Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 48/1963 Sb.Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek

Částka 28/1963
Platnost od 01.07.1963
Účinnost od 01.07.1963
Zrušeno k 01.01.1982 (156/1968 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

48.

VYHLÁŠKA

Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků

ze dne 29. června 1963

o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek

Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 15 zákona č. 51/1959 Sb., o nákupu zemědělských výrobků, a § 6 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 40/1962 Sb., o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků:


I. Domácí porážky prasatzrušeno

§ 1zrušeno

Podmínky povolení porážkyzrušeno

§ 2 – § 6zrušeno

II. Odprodej sádlazrušeno

§ 7zrušeno

III. Stahování, odprodej a přejímání vepřových kůží

§ 8

(1) Chovatelé prasat, kteří provedli porážku, jsou povinni dát prase stáhnout a kůži ihned po stažení odprodat.

(2) Stažení provádějí, je-li prase poraženo na jatkách, zaměstnanci masného průmyslu, v ostatních případech stahovači, tj. osoby, které obdržely od okresního národního výboru oprávnění k stahování prasat z porážek.

(3) Kůže musí být ihned po stažení zbavena všeho podkožního tuku, opatřena razítkem stahovače s použitím barvy, která kůži nepoškozuje; tuk z kůže odevzdá stahovač chovateli prasete.

(4) Provádí-li se porážka na jatkách, odevzdá chovatel prasete staženou kůži podniku masného průmyslu, v ostatních případech ji odevzdá stahovači. Stahovač je povinen staženou kůži řádně ošetřit a odevzdat ji buď ve stavu čerstvém nejpozději druhý den do sběrny kůží nebo ji nasolit a uložit na chladném místě. Nasolené kůže odevzdá do jednoho týdne po povolení porážky sběrně kůží.

(5) Kůže se ihned po stažení zváží, jakostně ohodnotí z hlediska přírodních vad a vypočte se její cena. K poškození kůže způsobenému při stahování zaměstnancem podniku masného průmyslu nebo stahovačem (popařeniny, pořezy apod.) se nepřihlíží. Cena kůže se vyúčtuje odpočtem z odměny, kterou je chovatel prasete povinen poskytnout podniku masného průmyslu, popřípadě stahovači za poražení a stažení prasete. Podnik masného průmyslu při převzetí kůže kontroluje, zda stahovač zařadil kůži do správné jakostní třídy. *) V případě, že stahovač zařadil kůži do nesprávné jakostní třídy, provede podnik masného průmyslu opravu na nákupním lístku (kruponce) a upozorní na neodpovědné jednání stahovače okresní národní výbor. Podnik masného průmyslu nebo stahovač vyplní ihned při stažení kůže nákupní lístek. **)

(6) V nákupním lístku musí být uvedeno: jméno a přesná adresa chovatele prasete, jméno a přesná adresa stahovače (na jatkách zaměstnance, který stažení provedl), živá váha prasete (zjištěná nebo odhadnutá), váha, jakost a cena kůže, datum provedení porážky a odměna za poražení a stažení prasete, odpočet ceny kůže z této odměny, jakož i datum provedení porážky. Nákupní lístek podepíší chovatel prasete a stahovač (na jatkách zaměstnanec, který stažení provedl).

§ 9

(1) Okresní národní výbor může v ojedinělých případech povolit výjimku z povinnosti stažení a odprodeje kůže, zejména chovatelům, kteří bydlí na samotě a provádějí si porážku sami (odlehlé hájovny, samoty v pohraničních a horských oblastech apod.).

(2) Na základě posudku veterináře, že je nutno v zájmu ochrany zdraví lidí nebo zvířat od stažení kůže upustit, povolí okresní národní výbor výjimku dodatečně.

(3) Na porážku vyřazených plemenných kanců a bagounů (plemene mangalic) se povinnost stažení a odprodeje kůže až do odvolání nevztahuje.

IV. Evidence a kontrolazrušeno

§ 10zrušeno


V. Ustanovení závěrečnázrušeno

§ 11 – § 15zrušeno

Poznámky pod čarou

*) Čl. 20 přílohy k vyhl. č. 162/1959 Ú. l., o výkupu zemědělských výrobků.

**) Pro opracování kůže a manipulaci s ní platí ustanovení technické normy ČSN 79 1265.

Přesunout nahoru