Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 24/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o kontejnerech a Evropské úmluvě o celním projednávání palet v mezinárodní dopravě

Částka 13/1963
Platnost od 19.03.1963
Účinnost od 29.08.1962
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

24.

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 8. února 1963

o Celní úmluvě o kontejnerech a Evropské úmluvě o celním projednávání palet v mezinárodní dopravě


Dne 18. května 1956 byla v Ženevě sjednána Celní úmluva o kontejnerech a dne 9. prosince 1960 byla v Ženevě sjednána Evropská úmluva o celním projednávání palet v mezinárodní dopravě.

Listiny o přístupu Československé socialistické republiky k uvedeným Úmluvám byly uloženy dne 31. května 1962 u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Československá socialistická republika přistoupila k Celní úmluvě o kontejnerech s výhradou, že se nepovažuje za vázánu ustanovením článku 17 Úmluvy, a k Evropské úmluvě o celním projednávání palet v mezinárodní dopravě s výhradou, že se nepovažuje za vázánu ustanoveními odstavců 2 a 3 článku 11 Úmluvy.

Obě Úmluvy vstoupily pro Československou socialistickou republiku v platnost dne 29. srpna 1962, a to Celní úmluva o kontejnerech podle článku 13 a Evropská úmluva o celním projednávání palet v mezinárodní dopravě podle článku 7.


Český překlad uvedených Úmluv se vyhlašuje současně.


David v. r.


KAPITOLA Vzrušeno

Článek 17 – Článek 23zrušeno

EVROPSKÁ ÚMLUVA

O CELNÍM PROJEDNÁVÁNÍ PALET V MEZINÁRODNÍ DOPRAVĚ

Smluvní strany,

zjišťujíce, že se v mezinárodní dopravě značně rozmáhá používání palet a to zvláště díky jejich společnému využívání,

přejíce si podpořit tento rozmach v zájmu usnadnění a zlevnění mezinárodní dopravy,

dohodly se na tomto:

KAPITOLA I

Všeobecná ustanovení

Článek 1

(1) Pro účely této Úmluvy se rozumějí:

a) "dovozními cly a dávkami" nejen dovozní cla, ale i všechny daně a poplatky, které je možno ukládat z důvodu dovozu;

b) "paletou" zařízení, na jehož plošině může být narovnáno určité množství zboží tak, aby utvořilo nakládací jednotku pro její dopravu nebo k manipulování či k skládání pomocí mechanických přístrojů. Toto zařízení má buď dvě plošiny spojené nosnými příčkami, nebo jednu plošinu spočívající na nožkách. Jeho celková výše je snížena na minimum vhodné k manipulaci vidlicí nakládacích vozíků a paletových vozíků; může nebo nemusí mít nástavku;

c) "osobami" jak osoby fyzické, tak i právnické.

(2) Tato Úmluva se týká palet dovezených na území některé smluvní strany z území jiné smluvní strany.

Článek 2

(1) Každá smluvní strana dovolí dovoz palet bez dovozních cel a dávek a bez dovozních zákazů a omezení za podmínek, že

a) tyto palety byly předtím vyvezeny nebo že budou později vyvezeny zpět; nebo

b) že stejný počet palet téhož druhu a podstatně téže hodnoty byl předtím vyvezen nebo bude později vyvezen.

(2) S výhradou ustanovení článku 3 této Úmluvy budou podmínky pro připuštění palet k dovozu podle odstavce 1 tohoto článku stanoveny předpisy každé ze smluvních stran. Tyto předpisy mohou zejména obsahovat ustanovení, kterými by se znemožnil definitivní dovoz bez dovozních cel a dávek většího počtu palet, než jaký byl vyvezen nebo má být vyvezen.

(3) Každá smluvní strana se vynasnaží co nejvíce zjednodušit formality a zejména nevyžadovat skládání jistoty za dovozní cla dávky.

Článek 3

(1) Každá smluvní strana bude provádět ustanovení článku 2, odstavce 1 této Úmluvy tak, že nebude vyžadovat při dovozu nebo vývozu ani předložení celních dokladů, ani složení jistoty za dovozní cla a dávky u palet využívaných společně podle dohody, podle níž strany

a) si vyměňují navzájem, ze země do země, palety téhož druhu v rámci úkonů zahrnujících mezinárodní dopravu zboží,

b) vedou pro každý druh palet evidenci o počtu palet takto vyměňovaných ze země do země, a

c) zavazují se dodat jedna druhé do určité doby počet palet od každého druhu, potřebný k občasnému pravidelnému vyrovnání schodků v takto vedených účtech, a to na dvoustranné či vícestranné základně.

(2) Ustanovení odstavce 1 tohoto článku platí jen tehdy, jestliže

a) palety jsou opatřeny značkou stanovenou v dohodě o společném využívání;

b) dohoda o společném využívání byla sdělena celním správám dotyčných smluvních stran a jestliže ji tyto správy schválily majíce zato, že druhy palet jsou dostatečně definovány a že správné provádění dohody jest postačitelně zajištěno.

Článek 4

Každá ze smluvních stran si vyhrazuje právo vybírat vnitřní poplatky a daně, jakož i dovozní cla a dávky, pokud jsou na jejím území zavedeny, z dovezených palet, které jsou předmětem koupě nebo podobné smlouvy sjednané osobami bydlícími nebo majícími sídlo na jejím území. Každá ze smluvních stran si dále vyhrazuje právo odmítnout, pokud jde o palety vyvezené podle ustanovení této Úmluvy, vrácení zaplacených poplatků nebo daní nebo úplné či částečné přiznání jiných výhod, které bývají jinak přiznávány z titulu vývozu.

Článek 5

Tato Úmluva není na překážku tomu, aby při dovozu a vývozu palet byly poskytovány větší výhody, než jaké jsou v ní stanoveny.

KAPITOLA II

Závěrečná ustanovení

Článek 6

(1) Státy, které jsou členy Hospodářské komise pro Evropu a státy přijaté do této Komise s poradním hlasem podle odstavce 8 mandátu této Komise, mohou se stát smluvními stranami této Úmluvy:

a) podpisem Úmluvy,

b) ratifikací po podpisu s výhradou ratifikace nebo přístupem k ní.

(2) Státy, které se mohou podílet na určitých pracích Hospodářské komise pro Evropu podle odstavce 11 mandátu této Komise, mohou se stát smluvními stranami této Úmluvy přístupem k Úmluvě po nabytí její platnosti.

(3) Tato Úmluva bude otevřena k podpisu do 15. března 1961 včetně. Potom bude možno k ní přistoupit.

(4) Ratifikace nebo přístup se provede uložením příslušné listiny u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Článek 7

(1) Tato Úmluva nabude platnosti devadesátý den poté, kdy pět ze států zmíněných v článku 6 odstavci 1 ji podepíše bez výhrady ratifikace nebo uloží své ratifikační listiny nebo listiny o přístupu.

(2) Pro každý stát, který Úmluvu ratifikuje nebo k ní přistoupí potom, kdy pět států ji podepsalo bez výhrady ratifikace nebo uložilo své ratifikační listiny nebo listiny o přístupu, vstoupí tato Úmluva v platnost devadesátý den poté, kdy řečený stát uloží svou ratifikační listinu nebo listinu o přístupu.

Článek 8

(1) Každá smluvní strana může vypovědět tuto Úmluvu oznámením adresovaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

(2) Výpověď nabude účinnosti za patnáct měsíců po dni, kdy generální tajemník o ní obdrží oznámení.

Článek 9

Tato Úmluva pozbude platnosti v případě, že po jejím vstupu v platnost bude počet smluvních stran nižší než pět po nepřetržitou dobu dvanácti měsíců.

Článek 10

(1) Každý stát může prohlásit při podpisu této Úmluvy bez výhrady ratifikace nebo při uložení své ratifikační listiny nebo listiny o přístupu nebo kdykoliv potom sdělením generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že této Úmluvy bude užíváno na všech nebo na některých územích, za jejichž mezinárodní styky je odpovědný. Tato Úmluva bude platit na území nebo na územích vyjmenovaných v tomto sdělení od devadesátého dne po přijetí sdělení generálním tajemníkem nebo, jestliže do tohoto dne nevstoupila tato Úmluva ještě v platnost, od data nabytí její platnosti.

(2) Každý stát, který učinil prohlášení podle předchozího odstavce, podle něhož tato Úmluva bude platit na území, za jehož mezinárodní styky je odpovědný, může podle ustanovení článku 8 vypovědět tuto Úmluvu, pokud jde o zmíněné území.

Článek 11

(1) Jakýkoli spor mezi dvěma nebo více smluvními stranami ve věci výkladu nebo provádění této Úmluvy má být, pokud je to možné, urovnán jednáním mezi stranami, mezi nimiž došlo ke sporu.

(2) Každý spor, který nebude urovnán jednáním, bude řešen rozhodčím řízením, jestliže některá ze smluvních stran, jíž se spor týká, o to požádá, a bude předložen jednomu nebo více rozhodčím vybraným na základě dohody mezi stranami ve sporu. Jestliže do tří měsíců od podání žádosti o rozhodčí výrok se strany ve sporu nedohodnou na výběru rozhodčího nebo rozhodčích, může kterákoliv z těchto stran požádat generálního tajemníka Organizace spojených národů, aby jmenoval jediného rozhodčího, jemuž bude spor předložen k rozhodnutí.

(3) Výrok rozhodčího nebo rozhodčích jmenovaných podle předcházejícího odstavce bude pro strany ve sporu závazný.

Článek 12

(1) Každý stát může při podpisu nebo ratifikaci této Úmluvy nebo při přístupu k ní prohlásit, že se necítí vázán odstavcem 2 a 3 článku 11 této Úmluvy. Ostatní smluvní strany nebudou vázány těmito odstavci ve vztahu ke smluvní straně, která vznesla takovou výhradu.

(2) Smluvní strana, která vznesla výhradu podle odstavce 1 tohoto článku, může kdykoliv takovou výhradu odvolat sdělením generálnímu tajemníkovi.

(3) Mimo výhrady stanovené v odstavci 1 tohoto článku se jiné výhrady k této Úmluvě nepřipouštějí.

Článek 13

(1) Až bude tato Úmluva v platnosti již tři roky, může každá smluvní strana požádat sdělením generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, aby byla svolána konference za účelem revize této Úmluvy. Generální tajemník zpraví všechny smluvní strany o takové žádosti a svolá revizní konferenci, jestliže do čtyř měsíců od data, kdy rozeslal toto sdělení, alespoň třetina smluvních stran mu oznámí svůj souhlas s touto žádostí.

(2) Bude-li podle předchozího odstavce svolána konference, generální tajemník uvědomí o tom všechny smluvní strany a vyzve je, aby předložily do tří měsíců návrhy, které si přejí, aby konference přezkoumala. Generální tajemník oznámí všem smluvním stranám prozatímní pořad jednání konference spolu se zněním návrhů, a to nejméně tři měsíce před zahájením konference.

(3) Generální tajemník pozve na každou konferenci svolanou podle tohoto článku všechny státy uvedené v článku 6, odstavci 1 této Úmluvy a státy, které se staly smluvními stranami podle odstavce 2 řečeného článku 6.

Článek 14

(1) Každá smluvní strana může navrhnout jednu nebo několik změn této Úmluvy. Znění každého návrhu na změnu bude sděleno generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, který je sdělí všem smluvním stranám a zpraví o něm ostatní státy uvedené v odstavci 1 článku 6 této Úmluvy.

(2) Do šesti měsíců ode dne, kdy navržená změna byla generálním tajemníkem oznámena, může každá smluvní strana zpravit generálního tajemníka:

a) že má námitky proti navržené změně, nebo

b) že, ačkoliv hodlá návrh přijmout, podmínky nezbytné pro takové přijetí nejsou ještě v její zemi splněny.

(3) Dokud smluvní strana, jež zpravila generálního tajemníka ve smyslu odstavce 2 písm. b), ještě nezaslala generálnímu tajemníkovi zprávu o přijetí navrhované zprávy, může proti navrhované změně vznést námitky do devíti měsíců po uplynutí šestiměsíční lhůty stanovené k podání první zprávy.

(4) Bude-li vznesena námitka proti navrhované změně za podmínek uvedených v odstavcích 2 a 3 tohoto článku, nebude návrh na změnu považován za přijatý a nenabude platnosti.

(5) Nebude-li vznesena námitka proti navrhované změně za podmínek stanovených v odstavcích 2 a 3 tohoto článku, bude návrh považován za přijatý od níže stanoveného data:

a) jestliže žádná smluvní strana neposlala zprávu generálnímu tajemníkovi podle odstavce 2 písm. b) tohoto článku, po uplynutí šestiměsíční lhůty uvedené v odstavci 2;

b) jestliže alespoň jedna smluvní strana zaslala generálnímu tajemníkovi zprávu podle odstavce 2 písm. b) tohoto článku, v nejbližším z těchto dvou termínů:

- dnem, kdy všechny smluvní strany, které poslaly takovou zprávu, oznámily generálnímu tajemníkovi svůj souhlas s návrhem, avšak toto datum se posune na den, kdy vyprší šestiměsíční lhůta stanovená v odstavci 2, byly-li všechny tyto souhlasy oznámeny před vypršením zmíněné lhůty;

- uplynutím devítiměsíční lhůty uvedené v odstavci 3 tohoto článku.

(6) Každá navržená změna, která je považována za přijatou, vstoupí v platnost za šest měsíců po dni, ke kterému je ji možno považovat za přijatou.

(7) Generální tajemník oznámí co nejdříve všem smluvním stranám, zda byly vzneseny námitky proti navrženým změnám podle odstavce 2 písm. a) tohoto článku a zda mu jedna nebo více smluvních stran zaslaly zprávu podle odstavce 2 písm. b) tohoto článku. Jestliže jedna nebo více smluvních stran mu poslalo takovou zprávu, dodatečně uvědomí všechny smluvní strany, zda smluvní strana nebo strany, které zaslaly takovou zprávu, vznesly námitky proti navrhované změně, či zda ji přijímají.

Článek 15

Kromě oznámení uvedených v článku 13 a 14 této Úmluvy, generální tajemník organizace spojených národů uvědomí státy uvedené v článku 6, odstavci 1 této Úmluvy, i státy, které se staly smluvními stranami podle článku 6, odstavce 2 této Úmluvy, o:

a) podpisech, ratifikacích a přístupech podle článku 6;

b) datech nabytí platnosti této Úmluvy podle článku 7;

c) výpovědích podle článku 8;

d) skončení platnosti této Úmluvy podle článku 9;

e) oznámeních došlých podle článku 10;

f) prohlášeních a oznámeních došlých podle článku 12, odstavce 1 a 2;

g) nabytí platnosti každé změny podle článku 14.

Článek 16

Po 15. březnu 1961 bude originál této Úmluvy uložen u generálního tajemníka Organizace spojených národů, který dodá ověřené opisy každému ze států uvedených v článku 6, odstavci 1 a 2 této Úmluvy.

Na důkaz toho podepsaní, řádně k tomu zmocněni, podepsali tuto Úmluvu.

Dáno v Ženevě, dne devátého prosince jedentisícdevětsetšedesát v jediném vyhotovení, v anglickém a francouzském jazyce, přičemž obě znění jsou stejně platná.

Poznámky pod čarou

*) Není nutné udávat plný název a adresu železničních správ všeobecně známých.

Přesunout nahoru