Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 47/1963 Sb.Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a o prodeji přebytků zemědělských výrobků

Částka 28/1963
Platnost od 01.07.1963
Účinnost od 01.07.1963
Zrušeno k 05.06.1967 (55/1967 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

47.

VYHLÁŠKA

Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků

ze dne 29. června 1963

o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a o prodeji přebytků zemědělských výrobků

Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 15 zákona č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků, § 2 zákona č. 67/1962 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů půdy a chovatelů krav a § 6 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 40/1962 Sb., o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků:


I. Nákup zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy

§ 1

(1) Místní národní výbory stanoví v dohodě se zemědělským nákupním a zásobovacím závodem a po projednání s místním jednotným zemědělským družstvem a s uživatelem půdy uživatelům zemědělské půdy s výměrou nad 0,30 ha do 0,50 ha dodávkové úkoly zemědělských výrobků podle charakteru jejich výroby (např. vejce, seno, má-li uživatel krávu - mléko apod.). Dodávkový úkol vinných hroznů stanoví uživatelům vinic, pokud užívají zemědělskou půdu s výměrou od 0,21 ha a pokud výměra vinic převyšuje 0,05 ha.

(2) Ustanovení odstavce 1 se týkají jen uživatelů zemědělské půdy, pokud tyto osoby nebo jejich manželé jsou v pracovním poměru nebo jsou členy výrobního družstva.

(3) Místní národní výbory stanoví dodávkové úkoly podle odstavce 1 s přihlédnutím k potřebě uživatele půdy pro samozásobení a k jeho sociálním a zdravotním podmínkám. V odůvodněných případech mohou upustit od stanovení dodávkových úkolů.

§ 2

Dodávkové úkoly podle § 1 se nestanoví:

a) uživatelům půdy uvedeným v § 1 odst. 1, pokud tyto osoby ani jejich manželé nejsou v pracovním poměru nebo nejsou členy výrobního družstva, např. důchodcům, výměnkářům apod.,

b) členům jednotných zemědělských družstev, se kterými dojedná dodávkové úkoly družstvo a jejichž dodávky budou zahrnuty v celkovém dodávkovém úkolu příslušného družstva,

c) uživatelům zemědělské půdy uvedeným v § 1, jestliže v jejich domácnosti žijí nejméně 3 osoby mladší 15 let nebo trvale práce neschopné anebo 1 osoba nemocná tuberkulózou, popř. silikózou, prokáže-li onemocnění potvrzením tuberkulózního oddělení nemocnice s poliklinikou (polikliniky).

II. Prodej přebytků zemědělských výrobků

§ 3

(1) Členové jednotných zemědělských družstev, uživatelé zemědělské půdy s výměrou do 0,30 ha a chovatelé hospodářských zvířat prodávají přebytky svých zemědělských výrobků a výrobky z nich (dále jen "zemědělské přebytky") spotřebním družstvům, a nemohou-li je spotřební družstva nakoupit, přímo spotřebitelům. Uživatelé zemědělské půdy s výměrou nad 0,30 ha a jednotlivě hospodařící rolníci prodávají své zemědělské přebytky až po splnění stanovených nebo smluvních nákupních úkolů spotřebním družstvům a nemohou-li je spotřební družstva nakoupit, přímo spotřebitelům. Sběrači lesních plodů a hub prodávají lesní plody a houby spotřebním družstvům nebo přímo spotřebitelům. Přebytky jatečného skotu, jatečných prasat, jatečných ovcí, kravského mléka a výrobků z něj, ovčí vlny, obilí, brambor, kořeninové papriky, tabáku, průmyslových vinných hroznů a vína z nich lze prodávat pouze nákupním organizacím.

(2) Státní organizace a jednotná zemědělská družstva prodávají své zemědělské přebytky nákupním organizacím s výjimkou případů, kdy přebytky zeleniny, ovoce a jatečné drůbeže, která neodpovídá technické normě (nestandardní) nejsou umístitelné pro přímou spotřebu nebo pro průmyslové zpracování; přebytky těchto výrobků prodávají spotřebním družstvům a nemohou-li je spotřební družstva nakoupit, prodávají je na základě potvrzení nákupní organizace o neodběru přímo spotřebitelům.

(3) Okresní národní výbory mohou výjimečně v odlehlých obcích povolovat socialistickým organizacím, členům jednotných zemědělských družstev, jednotlivě hospodařícím rolníkům, drobným uživatelům zemědělské půdy a chovatelům hospodářských zvířat (dále jen "zemědělské závody") přímý prodej některých zemědělských přebytků spotřebitelům k zajištění pravidelného zásobování obyvatelstva příslušné obce.

§ 4

(1) Prodej zemědělských přebytků přímo spotřebitelům se provádí v zemědělských závodech, popř. v místech spotřeby, např. v průmyslových podnicích pro zaměstnance, závodním jídelnám apod. Členové jednotných zemědělských družstev, jednotlivě hospodařící rolníci, drobní uživatelé zemědělské půdy, chovatelé hospodářských zvířat a sběrači lesních plodů a hub mohou prodávat zemědělské přebytky, lesní plody a houby i ve městech na vyhrazených místech určených národními výbory. Zemědělské družstevní trhy a trvalá prodejní zařízení zemědělských závodů se v žádném případě nepovolují.

(2) Prodej zemědělských přebytků přímo spotřebitelům se uskutečňuje za ceny volně dohodnuté, které nesmí přesahovat výši maloobchodních cen.

(3) Při prodeji zemědělských přebytků přímo spotřebitelům jsou zemědělské závody povinny na vyzvání příslušného orgánu kdykoliv prokázat, že řádně plní své smluvní nebo stanovené dodávkové úkoly, popř. že nákupní organizace nemohla výrobky odebrat.

§ 5

Nákupní organizace jsou povinny nakoupit všechny zemědělské výrobky nabízené zemědělskými závody s výjimkou výrobků uvedených v § 3 odst. 2, a to i když neodpovídají technickým normám nebo jakostním podmínkám, jsou-li nabízené výrobky použitelné k přímé spotřebě nebo ke zpracování; u zeleniny jsou však povinny nakoupit veškeré množství vyrobené na kontrahovaných plochách, a to i když neodpovídá technickým normám nebo jakostním podmínkám, je-li nabízená zelenina použitelná k přímé spotřebě nebo ke zpracování. Nákupní organizace nakupují tyto výrobky za stanovené nákupní ceny a pokud nejsou stanoveny, za ceny dohodnuté se zemědělským závodem. Výše dohodnuté ceny musí být úměrná rozdílu v kvalitě v poměru k nakupovaným standardním zemědělským výrobkům.

§ 6

Zprostředkování prodeje zemědělských výrobků a prodej cizích výrobků (překupnictví) nejsou dovoleny.


III. Závěrečná ustanovení

§ 7

Pro dodávky zemědělských výrobků od uživatelů zemědělské půdy uvedených v § 1 platí jinak předpisy o nákupu zemědělských výrobků. *)

§ 8

Tato vyhláška se netýká prodeje osiva a sadby, školkařského materiálu, plemenných a užitkových zvířat určených k dalšímu chovu, směn zemědělských výrobků organizovaných zemědělskými nákupními a zásobovacími podniky a vnitropodnikového odprodeje naturálií zaměstnancům zemědělských socialistických organizací a členům jednotných zemědělských družstev.

§ 9

Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány může v odůvodněných případech povolovat výjimky z ustanovení této vyhlášky.

§ 10

Zrušuje se

a) vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků č. 68/1962 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav,

b) vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků č. 103/1962 Sb., o úpravě prodeje přebytků zemědělských výrobků.

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti pokud jde o prodej zemědělských přebytků dnem 1. července 1963; pokud jde o nákup zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1964 s tím, že se podle ní postupuje již při stanovení dodávkových úkolů pro rok 1964.


Předseda: Mestek v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhl. č. 162/1959 Ú. l., o výkupu zemědělských výrobků.

Přesunout nahoru