Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 45/1963 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury o povinných a pracovních výtiscích

Částka 26/1963
Platnost od 19.06.1963
Účinnost od 19.06.1963
Zrušeno k 01.07.1964 (140/1964 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

45.

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství a kultury

ze dne 1. června 1963

o povinných a pracovních výtiscích

Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě s ministerstvy spotřebního průmyslu, vnitra a financí podle § 4 zákona č. 94/1949 Sb., o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací, podle § 2 zákona č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů, a podle § 3 odst. 5 zákona č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven:


§ 1

Základní ustanovení

(1) Povinnost odevzdat výtisky k účelům podle této vyhlášky se vztahuje na tiskoviny (odstavec 2), vydané nebo vytištěné

a) v Československé socialistické republice,

b) v cizině, má-li nakladatel (vydavatel) sídlo v Československé socialistické republice.

(2) Tiskovinou podle této vyhlášky se rozumějí zejména knihy, hudebniny a jiné neperiodické publikace *) noviny a časopisy, **) rozmnožené tiskem nebo jiným podobným způsobem, jakož i další druhy tiskovin podle dohody mezi ministerstvy školství a kultury a spotřebního průmyslu.

(3) Povinnost podle této vyhlášky se nevztahuje na

a) tiskoviny, jež slouží hospodářským a společenským potřebám (vzorníky, ceníky, blankety, rodinná oznámení apod.), obsahují-li výlučně jen údaje shodující se s účelem tiskoviny,

b) sbírky oběžníků, určené pro vnitřní potřebu a obsahující toliko pokyny úřadů, jiných orgánů státní správy a podniků, jakož i na úřední spisy a jejich součásti,

c) tiskoviny sloužící vnitřní nebo odbytové potřebě podniků,

d) tiskoviny rozmnožené psacím strojem nebo rozmnožovacím strojem, ***)

e) cenné papíry a cenné známky všeho druhu.

§ 2

Přetisk

(1) Při každém vydání neperiodické publikace je nakladatelství oprávněno vytisknout nad stanovený náklad 100 výtisků (tzv. přetisk), určených k bezplatnému použití jako

a) povinné výtisky podle § 3,

b) pracovní výtisky podle § 4.

(2) Do přetisku se nezapočítávají výtisky autorské. *)

(3) Výši přetisku u novin a časopisů stanoví Československé ústředí knižní kultury na návrh vydavatele.

§ 3

Povinné výtisky

(1) Po dvou povinných výtiscích všech tiskovin obdrží Československé ústředí knižní kultury v Praze a Státní knihovna Československé socialistické republiky v Praze, jeden výtisk Matice slovenská v Martině.

(2) Kromě výtisků uvedených v odstavci 1 obdrží Československé ústředí knižní kultury v Praze další dva povinné výtisky tiskovin vydaných v českých krajích.

(3) Vedle příjemců uvedených v odstavci 1 obdrží Slovenské ústředí knižní kultury v Bratislavě tři povinné výtisky tiskovin vydaných na Slovensku.

(4) Po jednom výtisku všech tiskovin s výjimkou

a) pohlednic,

b) učebních osnov,

c) dvojrozměrných učebních pomůcek,

d) učebních textů rozmnožovaných pouze pro potřebu jednotlivých škol,

e) krajského a místního tisku (krajských a okresních novin a závodních časopisů)

obdrží dále:

1. Státní vědecká knihovna v Plzni,

2. Krajská knihovna v Českých Budějovicích,

3. Státní vědecká knihovna v Liberci,

4. Státní vědecká knihovna v Hradci Králové,

5. Státní vědecká knihovna v Brně,

6. Státní vědecká knihovna v Olomouci,

7. Státní vědecká knihovna v Ostravě,

8. Universitní knihovna v Bratislavě,

9. Krajská knihovna v Banské Bystrici,

10. Státní vědecká knihovna v Košicích,

11. Základní knihovna Československé akademie věd v Praze,

12. Knihovna Slovenské akademie věd v Bratislavě.

(5) Povinný výtisk novin a časopisů včetně krajského a místního tisku obdrží dále Knihovna Národního musea v Praze.

(6) Příjemci uvedení v odstavci 4 pod č. 1 až 10 obdrží dále po jednom povinném výtisku krajského a místního tisku vydaného na území příslušného kraje.

(7) Československé ústředí knižní kultury stanoví, kterým dalším orgánům a institucím mají být zasílány povinné výtisky tiskovin.

(8) Celkový počet povinných výtisků neperiodických publikací nesmí překročit 55 výtisků při jednom vydání.

§ 4

Pracovní výtisky neperiodických publikací

(1) Pracovní výtisky neperiodických publikací jsou určeny pro potřebu nakladatelství

a) k recenzování, pro členy edičních rad, pro propagaci ,

b) k výměně s ostatními nakladatelstvími v tuzemsku a v zahraničí,

c) pro archív nakladatelství,

d) pro nadřízený orgán nakladatelství,

e) pro vedoucí pracovníky nakladatelství ve funkcích, které určí Československé ústředí knižní kultury.

(2) Celkový počet pracovních výtisků nesmí přesáhnout u jedné publikace 45 výtisků, při vydání v nákladu nižším než 1 000 výtisků 4,5 % z nákladu; jejich počet smí být zvýšen jen o nevyčerpané výtisky povinné (§ 3 odst. 7).

(3) Nakladatelství je povinno vést evidenci o hospodaření s pracovními výtisky podle pokynů Československého ústředí knižní kultury.

§ 5

Pracovní výtisky novin a časopisů

Rozdělovník pracovních výtisků novin a časopisů stanoví každoročně na návrh vydavatele Československé ústředí knižní kultury.

§ 6

Společná ustanovení

(1) Povinné výtisky tiskovin vytištěných v Československé socialistické republice zasílá příjemcům uvedeným v § 3 odst. 1 až 6 tiskárna na náklad a z bilanční kvóty papíru nakladatelství (vydavatele); ostatní povinné a pracovní výtisky (včetně tiskovin vytištěných v cizině) dodává příjemcům nakladatelství (vydavatel).

(2) Tiskárny jsou povinny zasílat příjemcům povinné výtisky nejpozději současně s odesláním prvních výtisků z tiskárny; výtisky musí být bezvadné a obsahuje-li náklad alespoň zčásti výtisky vázané, musí být dodán výtisk vázaný.

(3) Je-li publikace vydávána v několika jazykových verzích, zasílají se povinné výtisky podle § 3 odst. 1 ve všech jazykových verzích; jinak se zasílá povinný výtisk jen jedné jazykové verze, a to jazykově nejpřístupnější.

(4) Neobdrží-li příjemci uvedení v § 3 odst. 1 až 6 povinný výtisk nejpozději se započetím veřejného rozšiřování publikace, mají právo si jej opatřit na náklad organizace, která je povinna výtisk dodat.

(5) Příjemcům uvedeným v § 3 odst. 1 až 3 jsou povinny tiskárny zasílat do pátého dne každého měsíce výkazy tiskovin, které vytiskly v uplynulém měsíci. Nakladatelství jsou povinna týmž příjemcům v téže lhůtě zasílat seznamy neperiodických publikací, které vydala v uplynulém měsíci.


§ 7

Závěrečná ustanovení

(1) Zrušují se

a) vyhláška č. 62/1950 Ú. l. I, o povinných výtiscích a jejich odevzdávání k účelům úředním a studijním,

b) ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 39/1951 Ú. l. I, kterou se vydávají tiskové předpisy, ve znění vyhlášky č. 191/1951 Ú. l. I,

c) ustanovení § 10 odst. 1 vyhlášky č. 97/1956 Ú. l., o úpravě autorských odměn za literární díla.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Kahuda v. r.

Poznámky pod čarou

*) Ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 94/1949 Sb., o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací.

**) Časopisem se rozumí tiskovina, vydávaná nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a ve schváleném programu, v úpravě typické pro tento druh tiskovin (§ 1 odst. 3 vyhl. č. 39/1951 Ú. l. I, kterou se vydávají tiskové předpisy).

***) Ustanovení § 9 odst. 3 vyhlášky č. 192/1958 Ú. l., o zřizování a působnosti tiskáren a rozmnožoven a o opatřeních týkajících se tiskových a rozmnožovacích strojů a zařízení.

*) Ustanovení § 10 odst. 2 až 5 vyhlášky č. 97/1956 Ú. l., o úpravě autorských odměn za literární díla.

Přesunout nahoru