Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 26/1963 Sb.Vyhláška ministra dopravy o změně a doplnění vyhlášky č. 266/1956 Ú. l, kterou se vydává přepravní řád pro železniční a automobilovou přepravu kusových zásilek

Částka 14/1963
Platnost od 26.03.1963
Účinnost od 01.04.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

26.

VYHLÁŠKA

Ministra dopravy

ze dne 8. února 1963

o změně a doplnění vyhlášky č. 266/1956 Ú. l., kterou se vydává přepravní řád pro železniční a automobilovou přepravu kusových zásilek

Ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 3 odst. 3 a § 8 odst. 1 zákona č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční dopravě, a podle § 26 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách:


Čl. I

Vyhláška č. 266/1956 Ú. l., kterou se vydává přepravní řád pro železniční a automobilovou přepravu kusových zásilek, se mění a doplňuje takto:

1. § 4 odst. 1 se na konci doplní touto větou:

"Počet okrsků a jejich rozmístění stanoví ministerstvo dopravy po projednání s krajskými národními výbory."

2. V § 5 odst. 1 se slova 10 tun nahrazují slovy "3 tuny".

3. § 6 písm. m) zní:

"m) prázdné latění nesložené (nerozebrané) přesahuje-li jeho objem 0,5 m3; objemové omezení se nevztahuje na schrány pro živá zvířata."

4. § 6 písm. o) zní:

"o) svazky kovových rour, prutů, tyčí, plechů a plochého železa, váží-li jednotlivý svazek více než 200 kg, dále betonová a pásková ocel, není-li balena ve svazcích nebo kruzích;"

5. § 6 písm. p) zní:

"p) nový nábytek bez latění kromě židlí a konferenčních stolků (kovových, dřevěných nebo proutěných),"

6. § 6 se na konci připojuje písmeno r), které zní:

"r) stroje neopatřené ližinami nebo obalem, ač to jejich povaha z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zboží za přepravy vyžaduje (např. elektromotory apod.)."

7. § 7 odst. 2 až 5 zní:

"(2) Ohlašování podeje kusových zásilek na příští týden počínající pondělkem a končící nedělí (ohlašovací období) provádí odesílatel na tiskopisech >>Ohláška podeje kusových zásilek<<, který prodává dopravce za cenu stanovenou tarifem. V ohlášce, sepisované trojmo, uvede odesílatel svoji adresu a tyto další údaje: okrsek určení, počet kusů, váhu zásilky (alespoň přibližnou), váhu jednotlivých kusů, jsou-li těžší než 500 kg, délku jednotlivých kusů, jsou-li delší než 4 m a ostatní důležité znaky zásilky jako >>vývoz<<, >>výbušné<<,>> hořlavé<<, >>zkáze podléhající<< apod. Může být udán také den, kdy si odesílatel přeje podat zásilku k přepravě. Kusové zásilky se stejným okrskem zapíše odesílatel v souvislém pořadí za sebou. K ohlášce připojí řádně vyplněné přepravní listy a odevzdá ji

a) ve výpravně kusových zásilek nejpozději ve čtvrtek do 12. hodiny nebo

b) ve sběrně nebo ohlašovně podeje kusových zásilek nejpozději ve středu do 12. hodiny.

(3) Při pravidelných podejích může být mezi dopravcem a odesílatelem ujednán i jiný způsob ohlašování podeje kusových zásilek. Okresní národní výbor, v jehož obvodu je výpravna kusových zásilek může - s přihlédnutím k provozním podmínkám příslušné výpravny - po projednání s hlavními přepravci stanovit ohlašovací období kratší nebo delší, ne však delší než 14 dnů.

(4) Ohlášku podeje spolu s přepravními listy může odesílatel zaslat poštou. Ohláška zaslaná poštou musí být odeslána tak včas, aby byla dopravci doručena ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě. Opožděně odevzdané nebo došlé ohlášky je dopravce oprávněn zařadit do následujícího ohlašovacího období.

(5) Souhlas k podeji ohlášených kusových zásilek dá dopravce odesílateli nejpozději předposlední den před započetím ohlašovacího období, ve kterém mají být zásilky přepraveny a to na průpise ohlášky; v něm se uvede datum převzetí jednotlivých zásilek k přepravě zásadně v tom období, na které byly ohlášeny a záznam potvrdí podpisem a jde-li o podnik nebo jinou organizaci, též razítkem.

Pokud byl ujednán jiný způsob ohlašování podeje kusových zásilek, bude souhlas k podeji dáván dohodnutým způsobem."

8. K § 10 se připojuje odstavec 5, který zní:

"(5) Zásilka sestávající z většího počtu volných kusů musí být podána ve větších celcích (svazcích apod.) nebo podána na paletách; dopravce není povinen přezkušovat počet kusů v jednotlivém celku."

9. § 11 odst. 8 zní:

"(8) Označení a adresa příjemce se provedou buď na obalu nebo, není-li zboží baleno, přímo na něm. U zboží baleného v bednách, sudech nebo v podobných obalech se provede označení nahoře a není-li to možné, na boční straně. Nelze-li označení a adresu příjemce provést přímo na obalu nebo na zboží samém, mohou být provedeny na trvanlivě nalepené obálce nebo na dobře přišité látce anebo na dostatečně pevném štítku, např. plechovém, dřevěném nebo lepenkovém. Je zakázáno přibíjet nálepky pouze hřebíčky. Použije-li se k označení zboží štítku, musí být řádně připevněn alespoň 4 hřebíčky (např. k bedně nebo sudu) anebo trvanlivě připevněn drátem nebo pevným motouzem (např. k pytlům nebo ke skleněným nádobám v koších). Na dýhové bedny se nalepí papírová nálepka nebo se k označení použije barvy. Přibíjet štítky na takové bedny není dovoleno. Je zakázáno nalepovat nálepky nebo připevňovat štítky na hrany beden. K označení železa ve svazcích a plných a prázdných skleněných balónů se použije dřevěných, kovových nebo z umělých hmot vyrobených štítků; štítky musí být připevněny ke zboží dostatečně pevným drátem. Odesílatel je povinen označit nebalené kovové tyče, pruty, roury apod. u téže zásilky ještě na jejich koncích shodnými barevnými čarami, ostře se lišícími od jejich základní barvy. Způsob takového označení zaznamená odesílatel ve všech dílech přepravního listu v rubrice >>pojmenování obsahu zásilky<< např. >>kusy jsou označeny 2 červenými pruhy<"

10. § 16 odst. 1 zní:

"(1) Odesílatel je povinen umožnit dopravci odvoz k podeji ohlášených kusových zásilek zásadně nepřetržitě v době od 6. do 20. hodiny. Odchylky od tohoto ustanovení může - s přihlédnutím k provozním podmínkám příslušné výpravny - stanovit pro jednotlivého přepravce nebo některé skupiny přepravců okresní národní výbor (v Praze Národní výbor hlavního města Prahy), v jehož obvodu je výpravna kusových zásilek (např. pro přepravce, který má jenom jediného pracovníka pro skladištní manipulaci apod.). Nesplní-li odesílatel tuto povinnost, zaplatí kromě výdajů za marnou jízdu vozidla ještě pokutu, stanovenou tarifem."

11. V § 17 odst. 3 se slova "do 16. hodiny" nahrazují slovy

"do 12. hodiny".

12. § 17 poslední věta zní:

"Přetíží-li přepravce přepravní skříň o více než 5 % její únosnosti, zaplatí pokutu stanovenou tarifem."

13. § 17 odst. 12 první věta zní:

"Odesílatel je povinen připravit zásilku v přepravní skříni k odvozu - pokud nebylo s dopravcem ujednáno jinak - ve lhůtě 8 hodin; u přepravců, kteří nemají nepřetržitý provoz, se do této lhůty nepočítá doba od 20. do 6. hodiny následujícího dne."

14. § 17 odst. 15 první věta zní:

"Příjemce je povinen zásilku v přepravní skříni odebrat a prázdnou přepravní skříň vrátit - pokud nebylo s dopravcem sjednáno jinak - v odběrní lhůtě 8 hodin; u přepravců, kteří nemají nepřetržitý provoz se do této lhůty nepočítá doba od 20. do 6. hodiny následujícího dne."

15. § 20 odst. 1 zní:

"(1) Příjemce je povinen umožnit dopravci dodání došlých kusových zásilek zásadně nepřetržitě v době od 6. do 20. hodiny. Odchylky od tohoto ustanovení může - s přihlédnutím k provozním podmínkám příslušné výpravny - stanovit pro jednotlivého přepravce nebo některé skupiny přepravců okresní národní výbor (v Praze Národní výbor hlavního města Prahy), v jehož obvodu je výpravna kusových zásilek (např. pro přepravce, který má jenom jediného pracovníka pro skladištní manipulaci apod.). Nesplní-li příjemce tuto povinnost, zaplatí kromě výdajů za marnou jízdu vozidla ještě pokutu, stanovenou tarifem."

16. § 24 zní:

"Změna přepravní smlouvy

(1) Změnit přepravní smlouvu může odesílatel nebo příjemce, je-li příjemcem úřad, podnik, nebo organizace a to tím, že navrhne, aby byla zásilka zadržena v původním okrsku místa určení a odtud

a) dodána jinému příjemci v témže místě určení (obci),

b) dodána témuž nebo jinému příjemci v jiném místě určení téhož okrsku.

Návrh na změnu přepravní smlouvy nesmí mít za následek rozdělení zásilky.

(2) Návrh na změnu přepravní smlouvy musí být podán buď na předepsaném tiskopisu, který dopravce prodává za cenu stanovenou tarifem, nebo písemně bez použití tohoto tiskopisu.

(3) Je-li návrh na změnu přepravní smlouvy podáván písemně bez použití předepsaného tiskopisu, musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a) adresu odesílatele a odesílací místo,

b) adresu příjemce a okrsek určení,

c) podací číslo přepravního listu,

d) počet kusů, druh obalu, pojmenování obsahu zásilky a její váhu,

e) vlastní návrh co se má se zásilkou stát,

f) datum vyhotovení písemného návrhu,

g) podpis navrhovatele a je-li navrhovatelem podnik, závod, organizace nebo úřad, též jeho razítko,

h) bankovní spojení přepravce, který má zaplatit přepravné, vyplývající ze změny přepravní smlouvy.

(4) Orgán dopravce, který návrh na změnu přepravní smlouvy přijal, oznámí návrh té složce dopravce, která jej má provést.

(5) Podá-li příjemce návrh na změnu přepravní smlouvy, zprostředkuje provedení návrhu okrsek původního místa určení (výpravna).

(6) Dopravce, přijímající návrh na změnu přepravní smlouvy, vybere od navrhovatele výdaje za telegram nebo telefon a mimo to poplatek za provedení návrhu podle tarifu.

(7) Navrhl-li změnu přepravní smlouvy příjemce, je od okamžiku, kdy dopravce začal návrh provádět, jedině oprávněným z přepravní smlouvy.

(8) Odesílatel ani dopravce neodpovídají za následky, které mohou vzniknout návrhem příjemce.

(9) Dopravce, který provádí změnu příjemce, okrsku nebo místa určení, škrtne ve všech dílech přepravního listu původního příjemce, okrsek nebo místo určení, zapíše nového příjemce, okrsek nebo místo určení a učiní záznam tohoto znění: >>podle návrhu ........... ze dne .............<áznam ověří otiskem datového razítka a podpisem. Stejným způsobem opatří podací list, byl-li mu předložen.

(10) Mění-li se přepravní smlouva, počítá se dovozné odděleně, a to

a) zvlášť z místa odeslání do původního místa určení a zvlášť z tohoto místa určení do nového místa určení nebo

b) zvlášť z místa odeslání do místa určení a zvlášť z místa určení do místa odeslání anebo

c) místní dovozné, jde-li o vydání zásilky v témže místě určení jinému příjemci.

Dovozné z původního místa určení se zvlášť zaokrouhluje.

(11) Přepravné vypočtené z původního místa určení, jakož i částky, váznoucí na zásilce do původního místa určení, je povinen zaplatit při dodání zásilky příjemce.

(12) Při změně přepravní smlouvy se dodací lhůta počítá podle § 22 odst. 4.

(13) Došel-li návrh na změnu přepravní smlouvy až po vydání zásilky původnímu příjemci, podá o tom dopravce správu odesílateli ihned poštou obyčejným dopisem.

(14) Požádá-li přepravce, aby byla zásilka z původního okrsku určení

a) dodána témuž nebo jinému příjemci v jiném okrsku nebo

b) vrácena odesílateli do místa odeslání, provede se návrh jako nový podej na nový přepravní list.

Odesílatel je povinen dodat v takovém případě nový přepravní list dopravci, u něhož je v držení kusová zásilka. Dopravce může k písemné nebo telegrafické žádosti odesílatele sepsat za něj přepravní list; v přepravním listě vyúčtuje dopravce poplatky, váznoucí na původním přepravním listě."

17. § 40 odst. 1 a 2 zní:

"(1) Podat reklamaci u dopravce a uplatnit nárok žalobou (arbitrážní žádostí) může

a) při ztrátě celé zásilky odesílatel nebo příjemce, předloží-li 3. díl přepravního listu a příjemce též průpis zápisu o chybějícím zboží,

b) při ztrátě některého kusu zásilky příjemce, předloží-li 1. díl přepravního listu a průpis zápisu o chybějícím zboží,

c) při poškození nebo částečné ztrátě příjemce, předloží-li 1. díl přepravního listu a průpis zápisu o škodě,

d) při překročení dodací lhůty příjemce, předloží-li 1. díl přepravního listu,

e) při přeplatku ten přepravce, který jej zaplatil, předloží-li 1. nebo 3. díl přepravního listu, podle kterého byla částka placena.

Vydá-li dopravce příjemci náhradní přepravní listinu, předloží příjemce místo 1. dílu přepravního listu náhradní přepravní listinu.

(2) Reklamace musí být podána písemně

a) v případě přeplatku přepravného u výpravny, u níž příslušná částka byla placena,

b) v ostatních případech u výpravny příslušné pro místo určení.

Výpravna zpraví podatele o tom, který útvar dopravce o reklamaci rozhodne."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1963.


Ministr: Vokáč v. r.

Přesunout nahoru