Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 5/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zřízení Centrální dispečerské organizace propojených energetických systémů Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky, Československé socialistické republiky a Západoukrajinské energetické soustavy Svazu sovětských socialistických republik

Částka 3/1963
Platnost od 29.01.1963
Účinnost od 25.07.1962
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5.

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 27. prosince 1962

o Dohodě o zřízení Centrální dispečerské organizace propojených energetických systémů Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky, Československé socialistické republiky a Západoukrajinské energetické soustavy Svazu sovětských socialistických republik


Dne 25. července 1962 byla v Moskvě podepsána Dohoda o zřízení Centrální dispečerské organizace propojených energetických systémů Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky, Československé socialistické republiky a Západoukrajinské energetické soustavy Svazu sovětských socialistických republik.

S uvedenou Dohodou vyslovila vláda Československé socialistické republiky souhlas dne 6. června 1962.

Podle článku XI vstoupila Dohoda v platnost pro Československou socialistickou republiku dnem 25. července 1962.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

o zřízení Centrální dispečerské organizace propojených energetických systémů Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky, Československé socialistické republiky a Západoukrajinské energetické soustavy Svazu sovětských socialistických republik

Vlády Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Československé socialistické republiky,

berouce v úvahu, že na základě dohod o spolupráci v oblasti elektroenergetiky, uzavřených mezi jejich zeměmi ve shodě s doporučeními orgánů Rady vzájemné hospodářské pomoci, uskutečnilo se již propojení energetických systémů Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Československé socialistické republiky a Západoukrajinské energetické soustavy Svazu sovětských socialistických republik a že v letech 1963 - 1964 budou k propojeným energetickým systémům uvedených zemí připojeny energetické systémy Bulharské lidové republiky a Rumunské lidové republiky,

a vycházejíce z toho, že výhody vyplývající z propojení energetických systémů je možno plně a efektivně využít při existenci dispečerského centra organizujícího paralelní provoz propojených energetických systémů jejich zemí,

rozhodly se uzavřít dohodu tohoto znění:

Článek I

Za účelem organizování paralelního provozu propojených energetických systémů Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky, Československé socialistické republiky a Západoukrajinské energetické soustavy Svazu sovětských socialistických republik a za účelem koordinace plánovitě řízené i operativní činnosti státních dispečerských orgánů těchto energetických systémů v oblasti jejich paralelního provozu, Smluvní strany zřizují "Centrální dispečerskou organizaci propojených energetických systémů" (dále jen "CDO") se sídlem v Československé socialistické republice, v Praze.

Článek II

Spolupráce Smluvních stran se uskutečňuje na základě rovnoprávnosti, vzájemných výhod a soudružské vzájemné pomoci.

CDO uskutečňuje svou činnost v souladu s touto Dohodou, Statutem CDO, který se vypracovává na základě této Dohody a schvaluje se Radou CDO, a dohodami mezi Smluvními stranami o dodávkách a výměně elektrické energie a provozu mezisystémových dálkových vedení, při nevměšování se do otázek vnitřního řízení energetických systémů Smluvních stran.

Článek III

Smluvní strany se dohodly, že CDO bude vykonávat tyto funkce:

připravovat schemata a režimy paralelního provozu propojených energetických systémů a připravovat opatření k zabezpečení paralelního provozu těchto systémů při normálním kmitočtu, operativně sledovat jejich plnění a plánovitě a operativně koordinovat diagramy předávaných výkonů mezi energetickými systémy Smluvních stran při dodržování příslušných ustanovení dohod mezi Smluvními stranami, uvedených v článku II této Dohody;

plánovitě i operativně koordinovat výkony, dávané jednotlivými energetickými systémy k dispozici CDO pro společnou rezervu výkonů a organizovat vzájemnou pomoc mezi propojenými energetickými systémy za účelem využití této rezervy a dočasně volných výkonů;

provádět ve spolupráci s příslušnými dispečerskými orgány Smluvních stran opatření k likvidaci havarijních stavů, ohrožujících paralelní provoz propojených energetických systémů;

koordinovat činnost reléových ochran, systémové automatiky, telemechaniky a spojů v propojených energetických systémech, v rozsahu nutném pro zabezpečení jejich paralelního provozu;

zajišťovat srovnatelnost měření toků výkonů a elektrické energie na mezisystémových spojích propojených energetických systémů; vést evidenci těchto toků a periodicky informovat Smluvní strany o výsledcích této evidence; vypracovávat systém pro zúčtování množství elektrické energie předávané při mnohostranné výměně;

připravovat program a organizovat provádění společných zkoušek a měření v propojených energetických systémech při současné koordinaci činnosti dispečerských orgánů Smluvních stran; provádět rozbory paralelního provozu propojených energetických systémů za účelem přípravy opatření zaměřených na zvýšení efektivnosti tohoto provozu;

plnit jiné funkce, vyplývající z podmínek paralelního provozu propojených energetických systémů.

Článek IV

Činnost CDO řídí Rada, která je složena ze zástupců kompetentních orgánů všech Smluvních stran.

Rada koná svá zasedání nejméně jednou za rok.

Rada je zmocněna projednávat všechny otázky spadající do kompetence CDO podle článku III této Dohody a přijímat k nim usnesení.

Rada přijímá usnesení pouze se souhlasem představitelů všech zainteresovaných Smluvních stran, přičemž představitel každé strany má právo učinit prohlášení o zainteresovanosti své strany na jakékoli otázce projednávané Radou.

Usnesení Rady se nevztahují na strany, jejichž představitelé učinili prohlášení o nezainteresovanosti těchto stran na otázce projednávané Radou. Každá strana se však může později připojit k těmto usnesením.

Článek V

K zabezpečení plnění Radou CDO přijatých usnesení a k vykonávání každodenní operativní činnosti CDO má CDO stálý výkonný orgán - Ředitelství, které se skládá z ředitele CDO, jeho náměstka, nezbytného počtu odborníků a pracovníků pomocného personálu, kteří jsou občany Smluvních stran. Ředitele CDO a jeho náměstka jmenuje a odvolává Rada CDO. Ostatní pracovníci Ředitelství jsou jmenováni a odvoláváni v souladu se Statutem CDO.

Činnost Ředitelství řídí ředitel CDO, který je odpovědný a podřízený Radě CDO. Ředitel zastupuje CDO před oficiálními osobami a organizacemi Smluvních stran.

Ředitel CDO, jeho náměstek a pracovníci - odborníci Ředitelství vystupují při plnění úředních povinností jako mezinárodní úředníci.

Článek VI

Smluvní strany se dohodly, že vláda Československé socialistické republiky poskytne CDO náležité objekty s nezbytným technickým zařízením a bude pečovat o jeho spolehlivost při provozu.

Uvedené objekty a zařízení budou majetkem Československé socialistické republiky, které bude CDO platit ze svého rozpočtu náhradu odpovídající amortizaci těchto zařízení a nákladům na jejich běžné opravy.

Nezbytné technické vybavení dispečerských pracovišť na území každé ze Smluvních stran, spojené s činností CDO, bude pořizovat a provozovat na svůj náklad tato strana.

Smluvní strany zajišťují na svém území na svůj náklad poskytování spojovacích prostředků nutných pro činnost CDO.

Článek VII

Smluvní strany nesou náklady spojené s činností CDO rovným dílem.

Celkovou částku příspěvků Smluvních stran, zúčastněných v paralelním provozu propojených energetických systémů, určuje Rada CDO při schvalování rozpočtu CDO na každý kalendářní rok, vycházejíc z těchto základních druhů nákladů:

a) administrativně správní náklady počítaje v to udržování personálu Ředitelství CDO, náklady na služby CDO, zasedání Rady CDO, jakož na konference a jednání, prováděná v rámci CDO;

b) amortizace objektů a technického zařízení poskytnutého CDO Československou socialistickou republikou a náklady na běžnou údržbu těchto zařízení.

Placení členských příspěvků Smluvními stranami se provádí podle účtů otevřených v souladu s platebními dohodami mezi Smluvními stranami, platnými v den platby.

Plnění rozpočtu zajišťuje ředitel CDO, který předkládá Radě CDO zprávu o plnění rozpočtu za každý kalendářní rok.

K prověření finanční činnosti CDO zřídí Rada revizní komisi.

Složení a pracovní řád této komise se určují Statutem CDO.

Článek VIII

CDO požívá práv právnické osoby.

CDO, jakož i úředníci CDO, požívají stejných výsad a imunit, jakých požívá Rada vzájemné hospodářské pomoci a její úředníci podle článku II a 2, 4, 5 bodů článku V Úmluvy o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci. Přitom má ředitel CDO právo a je povinen zrušit imunitu, poskytnutou jakémukoli úředníku CDO v těch případech, kdy podle jeho názoru imunita překáží výkonu spravedlnosti a lze se jí zříci bez újmy pro zájmy CDO. Rada CDO má právo zrušit imunitu ředitele CDO a jeho náměstka.

Článek IX

Úředními jazyky CDO jsou jazyky Smluvních stran. Pracovním jazykem CDO je jazyk ruský.

Článek X

Ustanovení této Dohody se nedotýkají práv a povinností Smluvních stran, vyplývajících z jiných jimi uzavřených mezinárodních dohod.

Článek XI

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy bude podepsána všemi Smluvními stranami.

Dohoda může být doplněna nebo změněna se souhlasem všech Smluvních stran.

Článek XII

Jiné země mohou k této Dohodě přistoupit s tím, že odevzdají depozitáři listinu o přístupu. Přístup nabude platnosti, jakmile s ním všechny Smluvní strany vysloví souhlas.

Každá Smluvní strana může tuto Dohodu v libovolné době vypovědět tím, že zašle oznámení o výpovědi depozitáři Dohody. Výpověď nabude účinnosti rok poté, kdy ji depozitář obdržel.

Článek XIII

Tato Dohoda bude uložena v Sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci, který bude vykonávat funkci depozitáře této Dohody.

Dohoda byla sepsána v jednom vyhotovení v ruském jazyce.

Ověřené kopie Dohody rozešle depozitář všem Smluvním stranám.

Na důkaz toho zmocněnci Smluvních stran tuto Dohodu podepsali.

Sepsáno v Moskvě, 25. července 1962.

1. z plné moci vlády Bulharské lidové republiky - S. Gekov v. r.

2. z plné moci vlády Maďarské lidové republiky - A. Levai v. r.

3. z plné moci vlády Německé demokratické republiky - G. Lützkendorf v. r.

4. z plné moci vlády Polské lidové republiky - E. Zadrzynski v. r.

5. z plné moci vlády Rumunské lidové republiky - A. Georgescu v. r.

6. z plné moci vlády Svazu sovětských socialistických republik - I. T. Novikov v. r.

7. z plné moci vlády Československé socialistické republiky - J. Baier v. r.

Přesunout nahoru