Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 42/1963 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydává statut Krkonošského národního parku

Částka 24/1963
Platnost od 10.06.1963
Účinnost od 10.06.1963
Zrušeno k 10.05.1991 (165/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

42.

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství a kultury

ze dne 24. května 1963,

kterou se vydává statut Krkonošského národního parku

Ministerstvo školství a kultury vydává v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány a Východočeským krajským národním výborem podle § 6 odst. 2 vládního nařízení č. 41/1963 Sb. tento statut Krkonošského národního parku:


Článek 1

Základní ustanovení

Zřízením Krkonošského národního parku (dále jen "národní park") se zabezpečuje zlepšení přírodních podmínek, zachování původní přírody a typického obrazu krajiny Krkonoš a Rýchor. Vzhledem k mimořádným přírodním i vědeckým hodnotám tohoto území se vytvářejí podmínky jeho využití pro rekreaci, sport, turistiku a cestovní ruch, pro další prohloubení vzdělání lidu a široké, kulturně osvětové působení.

Správa národního parku

Článek 2

(1) Pro správu národního parku zřídí Východočeský krajský národní výbor (dále jen "VKNV") rozpočtovou organizaci "Správu národního parku".

(2) Správa národního parku (dále jen "Správa") zejména projednává všechny otázky rozvoje a ochrany národního parku, koordinuje hospodářské, zdravotní a kulturní zájmy na jeho území a usiluje, aby se dále zdokonalovaly možnosti jeho využití pro rekreaci, sport, turistiku a cestovní ruch v souladu s jeho potřebami a posláním podle schválených Směrnic pro realizaci územního plánu rajónu Krkonoš; pro příslušné orgány VKNV připravuje politicko ekonomické rozbory a jiné odborné podklady pro řešení důležitých otázek hospodářských, zdravotních a kulturních na území národního parku.

(3) Kromě toho Správa:

a) organizačně zajišťuje usnesení orgánů VKNV v otázkách rozvoje a ochrany národního parku a vede potřebnou dokumentaci,

b) poskytuje odbornou a poradenskou pomoc v otázkách ochrany přírody na území národního parku ve spolupráci s Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody a v závažných případech se Státním ústavem památkové péče a ochrany přírody,

c) vydává návštěvní řády, pravidla a jiné pokyny pro národní park,

d) povoluje výjimky z návštěvních řádů, a pokud je k tomu zmocněna (čl. 6) i výjimky z ochranných podmínek národního parku,

e) finančně, materiálně, technicky a organizačně zajišťuje ve spolupráci se Státním ústavem památkové péče a ochrany přírody, s Československou akademií věd, vysokými školami a resortními výzkumnými ústavy vědecký výzkum národního parku a jeho dokumentaci; výzkum koordinuje a výsledky výzkumných prací publikuje; buduje vědeckovýzkumné stanice a zajišťuje jejich provoz,

f) provádí všestrannou kulturně osvětovou práci a propagaci národního parku,

g) provádí údržbu turistických cest a stezek včetně lávek a můstků, pokud jejich údržba nenáleží do pravomoci jiných organizací; spolu s Československým svazem pro tělesnou výchovu se stará o zabezpečení turistického značení a orientace.

Článek 3

(1) V čele Správy je vedoucí, kterého jmenuje a odvolává VKNV po vyjádření ministerstva školství a kultury.

(2) VKNV vydá po projednání s ministerstvem školství a kultury organizační řád Správy.

Článek 4

(1) Pro řešení zásadních otázek rozvoje a ochrany národního parku zřídí VKNV při Správě poradní, iniciativní a koordinační sbor.

(2) Členy poradního sboru a jeho předsedu jmenuje VKNV na návrh příslušných orgánů a organizací, zejména ze zástupců VKNV, ministerstva školství a kultury, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, ministerstva vnitřního obchodu, ministerstva zdravotnictví, Československé akademie věd, Revolučního odborového hnutí, Československého svazu tělesné výchovy, sekretariátu pro řízení akce Z při Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství, Státního ústavu pro rajónové plánování, Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody, okresních národních výborů Semily a Trutnov, příslušných místních národních výborů, Krajské správy ministerstva vnitra, krajské hygienickoepidemiologické stanice a družstev.

(3) K jednotlivým jednáním mohou být zváni i zástupci dalších orgánů a organizací a odborníci příslušných oborů.

(4) Poradní sbor projednává zejména plán činnosti Správy a jeho zajištění, posuzuje plány ostatních orgánů a organizací, pokud se týkají území národního parku, koordinuje zájmy orgánů a institucí působících na území národního parku, vyjadřuje se k otázkám koncepce ochrany přírody národního parku, k vědeckovýzkumným úkolům, ke kulturně osvětovým otázkám, k otázkám cestovního ruchu a navrhuje vhodná opatření.

(5) Poradní sbor se schází podle potřeby, nejméně čtyřikrát za rok.

(6) Členství v poradním sboru je čestné. O náhradách skutečných výloh, které vzniknou v důsledku zasedání poradního sboru, platí ustanovení příslušných předpisů o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů. *)

(7) Organizační statut a jednací řád poradního sboru vydá VKNV.

Ochrana národního parku

Článek 5

(1) Území národního parku je chráněno podle předpisů o státní ochraně přírody. Není proto dovoleno poškozovat je a rušit nebo ohrožovat jeho přirozený vývoj, zejména rostlinstvo a živočišstvo.

(2) Ustanovením odstavce 1 není dotčeno řádné lesní a zemědělské hospodaření, myslivost a rybářství, pokud nejsou v rozporu s posláním národního parku a se schválenými územními plány; toto ustanovení se též nevztahuje na stavebně uzavřené části obcí a na jednotlivé stavební parcely, dvory a přilehlé zahrady.

(3) Správa národního parku označí území nepřístupná vozidlům a veřejnosti.

(4) Přísnější ochraně jsou v obvodu národního parku podrobena tato území:

Státní přírodní rezervace "Kotelné jámy, Obří důl, Úpská rašelina, Pančická louka, Labský důl a Černohorská rašelina, Východokrkonošská a Západokrkonošská, *) V bažinkách, Rýchorská květnice, Rýchorská studánka a Dvorský les". **)

(5) Orgány státní ochrany přírody mohou v souladu s posláním národního parku podrobit v jeho obvodu další části přírody přísnější ochraně.

(6) Výstavba a přestavba na území národního parku a organizace tohoto území se zabezpečuje a řídí podle územního plánu rajónu Krkonoš. ***)

Článek 6

(1) Výjimky z podmínek ochrany povoluje, pokud se v odstavci 2 nestanoví jinak, ministerstvo školství a kultury po vyjádření Správy.

(2) Správa povoluje výjimky z podmínek ochrany, jde-li o používání zakázaných cest, o stanovení doby, kdy lze některých částí národního parku používat k zimním sportům, o povolení vědeckého výzkumu v národním parku nebo o sběr přírodnin prováděný vědeckými institucemi; o povolení výjimky vyrozumí Správa současně Státní ústav památkové péče a ochrany přírody.

Článek 7

Horská služba

Při ochraně a zvelebování národního parku aktivně napomáhá horská služba, která úzce spolupracuje se Správou, zejména při kulturní a osvětové činnosti v národním parku, při budování a udržování turistických cest a při jejich označování a opatřování turistickou orientací podle jednotných zásad Československého svazu tělesné výchovy.

Článek 8

Lesní a zemědělské hospodářství

(1) Lesní a zemědělské hospodářství se provozuje na území národního parku v souladu s jeho posláním podle zásad územního plánu rajónu Krkonoš.

(2) Jednotný režim lesního hospodářství v hranicích národního parku zaměřený k ochraně jeho přírody upraví zvláštní směrnice, které vydá ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě s ministerstvem školství a kultury a VKNV.

(3) Při zpracovávání, schvalování a zabezpečování plánu lesního hospodářství na území národního parku ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství úzce spolupracuje s VKNV.

Závěrečná ustanovení

Článek 9

Ustanoveními tohoto statutu nejsou dotčeny zájmy obrany státu a ostrahy hranic.


Článek 10

Tento statut nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Kahuda v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zákon č. 234/1949 Sb. a jeho prováděcí předpisy.

*) Výnos býv. ministerstva školství, věd a umění ze dne 11. února 1952, čj. 106.790/51-IV/5, částka 28 Úředního listu z r. 1952.

**) Výnos ministerstva školství a kultury ze dne 21. 6. 1960, čj. 22.307/60, částka 35 Úředního listu z r. 1960.

***) Vládní usnesení z 16. května 1962 č. 363, kterým se schvalují směrnice pro realizaci navrženého řešení územního plánu rajónu Krkonoš.

Přesunout nahoru