Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 49/1963 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o poskytování náhrad a podpor při některých škodách vzniklých opatřeními proti nákazám a jiným hromadným onemocněním hospodářských zvířat

Částka 29/1963
Platnost od 12.07.1963
Účinnost od 12.07.1963
Zrušeno k 01.01.1988 (87/1987 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49.

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství

ze dne 3. července 1963

o poskytování náhrad a podpor při některých škodách vzniklých opatřeními proti nákazám a jiným hromadným onemocněním hospodářských zvířat

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě s ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem financí a ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 17 zákona č. 66/1961 Sb., o veterinární péči:


§ 1

Poskytování podpor

(1) Jednotným zemědělským družstvům, záhumenkářům, drobným chovatelům hospodářských zvířat a jednotlivě hospodařícím rolníkům může být poskytnuta ze státních prostředků a za podmínek stanovených touto vyhláškou podpora k úhradě nebo zmírnění škod, popřípadě k úhradě nákladů způsobených tím, že podle předpisů o veterinární péči

a) bylo nařízeno poražení, popřípadě utracení hospodářských zvířat,

b) byla nařízena ochranná a zdolávací opatření proti nákazám a jiným hromadným onemocněním hospodářských zvířat.

(2) Podpora se neposkytuje za hospodářská zvířata, jejichž usmrcení bylo nařízeno pro porušení příkazu o uzávěře.

(3) Podpora podle odstavce 1 může být poskytnuta i v případech uhynutí hospodářských zvířat při nákazách nebo jiných hromadných onemocněních.

(4) Podle této vyhlášky se hospodářskými zvířaty rozumějí: skot, prasata, ovce, kozy, hrabavá a vodní drůbež, jednokopytníci, včely a ryby.

§ 2

Výše podpory

(1) O přiznání podpory podle § 1 rozhoduje k žádosti poškozeného a po předchozím vyjádření veterináře okresního veterinárního zařízení a místního národního výboru okresní národní výbor, v jehož obvodu byla opatření uvedená v § 1 odst. 1 nařízena, popřípadě v jehož obvodu zvíře uhynulo. Žádá-li o podporu jednotné zemědělské družstvo, opatří si okresní národní výbor před rozhodnutím též vyjádření výrobní zemědělské správy. Při rozhodnutí o přiznání podpory učiní okresní národní výbor - jde-li o jednotné zemědělské družstvo v součinnosti s výrobní zemědělskou správou - potřebná opatření k tomu, aby podpory bylo využito k odstranění následků vzniklé škody.

(2) Výše podpory může činit jde-li o

a) skot, prasata, ovce, kozy, drůbež a jednokopytníky - až 100 % jejich nákupní ceny,

b) ryby - až 100 % nákupní ceny konzumních ryb,

c) včely - až do výše stanovených cen. *)

Ve všech případech odečte okresní národní výbor od zamýšlené výše podpory případný výtěžek dosažený zpeněžením zvířete, dále náhradu, kterou z důvodu pojištění zvířat obdrží poškozený od Státní pojišťovny, jakož i případné jiné náhrady. **)

(3) Podpora při škodách, popřípadě náhrada nákladů vzniklých v důsledku ochranných a zdolávacích opatření podle § 1 odst. 1 písm. b) může být poskytnuta až do výše způsobené škody nebo vzniklých nákladů. Ustanovení odstavce 2 poslední věty platí zde obdobně.

(4) Okresní národní výbor přizná podle předchozích odstavců podporu pouze tehdy, byla-li poškozeným provedena všechna předepsaná preventivní opatření při vzniku nákaz a jiných hromadných onemocnění hospodářských zvířat a při podezření z nich, popřípadě opatření nařízená okresním národním výborem, popřípadě veterinářem okresního veterinárního zařízení při preventivních prohlídkách nebo ke zdolání nákaz hospodářských zvířat.

§ 3

Poskytování náhrad

(1) Osobám bydlícím v obci, popřípadě objektech, v nichž byla podle veterinárních předpisů nařízena uzávěra nebo izolace, které jsou v řádném pracovním poměru a jimž bylo v důsledku uzávěry nebo izolace znemožněno vykonávat své zaměstnání, přísluší podle dalších ustanovení této vyhlášky náhrada ušlého výdělku, pokud jim nepřísluší nárok na úhradu od zaměstnavatele.

(2) Osobám, které v důsledku opatření uvedených v odstavci 1 byly nuceny po dobu trvání uzávěry nebo izolace zdržovat se mimo své bydliště, přísluší náhrada nákladů vynaložených jimi na přechodné ubytování a stravování.

(3) Náhradu podle odstavců 1 a 2 poskytuje k žádosti poškozeného okresní národní výbor, v jehož obvodu je obec nebo objekt, jichž se týkají opatření uvedená v odstavci 1.

(4) Náhrada podle odstavce 1 se určí tak, že se vynásobí průměrný denní výdělek pracovníka (bez odměny za práci přesčas) za poslední 3 měsíce počtem dnů, po které v důsledku uzávěry nebo izolace nemohl vykonávat svoji pracovní činnost.

(5) Pro poskytování náhrad za přechodné ubytování a stravování podle odstavce 2 platí obdobně ustanovení předpisů o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů. *)

§ 4

Lhůta pro podání žádosti

Žádost o poskytnutí podpory (§ 1 a 2) je poškozený povinen podat okresnímu národnímu výboru nejdéle do 3 měsíců po vzniku škody a žádost o poskytnutí náhrady (§ 3) nejdéle do 3 měsíců po zrušení uzávěry nebo izolace.


Závěrečná ustanovení

§ 5

Zrušují se:

a) směrnice poř. č. 393/1952 Sb. ob. pro KNV (č. 490/1952 Zb. ob. pre KNV), pro poskytování podpor k úhradě nebo zmírnění škod vzniklých ztrátou zvířete způsobenou nebezpečnou nákazou nebo usmrcením zvířete na úřední příkaz,

b) směrnice poř. č. 192/1953 Sb. ob. pro KNV (č. 235/1953 Zb. ob. pre KNV), o náhradě ušlého výdělku nebo výloh vzniklých ubytováním nebo stravováním pracujících mimo stálé bydliště v důsledku izolace nařízené při zostřených opatřeních proti nákazám zvířat,

c) směrnice poř. č. 91/1956 Věstníku ministerstva zemědělství, o poskytování příspěvku pro tlumení nakažlivého zmetání.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Krutina v. r.

Poznámky pod čarou

*) Výměr MZLVH čj. 24-56047/61 z 29. 12. 1961, o prodejních cenách včelích matek, rojů včetně matky, včelstev a oddělků.

**) Např. podle směrnic pro poskytování přímé pomoci JZD - poř. č. 23/1962 Věstníku MZLVH.

*) Vyhláška č. 486/1950 Ú. l. I, kterou se vydávají podrobné předpisy k provedení zákona č. 234/1949 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů, ve znění vyhlášky č. 72/1952 Ú. l.

Přesunout nahoru