.

§ 4

Akademie je právnickou osobou. Právo hospodaření se svěřeným národním majetkem vykonávají jménem Akademie její organizační útvary.

§ 5

(1) Organickou součástí Československé akademie věd a současně nejvyšší národní a regionální vědeckou institucí na Slovensku je Slovenská akademie věd.

(2) Působnost, členství a vnitřní organizaci Slovenské akademie věd upraví zákon Slovenské národní rady.

§ 6

Akademie je oprávněna udělovat vědecké hodnosti. Podrobnosti jsou upraveny zvláštními předpisy.

§ 7

K Akademii mohou být přidruženy vědecké společnosti; o tom rozhoduje presidium Akademie.

§ 8

Akademie je oprávněna vydávat časopisy a neperiodické publikace v oboru své činnosti a zřídit k tomu účelu vydavatelský podnik.

HLAVA DRUHÁ

Členové Akademie

§ 9

Členy Akademie jsou:

a) řádní členové-akademici, jimiž se mohou stát vynikající českoslovenští vědci, kteří obohatili vědu pracemi zvlášť velkého významu;

b) členové korespondenti, jimiž se mohou stát vynikající českoslovenští vědci, kteří, obohatili vědu významnými pracemi;

c) zahraniční členové, jimiž se mohou stát zahraniční vědci, kteří obohatili vědu velmi významnými vědeckými pracemi, sloužícími pokroku lidstva;

d) čestní členové, jimiž se mohou stát ti, kdož obohatili vědu pracemi světového významu, nebo se zvlášť zasloužili o vlast a či o pokrok lidstva.

§ 10

Členy Akademie jmenuje vláda České a Slovenské

Federativní Republiky na základě volby, kterou provádí valné shromáždění Akademie.

§ 11

(1) Akademici a členové korespondenti jsou povinni tvůrčím způsobem pracovat ve svých vědních oborech, napomáhat realizaci výsledků vědeckého výzkumu, účastnit se činnosti Akademie, plnit úkoly, které jim Akademie uložila, jakož i svědomitě vykonávat funkce, k nimž byli povoláni.

(2) Akademici a členové korespondenti mají pravidelnou měsíční odměnu; její výši stanoví vláda.

§ 12

Člen Akademie pozbývá členství rozhodnutím vlády České a Slovenské Federativní Republiky učiněným na návrh valného shromáždění Akademie, jestliže se zpronevěřil vědecké cti nebo jestliže soustavně a bez náležitého důvodu neplní úkoly vyplývající z jeho členství v Akademii (§ 11 odst. 1); rovněž pozbývá členství, byl-li mu soudem uložen trest ztráty čestných titulů a vyznamenání.

HLAVA TŘETÍ

Orgány Akademie

§ 13

(1) Vrcholným orgánem Akademie je valné shromáždění Akademie, které se skládá ze sboru členů Akademie a z Komory zástupců zvolených na pracovištích Akademie.

(2) Valné shromáždění

a) rozhoduje o zaměření činnosti a organizaci Akademie a určuje hlavní směry další práce a rozvoje Akademie,

b) projednává zprávu prezídia o činnosti Akademie,

c) na návrh prezídia stanoví, pro které vědní obory mají být zřízena vědecká kolegia.

(3) Prezídium Akademie svolává valné shromáždění nejméně jednou za rok.

§ 14

(1) Stálým řídícím orgánem Akademie je prezídium Akademie, jež tvoří předseda Akademie, místopředsedové Akademie, vědecký sekretář Akademie a další členové prezídia. Počet místopředsedů Akademie a dalších členů prezídia určí vláda České a Slovenské Federativní Republiky na návrh valného shromáždění. Valné shromáždění navrhuje vládě složení prezídia na základě tajného hlasování z členů Akademie a ze zástupců zvolených na pracovištích Akademie. Členové prezídia za Slovenskou akademii věd jsou navrhováni na základě volby v Radě vědců Slovenské akademie věd. Místopředsedy Akademie, vědeckého sekretáře Akademie a další členy prezídia jmenuje na základě tohoto návrhu vláda České a Slovenské Federativní Republiky. Předsedu Akademie jmenuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky na návrh vlády.

(2) Prezídium a jeho členové odpovídají za svou činnost valnému shromáždění a vládě České á Slovenské Federativní Republiky.

(3) Funkční období prezídia stanoví vláda České a Slovenské Federativní Republiky na návrh valného shromáždění.

§ 15

(1) Presidium nebo předseda Akademie mohou pověřit jednotlivé členy presidia obstaráváním určitých činností; zejména pověřují místopředsedy Akademie péčí o koordinaci a komplexnost prací v jednotlivých oblastech vědeckého bádání. K zajišťování řídící a organizační činnosti může presidium Akademie na návrh předsedy Akademie též zřizovat komise a jiné pomocné orgány.

(2) Členové presidia Akademie pověření určitou činností podle odstavce 1 a předsedové (vedoucí) komisí a jiných pomocných orgánů jsou z výkonu této činnosti odpovědni presidiu Akademie a předsedovi Akademie, podávají jim o ní zprávy a předkládají jim podle potřeby své návrhy.

§ 15azrušeno

§ 16

(1) Základními vědeckými orgány pro jednotlivé vědní obory jsou vědecká kolegia Akademie, složená z členů Akademie, ředitelů (vedoucích) a jiných pracovníků vědeckých pracovišť Akademie, pracovníků vysokých škol a dalších vědeckých, technických a hospodářských pracovníků, popřípadě i jiných vynikajících odborníků.

(2) Předsedu a ostatní členy vědeckého kolegia na návrh předsedy Akademie jmenuje a odvolává presidium Akademie, které řídí jejich činnost. Předseda kolegia odpovídá za výkon své funkce presidiu a předsedovi Akademie.

(3) Působnost kolegií blíže vymezí stanovy Akademie.

§ 17

Orgány i funkcionáři Akademie a jejich pracovišť soustavně vytvářejí podmínky pro širokou účast pracovníků Akademie na řízení vědecké práce. Zásadní otázky, týkající se určitého vědeckého pracoviště, projednávají orgány Akademie zpravidla za účasti ředitele (vedoucího), popřípadě dalších pracovníků příslušného pracoviště.

§ 18

Úkoly Akademie v oblasti správní, hospodářské a organizační zajišťuje aparát Akademie. Presidium Akademie určí způsob konkrétního řízení aparátu Akademie.

HLAVA ČTVRTÁ

Vědecká pracoviště Akademie

§ 19

(1) Středisky vědeckovýzkumné činnosti Akademie jsou její vědecká pracoviště, jež rozvíjejí na nejvyšší úrovni vědeckovýzkumnou činnost v příslušném vědním oboru, těsně spolupracují s vysokými školami a ostatními vědeckovýzkumnými pracovišti, podílejí se na vědeckopopularizační a kulturní činnosti a přispívají k realizaci výsledků vědeckovýzkumných prací. Postup při zřizování a zrušování vědeckých pracovišť Akademie upravuje zvláštní zákon.

(2) V čele pracoviště je ředitel (vedoucí), jehož na návrh předsedy Akademie jmenuje a odvolává presidium Akademie. Ředitel (vedoucí) řídí veškerou činnost pracoviště a odpovídá za ni presidiu a předsedovi Akademie.

(3) Ředitel (vedoucí) vědeckého pracoviště je povinen vytvářet podmínky pro účast pracovníků na řízení vědecké práce pracoviště. Zaměření činnosti a organizaci pracoviště je ředitel povinen projednávat ve vědecké radě pracoviště.

§ 20

(1) Povinností vědeckých pracovníků Akademie je tvůrčím způsobem usilovat o co nejúčinnější řešení teoreticky závažných a pro praxi důležitých vědeckých problémů, aktivně vědecky pracovat, neustále rozvíjet své teoretické znalosti i praktické zkušenosti, opírat se při své činnosti o kolektiv spolupracovníků; jsou též povinni účastnit se vědeckoorganizační práce na svém pracovišti.

(2) Povinností ředitele (vedoucího) vědeckého pracoviště Akademie je vytvářet podmínky pro to, aby každý vědecký pracovník mohl v rámci uložených úkolů na svém pracovišti plně rozvíjet své tvůrčí schopnosti a zvyšovat svou vědeckou kvalifikaci.

(3) Práva a povinnosti pracovníků vědeckých pracovišť Akademie upraví pracovní řády pracovišť.


HLAVA PÁTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 21

Vnitřní poměry Akademie a právní postavení jejích orgánů a organizačních útvarů, způsob jednání a usnášení valného shromáždění podrobněji upraví stanovy Akademie, které schvaluje vláda České a Slovenské Federativní Republiky. Návrh stanov předkládá vládě předseda Akademie na základě rozhodnutí valného shromáždění.

§ 21azrušeno

§ 22

Zrušuje se zákon č. 52/1952 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákona č. 53/1957 Sb., a vládní nařízení č. 91/1952 Sb., kterým se provádí zákon o Československé akademii věd.

§ 23

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Přesunout nahoru