Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 41/1963 Sb.Vládní nařízení o zřízení Krkonošského národního parku

Částka 24/1963
Platnost od 10.06.1963
Účinnost od 10.06.1963
Zrušeno k 10.05.1991 (165/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41.

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 17. května 1963

o zřízení Krkonošského národního parku

Vláda Československé socialistické republiky přihlížejíc k mimořádně významným přírodním a vědeckým hodnotám v oblasti Krkonoš a k jejich využití pro rekreaci, sport, turistiku a cestovní ruch nařizuje podle § 8 odst. 1 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, a podle § 45 zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech:


§ 1

Krkonošský národní park

Území Krkonoš a Rýchor vymezené v příloze tohoto vládního nařízení tvoří Krkonošský národní park (dále jen „národní park“).

Ochrana a zajištění národního parku

§ 2

(1) V národním parku je třeba vytvářet příznivé podmínky a vhodné prostředí k upevňování zdraví pracujících, jejich zotavení a vzdělání tím, že bude zachovávána, obnovována, všestranně chráněna a zvelebována krkonošská příroda se svým bohatstvím a krajinnými krásami.

(2) Veškeré plánování, výstavbu, zemědělskou a ostatní činnost, rekreaci, sport a turistiku lze na území národního parku provádět jen v souladu s jeho potřebami a posláním podle územního plánu rajónu Krkonoš; *) podle zásad obsažených v tomto plánu je třeba provádět na území národního parku i činnost lesnickou.

§ 3

(1) Na rozvoji národního parku se aktivně podílejí především národní výbory působící na jeho území.

(2) Ochrana přírodních hodnot národního parku je povinností každého návštěvníka národního parku i organizací a pracovníků působících na jeho území.

(3) Orgány a organizace, užívající území národního parku ke své činnosti, důsledně dbají, zejména při provozu svých zařízení, na rozvoj a ochranu tohoto území.

Správa národního parku

§ 4

(1) Národní park spravuje a státní ochranu přírody na jeho území vykonává Východočeský krajský národní výbor; pro správu národního parku zřídí „Správu Krkonošského národního parku“ (dále jen „Správa“).

(2) Úkolem Správy bude zejména projednávat všechny otázky rozvoje a ochrany národního parku a koordinovat hospodářské, zdravotní a kulturní zájmy na jeho území; za tím účelem musí být přizvána ke každému řízení nebo jednání, která se týkají národního parku. Příslušný orgán rozhodne jen po projednání se Správou.

§ 5

Pro řešení zásadních otázek rozvoje a ochrany národního parku zřídí Východočeský krajský národní výbor při Správě poradní, iniciativní a koordinační sbor, jehož členy jmenuje ze svých zástupců, zástupců ústředních orgánů státní správy, národních výborů a jiných orgánů s působností na území národního parku a společenských organizací.


Ustanovení závěrečná

§ 6

(1) Ústřední řízení a dozor ve věcech státní ochrany přírody v národním parku vykonává ministerstvo školství a kultury, které též sleduje a kontroluje jeho všestranný rozvoj a napomáhá v plnění jeho poslání.

(2) Podrobnosti o ochraně a využití národního parku a o organizaci Správy upraví statut, který vydá ministerstvo školství a kultury v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a jinými ústředními orgány a Východočeským krajským národním výborem.

§ 7

Statut lázeňského místa „Janské Lázně“ a předpisy vydané na ochranu těchto lázní podle zákona č. 43/1955 Sb., o československých lázních a zřídlech, zůstávají nedotčeny.

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Široký v. r.


Příloha

k vládnímu nařízení č. 41/1963 Sb., o zřízeni Krkonošského národního parku

Hranice Krkonošského národního parku je dokumentována v návrhové mapě územního plánu rajónu Krkonoš v měřítku 1 : 25 000 (uložena u Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové).

Na severní straně je shodná se státní hranicí mezi ČSSR a PLR, na západě s hranicí okresu Semily až po Rejdickou cestu, odkud sledujte spodní hranici souvislých lesních porostů nad horní zástavbou obce Paseky nad Jizeerou a osady Havírna, přetíná údolí Jizery, prochází osadou Hranice a pokračuje po značkované turistické cestě nad Studenov, odkud jde k jihu po spodní hranici lesa; prochází po cestě lesním výběžkem přes k . 825,3 dále pokračuje po spodní hranici lesa nad nejvýše položenou zástavbou Hořeních Domků, kde se otáčí k jihu a prochází nad horní zástavbou Rokytnice nad Jizerou (Zákoutí); po spodní hranici lesa přechází přes Huťský potok, odkud stále sleduje spodní hranici lesa až k lesnímu výběžku u Hejlova, který protíná po cestě; po spodní hranici lesa obchází hořejší zástavbou Horní Dušnice, Stromkovice a Vítkovice, dotýká se jižní strany enklávy Mevaldův Vrch, pokračuje dále po spodní hranici lesa těsně nad potokem Černý ručej; dále sleduje spodní hranici lesa nad Janvou horou, Zákoutím, Levinkami a dále sleduje silnici kolem hotelu Krakonoš na Benecku; severovýchodně nad Mrklovem odbočuje ze silnice na východ a pokračuje po spodní hranici lesa za zástavbou v Podžalí; přes Labe prochází pod Krausovým Mlýnem, odkud sleduje spodní hranici lesa na levém břehu Labe a pokračuje nad zástavbou Hořejšího Vrchlabí, dále sleduje spoídní hranici lesíhé komplexu vrchu V8penice k. 7858,8 a Mlýnského vrchu k. 705,2, odkud po spodní hranici lesa prochází Luisiným údolím ajde nad horní zástavbou Dolního Dvora; dále se její průběh ztotožňuje s trasou polní cesty a prochází prostorem Bönischových bud až opět na spodní hranici lesa, kterou sleduje přes Stříbrný potok nad Černým dolem až na Bolkovu Paseku, kde prochází po cestě lesním výběžkem nad Bolkov a Javorník; pokračuje lesem po selní cestě přes k. 604,1, odtud směrem východním na k. 661,4, odkud se stáčí k severu na k. 610,9 a pokračuje po spodní hranici lesa přes Janský potok; dále sleduje východní a severovýchodní spodní hranici lesa ke k. 777,9, odkud pokračuje ke k. 698,4 a dále po spodní hranici lesa a polní cestě ke k. 635,0 a pokračuje po spodní hranici lesa ke k. 658,9, kde se stáčí ke hřbitovu na jižním okraji Horního Maršova; přechází komunikac II/296 a tok Úpy ke spodní hranici lesa, kterou sleduje v jižním směru po k. 555,9, k . 754,2, k. 744,9 přes Kraví vrch k. 681,1 ke k. 630,2, odtud prochází po polní cestě k jížnímu okraji Dolních Sejfů a dále po levém břehu potoka nad hliništěm u Mladých Buků stačí se k severovýchdu podél silnice ke k. 560,5 a dále pokračuje o polní cestě ke k. 607,6 aprochází lesem ke k. 599,6, odkud sleduje spodní hranici lesa přes Březovou horu k. 748,0 až k vrchu Kámen k. 865,6, odkud po polní cestě prochází severovýchdním směrem až k severnímu okraji zástavby Prkenného dolu; dále pokračuje po spodní hranici lesního výběžku ležícího jižně pod silnicí II/300 a pod žacléřským zámkem tuto komunikaci přechází a pokračuje po spodní hranici lesa na západním okraji Žacléře; spodní hranici sleduje až opět ke státní hranici mezi ČSSR a PLR.

Poznámky pod čarou

*) Vládní usnesení z 16. května 1962 č. 363, kterým se schvalují Směrnice pro realizaci navrženého řešení územního plánu rajónu Krkonoš.

Přesunout nahoru