Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 52/1963 Sb.Zákon o Státní plánovací komisi

Částka 31/1963
Platnost od 17.07.1963
Účinnost od 17.07.1963
Zrušeno k 29.04.1968 (53/1968 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

52.

ZÁKON

ze dne 9. července 1963

o Státní plánovací komisi

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Státní plánovací komise je ústředním orgánem vlády pro souhrnné plánování rozvoje národního hospodářství.

§ 2

(1) Státní plánovací komise zabezpečuje na základě soustavné analýzy rozvoje národního hospodářství přípravu státních plánů rozvoje národního hospodářství. K tomu účelu

a) řídí přípravu a předkládá vládě návrhy

- dlouhodobého výhledu rozvoje národního hospodářství,

- dlouhodobých státních plánů rozvoje národního hospodářství a směrnic pro jejich vypracování,

- prováděcích státních plánů rozvoje národního hospodářství, vypracované na podkladě návrhů odborných ústředních orgánů vlády a návrhů plánů rozvoje jednotlivých odvětví, které jí předkládají odvětvové ústřední orgány, a návrhů plánů, které jí předkládají krajské národní výbory,

b) předkládá vládě návrhy koncepcí a zásad hospodářské politiky, zejména

- investiční politiky,

- rozvoje vnějších vztahů a zapojení ekonomiky státu do mezinárodní dělby práce,

- vývoje cen a mezd,

- finanční, úvěrové a devizové politiky,

c) předkládá vládě

- komplexní návrhy rozvoje oblastí a návrhy hlavních směrů rozmístění výrobních sil,

- návrhy zásadních národohospodářských opatření a posudky k návrhům zásadní povahy, týkajícím se rozvoje národního hospodářství, které vládě předkládají jiné orgány,

- návrhy na zdokonalování nástrojů plánu a ekonomických nástrojů,

d) stanoví metodiku vypracování státních plánů rozvoje národního hospodářství.

(2) Státní plánovací komise plní své úkoly v těsné soudružské spolupráci s ostatními ústředními orgány a s krajskými národními výbory za široké aktivní účasti pracujících a jejich organizací, zejména Revolučního odborového hnutí; pečuje o dosažení jednoty při plánování národního hospodářství a dbá o důsledné uplatňování celostátních hledisek při posuzování hospodářských problémů. Krajským národním výborům pomáhá při vypracování návrhů plánů rozvoje jejich hospodářství a při řešení zásadních problémů souvisících s plněním úkolů komplexního rozvoje krajů. Využívá praktických zkušeností, které ústřední orgány a krajské národní výbory získaly při plánovitém řízení svěřených úseků národního hospodářství.

(3) Ve své práci se Státní plánovací komise opírá o spolupráci s aktivem odborníků vědy a praxe, zapojuje do přípravy a rozpracování otázek plánu vědecké a technické instituce a vysoké školy a ověřuje si návrhy řešení důležitých otázek na aktivech, ekonomických konferencích a přímo na pracovištích.

(4) Státní plánovací komise se řídí ve své činnosti pokyny vlády. Pravomoc Státní plánovací komise podrobněji vymezují zvláštní předpisy. Tyto předpisy též stanoví, která pravomoc jí přísluší jen společně s jinými ústředními orgány.

§ 3

(1) Státní plánovací komise se skládá z předsedy Státní plánovací komise, kterým je člen vlády, z náměstků předsedy Státní plánovací komise a dalších členů, které jmenuje a odvolává vláda. Členem Státní plánovací komise je též předseda Slovenské plánovací komise.

(2) Práci Státní plánovací komise a jejího aparátu řídí její předseda.

(3) Pro řešení důležitých národohospodářských problémů může Státní plánovací komise zřizovat výbory.

§ 4

(1) Orgánem Slovenské národní rady pro otázky národohospodářského plánování a oblastním orgánem Státní plánovací komise je Slovenská plánovací komise.

(2) Do působnosti Slovenské plánovací komise patří zejména:

a) vypracovávat na základě směrnic vlády, podle pokynů Státní plánovací komise, ve spolupráci s ní a s ministerstvy, s ostatními komisemi Slovenské národní rady a jejími odbory a s krajskými národními výbory na Slovensku návrhy souhrnného rozvoje národního hospodářství na Slovensku v rámci dlouhodobých a ročních plánů rozvoje národního hospodářství a předkládat je předsednictvu Slovenské národní rady a Státní plánovací komisi;

b) předkládat předsednictvu Slovenské národní rady a Státní plánovací komisi iniciativní návrhy, rozbory a podklady týkající se souhrnného rozvoje hospodářství, rozvoje jednotlivých odvětví výroby, růstu hmotné a kulturní úrovně obyvatelstva, rozmístění výrobních sil a rozvoje jednotlivých oblastí na Slovensku;

(3) Slovenská plánovací komise se skládá z předsedy, kterým je místopředseda Slovenské národní rady, z náměstků předsedy Slovenské plánovací komise a z dalších členů. Členy Slovenské plánovací komise volí a odvolává Slovenská národní rada; náměstky předsedy Slovenské plánovací komise volí a odvolává předsednictvo Slovenské národní rady.

(4) Úkoly, pravomoc, odpovědnost a způsob činnosti Slovenské plánovací komise podrobněji vymezí vláda, popřípadě zvláštní předpisy.

§ 5

(1) Ústřední orgány, orgány Slovenské národní rady a krajské národní výbory napomáhají Státní plánovací komisi při plnění jejích úkolů a projednávají s ní všechna opatření zásadního rázu, pokud se dotýkají plánování rozvoje národního hospodářství.

(2) Všechny státní orgány a hospodářské organizace jsou povinny podávat Státní plánovací komisi všechny údaje, zprávy a návrhy potřebné k plnění jejích úkolů, které od nich požaduje.

(3) Osoby pověřené Státní plánovací komisí mají při výkonu své působnosti přístup do provozních místností a prostorů a do skladů a požívají ochrany příslušející veřejným činitelům. Musí jim být předloženy k nahlédnutí písemnosti a jiné pomůcky potřebné ke splnění jejich úkolů.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí obdobně pro vzájemný poměr mezi Slovenskou plánovací komisí a ústředními orgány a státními orgány a organizacemi na Slovensku .

§ 6zrušeno


§ 7

Zrušují se

zákon č. 41/1959 Sb., o Státní plánovací komisi, ve znění zákonného opatření č. 1/1961 Sb. a zákonného opatření č. 63/1962 Sb.,

vládní nařízení č. 44/1959 Sb., kterým se stanoví statut Státní plánovací komise, ve znění vládního nařízení č. 2/1961 Sb.,

vládní nařízení č. 3/1961 Sb., kterým se stanoví statut Slovenské plánovací komise.


§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vládní nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen, vládní nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly.

Přesunout nahoru