Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 4/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodách mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím dánským, Královstvím norským a Královstvím švédským o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění

Částka 2/1963
Platnost od 24.01.1963
Účinnost od 25.10.1962
Zrušeno k 27.12.1982 (53/1983 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

4.

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 22. prosince 1962

o dohodách mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím dánským, Královstvím norským a Královstvím švédským o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění


Podle usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 11. dubna 1962 byly v Praze dne 25. října 1962 výměnou nót uzavřeny dohody mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím dánským, Královstvím norským a Královstvím švédským o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění.


Český překlad nót ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky ze dne 25. října 1962, jakož i český překlad nót dánského, norského a švédského vyslanectví téhož data se vyhlašují současně.


David v. r.


Ministerstvo zahraničních věcí projevuje úctu královskému dánskému vyslanectví a má čest sdělit mu toto:

1. Československá vláda používajíc zmocnění podle § 11 odst. 1 zákona č. 75/1952 Sb. ve znění zákona č. 59/1956 Sb. a podle § 26 odst. 1 zákona č. 145/1961 Sb. prohlašuje s výhradou vzájemnosti, že dánské letecké podniky jsou osvobozeny v Československé socialistické republice od všech daní ze zisku nebo příjmů plynoucích z provozování mezinárodní letecké dopravy, jakož i od daní z majetku.

2. Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje rovněž na dánské letecké podniky, které jsou účastníky některého "poolu", některého společného provozu nebo mezinárodní provozní společnosti.

3. "Provozováním letecké dopravy" se rozumí letecká doprava osob a věcí provozovaná po živnostensku vlastníky, nájemci letadel nebo těmi, kteří mají letadlo v chartru.

4. "Dánskými podniky" se rozumějí letecké podniky, jejichž skutečné vedení je v Dánsku a jež jsou provozovány buď fyzickými osobami dánské státní příslušnosti, které mají trvalé bydliště v Dánsku a nejsou usazeny v Československu, nebo osobami právnickými včetně těch, v nichž má dánský stát účast, které jsou zřízeny podle zákonů platných v Dánsku, anebo dánským státem.

5. Osvobození podle odstavců 1 a 2 se bude vztahovat též na československé daně vyměřované za období před datem tohoto prohlášení.

6. Československá vláda si vyhrazuje právo odvolat toto prohlášení oznámením, které zašle dánské vládě šest měsíců předem; v tomto případě se osvobození bude naposledy vztahovat na československé daně vyměřené za období končící 31. prosincem následujícím bezprostředně po uplynutí této šestiměsíční lhůty.

Ministerstvo zahraničních věcí používá této příležitosti, aby znovu ujistilo královské dánské vyslanectví o své hluboké úctě.

V Praze dne 25. října 1962.

Královské dánské vyslanectví Praha

Královské dánské vyslanectví projevuje úctu ministerstvu zahraničních věcí a má čest mu sdělit toto:

1. Dánská vláda, používajíc zmocnění podle čl. 1 zákona č. 74 z 31. března 1953, prohlašuje s výhradou vzájemnosti, že československé letecké podniky jsou v Dánsku osvobozeny od státní daně z příjmu a od komunální daně z příjmu, jimiž je postižen příjem plynoucí z provozování mezinárodní letecké dopravy, jakož i od státní daně z majetku.

2. Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje rovněž na československé letecké podniky, které jsou účastníky některého "poolu", některého společného provozu nebo mezinárodní provozní společnosti.

3. "Provozováním letecké dopravy" se rozumí letecká doprava osob a věcí provozovaná po živnostensku vlastníky, nájemci letadel nebo těmi, kteří mají letadlo v chartru.

4. "Československými podniky" se rozumějí letecké podniky, jejichž skutečné vedení je v Československu a jež jsou provozovány buď fyzickými osobami československé státní příslušnosti, které mají trvalé bydliště v Československu a nejsou usazeny v Dánsku, nebo osobami právnickými včetně těch, v nichž má československý stát účast a které jsou zřízeny podle zákonů platných v Československu, anebo československým státem.

5. Osvobození podle odstavců 1 a 2 se bude vztahovat též na dánské daně vyměřované za období před datem tohoto prohlášení.

6. Dánská vláda si vyhrazuje právo odvolat toto prohlášení oznámením, které zašle československé vládě 6 měsíců předem; v tomto případě se osvobození bude naposledy vztahovat na dánské daně vyměřené za období končící 31. prosincem následujícím bezprostředně po uplynutí této šestiměsíční lhůty.

Královské dánské vyslanectví používá této příležitosti, aby znovu ujistilo ministerstvo zahraničních věcí o své hluboké úctě.

V Praze dne 25. října 1962.

Ministerstvo zahraničních věcí Praha

Ministerstvo zahraničních věcí projevuje úctu královskému norskému vyslanectví a má čest mu sdělit toto:

1. Československá vláda používajíc zmocnění podle § 11 odst. 1 zákona č. 75/1952 Sb. ve znění zákona č. 59/1956 Sb. a podle § 26 odst. 1 zákona č. 145/1961 Sb. prohlašuje s výhradou vzájemnosti, že norské letecké podniky jsou osvobozeny v Československé socialistické republice od všech daní ze zisku nebo příjmů plynoucích z provozování mezinárodní letecké dopravy, jakož i od daní z majetku.

2. Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje rovněž na norské letecké podniky, které jsou účastníky některého "poolu", některého společného provozu nebo mezinárodní provozní společnosti.

3. "Provozováním letecké dopravy" se rozumí letecká doprava osob a věcí provozovaná po živnostensku vlastníky, nájemci letadel nebo těmi, kteří mají letadlo v chartru.

4. "Norskými podniky" se rozumějí letecké podniky, jejichž skutečné vedení je v Norsku a jež jsou provozovány buď fyzickými osobami norské státní příslušnosti, které mají trvalé bydliště v Norsku a nejsou usazeny v Československu, nebo osobami právnickými včetně těch, v nichž má norský stát účast, které jsou zřízeny podle zákonů platných v Norsku, anebo norským státem.

5. Osvobození podle odstavců 1 a 2 se bude vztahovat též na československé daně vyměřované za období před datem tohoto prohlášení.

6. Československá vláda si vyhrazuje právo odvolat toto prohlášení oznámením, které zašle norské vládě šest měsíců předem; v tomto případě se osvobození bude naposledy vztahovat na československé daně vyměřené za období končící 31. prosincem následujícím bezprostředně po uplynutí této šestiměsíční lhůty.

Ministerstvo zahraničních věcí používá této příležitosti, aby znovu ujistilo královské norské vyslanectví o své hluboké úctě.

V Praze dne 25. října 1962.

Královské norské vyslanectví Praha

Královské norské vyslanectví projevuje úctu ministerstvu zahraničních věcí a má čest mu sdělit toto:

1. Norská vláda používajíc zmocnění, které jí poskytují platné zákony a nařízení, se tímto zavazuje, že s výhradou vzájemnosti poskytne v Norsku čs. leteckým podnikům provozujícím mezinárodní leteckou dopravu osvobození od státní daně a od komunální daně z majetku, jakož i od státní daně a komunální daně z příjmů plynoucího z provozování takovéto činnosti.

2. Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje rovněž na československé letecké podniky, které jsou účastníky některého "poolu", některého společného provozu nebo mezinárodní provozní společnosti.

3. "Provozováním letecké dopravy" se rozumí letecká doprava osob a věcí provozovaná po živnostensku vlastníky, nájemci letadel nebo těmi, kteří mají letadlo v chartru.

4. "Československými podniky" se rozumějí letecké podniky, jejichž skutečné vedení je v Československu a jež jsou provozovány buď fyzickými osobami československé státní příslušnosti, které mají trvalé bydliště v Československu a nejsou usazeny v Norsku, nebo osobami právnickými včetně těch, v nichž má československý stát účast a které jsou zřízeny podle zákonů platných v Československu, anebo československým státem.

5. Osvobození podle odstavců 1 a 2 se bude vztahovat též na norské daně vyměřované za období před datem tohoto prohlášení.

6. Norská vláda si vyhrazuje právo odvolat toto prohlášení oznámením, které zašle československé vládě 6 měsíců předem; v tomto případě se osvobození bude naposledy vztahovat na norské daně vyměřené za období končící 31. prosincem následujícím bezprostředně po uplynutí této šestiměsíční lhůty.

Královské norské vyslanectví používá této příležitosti, aby znovu ujistilo ministerstvo zahraničních věcí o své hluboké úctě.

V Praze dne 25. října 1962.

Ministerstvo zahraničních věcí Praha

Ministerstvo zahraničních věcí projevuje úctu královskému švédskému velvyslanectví a má čest mu sdělit toto:

1. Československá vláda používajíc zmocnění podle § 11 odst. 1 zákona č. 75/1952 Sb. ve znění zákona č. 59/1956 Sb. a podle § 26 odst. 1 zákona č. 145/1961 Sb. prohlašuje s výhradou vzájemnosti, že švédské letecké podniky jsou osvobozeny v Československé socialistické republice od všech daní ze zisku nebo příjmů plynoucích z provozování mezinárodní letecké dopravy, jakož i od daní z majetku.

2. Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje rovněž na švédské letecké podniky, které jsou účastníky některého "poolu", některého společného provozu nebo mezinárodní provozní společnosti.

3. "Provozováním letecké dopravy" se rozumí letecká doprava osob a věcí provozovaná po živnostensku vlastníky, nájemci letadel nebo těmi, kteří mají letadlo v chartru.

4. "Švédskými podniky" se rozumějí letecké podniky, jejichž skutečné vedení je ve Švédsku a jež jsou provozovány buď fyzickými osobami švédské státní příslušnosti, které mají trvalé bydliště ve Švédsku a nejsou usazeny v Československu, nebo osobami právnickými včetně těch, v nichž má švédský stát účast, které jsou zřízeny podle zákonů platných ve Švédsku, anebo švédským státem.

5. Osvobození podle odstavců 1 a 2 se bude vztahovat též na československé daně vyměřované za období před datem tohoto prohlášení.

6. Československá vláda si vyhrazuje právo odvolat toto prohlášení oznámením, které zašle švédské vládě šest měsíců předem; v tomto případě se osvobození bude naposledy vztahovat na československé daně vyměřené za období končící 31. prosincem následujícím bezprostředně po uplynutí této šestiměsíční lhůty.

Ministerstvo zahraničních věcí používá této příležitosti, aby znovu ujistilo velvyslanectví o své hluboké úctě.

V Praze dne 25. října 1962.

Královské švédské velvyslanectví Praha

Královské švédské velvyslanectví projevuje úctu ministerstvu zahraničních věcí a má čest mu sdělit toto:

1. Švédská vláda používajíc zmocnění, které jí bylo dáno nařízením s mocí zákona ze dne 26. července 1947 (č. 576) o dani z příjmu, zákonem ze dne 28. září 1928 (č. 370) o komunálních daních a nařízením s mocí zákona ze dne 26. července 1947 (č. 577) o daních z majetku, prohlašuje s výhradou vzájemnosti, že československé letecké podniky jsou ve Švédsku osvobozeny od daně z příjmu a od komunální daně z příjmu, jež postihují zisky nebo příjmy plynoucí z mezinárodní letecké dopravy, jakož i od daně z majetku.

2. Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje rovněž na československé letecké podniky, které jsou účastníky "poolu", některého společného provozu nebo mezinárodní provozní společnosti.

3. "Provozováním letecké dopravy" se rozumí letecká doprava osob a věcí provozovaná po živnostensku vlastníky, nájemci letadel nebo těmi, kteří mají letadlo v chartru.

4. "Československými podniky" se rozumějí letecké podniky, jejichž skutečné vedení je v Československu a jež jsou provozovány buď fyzickými osobami československé státní příslušnosti, které mají trvalé bydliště v Československu a nejsou usazeny ve Švédsku, nebo osobami právnickými včetně těch, v nichž má československý stát účast a které jsou zřízeny podle zákonů platných v Československu, anebo československým státem.

5. Osvobození podle odstavců 1 a 2 se bude vztahovat též na švédské daně vyměřované za období před datem tohoto prohlášení.

6. Švédská vláda si vyhrazuje právo odvolat toto prohlášení oznámením, které zašle československé vládě 6 měsíců předem; v tomto případě se osvobození bude naposledy vztahovat na švédské daně vyměřené za období končící 31. prosincem následujícím bezprostředně po uplynutí této šestiměsíční lhůty.

Královské švédské velvyslanectví používá této příležitosti, aby znovu ujistilo ministerstvo zahraničních věcí o své hluboké úctě.

V Praze dne 25. října 1962.

Ministerstvo zahraničních věcí Praha

Přesunout nahoru