Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 36/1963 Sb.Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní plavební řád

Částka 20/1963
Platnost od 27.04.1963
Účinnost od 01.05.1963
Zrušeno k 01.01.1975 (44/1974 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

36.

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 7. dubna 1963,

kterou se vydává celní plavební řád

Ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 54 písm. a) celního zákona č. 36/1953 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

Při dopravě loďmi a jinými plavidly (dále jen "plavidla") ve styku s cizinou platí obecné celní předpisy (celní zákon č. 36/1953 Sb. a vyhláška č. 82/1961 Sb., kterou se provádí celní zákon), pokud v této vyhlášce není stanoveno jinak.

§ 2

Práva a povinnosti orgánů celní správy v lodní dopravě

(1) Při výkonu celní kontroly a provádění celního řízení nesmí být plavební provoz rušen větší měrou, než je nezbytně nutno. Orgány celní správy jsou povinny vycházet plavebním podnikům vstříc, a pokud nebude překážek, povolit při celním řízení všechny přípustné úlevy.

(2) K doprovodu plavidel musí mít doprovázející celní orgány služební příkaz vedoucího celnice. Byl-li nařízen celní doprovod plavidla, je plavební podnik povinen doprovázející orgány celní správy vzít bezplatně na plavidlo, poskytnout jim bezplatně ubytování, otop a světlo a za přiměřenou náhradu i stravu.

§ 3

Povinnosti podniků lodní dopravy v přístavech a překladištích

(1) Provozovatel překladiště je povinen kromě místností a prostorů, které opatřuje a udržuje podle obecných celních předpisů, opatřit na svůj náklad pomůcky a zařízení potřebné k celnímu projednávání zboží. O způsobu uzavírání místností sloužících k projednávání a úschově zboží se provozovatel překladiště dohodne s celnicí.

(2) Plavební orgán určí v dohodě s celnicí místnosti a prostory (provozní skladiště), do nichž se ukládá zboží k provedení celního řízení. Se souhlasem celnice se může takové zboží ukládat také v jiných místnostech a prostorech a na rampách a složištích, vyžaduje-li to povaha zboží nebo místní poměry a postará-li se plavební orgán o jeho dostatečné zajištění. Plavební orgán je povinen opatřit váhy a závaží k vážení zboží v provozním skladišti. V provozním skladišti může celní zájemce se souhlasem celnice a provozovatele skladiště a za celního dozoru se zbožím účelně nakládat, např. zboží prohlížet, přebalovat, nově označovat, dělit, dolévat, čistit, doplňovat, denaturovat a brát z něho vzorky.

(3) Je-li celním účastníkem plavební podnik, vykonávají pomocné práce při celním řízení jeho zaměstnanci. Za pomocné práce se považují nakládání, skládání nebo překládání zboží, dávání zboží na váhu, otvírání a zavírání lodních prostorů a nákladových kusů, přistavování žebříků a můstků, vybalování a zabalování zboží apod.

(4) Plavební podnik může se souhlasem celnice prodat neodebrané zboží, které nebylo ještě propuštěno do volného oběhu, zaplatí-li clo a dávky, popřípadě celní náhradu. Ústřední celní správa může clo a dávky, popřípadě celní náhradu zcela nebo zčásti prominout.

(5) Plavební orgán, plavební podniky a provozovatelé překladišť jsou povinni dbát zájmů celní správy. Zejména jsou povinni oznamovat celní správě porušení celních předpisů, které při provozu zjistí. Jsou též povinni vycházet vstříc orgánům celní správy, dávat jim vysvětlení, o něž požádají, na jejich upozornění odstraňovat závady, jež by mohly způsobit národohospodářské škody, a umožnit jim nahlédnout do listin týkajících se přepravovaného zboží.

ČÁST DRUHÁ

Jízdní řády

§ 4

Plavební podniky jsou povinny oznámit pohraničním přístavním celnicím jízdní řád všech plavidel plujících pravidelně přes státní hranici a každou jeho změnu dříve, než nabude jízdní řád nebo jeho změna účinnosti. Odřeknutí a zpoždění o více než půl hodiny, jakož i zařadění mimořádných jízd musí plavební podnik oznámit celnici včas tak, aby mohla celnice vhodně upravit pracovní postup. Plavební podniky stanoví v dohodě s celnicí k provedení celního řízení v pohraniční stanici přiměřenou dobu zdržení plavidla.

§ 5

Pracovní doba celnice

(1) Pracovní dobu stanoví celnice v dohodě s plavebním orgánem a plavebním podnikem tak, aby vyhovovala potřebám plavby.

(2) Pohraniční přístavní celnice, u nichž je zavedena nepřetržitá pracovní doba, jsou povinny provádět celní kontrolu a celní řízení týkající se cestujících a jejich zavazadel, která neobsahují zboží určené pro obchod, po přistání plavidla nebo před jeho odplutím v kteroukoliv denní nebo noční dobu a také ve dnech pracovního klidu. Rovněž jsou povinny na návrh celního účastníka projednat zboží podléhající rychlé zkáze a živá zvířata. Totéž platí o propouštění zásilek hromadného zboží do volného oběhu v tuzemsku (jako uhlí, dříví, rud, obilí, brambor apod.), jestliže je možno provést řádnou prohlídku bez obtíží a projednáním nebude rušena doprava a řádný výkon celního řízení. Stejně propouštějí celnice průvozní zásilky, jakož i vývozní zásilky zboží, které byly projednány k vývozu jinou celnicí.

§ 6

Dohled na dopravu zboží po vodě

(1) Celní dohled v přístavech a překladištích, v nichž jsou celnice nebo jejich odbočky, vykonávají orgány celní správy. Při celním dohledu na dopravu zboží přes státní hranici po vodě a na jeho oběh v území stanoveném podle předpisů o ochraně státních hranic spolupůsobí též orgány ministerstva vnitra. Orgány, které vykonávají ve zmíněném území celní dohled, dozírají na to, aby plavidla plující z ciziny a do ciziny se nestýkala s břehem nebo jinými plavidly a aby trať od státní hranice k pohraniční přístavní celnici nebo naopak projela beze změny nákladu. Tyto orgány jsou oprávněny, pokud to není v rozporu s mezinárodními smlouvami, vstoupit na plavidlo, prohlížet plavidlo i zboží na něm naložené, nahlížet do průvodních listin a podle potřeby i do jiných listin týkajících se přepravovaného zboží a požadovat sdělení údajů a vysvětlení potřebná k posouzení, zda byly zachovány celní předpisy; mohou dát otevřít prostory, a uznají-li to za nutné, doprovodit plavidlo k nejbližší celnici.

(2) Upozorní-li orgán celní správy vykonávající celní dohled, že chce vstoupit na plavidlo, je vůdce plavidla povinen dopravit jej bezplatně na plavidlo a zpět. Při prohlídce je vůdce plavidla povinen vyhovět pokynům tohoto orgánu a přispět s posádkou k řádnému provedení prohlídky.

(3) Plavidla plující hraničními vodami nepodléhají celnímu řízení, nepřistanou-li u břehu. Orgány celní správy dohlížejí na lodní dopravu v hraničních vodách pouze ze břehu.

(4) Náklad plavidel plujících v průjezdu po řece, jejíž oba břehy jsou v Československu, může dát celnice pod celní závěru nebo může nařídit doprovod takových plavidel, pokud to připouštějí ustanovení mezinárodních smluv.

§ 7

Přistávání plavidel

(1) Plavidla plující z ciziny nebo do ciziny po úseku vodní trati prohlášeném za celní cestu, jsou povinna vykonat cestu od státní hranice k pohraniční přístavní celnici nebo naopak bez zastávky a beze změny nákladu. Jsou povinna přistát u pohraniční celnice na místě, které určí plavební orgán v dohodě s celnicí. Celnice může povolit v dohodě s příslušnými orgány ministerstva vnitra nakládání a vykládání zboží i mimo přístavy a překladiště.

(2) Plavidla plující v hraničních vodách smějí přistát zásadně jen v přístavech, v nichž jsou celnice. Celnice je povinna vykonat prohlídku plavidla, které přistálo, a učinit opatření nutná k zajištění zájmů celní správy. Celnice zpravidla upustí od prohlídky plavidla, jestliže nepochybně přistane jen na krátkou dobu k odstranění závady, nebo aby byl složen menší náklad a vyloděni cestující a aby ihned pokračovalo v další cestě.

(3) Je-li plavidlo plující z ciziny k pohraniční celnici nebo od ní do ciziny nebo plavidlo plující v hraničních vodách nuceno přistát na místě, na kterém není dovoleno podle celních předpisů přistávat, smějí členové posádky vystoupit, aby je uvázali. Vůdce plavidla je povinen hlásit přistání neprodleně příslušnému orgánu ministerstva vnitra, popřípadě místnímu národnímu výboru, který vyrozumí nejbližší celnici; není-li takový orgán dosažitelný (pro neschůdnost cesty, vzdálenost, noční dobu apod.), je vůdce plavidla povinen ohlásit přistání plavidla zvukovým signálem sestávajícím ze střídavě dlouhého a krátkého zvuku (-.-.). Signál dá třikrát za sebou v desetiminutových intervalech. Orgány celní správy, popřípadě orgány ministerstva vnitra nebo místního národního výboru jsou povinny učinit opatření, aby zboží nebylo vykládáno nebo nakládáno, a je-li nutno je vyložit, aby neuniklo celní kontrole.

§ 8

Havárie

Ztroskotá-li plavidlo se zbožím, které podléhá celní kontrole, postupují vůdce plavidla, členové posádky a příslušné orgány obdobně podle ustanovení § 7 odst. 3.

§ 9

Zařízení plavidel

(1) Plavidla nesmějí mít tajné nebo nesnadno objevitelné vchody a prostory, ve kterých by mohly být ukryty osoby, zavazadla nebo zboží.

(2) Uzavíratelné prostory určené pro přepravu zboží musí být opatřeny zařízením umožňujícím přiložení celních závěr. Tyto prostory plavidla musí být stavěny tak, aby se daly bezpečně uzavřít a aby po přiložení celní závěry nemohlo být zboží z nich vyňato ani jiné zboží do nich vloženo bez zanechání patrných stop.

(3) Obsahuje-li mezinárodní dohoda zvláštní řád o celní závěře, platí pro stavbu a zařízení plavidel a jejich způsobilost k celní závěře podmínky stanovené dohodou.

§ 10

Celniště

(1) Celniště v přístavech určí celnice v dohodě s plavebním orgánem a provozovatelem překladiště. Celniště má být ohrazeno. Plavidla kotvící u břehu při celništi a plavidla s nimi bočně spojená považují se až do počtu stanoveného přístavním řádem za plavidla na celništi.

(2) Provozovatel překladiště je povinen zřídit pro celní orgány bezpečný přístup na plavidla a řádně osvětlovat přístav a překladiště.

§ 11

Celní závěra

(1) Zboží, které je dopravováno plavidlem a které podléhá celní kontrole, dá celnice zpravidla pod prostorovou nebo kusovou závěru. Počet a značky závěr vyznačí celnice v celních, popřípadě v přepravních dokladech.

(2) Mají-li být podle mezinárodních smluv vzájemně uznávány celní závěry, nenahrazuje pohraniční celnice při vstupu cizozemské celní závěry, jsou-li neporušeny, a také zpravidla nesnímá vlastní závěry při výstupu. Sejme-li cizozemskou nebo vlastní závěru, nahradí ji závěrou novou.

(3) Vůdce plavidla je povinen dbát, aby závěrová zařízení plavidla byla trvale v řádném stavu. Přesvědčí se před vyplutím, zda zásilky zboží podléhající celní kontrole jsou opatřeny celními závěrami a je-li označení závěr zřetelné. Ohlásí-li vůdce plavidla nebo zástupce plavebního podniku, že celní závěry chybí nebo že je označení závěr nejasné, je celnice povinna zjednat nápravu.

ČÁST TŘETÍ

Dovoz

§ 12

Příjezd plavidla

(1) Jakmile připluje plavidlo z ciziny k pohraniční přístavní celnici, je vůdce plavidla povinen odevzdat celnici nebo jejímu orgánu vstupní seznam nákladu (manifest) s příslušnými mezinárodními (prvotními) celními prohláškami a předložit seznam zásob; seznamy musí být podepsány vůdcem plavidla.

(2) Vstupní seznam nákladu musí obsahovat tyto údaje: státní příslušnost a druh plavidla, jeho jméno nebo evidenční značku, nosnost, místo, v němž je zapsáno do seznamu vnitrozemských plavidel (domovský přístav), a přístav, ze kterého vyplulo nebo v němž zboží naložilo, jména a bydliště příjemců zboží, množství a druh přepravovaného zboží (podle měr a pojmenování obvyklého v obchodě, a je-li zboží zabaleno, též počet kusů, značky, čísla a druh obalů jednotlivých nákladových kusů).

(3) V seznamu zásob musí být zapsány lodní zásoby, zavazadla cestujících podaná plavebnímu podniku k přepravě, pohonné látky, popřípadě též zařízení plavidla, není-li zapsáno ve zvláštním seznamu (inventáři). Váha zásob a pohonných látek může být udána jen přibližně.

(4) Od povinnosti předložit vstupní seznam nákladu jsou osvobozena plavidla osobní, zábavní a rybářská a plavidla sloužící výhradně účelům orgánů plavební správy a účelům zemědělským; tato plavidla, mimo plavidla osobní, jsou též osvobozena od povinnosti mít seznam zásob. Plavidla, která do téhož přístavu pravidelně a častěji připlouvají, mohou mít zařízení zapsáno ve zvláštním seznamu; seznam a každou jeho změnu potvrdí celnice. Od povinnosti předložit vstupní seznam nákladu a seznam zásob je osvobozeno též plavidlo plující v hraničních vodách, které přistane jen na krátkou dobu z technických důvodů (doplnění zásob, odstranění závady apod.), nebo aby složilo menší náklad a vylodilo cestující.

§ 13

Prohlídka plavidla

(1) Po přistání odevzdá vůdce plavidla celnici vstupní seznam nákladu a seznam zásob. Celnice prohlédne plavidlo včetně kajut a učiní opatření nutná k zajištění celní kontroly dováženého zboží.

(2) Prohlídka osobních lodí se provádí přednostně mimo pořadí přistání. Po prohlídce osobních lodí může být na žádost vůdce plavidla provedena přednostně prohlídka plavidla s nákladem zboží podléhajícího rychlé zkáze.

(3) Při prohlídce přezkouší celnice seznam zásob, a neshledá-li závad, seznam potvrdí a vrátí. Prostory, v nichž je uloženo zboží, které nebude vyloženo, dá celnice pod celní závěru; nelze-li je opatřit závěrou, mohou být plavidla i zboží střeženy na útraty plavebního podniku. Je-li plavidlo stavěno tak, že nákladové prostory není možno snadno prohlédnout, je vůdce plavidla povinen předložit kromě seznamu nákladu též plán plavidla, aby mohla být zjištěna poloha skladišť a prostorů, v nichž je zboží uloženo.

(4) Dokud trvá prohlídka, je zakázán jakýkoliv styk se břehem a s jinými plavidly; kromě členů posádky plavidla smějí vstupovat na plavidlo jiné osoby jen při výkonu úřední povinnosti, a to se souhlasem celních a pohraničních orgánů.

§ 14

Celní řízení při dovozu

(1) Celní kontrola členů posádky a cestujících a prohlídka zavazadel se koná zpravidla na palubě plavidla; cestující smějí opustit plavidlo až po skončení celní a pasové kontroly. Nelze-li spolehlivě vykonat celní prohlídku na plavidle nebo zjistí-li se v zavazadle zboží určené pro obchod nebo zboží, jehož dovoz je omezen nebo zakázán, je cestující povinen na vyzvání celních orgánů se odebrat se svými zavazadly do revizní místnosti. To platí i o cestujícím, který výkon celní prohlídky neodůvodněně zdržuje.

(2) Množství zásob potřebné k cestě propustí celnice bez cla s podmínkou, že bude spotřebováno jen na plavidle. Příslušné množství se odhadne podle počtu členů posádky a cestujících přijíždějících z ciziny, podle délky plavby a podle předpokládaného zdržení plavidla v tuzemsku.

(3) Zařízení plavidla propustí celnice podle záznamu inventáře, popřípadě seznamu zásob (§ 12 odst. 3). Vůdce plavidla, jehož domovský přístav je v Československu, je povinen ohlásit celnici zařízení pořízená v cizině a rovněž úbytky zařízení ponechané v cizině během plavby.

(4) Prohlídku zboží, které má být projednáno do volného nebo záznamního oběhu v tuzemsku, provede celnice podle obecných celních předpisů.

(5) Dříve než se započne s vykládáním zboží, prohlédne celní orgán naložené prostory. Náklad se porovná se vstupním seznamem nákladu a s mezinárodními (prvotními) celními prohláškami. Celní orgán dohlíží na vykládání zboží podle potřeby buď trvale, nebo občasně. Při přerušení vykládky učiní celnice vhodná opatření k zajištění nevyloženého zbytku zboží. Po vyložení zboží se celní orgán přesvědčí prohlídkou prázdných prostorů, zda bylo všechno zboží podle seznamu nákladu vyloženo. Celní řízení provede celnice podle obecných celních předpisů a vyznačí v seznamu nákladu, které zboží bylo vyloženo, které zůstalo na plavidle a jaké celní řízení bylo provedeno.

ČÁST ČTVRTÁ

Vývoz

§ 15

Celní řízení při vývozu

(1) O vývozním celním řízení platí obecné celní předpisy (§ 1), pokud se dále nestanoví jinak.

(2) Dříve než se započne s nakládáním zboží projednaného k vývozu, přesvědčí se celnice podle potřeby, zda jsou nakládací prostory upraveny tak, aby je bylo možno dát pod celní závěru. Může požadovat, aby jí vůdce plavidla nebo zmocněnec plavebního podniku předložil k nahlédnutí plán plavidla a závěrového zařízení a podal vysvětlení o skladových prostorech.

(3) Vůdce plavidla je povinen odevzdat celnici výstupní seznam nákladu a předepsané doklady. Nakládá-li se plavidlo u vnitrozemské celnice, odevzdá jí vůdce plavidla seznam dvojmo; jedno vyhotovení je určeno pro pohraniční přístavní celnici. Výstupní seznam nákladu musí obsahovat tyto údaje: státní příslušnost a druh plavidla, jeho jméno nebo evidenční značku, nosnost, místo, v němž je zapsáno do seznamu vnitrozemských plavidel (domovský přístav), a přístav, ze kterého vyplulo nebo kde zboží naložilo, jména a bydliště odesílatelů zboží, zemi určení, množství a druh přepravovaného zboží (podle měr a pojmenování obvyklého v obchodě, a je-li zboží zabaleno, též počet kusů, značky, čísla a druh obalů jednotlivých nákladových kusů).

(4) Celní orgán prohlédne nejprve prostory plavidla, do nichž má být zboží naloženo. Celní orgán dohlíží na nakládání zboží podle potřeby buď trvale nebo občasně. Při přerušení nakládky zajistí celnice vhodným opatřením prostory plavidla. Po ukončení nakládání se celní orgán přesvědčí, zda bylo všechno zboží podle seznamu nákladu naloženo, a nakládací prostory uzavře celní závěrou. Celnice vyznačí na výstupním seznamu nákladu data projednání zboží k vývozu a počet a značky přiložených celních závěr. Seznam si celnice ponechá. Vnitrozemská celnice vrátí druhé vyhotovení seznamu po ověření zmocněnci plavebního podniku nebo vůdci plavidla, který je povinen odevzdat seznam výstupní celnici.

(5) Má-li být na plavidlo, které veze zboží projednané k vývozu, nakládáno takové zboží ještě u dalších celnic, je vůdce plavidla povinen odevzdat každé další celnici na zboží naložené pod jejím dohledem další výstupní seznam nákladu (popřípadě dvojmo) a předepsané doklady. Bude-li u některé celnice přikládáno zboží do lodních prostorů, v nichž je zboží projednané k vývozu jinou celnicí a které jsou již uzavřeny celními závěrami, vyznačí celnice změnu závěr na výstupním seznamu nákladu.

(6) Zásoby a zařízení plavidla projednává k vývozu pohraniční přístavní celnice (výstupní celnice). Porovná stav zásob se seznamem zásob a propustí množství potřebné k cestě. Příslušné množství odhadne obdobně jako při dovozu (§ 14 odst. 2). Propuštění vyznačí na seznamu zásob. Rovněž tak propustí zařízení plavidla zapsané v seznamu inventáře, popřípadě v seznamu zásob (§ 12 odst. 3).

(7) Celní kontrolu členů posádky a cestujících a prohlídku zavazadel provádí pohraniční přístavní celnice obdobně jako při dovozu (§ 14 odst. 1). Po skončení celní a pasové kontroly smí cestující opustit plavidlo jen se souhlasem celních a pohraničních orgánů.

(8) Vůdce plavidla je povinen odevzdat výstupní celnici všechny výstupní seznamy nákladu a předepsané doklady na zboží naložené pod dohledem vnitrozemských celnic, jakož i seznam zásob.

(9) Pohraniční přístavní (výstupní) celnice se přesvědčí, zda celní závěry na nakládacích prostorách nebo na zboží projednaném jinými celnicemi jsou neporušené, porovná náklad plavidla s výstupními seznamy nákladu a s celními doklady, vykoná prohlídku všech ostatních prostorů plavidla včetně kajut a provede kontrolu zásob, zařízení, členů posádky, cestujících a zavazadel. Výsledek kontroly vyznačí celnice na výstupních seznamech nákladu i na seznamu zásob a ponechá si je; neshledá-li závad, propustí plavidlo do ciziny.

(10) Výstupní celnice je oprávněna vykonat opětovnou prohlídku nebo namátkovou kontrolu projednaného zboží; prohlídku je povinna vykonat, jsou-li celní závěry porušeny nebo je-li jiné důvodné podezření, že obsah zásilky byl změněn nebo že bylo se zbožím nakládáno jiným nedovoleným způsobem.

ČÁST PÁTÁ

Poukazování

§ 16

Všeobecná ustanovení

(1) O poukazování zboží a zavazadel v lodní dopravě platí obecné celní předpisy (§ 1), pokud se dále nestanoví jinak.

(2) Celní účastník navrhne poukázání každé zásilky dvojmo vyhotovenou ohláškou a připojí všechny průvodní listiny. Poukazující celnice vyhotoví doplněním ohlášky dvojmo celní průvodku, v níž stanoví přiměřenou lhůtu k dodání poukazovaného zboží (zavazadel) přijímací celnici. Poukázání zboží vyznačí celnice v seznamu nákladu. Prvopis celní průvodky s průvodními listinami vydá celnice plavebnímu podniku, druhopis si ponechá. Přijímací celnice potvrdí v prvopisu průvodky dodání zboží a vrátí jej poukazující celnici.

§ 17

Přeprava poukázaného zboží

(1) K dopravě poukázaného zboží může být zpravidla používáno jen plavidel, která mohou být dána pod celní závěru. Za taková se považují především plavidla, která jsou opatřena zvláštním závěrovým zařízením. Je-li o stavbě, zařízení a závěře plavidel sjednána mezinárodní smlouva, platí ustanovení této smlouvy.

(2) Plavidel, která nemají závěrové zařízení a jejichž nakládací prostory nelze uzavřít celní závěrou, smí být použito k dopravě poukázaného zboží zpravidla jen tehdy, lze-li dát zboží pod kusovou závěru nebo nařídí-li celnice celní doprovod. Od kusové závěry nebo od doprovodu může celnice upustit zejména při dopravě zboží, jehož totožnost lze snadno zjistit podle váhy a počtu kusů apod. (např. stroje, kolejnice) nebo při přepravě volně loženého hromadného zboží.

§ 18

Překládání poukázaného zboží

(1) Zboží poukázané pod kusovou celní závěrou a zboží, které nebylo dáno pod takovou závěru proto, že lze jeho totožnost snadno zjistit, může být překládáno na jiné plavidlo, na železniční vagón a na silniční vozidlo dopravního podniku nebo naopak bez celního dohledu.

(2) Zboží poukázané pod prostorovou celní závěrou smí být překládáno jen za celního dohledu.

ČÁST ŠESTÁ

Celní řízení o plavidlech a jejich příslušenství, provozních prostředcích a předmětech služební potřeby

§ 19

Plavidla

(1) Tuzemská plavidla zařazená do lodního parku tuzemského plavebního podniku, která vystupují do ciziny jako dopravní prostředky, se propouštějí do záznamního oběhu v cizině bez návrhu celního účastníka a bez zvláštního řízení, a to na dobu, po kterou zůstanou dočasně v cizině.

(2) Cizozemská plavidla zařazená do lodního parku cizozemského plavebního podniku, která vstupují do tuzemska jako dopravní prostředky, se propouštějí do záznamního oběhu v tuzemsku bez návrhu celního účastníka a bez zvláštního řízení, a to na dobu, po kterou zůstanou dočasně v tuzemsku.

(3) Mají-li být plavidla, která jsou v záznamním oběhu v cizině (v tuzemsku) ponechána trvale v cizině (v tuzemsku), musejí být projednána do volného oběhu.

§ 20

Najatá plavidla

(1) Cizozemská plavidla, která najímá tuzemský plavební podnik, aby je dočasně zařadil do svého lodního parku, mohou být propuštěna do záznamního oběhu v tuzemsku za podmínek stanovených obecnými celními předpisy. Propuštění do záznamního oběhu povolují přístavní celnice.

(2) O tuzemských plavidlech, která najímá cizozemský plavební podnik, platí obdobně ustanovení odstavce 1.

§ 21

Zařízení plavidel

Zařízení plavidel, jejich výstroj, nakládací a ochranné pomůcky apod. propustí se s plavidlem, jehož příslušenství tvoří, jsou-li uvedeny v některé lodní listině nebo v seznamu zásob.

§ 22

Náhradní součástky plavidel

(1) Náhradní součástky, které tvoří výstroj plavidla, se propustí s plavidlem. Náhradní součástky a předměty výstroje, jež cizozemský plavební podnik zasílá k opravě cizozemských plavidel kotvících v tuzemsku, propustí celnice do záznamního oběhu v tuzemsku bez zvláštního řízení, prohlásí-li plavební podnik, že součástek bude použito k opravě. Rovněž propustí volně do ciziny poškozené součástky cizozemského plavidla.

(2) O náhradních součástkách a o předmětech výstroje, jež tuzemský plavební podnik zasílá k opravě tuzemských plavidel kotvících v cizině, platí obdobně ustanovení odstavce 1. Poškozené součástky tuzemských plavidel propustí celnice při dovozu bez cla, prohlásí-li tuzemský podnik, že jde o takové součástky.

§ 23

Pohonné hmoty a předměty služební potřeby

(1) Pohonné hmoty, mazací oleje, tuky a jiné pomůcky nutné k provozu, které jsou na plavidle, jsou osvobozeny od cla v množství přiměřeném spotřebě za cesty. Od cla jsou též osvobozeny pohonné hmoty, mazací oleje a tuky dovážené cizozemskými plavebními podniky pro vlastní plavidla zdržující se dočasně v tuzemsku, a to pod podmínkou, že jich nebude použito k jinému účelu.

(2) Od cla jsou osvobozeny předměty služební potřeby pro cizozemské plavební podniky v tuzemsku (např. tiskopisy, obálky, razítka, psací a počítací stroje a jiné drobné kancelářské zařízení), stejnokroje pro jejich zaměstnance apod.


ČÁST SEDMÁ

Závěrečná ustanovení

§ 24

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 148/1954 Ú. l., kterou se vydává celní plavební řád a řád o celní závěře pro říční lodi.

§ 25

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1963.


První náměstek ministra: inž. Úbl v. r.

Přesunout nahoru